ม.3_8
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นางพรพิมล นามศิริ นางรัตนา ศักดิ์ศรี
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
นายจีพาสิฎ พลพัชระเสฎฐ
ม.3/8
2222333232332.50พอใช้
9
2
นายเจษฎาภรณ์ รูปแข็ง
ม.3/8
2223333333332.75ดี
10
3
เด็กชายชนัยชนม์ ไพเราะ
ม.3/8
3333333333333.00ดี
11
4
เด็กชายชวรัตน์ ศรีษา
ม.3/8
2222333333332.67ดี
12
5
นายธนดล พิมพ์ทอง
ม.3/8
2223332223222.33พอใช้
13
6
นายธนัท ต่ายธานี
ม.3/8
3333333333333.00ดี
14
7
นายบุณกฤติ นะวะพิศ
ม.3/8
2223333333332.75ดี
15
8
นายพงศธร เจริญชัย
ม.3/8
1122222222221.83พอใช้
16
9
เด็กชายพัฒนโชค สงวนสิน
ม.3/8
2222222222222.00พอใช้
17
10
เด็กชายภาคิน จูมพะบุตร
ม.3/8
2222223333322.42พอใช้
18
11
นายภานุเดช หงสนันท์
ม.3/8
2233333333332.83ดี
19
12
เด็กชายยศปกรณ์ เรืองแสน
ม.3/8
3333333333333.00ดี
20
13
นายรชานนท์ หมู่ใหญ่
ม.3/8
2233332332322.58ดี
21
14
นายรัชชานนท์ จันทร์แก้ว
ม.3/8
2233222222222.17พอใช้
22
15
นายศิริวัฒน์ บุญครบ
ม.3/8
2233333333332.83ดี
23
16
เด็กชายศุภวิชญ์ สนใจ
ม.3/8
2222222222222.00พอใช้
24
17
นายอดิษฐ์ ปุณณไพเราะ
ม.3/8
3333333333333.00ดี
25
18
เด็กชายอภิรักษ์ อรพันธ์
ม.3/8
2233222233332.50พอใช้
26
19
นายคทาวุธ พุทธบุญ
ม.3/8
2222222233332.50พอใช้
27
20
เด็กชายชินดนัย สีหา
ม.3/8
2223333333332.75ดี
28
21
เด็กชายพัสกร ดวงจันทร์
ม.3/8
3333333333333.00ดี
29
22
นายพุฒิพงศ์ รุจรัฐเศรษฐ์
ม.3/8
2222222222222.00พอใช้
30
23นายยงยุทธ ทองคำ
ม.3/8
1111222222221.67พอใช้
31
24
นายวีรภัทร ประทุมมาศ
ม.3/8
2223333233332.67ดี
32
25
เด็กชายณัฐภัทร ต้นโพธิ ์
ม.3/8
2223333333332.75ดี
33
26
นางสาวกนกอร นามรัตน์
ม.3/8
2222222222222.00พอใช้
34
27
นางสาวกัญญารัตน์ จันทป
ม.3/8
2222222222222.00พอใช้
35
28
นางสาวกัลยาภรณ์ ถิ่นขาม
ม.3/8
2233333323332.75ดี
36
29
นางสาวกิตยาภรณ์ หงวนศรีไทย
ม.3/8
2223333333332.75ดี
37
30
นางสาวชลิดา จำปาพันธ์
ม.3/8
2223333233332.67ดี
38
31
เด็กหญิงรัญชิตา ธรรมสัตย์
ม.3/8
2223333333332.75ดี
39
32
เด็กหญิงศุภนิดา สาลี
ม.3/8
3333333333333.00ดี
40
33
นางสาวอรอุมา ชัยวัสดี
ม.3/8
3333333333333.00ดี
41
34
เด็กหญิงทานตะวัน อภิพาณิชย์โชติกุล
ม.3/8
3333333333333.00ดี
42
35
นางสาววิศัลยา คำมุงคุณ
ม.3/8
3333333333333.00ดี
43
360.00FALSE
44
370.00FALSE
45
380.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu