รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาเซียนรายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาเซียน
2
โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษออนไลน์รายบุคคลโปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษออนไลน์รายบุคคล
3
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (ป.โท ปี 2)วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (ป.โท ปี 3)
4
Last name
First Name
User name
Class/Group
Placement test
Last name
First Name
User name
Class/Group
Placement test
5
1
PIPATTANAWAROTHAI
ATHIT58910263
27.2Polymer science(I2-A1)
Intermediate 2
1
BOONJAMNIAN
SUPANNIKA
5791015526Polymer(F-B3)Basic 3
6
2NOISRINIRYNN58910262
27.1Polymer science(B3-I2)
Basic 32
PHUMITHAT
NETCHANOK
57910153
27.1Polymer science(B3-I2)
Basic 3
7
8
หมายเหตุ
หมายเหตุ
9
ช่อง Placement test ระดับ Basic 1* หมายถึง นิสิตไม่ได้เข้าไปทำแบบทดสอบ และระบบจัดระดับให้อยู่ใน Basic 1
ช่อง Placement test ระดับ Basic 1* หมายถึง นิสิตไม่ได้เข้าไปทำแบบทดสอบ และระบบจัดระดับให้อยู่ใน Basic 1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
พอลิเมอร์
ฟิสิกส์ศึกษา
คณิต(โท)
คณิตศึกษา
อาหาร(โท)
สิ่งแวดล้อม
เคมีศึกษา
เคมี(โท)
ชีวภาพ
ชีววิทยาศึกษา
ชีวภาพ(ป.เอก)
ชีวเคมี(โท)
วาริชศาสตร์
จุลชีววิทยาประยุกต์
สถิติ
อาหาร
วาริช
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์
เทคโนโลยี
ชีววิทยา
ชีวเคมี
จุล
เคมี
คณิต
 
 
Main menu