แบบแผนปฏิบัติการ-2562-neww 11
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
2
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาสู่การเป็นผู้นำด้านวิทยาการอิสลาม
3
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 1.1 มีความโดดเด่นด้านอิสลามศึกษาและการบูรณาการศาสตร์อิสลาม
4
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
5
ที่รหัส/โครงการชื่อโครงการ/แผนงานวัตถุประสงค์โครงการระยะเวลาดำเนินการสถานที่งบประมาณรายละเอียดตัวชี้วัดโครงการหน่วยงานรับผิดชอบ
6
เชิงปริมาณค่าเป้าหมายเชิงคุณภาพค่าเป้าหมาย
7
กลยุทธ์ ที่ 1.1 (1) ส่งเสริมให้อาจารย์แต่งหนังสือหรือตำราด้านวิทยาการอิสลาม/บูรณาการศาสตร์อิสลาม
8
1100110.01โครงการขับเคลื่อนการแต่งตำราวิทยาการอิสลาม/บูรณาการศาสตร์อิสลาม(อบรม กำหนด ติดตาม จัดพิมพ์ )เพื่อเพิ่มผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์(เล่ม)1ปีคณะ100001 เล่ม1 เล่ม
ได้รับการรับรองระดับชาติ
ได้รับการรับรองระดับชาติ
รองวิชาการ
9
2100210.01กิจกรรมส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอน วิทยานิพนธ์มีผลงานวิชาการ
สงเสริมให้อาจารย์จัดทำผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 เล่ม/คน
1ปีคณะ10000
1 เล่ม/สาขาวิชา
1 เล่ม/สาขาวิชา
ได้รับการรับรองระดับคณะ
ได้รับการรับรองระดับคณะ
สาขาวิชา
10
กลยุทธ์ ที่ 1.1 (2) ผลักดันให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
11
3100310.01กิจกรรมช่วยเหลือ กำกับ ติดตามการทำวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
1.เพื่อช่วยเหลือให้นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อให้นักศึกษามีผลงานวิชาการ
1ปีคณะ3,000
1 เล่ม/สาขาวิชา
1 เล่ม/สาขาวิชา
ได้รับการรับรองระดับคณะ
ได้รับการรับรองระดับคณะ
บัณฑิตศึกษา
12
4100410.01โครงการอบรมการจัดการสารนิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี
เพื่อให้นักศึกษาทำสารนิพนธ์อย่างมีคุณภาพ
1 ปีคณะ1,00080 %80 %
ระดับดี
ระดับดี
บัณฑิตศึกษา
13
5100510.01โครงการคัดเลือกและเผยแพร่ผลงานวิชาการนักศึกษาสู่สังคม
เพื่อพัฒนางานวิชาการให้มีคุณภาพ
1 ปีคณะ1,000
1 เล่ม/สาขาวิชา
1 เล่ม/สาขาวิชา
ได้รับการรับรองระดับคณะ
ได้รับการรับรองระดับคณะ
ฝ่ายวิชาการ
14
6100510.01โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการหรือการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติของอาจารย์
เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดทำผลงานวิชาการที่มีมาตรฐาน
1 ปีคณะ10,000
2 บทความ/สาขา
2 บทความ/สาขา
ได้รับการรับรองระดับชาติ
ได้รับการรับรองระดับชาติ
รองวิชาการ/สาขาวิชา
15
กลยุทธ์ ที่ 1.1 (3) พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้เป็นผู้นำด้านวิทยาการอิสลาม
16
7100710.01การส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมระดับชาติ/นานาชาติเพื่อให้เกิดการพัฒนาและได้รับการยอมรับในชาติและนานาชาติ1ปี
ในประเทศและต่างประเทศ
10,00033
ได้รับการยอมรับในชาติและนานาชาติ
ได้รับการยอมรับในชาติและนานาชาติ
คณบดี
17
8100810.01โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าประกวดนักศึกษาเรียนมีคุณธรรม(อัลฟาละห์)
เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม
ตามโอกาศ
2,00010 คน10 คน
ได้้รับรางวัล
ได้้รับรางวัล
รองพัฒนา
18
9100910.01โครงการประกวดนักศึกษาเรียนดีมีคุณธรรมคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเอง
คณะ2,00010 คน10 คน
ได้้รับรางวัล
ได้้รับรางวัล
รองพัฒนา
19
10101010.01โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาปี 1-2
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
คณะ20,00080 %80 %
มีพฤติกรรมที่ได้รับการยอมรับ
มีพฤติกรรมที่ได้รับการยอมรับ
รองพัฒนา
20
21
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาในรอบปีสามารถท่องจำอัลกุรอานและฮาดิษ
22
ที่รหัส/โครงการชื่อโครงการ/แผนงานวัตถุประสงค์โครงการระยะเวลาดำเนินการสถานที่งบประมาณรายละเอียดตัวชี้วัดโครงการหน่วยงานรับผิดชอบ
23
เชิงปริมาณค่าเป้าหมายเชิงคุณภาพค่าเป้าหมาย
24
กลยุทธ์ ที่ 1.2 (1) ส่งเสริมให้นักศึกษาท่องจำอัลกุรอานและฮาดิษ
25
11101110กิจกรรมส่งเสริมการท่องจำอัลกุรอานนักศึกษาปี 4
เพื่อให้นักศึกษา
1 ปีม ฟ น2,0003 คน3 คน7 ยุซ7 ยุซสาขาอัลกุรอานและซุนนะห์/ศูนย์การศึกาษอัลกุรอาน
26
12101210จัดอบรมระยะสั้นเรื่องการเรียนการสอนกุรอานด้วยอักษรเบรล
เพื่อพัฒนาครูสอนกุรอานให้สอดคลองกับรายวิชาของสาขา
1 สัปดาห์
ม. ยูซิม
มาเลย์
200010 คน10 คน80 %80 %สาขาอัลกุรอานและซุนนะห์/ศูนย์การศึกาษอัลกุรอาน
27
13101310โครงการท่องจำกุรอานวันละอายะฮฺ
เพื่อพัฒนานักศึกษาใน
เรื่องการท่องจำอัลกุรอาน
ตลอดปีการศึกษา
สาขา500080 %80 %
240 อายะห์
240 อายะห์
สาขาอัลกุรอานและซุนนะห์/ศูนย์การศึกาษอัลกุรอาน
28
งบรวมประเด็น 1 78000
29
30
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดับคุณภาพจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
31
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 2.1 การมีงานทำหรือการศึกษาต่อของบัณฑิต
32
ที่รหัส/โครงการชื่อโครงการ/แผนงานวัตถุประสงค์โครงการระยะเวลาดำเนินการสถานที่งบประมาณรายละเอียดตัวชี้วัดโครงการหน่วยงานรับผิดชอบ
33
เชิงปริมาณค่าเป้าหมายเชิงคุณภาพค่าเป้าหมาย
34
กลยุทธ์ ที่ 2.1 (1) พัฒนาทักษะการทำงานและส่งเสริมให้มีประสบการณ์จริงในการทำงาน
35
14เปิดวิชาสหกิจศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน
4 เดือน
สถานที่ประกอบการ
10 คน10 คนสาขาวิชาอิสลามศึกษา
36
15กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ในตลาดแรงงานและมีการรายได้ระหว่างเรียน
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ในตลาดแรงงานและมีการรายได้ระหว่างเรียน
ตลอดปี
สถานที่ประกอบการ
5000
100/คณะ
100/คณะ
สามารถมีรายได้ระหว่างเรียน
สามารถมีรายได้ระหว่างเรียน
สาขาวิชา
37
กลยุทธ์ ที่ 2.1 (2) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนานักศึกษาสู่การสร้างอาชีพหรือการเป็นผู้ประกอบการ
38
16กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการสร้างอาชีพหรือการเป็นผู้ประกอบการ
จัดส่งนักศึกษาหาประสบการณ์จากสถานประกอบการ
ตลอดปี5,000
100/คณะ
100/คณะ
สามารถสร้างอาชีพ
สามารถสร้างอาชีพ
สาขาวิชา
39
40
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 2.2 บัณฑิตมีบทบาทสำคัญในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
41
ที่รหัส/โครงการชื่อโครงการ/แผนงานวัตถุประสงค์โครงการระยะเวลาดำเนินการสถานที่งบประมาณรายละเอียดตัวชี้วัดโครงการหน่วยงานรับผิดชอบ
42
เชิงปริมาณค่าเป้าหมายเชิงคุณภาพค่าเป้าหมาย
43
กลยุทธ์ ที่ 2.2 (1) กำหนดเป้าหมายภารกิจและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการเสริมสร้างภาวะเป็นความผู้นำหรือพัฒนาตามคุณสมบัติที่กำหนด
44
17201710.01โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาปี 1-2
เพื่อพัฒนาความเป็นภาวะผู้นำแก่นักศึกษา
ปลายภาคการศึกษาที่ 2
มฟน20,00080 %80 %
ระดับดี
ระดับดี
ฝ่ายพัฒนา
45
18โครงการฮาลาเกาะห์อัลกุรอานสำหรับนักศึกษา
1.พัฒนาศักยภาพวิทยากรกลุ่ม
2.ประชุมติดตามและกำกับดูแล
3.ประเมิน
ตลอดปีคณะ
3 กิจกรรม
3 กิจกรรม
ระดับดี
ระดับดี
ฝ่ายพัฒนา
46
47
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 2.3 จำนวนรางวัลที่ได้รับจากองค์กรภายนอก
48
ที่รหัส/โครงการชื่อโครงการ/แผนงานวัตถุประสงค์โครงการระยะเวลาดำเนินการสถานที่งบประมาณรายละเอียดตัวชี้วัดโครงการหน่วยงานรับผิดชอบ
49
เชิงปริมาณค่าเป้าหมายเชิงคุณภาพค่าเป้าหมาย
50
กลยุทธ์ ที่ 2.3 (1) มุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงรางวัลตามโครงการต่างๆ ทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ
51
19โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียน
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การแข่งขันรางวัลต่างๆ
1 ปี
ในและนอก มฟน.
5,000
100 คน
100 คน
ได้รับการพัฒนา 80 %
80 %สาขาวิชาอิสลามศึกษา
52
20โครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมนุมนักศึกษาสาขาวิชาอิสลามศึกษา
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การแข่งขันรางวัลต่างๆ
1 ปี
ในและนอก มฟน.
5,00030 คน30 คน
ได้รับการพัฒนา 80 %
80 %สาขาวิชาอิสลามศึกษา
53
21โครงการประกวดนักศึกษาดีเด่นประจำสาขาวิชาและคณะ
เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่ดีเด่น
ปลายภาคการศึกษาที่ 2
คณะ500010 คน10 คน
ได้รับการยอมรับระดับคณะ
ได้รับการยอมรับระดับคณะ
คณะ
54
22โครงส่งเสริมการประกวดเพื่อชิ่งรางวัลต่างๆของนักศึกษา
สนำสนุนค่าจัดส่งนักศึกษาเข้าประกวดตามโครงการต่างๆ
ตามโอกาศ
นอกมฟน1000010 คน10 คน
ได้รับการยอมรับระดับชาติ
ได้รับการยอมรับระดับชาติ
คณะ
55
56
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 2.4 ศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในการใช้ภาษาต่างประเทศ
57
[ ภาษาต่างประเทศ (1) ภาษาอาหรับ (2) ภาษามลายูกลาง (3) ภาษาอังกฤษ (4) ภาษาจีนกลาง ]
58
ที่รหัส/โครงการชื่อโครงการ/แผนงานวัตถุประสงค์โครงการระยะเวลาดำเนินการสถานที่งบประมาณรายละเอียดตัวชี้วัดโครงการหน่วยงานรับผิดชอบ
59
เชิงปริมาณค่าเป้าหมายเชิงคุณภาพค่าเป้าหมาย
60
กลยุทธ์ ที่ 2.4 (1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
61
23กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวันแก่บุคลากรตลอดปีคณะ3000
บุคลากรเข้าร่วมร้อยละ 50
บุคลากรเข้าร่วมร้อยละ 50
สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในระดับพอใช้
สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในระดับพอใช้
รองวิชาการและสาขาวิชา
62
24โครงการอบรมภาษาต่างประเทศแก่ผู้บริหารและคณาจารย์ประจำคณะอมรม
ทักษะ
ตลอดปีคณะ5000
บุคลากรเข้าร่วมร้อยละ 50
บุคลากรเข้าร่วมร้อยละ 50
สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในระดับดี
สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในระดับดี
63
กลยุทธ์ ที่ 2.4 (2) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเฉพาะทางในการใช้ภาษาต่างประเทศ
64
25โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่คณะในการใช้ภาษาอาหรับ
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเฉพาะทางในการใช้ภาษาต่างประเทศ
1 ปีมฟน5000
ร้อยละ 50
ร้อยละ 50
ระดับดี
ระดับดี
สำนักงานคณะ
65
กลยุทธ์ ที่ 2.4 (3) ส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย
66
26โครงการสร้างบรรยากาศการใช้ภาษาต่างประเทศใน
1.จัดทำบอร์บประชาสัมพันธ์และป้ายต่าง แบบฟอร์มเอกสารให้เป็นภาษาต่างประเทศ
2.เพื่อกระตุ่นบุคลากรและนักศึกษาใช้ภาษาต่างประเทศ
1 ปีคณะ5000
80 % แบบฟอร์ม
80 % แบบฟอร์ม
70 %ความพึงพอใจ
70 %ความพึงพอใจ
คณะ / สาขาวิชา
67
กลยุทธ์ ที่ 2.4 (4) พัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาให้อยู่ในระดับที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
68
27โครงการสร้างบรรยากาศการใช้ภาษาต่างประเทศใน
1.จัดทำบอร์บประชาสัมพันธ์และป้ายต่าง แบบฟอร์มเอกสารให้เป็นภาษาต่างประเทศ
2.เพื่อกระตุ่นบุคลากรและนักศึกษาใช้ภาษาต่างประเทศ
1 ปีคณะ
80 % แบบฟอร์ม
80 % แบบฟอร์ม
70 %ความพึงพอใจ
70 %ความพึงพอใจ
คณะ/สาขาวิชา
69
70
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 2.5 ผลการประเมินคุณภาพ และ QS Country Rank (QS ASEAN Ranking Top 100 ในปี 2038)
71
ที่รหัส/โครงการชื่อโครงการ/แผนงานวัตถุประสงค์โครงการระยะเวลาดำเนินการสถานที่งบประมาณรายละเอียดตัวชี้วัดโครงการหน่วยงานรับผิดชอบ
72
เชิงปริมาณค่าเป้าหมายเชิงคุณภาพค่าเป้าหมาย
73
กลยุทธ์ ที่ 2.5 (1) พัฒนาระบบการจัดการมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ
74
28โครงการประกันคุณภาพคณะอิสลามศึกษา1 ปี6000
ระดับดี
ระดับดี
75
งบรวมประเด็น 2 79000
76
77
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการและทรัพย์สินวากัฟ เพื่อผลสัมฤทธิ์สูงสุด
78
ที่รหัส/โครงการชื่อโครงการ/แผนงานวัตถุประสงค์โครงการระยะเวลาดำเนินการสถานที่งบประมาณรายละเอียดตัวชี้วัดโครงการหน่วยงานรับผิดชอบ
79
เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมาย
80
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 3.1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
81
กลยุทธ์ ที่ 3.1 (1) พัฒนาระบบบริหารจัดการคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสาตร์เพื่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด
82
29โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะ
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธ์ภาพ
1 ปี1000080 %80 %
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
คณะ
83
30โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนคณะ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารคณะ
1 ปี5000100 %100 %
สามารถจัดส่งแผนตรงตามเวลาที่กำหนด
สามารถจัดส่งแผนตรงตามเวลาที่กำหนด
คณะ
84
กลยุทธ์ ที่ 3.1 (2) มุ่งเน้นการบริหารงานที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
85
31โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะ
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธ์ภาพ
1 ปีคณะ80 %80 %
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
คณะ
86
32โครงการประชุมบุคลากรคณะอิสลามศึกษา
เพื่อประชุมผู้บริหารคณะ/คณาจารย์/เจ้าหน้าที่
1 ปี
นอกสถานที่
9680
จัดประชุมได้80 %
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
คณะ
87
88
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 3.2 การสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน
89
ที่รหัส/โครงการชื่อโครงการ/แผนงานวัตถุประสงค์โครงการระยะเวลาดำเนินการสถานที่งบประมาณรายละเอียดตัวชี้วัดโครงการหน่วยงานรับผิดชอบ
90
เชิงปริมาณค่าเป้าหมายเชิงคุณภาพค่าเป้าหมาย
91
กลยุทธ์ ที่ 3.2 (1) เสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเองและพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ
92
33โครงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาชุมชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนด้านการศึกษา
1 ปี
ไตรมาศที่ 2
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย11
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
( สาขาวิชาอิสลามศึกษา )
93
34โครงอบรมหลักสูตรผู้นำศาสนาระดับชุมชน
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการศาสนาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เซ่น การอ่านและสอนอัลกุรอาน
หลักการและวิธีการคำนวนซากาต การแบ่งมรดก การแต่งงานและการอย่าร้าง การจัดการศพเป็นต้น
1 ปี
ไตรมาศที่ 2
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย100100
80 % สามารถองค์ความรู้
80 % สามารถองค์ความรู้
( สาขาวิชาอิสลามศึกษา )
94
35โครงการระดมทุนเพื่อคณะ(ขายอาหางเที่ยงวันอังคาร )
เพื่อหารายได้แก่คณะอิสลามศึกา
ตลอดปี
95
36โครงการเข้าเล่มสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์คณะ
เพื่อหารายได้แก่คณะอิสลามศึกา
ตลอดปี
96
37โครงการจัดทำของที่ระลึกคณะ
เพื่อหารายได้แก่คณะอิสลามศึกา
ตลอดปี
97
กลยุทธ์ ที่ 3.2 (2) พัฒนาธุรกิจภายในคณะและร่วมลงทุนกับองค์กรทางธุรกิจ
98
38โครงการระดมทุนเพื่อคณะ(ขายอาหางเที่ยงวันอังคาร )
เพื่อหารายได้แก่คณะอิสลามศึกา
99
39โครงการเข้าเล่มสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์คณะ
100
40โครงการจัดทำของที่ระลึกคณะ
Loading...