กองทุนสนับสนุนการบริการวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKL
1
ลำดับวันเดือนปียอดยกมารายรับรายจ่ายยอดยกไปหมายเหตุ
2
รายการจำนวนเงินรายการจำนวนเงิน
3
4
112925593,778,795.86รายรับเงินจากเจ้าของงานผู้ให้บริการวิชาการ 3% (RV) 546,000.003,784,795.86อ.สักการ ค่าตอบแทนออกแบบโครงการปรับปรุงอาคาร Hs 02 และค่าตอบแทนออกแบบโครงการก่อสร้างพระพุทธปฐมปวัต
5
212925593,784,795.86รายรับเงินจากเจ้าของงานผู้ให้บริการวิชาการ 3% (RV) 5431,200.003,815,995.86ออกแบบทางลาดหนี้ไฟ ศูนย์หัวใจ อ.เขมโชต
6
312925593,815,995.86รายรับเงินจากเจ้าของงานผู้ให้บริการวิชาการ 3% (RV) 541,680.003,817,675.86ปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วยศูนย์หัวใน อ.เขมโชต
7
412925593,817,675.86รายรับเงินจากเจ้าของงานผู้ให้บริการวิชาการ 3% (RV) 547,155.003,824,830.86ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าห้องสมุดคณะแพทย์ อ.เขมโชต
8
512925593,824,830.86รายรับเงินจากเจ้าของงานผู้ให้บริการวิชาการ 3% (RV) 541,429.573,826,260.43ปรับปรุงระบบแก๊สทางการแพทย์ ศูนย์หัวใจ อ.เขมโชต
9
612925593,826,260.43รายรับเงินจากเจ้าของงานผู้ให้บริการวิชาการ 3% (RV) 5455,725.003,881,985.43โครงการออกแบบอาคารเรียนรวมคณะมนุย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อ.สักการ
10
712925593,881,985.43รายรับจากค่าบริการวิชาการวิชาการ 2.5% เข้ากองทุนสนับสนุนการวิจัย 317-19-02(JV)25,918.753,907,904.18โครงการกิจกรรมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
11
812925593,907,904.18รายรับจากค่าบริการวิชาการวิชาการ 2.5% เข้ากองทุนสนับสนุนการวิจัย 317-19-02(JV)10,275.003,918,179.18โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไข
12
13
912925593,918,179.18รายรับจากค่าบริการวิชาการวิชาการ 2.5% เข้ากองทุนสนับสนุนการวิจัย 317-19-02(JV)7,380.003,925,559.18โครงการกิจกรรมสุดยอด SME
14
1012925593,925,559.18รายรับจากค่าบริการวิชาการวิชาการ 2.5% เข้ากองทุนสนับสนุนการวิจัย 317-19-02(JV)915.003,926,474.18โครงการออกแบบการสร้างตลาดและกิจกรรมพาณิชย์ของเทศบาลตำบลนากลาง จ.หนองบัวลำภู งวดที่ 2
15
1112925593,926,474.18รายรับจากค่าบริการวิชาการวิชาการ 2.5% เข้ากองทุนสนับสนุนการวิจัย 317-19-02(JV)11,987.503,938,461.68โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ การดำเนินโครงการจัดทำแผนที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหา 64026/3201267
16
1212925593,938,461.68รายรับจากค่าบริการวิชาการวิชาการ 2.5% เข้ากองทุนสนับสนุนการวิจัย 317-19-02(JV)21,206.253,959,667.93โครงการกิจกรรมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
17
1312925593,959,667.93รายรับจากค่าบริการวิชาการวิชาการ 2.5% เข้ากองทุนสนับสนุนการวิจัย 317-19-02(JV)4,920.003,964,587.93โครงการกิจกรรมสุดยอด SME
18
1412925593,964,587.93รายรับจากค่าบริการวิชาการวิชาการ 2.5% เข้ากองทุนสนับสนุนการวิจัย 317-19-02(JV)6,125.003,970,712.93โครงการออกแบบอุตสาหกรรมอาคารตกแต่งภายในมหาเจดีย์หลวงปู่ผาด
19
1512925593,970,712.93ปรับปรุงบัญชี รับคืนเงิน นายวิรุฬห์ โครงการออกแบบยานพาหนะ20,000.003,990,712.93
20
1612925593,990,712.93สนับสนุนการวิจัย สภาวะน่าสบายด้านอุณหภูมิในเรือนพื้นถิ่นอีสานตอนกลาง อ.ชูพงษ์1.1 ทุนบุคลากร-สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ20,000.003,970,712.93รายจ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่างปีงบประมาณ 59
21
1712925593,970,712.93ค่าตอบแทนรางวัลตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน อ.วารุณี 5,000 อ.ยิ่งสวัสดิ์ 2,0001.2 ทุนบุคลากร-สนับสนุนการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์7,000.003,963,712.93รายจ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่างปีงบประมาณ 59
22
1812925593,963,712.93โครงการสัมมนาและฝึกปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลวารสาร อิเล็กทรอนิกกลางของประเทศไทย 21-23 /12/584. ทุนให้อื่นๆ58,930.003,904,782.93รายจ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่างปีงบประมาณ 59
23
1912925593,904,782.93สนับสนุนการวิจัย เรื่องการศึกษาการใช้น้ำหมุนเวียนในอาคารสิริคุณากร อ.ชำนาญ1.1 ทุนบุคลากร-สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ20,000.003,884,782.93รายจ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่างปีงบประมาณ 59
24
2012925593,884,782.93สนับสนุนการวิจัย อ.นิธิวดี งวด 21.1 ทุนบุคลากร-สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ40,000.003,844,782.93รายจ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่างปีงบประมาณ 59
25
2112925593,844,782.93เงินรางวัลนักวิจัยเผยแพร่ผลงาน อ. วารุณี 4,000+อ. สัญชัย 4,000อ. นิธิวดี 8,000 อ.ทรงยศ 4,0001.4 ทุนบุคลากร-การให้รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย20,000.003,824,782.93รายจ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่างปีงบประมาณ 59
26
2212925593,824,782.93สนับสนุนการวิจัยโครงการปกป้องและการแต่งตั้งรูปใหม่เพิ่มความทันสมัย อ.วารุณี1.1 ทุนบุคลากร-สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ50,000.003,774,782.93รายจ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่างปีงบประมาณ 59
27
2312925593,774,782.93เดินทาง นำเสนอผลงานทางวิชาการ อ.จันทนีย์1.3 ทุนบุคลากร-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนองานวิจัย2,040.003,772,742.93รายจ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่างปีงบประมาณ 59
28
2412925593,772,742.93เงินรางวัลให้กับนักวิจัยที่ไปเผยแพร่ผลงาน อ.ชูพงษ์1.4 ทุนบุคลากร-การให้รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย4,000.003,768,742.93รายจ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่างปีงบประมาณ 59
29
2512925593,768,742.93เดินทางสำรวจรางวัดพื้นที่ เพื่อออกแบบอาคารและออกแบบภายในอาคารมหาเจดีย์ จ.บุรีรัมย์ อ.พรณรงค์1.1 ทุนบุคลากร-สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ1,520.003,767,222.93รายจ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่างปีงบประมาณ 59
30
2612925593,767,222.93สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ อ.ชำนาญ เรื่องการศึกษาการปรับปรุงหลอดไฟและแสงสว่างเพื่อประหยัดพลังงานในศูนย์อาหาร1.1 ทุนบุคลากร-สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ20,000.003,747,222.93รายจ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่างปีงบประมาณ 59
31
2712925593,747,222.93สนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง โครงการบูรณาการวิชาการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ พื้นถิ่นกับเรียนการสอน อ.ชนัษฎา1.1 ทุนบุคลากร-สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ40,000.003,707,222.93รายจ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่างปีงบประมาณ 59
32
2812925593,707,222.93ค่าเดินทาง+ค่าลงทะเบียน ประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 10 อ.นยทัต อ.จันทนีย์ 30 พค 594. ทุนให้อื่นๆ12,524.003,694,698.93รายจ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่างปีงบประมาณ 59
33
2912925593,694,698.93จัดพิมพ์วารสารวิชาการ4. ทุนให้อื่นๆ64,200.003,630,498.93รายจ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่างปีงบประมาณ 59
34
3012925593,630,498.93สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย อ.สัญชัย เรื่องแนวทางการออกแบบเรือนพยาบาล1.2 ทุนบุคลากร-สนับสนุนการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์4,000.003,626,498.93รายจ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่างปีงบประมาณ 59
35
3112925593,626,498.93สนับสนุนการวิจัย อ.มนสิชา การวิเคราะห์รูปแบบและปัจจัยของตัวเชิงพื้นที่ของเมือง1.1 ทุนบุคลากร-สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ20,000.003,606,498.93รายจ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่างปีงบประมาณ 59
36
3212925593,606,498.93สนับสนุนการวิจัย อ.ชำนาญ การปรับปรุงเปลือกอาคารเพื่อลดการถ่ายเทความร้อน1.1 ทุนบุคลากร-สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ20,000.003,586,498.93รายจ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่างปีงบประมาณ 59
37
3312925593,586,498.93สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางนำเสนอผลงานโครงการเคหะแห่งชาติ อ.รวี 12-13/5/591.1 ทุนบุคลากร-สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ5,000.003,581,498.93รายจ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่างปีงบประมาณ 59
38
3412925593,581,498.93ค่าบริการจัดส่งผลงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน ปัญหาชุมชนแออัด1.1 ทุนบุคลากร-สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ120.003,581,378.93รายจ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่างปีงบประมาณ 59
39
3512925593,581,378.93ค่าถ่ายเอกสาร อ.รวี จัดทำข้อเสนอโครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์1.1 ทุนบุคลากร-สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ1,797.603,579,581.33รายจ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่างปีงบประมาณ 59
40
3612925593,579,581.33เงินรางวัลเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมกีฬากับการวางแผน พัฒนาเมือง อ.พรณรงค์1.4 ทุนบุคลากร-การให้รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย2,000.003,577,581.33รายจ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่างปีงบประมาณ 59
41
3712925593,577,581.33เดินทางไปนำเสนอโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดการความรู้เรื่องอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่น อ.นพดล 15/6/591.3 ทุนบุคลากร-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนองานวิจัย3,060.003,574,521.33รายจ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่างปีงบประมาณ 59
42
3812925593,574,521.33ค่าเดินทางนำเสนอผลงานต่างประเทศ สิงค์โปร อ.ชำนาญ +อ.นยทัต1.3 ทุนบุคลากร-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนองานวิจัย55,861.603,518,659.73รายจ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่างปีงบประมาณ 59
43
3912925593,518,659.73ค่าตอบแทนการอ่านบทความ(วาสาร)ผู้ทรงคุณวุฒิ4. ทุนให้อื่นๆ13,300.003,505,359.73รายจ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่างปีงบประมาณ 59
44
4012925593,505,359.73ค่าฝากส่งเอกสาร อ.รวี1.1 ทุนบุคลากร-สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ137.003,505,222.73รายจ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่างปีงบประมาณ 59
45
4112925593,505,222.73ค่าถ่ายเอกสาร อ.รวี เพื่อเสนอชื่อโครงการ1.1 ทุนบุคลากร-สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ1,395.823,503,826.91รายจ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่างปีงบประมาณ 59
46
4212925593,503,826.91หนังสือวารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ปี 594. ทุนให้อื่นๆ64,200.003,439,626.91รายจ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่างปีงบประมาณ 59
47
4312925593,439,626.91ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความพิจารณาบทความวารสาร ปี 592.1 ทุนนักศึกษา-สนับสนุนการวิจัย10,500.003,429,126.91รายจ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่างปีงบประมาณ 59
48
4412925593,429,126.91ค่าสนับสนุนการวิจัยงวดที่ 2 อ.พรสวสดิ์ เรื่องการใช้เซลล์แสงอาทิตย์บนหลงคาอาคารคณะสถาปัตยกรรม1.1 ทุนบุคลากร-สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ25,000.003,404,126.91รายจ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการคณะระหว่างปีงบประมาณ 59
49
50
รวมรายรับ กันยายน 2559
211,917.07รวมรายจ่าย กันยายน 2559551,086.02
51
52
ยอดยกมาเดือน สิงหาคม 25593,778,795.86
53
54
รวมยอดรายรับ - ยอดรายจ่าย กันยายน 2559
(339,168.95)
55
56
ยอดยกไป ตุลาคม 25593,404,126.91
57
Loading...