ตัวชี้วัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEF
1
ตัวชี้วัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2559
2
3
เป้า
ประสงค์
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานBase lineเป้าหมายจังหวัดเป้าหมายเขต
ผู้รับ
ผิดชอบ
4
1. มิติประสิทธิผล
5
G1 ประชาชนมีสุขภาพดี
6
อัตราตายด้วยปัญหาสุขภาพที่สำคัญของจังหวัดศรีสะเกษลดลง
7
มารดาตาย42.22
ไม่เกิน 15/แสนการเกิดมีชีพ
ไม่เกิน 15/แสนการเกิดมีชีพ
สส
8
อุบัติเหตุทางถนน
9.77 ต่อแสน ปชก.
ไม่เกิน 16/แสนประชากร
ไม่เกิน 16/แสนประชากร
คร
9
โรคหลอดเลือดหัวใจ
21.25 ต่อแสน ปชก.
ไม่เกิน x ใน ประชากรผู้สูงอายุ
ไม่เกิน x ใน ประชากรผู้สูงอายุ
คร
10
โรคหลอดเลือดสมอง
22.33 ต่อแสน ปชก.
ไม่เกิน12/แสนประชากร
ไม่เกิน12/แสนประชากร
คร
11
ไข้เลือดออก
208.98 :แสนปชก.
ลดลงร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน 5 ปี
ลดลงร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน 5 ปี
คร
12
อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
6.5 ต่อแสน ปชก.
ไม่เกิน7/แสนประชากร
ไม่เกิน7/แสนประชากร
คร
13
โรคมะเร็งตับ/มะเร็งท่อน้ำดี
23 ต่อแสน ปชก.
ไม่เกิน 20 /แสนประชากร
ไม่เกิน7/แสนประชากร
คร
14
โรคพิษสุนัขบ้า2 รายไม่มีผู้เสียชีวิต
ไม่เกิน 20 /แสนประชากร
คร
15
ไตวาย
8.72 ต่อแสน ปชก
ไม่เกิน 20 /แสนประชากร
ไม่มีผู้เสียชีวิตคร
16
โรคเลปโตสไปโรซีส
ร้อยละ 1.15
ไม่เกินร้อยละ 2
ไม่เกิน 20 /แสนประชากร
คร
17
2. อัตราป่วยด้วยปัญหาสุขภาพที่สำคัญของจังหวัดศรีสะเกษลดลง
18
ไข้เลือดออก
208.98 :แสน ปชก.
ลดลงร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน 5 ปี
ลดลงร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน 5 ปี
คร
19
อัตราป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงสูง
ร้อยละ2.92
ไม่เกินร้อยละ 5ไม่เกินร้อยละ 5คร
20
อัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงสูง
ร้อยละ 3.52
ไม่เกินร้อยละ 10ไม่เกินร้อยละ 10คร
21
อัตราพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภทอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
170 ต่อแสน ปชก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 (muk)
คร
22
โรคเลปโตสไปโรซีส
18.28 ต่อแสน ปชก.
ไม่เกินร้อยละ 20/แสน ปชก
ไม่เกินร้อยละ 20/แสน ปชก
คร
23
Low birth weightไม่เกินร้อยละ 7ไม่เกินร้อยละ 7สส.
24
2.มิติคุณภาพบริการ
25
G2 ประชาชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้
26
อัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพระดับดีมาก
ร้อยละ 5
(อัตรา)
ร้อยละ 5สส.
27
ตำบลจัดการสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป68.38ร้อยละ 60ร้อยละ 60
พัฒน์
28
G3 สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
29
ร้อยละของโรงพยาบาลของรัฐผ่าน HA ขั้น 384.2ทุกแห่งทุกแห่ง
พัฒน์
30
ร้อยละของรพ.สต.ผ่านมาตรฐาน PCA ขั้น 45.5ร้อยละ 100ร้อยละ 100
พัฒน์
31
ร้อยละของห้องปฏิบัติการของหน่วยบริการทุกระดับผ่านเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานการบริการ
40.9

82.4
โรงพยาบาลร้อยละ 100
รพ.สต.ร้อยละ 90
โรงพยาบาลร้อยละ 100
รพ.สต.ร้อยละ 60
พัฒน์
32
ร้อยละของห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพงานบริการรังสี
54.55ร้อยละ 100ทุกแห่ง
พัฒน์
33
G4 ประชาขนมีความพึงพอใจ
34
ร้อยละของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละ 85ร้อยละ 90ยศ
35
G5 สำนักงานสาธารณสุขทุกระดับผ่านเกณฑ์PMQA
36
ร้อยละของสำนักงานสาธารณสุขได้รับรางวัล PMQA รายหมวด
0ร้อยละ 20ทุกแห่ง
พัฒน์
37
3. มิติประสิทธิภาพ
38
G6การส่งเสริสุขภาพมีประสิทธิภาพ
39
ร้อยละของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอมีการคัดกรองสุขภาพทุกกลุ่มวัย
ร้อยละ 100สส
40
เด็กไทยกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองพัฒนาการและเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการส่งต่อ
99.6ร้อยละ 100ร้อยละ 100สส
41
เด็กไทยกลุ่มปกติได้รับการคัดกรองพัฒนาการและเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการส่งต่อ
คัดกรองร้อยละ87.46
ส่งต่อร้อยละ100
คัดกรองร้อยละ 90
ส่งต่อ ร้อยละ 100
คัดกรองร้อยละ 90
ส่งต่อร้อยละ 100
สส
42
ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีภาวะอ้วน6.61ไม่เกินร้อยละ 10ไม่เกินร้อยละ10สส
43
ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ(ผอม/เตี้ย)
8.1ไม่เกินร้อยละ 10ไม่เกินร้อยละ10สส
44
เด็กไทยมีความฉลาดทางสติปัญญาเฉลี่ย97.4ไม่น้อยกว่า 100ไม่น้อยกว่า 100สส
45
ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
ร้อยละ72ร้อยละ 80ร้อยละ80สส
46
G7 การดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพมีประสิทธิภาพ
47
ร้อยละของโรงพยาบาลมีการจัดศูนย์ Continuing Of Care (COC)
100ร้อยละ 100
พัฒน์
48
ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน(STEMI) ได้รับยาละลายลิ่มเลือด และ/หรือ การขยายหลอดเลือดหัวใจ
ร้อยละ 75ร้อยละ80ร้อยละ80คร
49
ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ39.86ร้อยละ 43ร้อยละ 43สส
50
ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการ100ร้อยละ 55ร้อยละ 55สส
51
อัตราเข้าถึงบริการผู้ป่วยจิตเวชเด็ก- เด็กออทิสติก
- อัตราเข้าถึงบริการผู้ป่วย ADHD
- อัตราเข้าถึงบริการผู้ป่วย ID
- อัตราเข้าถึงบริการผู้ป่วย LD
100
1.25
3.93
2.78
ร้อยละ 20
ร้อยละ 15
ร้อยละ 20
ร้อยละ 15
ร้อยละ 20
ร้อยละ 15
ร้อยละ 20
ร้อยละ 15
สส
52
ร้อยละของรพ.สต./ศสม.ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้น โดยให้บริการสุขภาพช่องปาก 200 คน ต่อ 1,000 ประชากร
ร้อยละ 30ร้อยละ 50ร้อยละ 50
ทันต์
53
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
ร้อยละ62.09
ร้อยละ 90ร้อยละ 90
54
ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี
ร้อยละ26.00
ร้อยละ 40ร้อยละ 40คร
55
ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี
ร้อยละ 16.66
ร้อยละ 55ร้อยละ 55คร
56
จังหวัดมีการดำเนินงานในการบูรณาการระบบดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว/ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤติผ่านเกณฑ์ระดับ ๓
ทุกแห่งทุกแห่งสส
57
ร้อยละของผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตามไม่กลับไปเสพซ้ำ
ร้อยละ80ร้อยละ80สส
58
จำนวน CKD Clinic
4 แห่ง ร้อยละ100
A,S,M1,M2=100%
F1,F2=80%
A,S,M1,M2=100%
F1,F2=80%
คร
59
G8 ระบบส่งต่อมีประสิทธิภาพ
60
ร้อยละของหน่วยบริการที่ปฏิบัติงานตามแนวทางการส่งต่อ (โรคที่สำคัญ)
ร้อยละ 100ยศ/คร
61
G9 การป้องกันควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ
62
ร้อยละของอำเภอที่ผ่านเกณฑ์อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ระดับ 5
ร้อยละ 100คร
63
ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ฟันน้ำนมผุร้อยละ 45ไม่เกินร้อยละ 50
ทันต์
64
ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี
ร้อยละ 75ร้อยละ80ร้อยละ80คร
65
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา
ร้อยละ62.55
ร้อยละ60ร้อยละ60คร
66
ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ
ร้อยละ 100
ร้อยละ70ร้อยละ70คร
67
ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนที่ให้การดูแลด้านสังคมจิตใจที่มีคุณภาพเชื่อมโยงกับระบบบริการกลุ่มวัย
90.9ร้อยละ80ร้อยละ80สส
68
ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ร้อยละ 60ร้อยละ 60สส
69
G10 การคุ้มครองผู้บริโภคและแพทย์แผนไทยมีประสิทธิภาพ
70
ระดับความสำเร็จการจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ ระดับ5 ขึ้นไป
ร้อยละ 95ร้อยละ 100ร้อยละ 100คบ
71
ร้อยละของข้อร้องเรียนของผู้บริโภคได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด
ร้อยละ 100
ร้อยละ98ร้อยละ98คบ
72
ร้อยละของโรงพยาบาล(รพศ/รพท./รพช) ที่มีการจัดบริการคลินิกแพทย์แผนไทยคู่ขนาน OPD ปกติ
ร้อยละ 40.91
ไม่น้อยกว่าร้อยละ70ร้อยละ70คบ
73
มีผู้รับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการของรัฐ
ร้อยละ 12.91
ไม่น้อยกว่าร้อยละคบ
74
ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด
ร้อยละ 86ร้อยละ ๘๐คบ
75
ร้อยละของชิ้นการโฆษณาด้านสุขภาพผิดกฎหมายได้รับการจัดการ
ร้อยละ 100
ร้อยละ ๑๐๐คบ
76
G11การบริหารแผนงาน และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
77
ร้อยละของแผนงาน/โครงการที่บรรลุตามเป้าหมาย(โดยคัดเลือกโครงการที่สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ได้)
ร้อยละ 90เฉพาะโครงการที่วัดได้
ยศ
78
G12 การบริหารงบประมาณระบบบัญชีการเงินและการคลังมีประสิทธิภาพ
79
ร้อยละของโรงพยาบาลมีการจัดทำแผนการเงินแบบสมดุลและปฏิบัติตามแผน
ร้อยละ100ร้อยละ100ยศ
80
ประสิทธิภาพการบริหารการเงินสามารถควบคุมให้โรงพยาบาลในพื้นที่ไม่มีปัญหาการเงินระดับ 5 ขึ้นไป
ค่าเป้าหมาย 0ยศ
81
หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการเดียวกัน
ไม่เกินร้อยละ 20ไม่เกินร้อยละ 20ยศ
82
ร้อยละเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) มีคะแนนคุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ทุกแห่งทุกแห่งบห
83
โรงพยาบาลมีค่าดัชนีผู้ป่วยใน(CMI)ของแต่ละระดับสถานบริการสุขภาพตาม Service Plan ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ทุกแห่งทุกแห่งปก.
84
ร้อยละ รพท.(S) มีค่า CMI ไม่น้อยกว่า 1.2100100ปก
85
รพช.แม่ข่าย (M2) มีค่า CMI ไม่น้อยกว่า 0.833.33100ปก
86
รพช. (F1-F3) มีค่า CMI ไม่น้อยกว่า 0.682.35100ปก
87
G13 การบริหารทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์มีประสิทธิภาพ
88
มูลค่าการจัดซื้อยาร่วมและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา (วัสดุการแพทย์/วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์/วัสดุทันตกรรม/วัสดุเอกซเรย์)
ร้อยละ20ร้อยละ20คบ
89
โรงพยาบาลมีมูลค่าการใช้ยาและเวชภัณฑ์ทีไม่ใช่ยา (วัสดุการแพทย์/วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์/วัสดุทันตกรรม/วัสดุเอกซเรย์) เทียบกับราคายา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอ้างอิงไม่เกินค่าเฉลี่ยของโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน
ทุกแห่งทุกแห่งคบ
90
ทุกอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)
ทุกแห่งทุกแห่งบห
91
G14 ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
92
จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่สาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่าย
93
ร้อยละของอำเภอที่มี DHS PCAที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับ3.5 ทุกหมวดจากบุคคลภายนอก หรือ ยกระดับขึ้น1ระดับทุกข้อ
81.8ร้อยละ85ร้อยละ85
พัฒน์
94
ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ร้อยละ63.34
ร้อยละ 70ร้อยละ 70สส
95
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด(อสธจ.)ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่และแนวทางที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คบ
96
ร้อยละของเทศบาลทุกระดับมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน (EHA)
ร้อยละ 50ร้อยละ 50คบ
97
4. มิติพัฒนาองค์กร
98
G15 บุคลากรสาธารณสุขมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามภารกิจมีเพียงพอ และมีความรักความผูกพันองค์กร
99
ร้อยละของสถานบริการที่มีบุคลากรสาขาหลักเพียงพอต่อการให้บริการ
ร้อยละ60 ของสถานบริการ
ร้อยละ90
100
อัตราความรักและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสาธารณสุขในภาพรวม (วัดบุคลากรทุกระดับ) รอไว้ก่อน
Loading...
Main menu