ลงนามแจ้งความประสงค์ช่วยงานแข่งขันทักษะ (การตอบกลับ) : Register2