แผน 57-59
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJK
1
ส่วนที่ 5
2
บัญชีโครงการพัฒนา
3
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
4
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) เทศบาลเมืองวังสะพุง
5
ยุทธศาสตร์ปี 2557ปี 2558ปี 2559รวม 3 ปี
6
จำนวนงบประมาณจำนวนงบประมาณจำนวนงบประมาณจำนวนงบประมาณ
7
โครงการ(บาท)โครงการ(บาท)โครงการ(บาท)โครงการ(บาท)
8
ยุทธศาสตร์ : 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
9
กลยุทธ์
10
1. พัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรอง ทางเท้า
1018,680,000534,320,0000.00015.0053,000,000
11
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตเมือง
934,020,00036,800,00022,150,0001442,970,000
12
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบปราศจากมลทัศน์
31,550,0000.0000.0003.001,550,000
13
4. ปรับปรุงระบบสื่อสาร สารสนเทศ และระบบการขนส่งสาธารณะ
1250,0001340,00022,340,00042,930,000
14
2354,500,000941,460,0004.004,490,00036.00100,450,072
15
ยุทธศาสตร์ : 2. ด้านการพัฒนาคน
16
กลยุทธ์
17
1.  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาหลากหลายและทั่วถึง
3721,947,6003814,292,0003010,993,80010547,233,400
18
2.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
6315,0006315,0005315,00017945,000
19
3.  กระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบต่อสังคม
141,960,000131,755,000131,755,000405,470,000
20
และมีวินัย
21
4.  ส่งเสริมด้านการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อให้ประชาชน
2833,518,500237,378,500239,828,5007450,725,500
22
มีสุขภาพที่ดี
23
24
8557,741,1008023,740,5007122,892,300236104,373,900
25
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
26
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) เทศบาลเมืองวังสะพุง
27
28
ยุทธศาสตร์ปี 2557ปี 2558ปี 2559รวม 3 ปี
29
จำนวนงบประมาณจำนวนงบประมาณจำนวนงบประมาณจำนวนงบประมาณ
30
โครงการ(บาท)โครงการ(บาท)โครงการ(บาท)โครงการ(บาท)
31
ยุทธศาสตร์ : 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
32
กลยุทธ์
33
1.  สร้างและปรับปรุงพื้นที่สีเขียวให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการ
0.000115,000,00024,000,0003.0019,000,000
34
พักผ่อนหย่อนใจ
35
2.  สร้างและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ
1300,00012,000,0000.00022,300,000
36
3. ให้ความรู้และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน
3270,0003270,0003270,0009810,000
37
4. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
390,000390,000390,0009270,000
38
ในท้องถิ่น
39
7.00660,000817,360,00084,360,00023.0022,380,000
40
ยุทธศาสตร์ : 4. ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ
41
กลยุทธ์
42
1. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
162,065,000141,945,000131,345,000435,355,000
43
2. ส่งเสริมให้มีเวทีและสื่อสาธารณะให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
61,196,0003940,0002890,000113,026,000
44
และแสดงความคิดเห็น
45
3. ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการทำงานร่วมกับเทศบาล
110,000110,000110,000330,000
46
4. อำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
145,940,900131,095,000131,095,000408,130,900
47
48
379,211,900313,990,000293,340,0009716,541,900
49
50
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
51
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) เทศบาลเมืองวังสะพุง
52
53
ยุทธศาสตร์ปี 2557ปี 2558ปี 2559รวม 3 ปี
54
จำนวนงบประมาณจำนวนงบประมาณจำนวนงบประมาณจำนวนงบประมาณ
55
โครงการ(บาท)โครงการ(บาท)โครงการ(บาท)โครงการ(บาท)
56
ยุทธศาสตร์ : 5.ด้านภาคประชาสังคม ความเข้มแข็งในชุมชน
57
และการมีส่วนร่วม
58
กลยุทธ์
59
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน
3830,0002330,0002330,00071,490,000
60
2. ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมสืบสานวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีท้องถิ่น
133,626,000125,546,000101,546,0003510,718,000
61
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม และจัดตั้งชมรมเครือข่าย
6490,0005470,0005470,000161,430,000
62
เพื่อทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์
63
4. ส่งเสริมให้เกิดความปรองดองและสร้างความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย
1500,0002600,0002600,00051,700,000
64
อย่างมีส่วนร่วม
65
รวม235,446,000216,946,000192,946,0006315,338,000
66
รวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์175127,559,00014993,496,50013138,028,300455259,083,872
67
68
Loading...
 
 
 
รวม
1
2
3
4
5
 
 
Main menu