ลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง “Development of IDCS to permittivity Crude oil measurement” (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประทับเวลาชื่อ-สกุล
สถานะ (อาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา/อื่นๆ)
หน่วยงานสังกัด
2
24/1/2017, 15:26:02นายมีนา ฤทธิร่วมนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
3
24/1/2017, 15:29:25นายก้องภพ ชาอามาตย์อาจารย์
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
4
25/1/2017, 19:11:08
รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
อาจารย์
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5
25/1/2017, 23:26:31
นางสาวพนิดา พิลาสุตา
นักศึกษา
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6
25/1/2017, 23:28:00นายสุภศิษฎ์ แพงสอนนักศึกษา
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7
26/1/2017, 11:21:51สุภาวดี สุวรรณเทน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
RDI-SNRU
8
27/1/2017, 15:25:49นายนัทที โคตรทุมมีนักศึกษา
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9
1/2/2017, 10:16:15นายสมพร เถาวัลแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
10
1/2/2017, 20:57:25
นายศิรกรานต์ โยคะสิงห์
นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
11
2/2/2017, 10:55:01
อาจารย์วีระศักดิ์ เจริญรัตน์
อาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
12
2/2/2017, 12:00:30
นาย สุรศักดิ์ ร่วมรักษ์
นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
13
2/2/2017, 12:02:28วนัชพร นามหงษานักศึกษาสาขาฟิสิกส์
14
1/2/2017นายวัฒนา โพธิ์ตันคำนักศึกษา
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
15
1/2/2017นายครรชิต สิงห์สุขนักวิิจัย
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
16
1/2/2017นายวััชระ ชาวหมู่ผู้ช่วยนักวิจัย
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17
1/2/2017
นายธีรดนย์  เทศประสิทธิ์
นักศึกษา
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
18
1/2/2017นางสาวพจนา นนทะสินนักศึกษา
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu