มาตรฐานที่ 9.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
บัญชีแนบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรสภา 9 มาตรฐาน
3
ประจำปีการศึกษา 2560
4
................................................................................
5
หลักสูตรที่ 9 ความเป็นครู
6
ห้องเรียน 41805
7
8
ลำดับที่
เลขที่สมัครฝึกอบรม
ชื่อ-สกุลหมายเหตุ
9
1609002นางสาวฐิตาภา สมานสวน
10
2609003นางสาวนุชรุจี ศรีคำ
11
3609004นางสาวปราณี ไกรสุข
12
4609005นางสาวสายชล ดวงรัตน์
13
5609006นายสัญลักษณ์ นักลำทอง
14
6609007นางสาววนิชยา หอมขจร
15
7609009นางสาวนฤทัย วงษ์สุวรรณ์
16
8609010นางสาวสุพัตตรา สุขจิตร
17
9609011นางสาวอัจฉรียา ปาณาราช
18
10609012นางสาวอาภา ศรีศริทม
19
11609013นางสาวอัจฉรา จิตรครบุรี
20
12609019นางสาวจุฑามาศ ดวนจอหอ
21
13609020
นางสาววิยะดา สวัสดิ์วงค์
22
14609021
นายศุภวิชญ์ ภิรมย์นาค
23
15609022
นางสาวอรอริณฑ์ ลานรอบ
24
16609023
นางสาววินิดา พรมประโคน
25
17609027นายไกรลาศ คงฟ้ารัมย์
26
18609030
นายเสริมศักดิ์ วงษ์ศรี
27
19609034นางสาวภาวินี พูลสุข
28
20609037
นางสาวสุุกัญญา พิเลิศรัมย์
29
21609038
นางสาวกัญญ์วรา ติมอนรัมย์
30
22609039
นางสาวฐิติญาวรรณ เกษน้อย
31
23609040
นางสาวปรางมาศ บุตรพรม
32
24609042
นายพลวัฒน์ ปัตตังถาโต
33
25609043นายพศินวรงค์ วิเชียร
34
26609044นางสาวบัณฑิต บุญเพชร
35
27609045
นางสาวธรินทิพย์ จงใจงาม
36
28609046
นางสาวปิยะมาศ เจียมรัมย์
37
29609047
นางสาวกัีรติกา อะโรคา
38
30609048
นางสาวขวัญสุดา สายันเกณะ
39
31609049นายวัชระ ตองติดรัมย์
40
32609050นางสาวปภาวดี รักไชสง
41
33609056
นางสาวกรรณิการ์ อินทร์มณี
42
34609059
นายการัณยภาส เอียงกระโทก
43
35609060
นายภาณุพงศ์ สมบุญรัมย์
44
36609061
นางสาวปราณทิพย์ ภาโนชิด
45
37609062นายจีรศักดิ์ วิเศษพันธ์
46
38609063
นายกฤษณะพงศ์ ผุยบัวค้อ
47
39609065นายนวกิจ เพชรจันทร์
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu