11. การประกวดทักษะวิชาการ (การศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชี้น (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
ประทับเวลา1. ระดับชั้น2. ประเภท3. ประเภทความพิการ4. ศูนย์เครือข่ายฯ5. โรงเรียน
6. ชื่อ- สกุล นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
7. ชื่อ- สกุล ครูที่ฝึกสอน
8. โทรศัพท์ ครูที่ฝึกสอน
9. ชื่อ- สกุลผู้กรอกข้อมูล
10. โทรศัพท์ ผู้กรอกข้อมูล
2
3
25/7/2019, 10:39:54ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 1บ้านโคกกลาง
เด็กหญิงศุภมิตรา เจริญดี ,เด็กชายภูริพัฒน์ ทองทวี ,เด็กชายธนทัต แช่มเมือง
นางประภาศิริ แก้วมาตร์ ,นางสาคร เสนายอด
0801865895 ,0918621562
นายวันชัย ศุภรมย์0895761952
4
25/7/2019, 11:55:15ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
นากอกผดุงศิษย์(ศรีบุญเรือง 6)
บ้านแกท่าวารี
เด็กชายอภิฤทธิ์ ปิติพืช
เด็กชายวุฒิชัย พรภู
เด็กชายณัฐพล โม้พิมพ์
นางธิษามณี อ่อนริท
นายทรงวิทย์ นพรัตน์
นางสาวมัจนัน เคนองษา
0850082362
นางสาววันวิสาข์ กะโนนศรี
0621294432
5
25/7/2019, 15:16:27ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 1บ้านโคกกลาง
เด็กชายณัฐกร ไชยโคตร
เด็กชายธัชกฤต แว่นแก้ว
เด็กชายภูริพัฒน์ ทองทวี
นางประภาศิริ แก้วมาตร์
0801865895นายวันชัย ศุภรมย์0895761952
6
26/7/2019, 12:23:11ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 3บ้านศรีสุขนาล้อม
เด็กชายฐิติกร ทัศราช
เด็กชายศักดิ์ดา คุตฝอย
เด็กหญิงสุจิตรา แสงจันดา
นางสาวนันทนา แสงจันดา
นางสาวฤทัยรัตน์ ปลาโมด
0956486665
นางสาวนันทนา แสงจันดา
0956486665
7
26/7/2019, 13:00:32ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง ฯ 4โรงเรียนบ้านหัวขัว
1. เด็กชายธีรพล นารี 2. เด็กชายธันวา คำแก้ว 3. เด็กชายธนภัทร สุขสบาย
1. นายภานุพงษ์ โสนโชติ 2. นางสาวพัชรีพร บัวใหญ่รักษา
0985867804นางดวงใจ พลบูรณ์0929125269
8
26/7/2019, 13:14:32ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 4บ้านโนนขมิ้น
1.เด็กชายศุภโชค จาริยวงศ์
2.เด็กชายธนากร อ่อนสะอาด
3.เด็กหญิงอรพิชญ์ รัตนเพชร
นางสาวหัทกานต์ บุญละคร
0924286689
นายจิรวุฒิ โพธิ์สุดตา
0917756937
9
26/7/2019, 13:23:56ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 3
บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่ง
เด็กชายจิรภัทร ถูวะศรี
เด็กชายสุธากร สายติ่ง
เด็กชายธนภูมิ เพ็ญริยะ
นายประยนต์ จันทร์เขียว
0813859468
นายพันธุ์วิจักขณ์ หงษา
0982458083
10
26/7/2019, 16:47:52ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 2
หนองกุงจารย์ผางวิทยา
1. เด็กหญิงน้ำทิพย์ วรรณชัย
2. เด็กหญิงจิราวรรณ ศรีหะ
3. เด็กชายภคนันท์ ลับจุลพล
1. นางสุภีร์ สมภาร
2. นายโกมล คนขยัน
0616973605
นางศิริกุล ม่วงกลาง
0862244684
11
30/7/2019, 12:00:14ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 5
โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง
1. เด็กชายวงศกร วิเศษปะ
2. เด็กชายสิรภัทร หนักแน่น
3. เด็กชายอดิศร โสนะชัย
1. นางธนพร จงอางจิตร
2. นายเอกลักษณ์ ทัพจันทร์
097-3194598 0833404220
นางสาวกานต์ธิดา ดรละคร
0833382213
12
30/7/2019, 13:00:41ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 7บ้านลำภู
ด.ช.ณัฐพงษ์ คำหงษา ด.ช.อติรัชต์ บำรุงรักษ์ ด.ช.สุขกานดา พนาสูรย์
นายสุรชัย ผาเพ็ญ0855131034
นางสาวรัตน์วดี อินทะกนก
0934145454
13
30/7/2019, 13:04:52ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 7บ้านลำภู
ด.ช.ณัฐพงษ์ คำหงษา ด.ช.เจษฎา หลักคำ ด.ช.เจนภพ ตาใจ
นายชวลิต สิทธิโชติ0969403311
นางสาวรัตน์วดี อินทะกนก
0934145454
14
30/7/2019, 15:31:24ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง3บ้านโนนสว่าง
1.ด.ช.จิรายุทธ บุญกว้าง
2.ด.ช.ยศพล กล่อมเมฆ
3.ด.ช.ศรัณย์ บุตรดาพันธ์
1นางฬุริยา คนขยัน
2.นายชารี แพนพา
0857610643นางสาวพิชยา สายธนู0849550826
15
31/7/2019, 9:06:38ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 5
บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง
1.เด็กชายองอาจ ขันธ์รักษา
2.เด็กชายจิรแพทย์ ดาโสภา
3.เด็กชายธวัชชัย กุดสมบัติ
1. นางสาวนวพร ยศสารง
2. นางสาวกฤติยาณี ภูมิวิสัย
09269645553นายกฤณพงศ์ นิลนามะ0621945189
16
31/7/2019, 13:55:04ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 8
ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
เด็กชายธนากร มาลัย ,เด็กชายภัทรพล สังสีมา,เด็กชายธรรมรัตน์ สำอางค์
นายวทิพงศ์ ศรีสันต์ ,นายมนตรี เรืองจันทร์
-
นางสาวนงลักษณ์ มุกดาม่วง
0921898899
17
31/7/2019, 16:23:14ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 4 บ้านหนองอุ
1.ด.ช.ชนาธิป จำนงนิตย์
2.ด.ช.อภินันท์ แสนจันทร์
3.ด.ช.ราชานันท์ จิตผล
1.นายทินวัฒน์ สิงห์ชัย
2.นางสาวสุนิสา กัญญาวงศ์
0981526598
นางสาววนิดา ผลานิสงฆ์
0925063844
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...