แบบสอบถามการเข้าร่วมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 11 (ข้อที่ 2) (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
ประทับเวลา1. เพศ2. สถานภาพสังกัด
2
6/5/2017, 8:46:17หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน5 - 10 ปีแนวทางการจัดกิจกรรม แนวทางการแก้ปัญหาในชั้นเรียนไม่มี
3
6/5/2017, 9:07:53หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป
ครูผู้สอนวิธีการใช้ หนังสือ ความรู้ ความเข้าใจ การสอนคณิตศาสตร์ ไม่มี
4
6/5/2017, 9:11:19หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีได้เรียนรู้วิธีการเรียนการสอนการคิดขั้นสูงไม่มี
5
6/5/2017, 9:11:19ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีไม่เลย เป็นความรู้ในประเด็นเดิมที่มีมาก่อนหน้าไม่มี
6
6/5/2017, 9:28:31หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีโอเพ่นแอปโพลชชชชชไม่มี
7
6/5/2017, 9:40:08หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคเหนือครูผู้สอน1 - 2 ปีแนวคิดและแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่มี
8
6/5/2017, 9:40:33ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป
ครูผู้สอนการนำเสนอและการสรุปไม่มี
9
6/5/2017, 10:08:01หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีOpen approachไม่มี
10
6/5/2017, 10:31:51หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีการที่จะพัฒนาผู้เรียนได้ สิ่งสำคัญต้องพูดถึงเรื่อง นักเรียนและต้องมีสาระ ในการเรียนรู้ร่วมกัน มีการวิพากษ์ ไม่มี
11
6/5/2017, 10:44:49หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีการจัดการชั้นเรียนที่สามารพัฒนาผู้เรียนได้ไม่มี
12
6/5/2017, 10:52:28หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีรู้วิธีการ แนวทางใหม่ๆ เกี่ยวกับ Open approach มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนไม่มี
13
6/5/2017, 11:16:18หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีการจัดชั้นเรียนและการพัฒนาวิชาชีพครูแบบญี่ปุ่นไม่มี
14
6/5/2017, 11:19:22หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีการพัฒนาการศึกษาของไทยไม่มี
15
6/5/2017, 11:19:22หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการแบบเปิดในชั้นเรียนไม่มี
16
6/5/2017, 11:22:27หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีได้แนวทางในการพํฒนาชั้นเรียนของตัวเองไม่มี
17
6/5/2017, 11:23:08หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรี
เรียนรู้การเป็นครูที่ดีในวิชาชีพของตนเอง และการพัฒนาวิชาชีพครูในประเทศไทย โดยพัฒนาวิชาชีพที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นสำคัญในการใช้พื้นที่ในชั้นเรียนจริง รวมถึงการสร้างการพัฒนาการเรียนรู้ของครูในแนวของ PLC
ไม่มี
18
6/5/2017, 11:23:49หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีได้ฟังการบรรยายที่น่าจะสามารถนำไปปรับใช้ เป็นแนวคิดในการนำไปปฏิบัติไม่มี
19
6/5/2017, 11:23:53ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีการพัฒนาวิชาชีพครูไม่มี
20
6/5/2017, 11:24:11หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรี
เรียนรู้แล้วเข้าใจในนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด การมองการศึกษาในปัจจุบัน การจัดการชั้นเรียน และการพัฒนานักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ไม่มี
21
6/5/2017, 11:24:16ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีLesson study = การร่วมกันทำงานของกลุ่มครู เพื่อพัฒนานักเรียน ซึ่งการพัฒนาจะต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอไม่มี
22
6/5/2017, 11:24:46หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีการจัดการชั้นเรียนแบบใหม่ การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการสอนแบบเปิดไม่มี
23
6/5/2017, 11:25:06หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรี
การนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดเพื่อนพัฒนาชั้นเรียนให้เป็นชั้นเรียนที่เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน
ไม่มี
24
6/5/2017, 11:26:33หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีการพัฒนาการสอน ควรทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งการนำการศึกษาชั้นเรียนไปใช้ จะเป็นวิธีที่สามารถช่วยพัฒนาตรงส่วนนี้ได้ ไม่มี
25
6/5/2017, 11:28:20หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีได้เรียนรู้การพัฒนาวิชาชีพครู การใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดไม่มี
26
6/5/2017, 11:29:17ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรี
การนำOpen approach เข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างจริงจัง ซึ่งท่าน รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้นำเข้าใช้ตลอดระยะเวลากว่า10ปี ซึ่งเริ่มเห็นเป็นที่ประจักร ถึงการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์
ไม่มี
27
6/5/2017, 11:29:43หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาการศึกษาคือการที่จะต้องพัฒนาผู้เรียน โดยที่ครูจะต้องพัฒนาและปรับปรุงวิธีการสอนอย่างสม่ำเสมอไม่มี
28
6/5/2017, 11:34:37หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีได้เห็นแนวคิดเกี่ยวกับการใช้วิธีการแบบเปิดในชั้นเรียน เพื่อจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆไม่มี
29
6/5/2017, 11:34:42หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรี
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยไม่ใช่แค่การพัฒนาวิชาชีพครูแต่ต้องพัฒนานักเรียน โดยมีวิธีการจัดการเรียนสอนแบบ open approach โดยมีวิธีการพัฒนา คือวิธีการแบบเปิด
ไม่มี
30
6/5/2017, 11:49:30หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีแนวคิดการทำงานร่วมกันของครูตั้งแต่การร่วมเขียนแผน ร่วมสังเกตและร่วมสะท้อนผล ไม่มี
31
6/5/2017, 11:49:52หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีการศึกษาชั้นเรียน การพัฒนาการศึกษาไทยให้ไปอยู่ในแนวหน้าของอาเซียน การสอนด้วยวิธีการแบบเปิดไม่มี
32
6/5/2017, 12:06:31ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีวิธีการสอนแบบเปิด และนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนไม่มี
33
6/5/2017, 12:09:12ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ผู้บริหารสถานศึกษา
1 - 2 ปีแนวคิดในการจัดกิจกรรมมี
กิจกรมการเปิดชั้นมีประโยชน์ต่อครู อาจจัดให้เห็นตัวอย่างหลากหลายทุกกลุ่มสาระการเรียน
34
6/5/2017, 12:17:18ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีการใช้ LS และ OA ในฐานะ PLCมี
การเตรียมตัวให้พร้อมและไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
35
6/5/2017, 12:24:46ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีการมีโอกาสที่จะไปเป็นรรูที่ดี มีคุณภาพ และจะต้องกระตุ้นตนเองอยู่เสมอไม่มี
36
6/5/2017, 13:05:51หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน1 - 2 ปีการศึกษาชั้นเรียน การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ แนวทางการสังเกตชั้นเรียนไม่มี
37
6/5/2017, 13:14:03ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน1 - 2 ปีวิธีการสอนแบบใหม่ไม่มี
38
6/5/2017, 13:15:24ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน1 - 2 ปีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นผู้เรียนได้หาคำตอบด้วยตนเองไม่มี
39
6/5/2017, 13:18:29หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรี
ได้ทราบว่าการจะจัดกิจกรรมอะไรให้นักเรียน ควรคำนึงว่า ทำไปเพื่ออะไร และต้องมีประโยชน์เกิดจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่เน้นความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว
มี
ถ้าไม่มีอาหารเที่ยงแจกก็น่าจะแจ้งล่วงหน้าด้วยนะคะ จะได้เตรียมข้าวมาเอง เพราะร้านอาหารขายแพงมากและมีเพียงแค่สองร้าน และนักศึกษาบางคนก็ไม่มีรถในการเดินทางไปทานข้าวที่อื่นนะคะ ค่าข้าวตั้งกล่องละ45บาท มันก็เป็นเงินนะคะ นักศึกษาไม่ได้รวยทุกคน
40
6/5/2017, 13:21:10หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีให้เด็กเห็นควาสัมพันธ์ ให้เด็กเริ่มคิดเอง มี
เตรียมความพร้อมด้านเทคนิคให้ดีกว่านี้ ควรซ้อม วางแผน และจัดตารางเวลาให้ดี
41
6/5/2017, 13:32:14หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีความแตกต่างของแบบเรียนสสวท.กับแบบเรียนหนังสือญี่ปุ่นว่าแตกต่างกันตรงไหน อย่างไรมี
ไม่ควรจัดงานนี้ในช่วงใกล้สอบ
42
6/5/2017, 13:36:19ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน1 - 2 ปีการใช้นวัตกรรมการสอน เทคนิคการใช้นวัตกรรม และการสังเกตชั้นเรียนมี
ควรปรับระบบเสียงให้ชัดเจน
43
6/5/2017, 13:40:08ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน
10 ปีขึ้นไป
การเป็น plc การคิดต่าง เพื่อพัฒนา การสร้างนวัตกรรม เทคนิคการสอนในชั้นเรียนมี
การวางเวลาแต่กิจกรรมเกินเวลา
44
6/5/2017, 13:40:33ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป
ครูผู้สอนแนวทางการจัดกิจกรรมการสอนแบบการคิดขั้นสูงไม่มี
45
6/5/2017, 13:43:34หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป
ที่ปรึกษาความชัดเจนของกระบวนการมี
ส่งข้อมูลที่ควรทราบให้ผู้ลงทะเบียนเพื่อเตรียมการก่อน
46
6/5/2017, 13:51:53ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน5 - 10 ปีการบรรยายพิเศษ ทั้ง 2เรื่อง การเปิดชั้นเรียน การสะท้อนผลไม่มี
47
6/5/2017, 14:05:39ชายนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโทการนัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบ education 4.0มี
ควรมีอาหารว่างหรืออย่างน้อยก็น้ำเปล่าคอยให้บริการบ้าง
48
6/5/2017, 14:08:42ชายนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโทไดเรู้ถึงหลักการ วิธีการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่มี
49
6/5/2017, 14:08:45หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน3 - 5 ปี
1.การทำงานร่วมกัน/เรียนรุ้ร่วมกันของคีูผู้สอนเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
2.พื้นที่การพัฒนาวิชาชีพควรอยู่ใกล้ชิดนักเรียน/โรงเรียน/ชั้นเรียน
3.เทคนิควิธีการกระตุ้นความสนใจ/การหาคำตอบของนักเรียน
ไม่มี
50
6/5/2017, 14:10:43หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน3 - 5 ปีการพัฒนาวิชาชีพครู การเปิดชั้นเรียนไม่มี
51
6/5/2017, 14:12:23หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป
ครูผู้สอนการเปิดชั้นเรียนไม่มี
52
6/5/2017, 14:14:05หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน1 - 2 ปีัการเปิดชั้นเรียนและการพัฒนาวิชาชีพไม่มี
53
6/5/2017, 15:02:15ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีการดำเนินการชั้นเรียน การตอบรับทุกแนวคิดของนักเรียน และชื่นชมทุกแนวคิดของนักเรียนไม่มี
54
6/5/2017, 15:03:17หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนไม่มี
55
6/5/2017, 15:06:53หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน1 - 2 ปีขั้นตอน วิธีการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดของตนเองอย่างเต็มที่ไม่มี
56
6/5/2017, 15:07:13หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรี
จากการ​ดูชั้นเรียนของอาจารย์​ญี่ปุ่น​ เห็น​ว่ามีการให้ความสำคัญ​กับนักเรียนมาก​ ให้​แสดงความคิดเห็น​ มีส่วนร่วม​อยู่​ตลอด​ เป็น​การเรียนรู้​ที่เหมือนการเล่น​ คิดว่า​เป็น​สิ่ง​ที่น่านำไปใช้ประโยชน์​กับชั้นเรียนตัวเองได้
มี
ทำไม​บางสาขามีข้าวมีของว่าง​ สาขาอื่นไม่มี​ ถ้าเป็นงานเฉพาะ​สาขา​ก็​น่าจะ​ทำแต่ตัวเองไหม​ จะให้​สาขาอื่นมา​ก้น่าจะทำให้เ​หมือน​กันนะ
57
6/5/2017, 15:08:01ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาโทการพัฒนาวิชาชีพครูเริ่มต้นจากชั้นเรียน ไม่มี
58
6/5/2017, 15:11:16ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ผู้บริหารสถานศึกษา
1 - 2 ปีรับทราบแนวทางไปพัฒนาคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนได้ดีมากมี
พัฒนาอบรมครู บุคลากรและนำ นศ.ทีเรียนเก่งคณิตศาสตร์ ไปฝึกติว และสอนที่โรงเรียนข้าพเจ้าจะดีมาก
59
6/5/2017, 15:12:11ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป
ครูผู้สอนแนวทางการสอนคณิตศาสตร์จาก อ ญี่ปุ่นมีระบบเสียง
60
6/5/2017, 15:15:28ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ผู้บริหารสถานศึกษา
1 - 2 ปีรับทราบแนวทางไปพัฒนาคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนได้ดีมากมี
พัฒนาอบรมครู บุคลากรและนำ นศ.ทีเรียนเก่งคณิตศาสตร์ ไปฝึกติว และสอนที่โรงเรียนข้าพเจ้าจะดีมาก
61
6/5/2017, 15:30:03ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป
ครูผู้สอน สุดยอด ไม่มี
62
6/5/2017, 15:31:14หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป
ครูผู้สอนรู้วิธีการจัดการกับชั้นเรียน เมื่อเจอกับสภาพจริงไม่มี
63
6/5/2017, 15:32:04หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป
ครูผู้สอนเรียนรู้วิธีการสอน ไม่มี
64
6/5/2017, 15:34:10หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
10 ปีขึ้นไป
สามารถนำ OALS และ PLC ไปใช้อย่างบูรณาการให้ถูกต้องและเป็นประโยชน์กับนักเรียนจริงมี
ขอให้ดำเนินการแบบนี้สืบเนื่องต่อๆไป
65
6/5/2017, 15:36:58หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีได้รู้ถึงเทคนิควิธีการสอน การจัดการชั้นเรียน และการจัดบรรยากาศชั้นเรียน มี
1กิจกรรมบางอย่างยืดเยื้อเกินไป
2เป็นสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานนี้ ทำให้ไม่ค่อยสนใจในกิจกรรมเท่าไร ถ้ามีคลาสเรียนที่ตรงกับความสนใจ กิจกรรมเปิดชั้นเรียนครั้งนี้จะน่าสนใจมากกกกกกกกกกกกกกก
3ข้าวก็ไม่มีให้ ร้านค้าก็น้อย ควรจะมีการเเจ้งล่วงหน้าว่าให้เตรียมข้าวมาเองค่ะ
66
6/5/2017, 15:38:19ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีการดำเนินการชั้นเรียน การตอบรับทุกแนวคิดของนักเรียน และชื่นชมทุกแนวคิดของนักเรียนไม่มี
67
6/5/2017, 15:38:41หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีวิชาอื่นก็สามารถใช้ open approach ในการเรียนการสอนได้ไม่มี
68
6/5/2017, 15:40:42หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน1 - 2 ปีได้เพิ่มเติมเทคนิควิชาการมากยิ่งขึ้นไม่มี
69
6/5/2017, 15:45:05หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน3 - 5 ปี
- บทบาทหน้าที่ เทคนิคการสอน ท่าทีและการแสดงออกของครูผู้สอน
- แนวคิดการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักพึ่งตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อตัวเอง
- แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และการสร้างชุมชนการเรียนรู้PLC เพื่อปรับปรุงชั้นเรียน
ไม่มี
70
6/5/2017, 15:56:12ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป
ครูผู้สอนการให้นักเรียนคิด แบะเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง ฝึกคิด ดีกว่าการบอกให้รู้ ใก้เข้าใจไม่มี
71
6/5/2017, 15:59:58ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีการดำเนินการชั้นเรียน การตอบรับทุกแนวคิดของนักเรียน และชื่นชมทุกแนวคิดของนักเรียนไม่มี
72
6/5/2017, 16:00:49หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีไม่ได้อะไรมากนัก เนื่องจากความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยาย ค่อนไปทางคณิตศาสตร์ ซึ่งไม่ตรงสายที่เรียนมี
ประเด็นเนื้อหาที่บรรยายมีแต่เรื่องที่กล่าวถึงชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งงานนี้ไม่ได้ระบุว่าจะเน้นเนื้อหาไปทางใดทำให้รู้สึกผิดหวังที่เข้าฟังบรรยาย
73
6/5/2017, 16:04:11หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป
ครูผู้สอนรูปแบบการจัดกิจกรรมและการสะท้อนผลไม่มี
74
6/5/2017, 16:05:56หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีการจัดการเรียนที่ให้นักเรียนได้คิดและเรียนรู้ด้วยตนเองมี
กิจกรรมดีมีประโยชน์ต่อวิชาชีพ แต่หากไม่มีบริการอาหารน้ำสำหรับนักศึกษาที่ให้มาเข้าฟังบรรยายควรแจ้งนักศึกษาถึงรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมให้ชัดเจน นักศึกษาจะได้มีกาตรียมตัวให้พร้อม และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข
75
6/5/2017, 16:09:03หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป
ครูผู้สอนได้ดูวิธีการสอนจากอ.ญี่่่ปุน ทีสอนนักเรียนโดยกระตุ้นให้นักเรียนคิด เพื่อให้ได้ข้อสรุปไม่มี
76
6/5/2017, 16:09:20หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป
ครูผู้สอนเห็นรูปแบบการสอน แบบ Open Approach จากครูผู้สอนประเทศญี่ปุ่นโดยตรง ทำให้เข้าใจ และเห็นภาพเทคนิควิธีการสอนที่น่าสนใจ และเห็นขั้นตอนการสอนที่ถูกต้องไม่มี
77
6/5/2017, 16:18:41ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป
ศึกษานิเทศก์
กลวิธีการสอน การสะท้อนผลไม่มี
78
6/5/2017, 16:21:43หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน3 - 5 ปีได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการการจัดการเรียนการสอน โดยให้เด็กได้เรียนรู้และคิดเองไม่มี
79
6/5/2017, 16:30:57ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีการดำเนินการชั้นเรียน การตอบรับทุกแนวคิดของนักเรียน และชื่นชมทุกแนวคิดของนักเรียนไม่มี
80
6/5/2017, 16:39:39หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีการสอนแบบlesson studyมี
การเข้าร่วมกิจกรรมควรเอาตามสมัครใจ
81
6/5/2017, 16:50:29หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีแนวคิดที่หลากหลาย เกิดจากจัดการเรียนรู้ที่ชาญฉลาดไม่มี
82
6/5/2017, 16:51:33หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีได้เห็นตัวอย่างการสอนด้วยวิธีการแบบเปิดของวิชาอื่นๆนอกจากคณิตศาสตร์ไม่มี
83
6/5/2017, 17:09:28หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรี
ต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้คิดได้ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืน มากกว่าการอธิบายหลักการหรือทฤษฎีให้นักเรียนฟังถึงแม้จะใช้เวลาน้อยกว่า แต่นักเรียนอาจจะลืมความรู้นั้นได้ง่ายกว่าการคิดหรือการค้นหาความรู้นั้นๆด้วยตนเอง
ไม่มี
84
6/5/2017, 17:25:16หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีทบทวนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นมี
สำหรับสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาคณิตศาสตร์ ควรมีอาหารกลางวันและอาหารว่างให้ด้วย เพราะสถานที่ห่างไกลจากร้านอาหารและเวลามีจำกัด หากจำเป็นต้องจ่ายค่าอาหารกลางวันก็แจ้งคิดว่าทุกคนเต็มใจจ่ายค่ะ เนื้อหาส่วนใหญ่ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ศิลปะ และวิทยาศาสตร์
85
6/5/2017, 17:25:21หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีได้รู้จักเทคนิคการสอนของวิชาอื่นๆมี
ทำไมถึงให้นักศึกษาฝึกสอนทุกสาขามาคะ ซึ่งไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย เสียเวลาอ่านหนังสือมากค่ะ เบรคก็ไม่มีให้อาหารก็ไม่มีให้
86
6/5/2017, 17:29:20ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีแนวทางในการจัดชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการคิดและการปฏิบัติมี
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม และเนื่องจากอยู่ไกลจากด้านหน้าเวทีทำให้ไม่ได้ยินในบ้างช่วง อยากให้เพิ่มเสียงไมค์เพื่อให้ได้ยินชัดเจนมากยิ่งขึ้น
87
6/5/2017, 17:53:27หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Open Approach มี
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมค่อนข้างนาน น่าจะมีการบริหารจัดการเวลาให้กระชับกว่านี้ และในส่วนของเสียงทั้งวิดีทัศน์ และเสียงอาจารย์ที่มาให้ความรู้ เสียงเบาคนที่นั่งอยู่ด้านบนไม่ค่อยได้ยิน
88
6/5/2017, 18:10:57หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรี
ได้เห็นการนำOpen Approach ไปใช้ในชั้นเรียนวิชาอื่นๆที่นอกเหนือจากคณิตศาสตร์ และได้เรียนรู้จากแนวคิดต่างๆของนักเรียนรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และได้แนวทางในการนำไปใช้ในการสอนของตนเอง
ไม่มี
89
6/5/2017, 18:34:17ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีการพัฒนาวิชาชีพครู และการศึกษาชั้นเรียนไม่มี
90
6/5/2017, 21:29:16หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีรู้วิการโพสต์ปัญหาของครูและนำเข้าบทเรียนมี
อยากให้เตรียมความพร้อมมากกว่านี้ เกิดข้อผิดพลาดหลายจุด
91
7/5/2017, 8:07:17หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป
ครูผู้สอนความรู้ แนวคิดการจัดการเรียนการสอนไม่มี
92
7/5/2017, 8:08:36ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป
ครูผู้สอนความรู แนวคิด เทคนิควิธีการสอนไม่มี
93
7/5/2017, 8:12:42หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน5 - 10 ปีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาอื่นนอกเหนือจากคณิตศาสตร์ไม่มี
94
7/5/2017, 8:26:05หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน1 - 2 ปีกระบวนการจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ,การสอนแบบฝึกทักษะการคิดขั้นสูงมี
การสาธิตการสอนเป็นกิจกรรมที่ดี โดยเป็นบุคคลที่มีความสามารถในเรื่องนั้นจริงๆควรมีการจัดกิจกรรมลักษณะแบบนี้อีกและมีตัวอย่างแผนการสอนก่อนการสอนด้วย
95
7/5/2017, 8:32:07หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน
10 ปีขึ้นไป
กระบวนการคิดไม่มี
96
7/5/2017, 8:35:08ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ผู้บริหารสถานศึกษา
1 - 2 ปี
ได้เรียนรู้การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานร่วมกัน อย่างต่อเนื่อง แลสม่ำเสมอเพื่อการพัฒนา
ไม่มี
97
7/5/2017, 8:36:31หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน1 - 2 ปีการสอนของครูต้องยึดนักเรียนเป็นสำคุญไม่มี
98
7/5/2017, 8:39:41ชายนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปริญญาตรีรู้ความแตกต่างระหว่าง Open approach กับ lesson study ชัดเจนยิ่งขึ้นไม่มี
99
7/5/2017, 8:40:05ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน1 - 2 ปีได้รับองค์ความรู้ในการสอนด้วยวิธีการแบบเปิดไม่มี
100
7/5/2017, 8:40:40ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป
ครูผู้สอนการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่มี
ระบบเสีบงไม่ดังฟังไม่ชัด
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu