ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินฯ มก.ปีการศึกษา 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
2
ลำดับชื่อ - นามสกุลผ่านการอบรมทบทวนผู้ประเมินฯ มก.ความเชี่ยวชาญส่วนงานเบอร์โทรศัพท์มือถือE-mail
3
1ผศ.ดร.น้องนุช ศิริวงศ์ทบทวน รุ่นที่ 1แป้ง มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังคณะเกษตร081-923-3910nongnuch.si@ku.th
4
2ผศ.ดร.เนตรนภิส เขียวขำทบทวน รุ่นที่ 1Post harvest diseaseคณะเกษตร0949418996agrnpk@ku.ac.th
5
3ผศ.ดร.สุขุมาลย์ เลิศมงคลทบทวน รุ่นที่ 1สารสกัดจากพืช, การผลิตและสรีรวิทยาการผลิตพืชคณะเกษตร0896973423agrsml@ku.ac.th, slertmongkol@hotmail.com
6
4ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริทบทวน รุ่นที่ 1วิสาหกิจชุมชน คณะเกษตร081-867-3234agrspl@ku.ac.th
7
5รศ.ดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณทบทวน รุ่นที่ 1สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มคณะเกษตร094-409-5914agrsuk@ku.ac.th
8
6รศ.ดร.อรอุมา เพียซ้ายทบทวน รุ่นที่ 1เชื้อราสาเหตุโรคพืชคณะเกษตร084-699-6871agromj@ku.ac.th
9
7อ.ดร.ติยากร ฉัตรนภารัตน์ทบทวน รุ่นที่ 1โรคพืชคณะเกษตร0996519248fagrtkc@ku.ac.th
10
8อ.ดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรมทบทวน รุ่นที่ 1ความอุดมสมบูรณ์ของดินคณะเกษตร084-005-8569agrrrp@ku.ac.th
11
9ผศ.ดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญาทบทวน รุ่นที่ 2พัฒนาการเด็ก/ปฐมวัย/สุขภาพคณะเกษตร0988299113agrtwd@ku.ac.th
12
10ผศ.ดร.พิจิตรา แก้วสอนทบทวน รุ่นที่ 2เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และสรีรวิทยาการผลิตผักคณะเกษตร089-9493929pichittra.k@ku.th
13
11ผศ.ดร.เพชรดา ปินใจทบทวน รุ่นที่ 2จุลชีววิทยาดินเเละเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรคณะเกษตร0843341122agrprj@ku.ac.th
14
12ผศ.ดร.วิริยา ลุ้งใหญ่ทบทวน รุ่นที่ 2ชีวเคมี และเทคโนโลยีชีวภาพด้านสัตว์คณะเกษตร0830615459agrwyl@ku.ac.th
15
13ผศ.ดร.ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ตทบทวน รุ่นที่ 2การตกแต่งสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, สิ่งทอ, พอลิเมอร์ธรรมชาติ, ไคติน-ไคโตซานคณะเกษตร081-929-1474agrsspp@ku.ac.th
16
14ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรืองทบทวน รุ่นที่ 2Water management and irrigation technology.คณะเกษตร0968951142agrskr@ku.ac.th
17
15ผศ.ดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณทบทวน รุ่นที่ 2เทคโนโลยีการศึกษา ส่งเสริมการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตรคณะเกษตร089-690-6208agrstsw@ku.ac.th
18
16ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกรทบทวน รุ่นที่ 2โภชนศาสตร์สัตว์, โภชนศาสตร์คลินิกคณะเกษตร089-110-6299fagrtst@ku.ac.th
19
17ผศ.ดร.ปัฐวิภา สงกุมารทบทวน รุ่นที่ 3โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
ความต้านทานโรคพืช
โรคพืชระดับโมเลกุล
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและเชื้อก่อโรค
คณะเกษตร0863945367fagrpps@ku.ac.th
20
18ผศ.ดร.สุจิตตา เรืองรัศมีทบทวน รุ่นที่ 3อาหารและโภชนาการคณะเกษตร0890699595agrstrm@ku.ac.th
21
19ผศ.ดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์ทบทวน รุ่นที่ 3Soil physics/ vadose zone hydrology คณะเกษตร0962355488agrscar@ku.ac.th
22
20อ.ดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ทบทวน รุ่นที่ 3ภูมิสารสนเทศทางการเกษตรคณะเกษตร0816613946agrrss@ku.ac.th
23
21ผศ.ดร.ศรันยา เผือกผ่องทบทวน รุ่นที่ 3สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, เส้นใยธรรมชาติ,การย้อมสีธรรมชาติคณะเกษตร081-566-5333agrsyp@ku.ac.th
24
22ปริยานุช จุลกะทบทวน รุ่นที่ 4สรีรวิทยาการผลิตผักและเมล็ดพันธุ์คณะเกษตร081-906-5680agrpnc@ku.ac.th
25
23ผศ.ดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์ทบทวน รุ่นที่ 4Drying of foods and agricultural products; Characterization of foods and agricultural products; Heat and mass transfer; Mathematical modelingคณะเกษตร0816250994agrrty@ku.ac.th
26
24ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทรทบทวน รุ่นที่ 4การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวคณะเกษตร0819224525agrspks@ku.ac.th
27
25อ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราชทบทวน รุ่นที่ 4การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรคณะเกษตร081-9409903agrpyp@ku.ac.th
28
26ผศ.ดร.พัชราวดี ศรีบุญเรืองทบทวนกลุ่มพิเศษการสื่อสาร สื่อและการออกแบบ เทคโนโลยีการศึกษา ส่งเสริมการเกษตร การจัดการความรู้คณะเกษตร085-8484123fagrpds@ku.ac.th
29
27ผศ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริตทบทวน รุ่นที่ 3เภสัชวิทยา พิษวิทยาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์086-3312996cvtsms@ku.ac.th
30
28ผศ.ดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์ทบทวน รุ่นที่ 4การวิเคราะห์ทางเคมีและประยุกต์ใช้ในสัตว์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์0891110388cvtpmp@ku.ac.th
31
29ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ทบทวน รุ่นที่ 4ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลคณะเทคนิคการสัตวแพทย์0863592396cvtwnr@ku.ac.th
32
30อ.ดร.ศิรินิตย์ ธารธาดาทบทวน รุ่นที่ 4ชีวเคมี ชีววิทยาโมเลกุลคณะเทคนิคการสัตวแพทย์0830125188sirinit.t@ku.th
33
31ผศ.ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัยทบทวน รุ่นที่ 1Management, Business Negotiationคณะบริหารธุรกิจ081-820-8469haruthai.p@ku.th
34
32อ.ดร.ยอดมนี​ เทพานนท์ทบทวน รุ่นที่ 1Hospitality and tourism, service operationsคณะบริหารธุรกิจ0867739113yodmanee.t@ku.th
35
33ผศ.กิริยา กุลชนะรัตน์ทบทวน รุ่นที่ 4สถิติธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ081-371-7143kiriya.k@ku.th
36
34ผศ.ดร.อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์ทบทวน รุ่นที่ 4การจัดการทางการเงิน
การเงินระหว่างประเทศ
การวิจัยทางการเงิน
คณะบริหารธุรกิจ0800045115fbusapp@ku.ac.th
37
35อ.ดร.เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุลทบทวน รุ่นที่ 4Management Information Systems,
Business Analysis,
Computational Management
คณะบริหารธุรกิจ085-165-4611ekanong.t@ku.th
38
36รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ทบทวน รุ่นที่ 1Marine Environment, Natural resourcesคณะประมง086-354-4596ffisspm@ku.ac.th
39
37ผศ.ดร.จินตนา สและน้อยทบทวน รุ่นที่ 1เอนไซม์ สารสี เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลคณะประมง081-207-0050ffisjid@ku.ac.th
40
38ผศ.ดร.นภาขวัญ แหวนเพชรทบทวน รุ่นที่ 1สัตว์พื้นทะเล ไส้เดือนทะเล ประชาคมหญ้าทะเล นิเวศวิทยาทางทะเลคณะประมง089-559-2113tearna@gmail.com
41
39ผศ.ดร.มณช์นิศาษ์​ ศรีสมวงศ์ทบทวน รุ่นที่ 1การจัดการประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้ำคณะประมง095-564-1105ffisjts@ku.ac.th
42
40ผศ.ดร.เมธี แก้วเนินทบทวน รุ่นที่ 3การจัดการทรัพยากรประมง เศรษฐ-สังคมประมง ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงคณะประมง 0819040184​ffismtk@ku.ac.th
43
41ผศ.ดร.กังสดาลย์ บุญปราบทบทวน รุ่นที่ 3Microbiology, Applied Fishery Resources, Applied Algal Resources, Non-Food of Fishery Products, Marine Biotoxins, Food Safety and Quality Control Managementคณะประมง089-891-5267ffisksb@ku.ac.th, bffisksb@yahoo.com
44
42ผศ.ดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์ทบทวน รุ่นที่ 3การแปรรูปสัตว์น้ำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะประมง094-340-3335ffisntp@ku.ac.th
45
43อ.ดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภาทบทวน รุ่นที่ 3สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์คณะประมง099-2266446jitraporn133@gmail.com
46
44ผศ.ดร.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ทบทวน รุ่นที่ 4สังคม-เศรษฐกิจชุมชนประมง, การจัดการประมงคณะประมง095-0624655ffissnw@ku.ac.th
47
45ผศ.ดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญทบทวน รุ่นที่ 4การประยุกต์โมเดลทางสถิติเพื่อการจัดการประมงคณะประมง095-110-4259ffisurnh@ku.ac.th
48
46ผศ.รัตนพล ชื่นค้าทบทวน รุ่นที่ 1ภาษาไทย วรรณคดีไทย คติชนวิทยาคณะมนุษยศาสตร์0806041031Rattanaphon.arts@gmail.com
49
47ผศ.วัฒนา อนันตผลทบทวน รุ่นที่ 1การสอนภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์08-1208-0106fhumwna@gmail.com
50
48ผศ.ดร.ธวัชชัย ทะราศรีทบทวน รุ่นที่ 1พุทธศาสตร์
ปรัชญาและศาสนา
มนุยศาสตร์
สังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์085 417 9999Fhumtct@ku.ac.th
51
49รศ.ดร.กฤตยา ณ หนองคายทบทวน รุ่นที่ 1วรรณคดีไทยและคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์0612351936fhumkyn@ku.ac.th
52
50อ.ดร.ดลฤทัย เจียรกุลทบทวน รุ่นที่ 1ทางด้านการท่องเที่ยวคณะมนุษยศาสตร์081-400-6322memomay13@hotmail.com
53
51อ.ดร.ธันวพร เสรีชัยกุลทบทวน รุ่นที่ 1ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ภาษาไทย ไวยากรณ์ไทย ภาษาไทยในระดับข้อความ การสอนภาษาไทยให้คนต่างชาติคณะมนุษยศาสตร์0866225659thanwaporn75@gmail.com
54
52รศ.ดร.ยุพกา ฟูกุชิม่าทบทวน รุ่นที่ 2ภาษาญี่ปุ่น การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์0841484362fhumykf@ku.ac.th
55
53ผศ.ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ทบทวน รุ่นที่ 2ภาษาจีน ภาษาจีนโบราณ นิรุกติศาสตร์จีน ภาษาศาสตร์ภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์081-583-5927chatu_wits@hotmail.com
56
54ผศ.ภาคม บำรุงสุขทบทวน รุ่นที่ 2ดนตรีไทย ดนตรีกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์089-521-8561patum0810@hotmail.com
57
55รศ.ปราณี จงสุจริตธรรมทบทวน รุ่นที่ 3ภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นธุรกิจ วรรณคดีญี่ปุ่นคณะมนุษยศาสตร์089-482-4530pranee_90@hotmail.com
58
56อ.สุมิดา อังศวานนท์ทบทวน รุ่นที่ 3ดนตรีตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์0614245644asumida@gmail.com
59
57อ.ดร.ดารารัตน์ ซิ้มพัฒนวงษ์ทบทวน รุ่นที่ 3Tourism Management คณะมนุษยศาสตร์0611508833Dr.dararats@gmail.com
60
58อ.ดร.พิมณฑน์พัทธ์​ รอดทุกข์ทบทวน รุ่นที่ 3การจัดการโรงแรม​ และธุรกิจบริการ​คณะมนุษยศาสตร์082-4489444noo_jan@yahoo.com
61
59อ.ดร.สมาน แก้วเรืองทบทวน รุ่นที่ 3ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
การรังวัดและทำแผนที่ในงานป่าไม้
การวางแผนถนนป่าไม้
คณะมนุษยศาสตร์089-0562457fhumsmk@ku.ac.th
62
60รศ.ดร.สร้อยสุดา ณ ระนองทบทวน รุ่นที่ 4ภาษาญี่ปุ่นคณะมนุษยศาสตร์0892007254fhumsdn@ku.ac.th
63
61ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญทบทวน รุ่นที่ 4วรรณคดีไทย วรรณคดีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์0818393653Lekwatchara@hotmail.com
64
62ผศ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์ทบทวนรุ่นพิเศษภาษาบาลี ภาษาไทยถิ่น ภาษาไทย จารึกภาษาไทย พระพุทธศาสนาคณะมนุษยศาสตร์094-558-1219boonlertwi@windowslive.com
65
63ผศ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมานทบทวนรุ่นพิเศษอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ วัจนปฏิบัติศาสตร์ สัทศาสตร์ ภาษาศาสตร์สังคมคณะมนุษยศาสตร์0859100757fhumups@ku.ac.th
66
64รศ.ดร.กนกพร นุ่มทองทบทวนรุ่นพิเศษภาษาจีน วรรณคดีจีน การแปลและการล่ามจีน-ไทย ไทย-จีนคณะมนุษยศาสตร์0814287868fhumkkn@ku.ac.th
67
65ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงามทบทวน รุ่นที่ 1การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการลุ่มน้ำ อุตุ-อุทกวิทยา การเกษตรคณะวนศาสตร์085-120-0063fforsmp@ku.ac.th
68
66ผศ.ดร.วัฒนชัย ตาเสนทบทวน รุ่นที่ 2กีฏวิทยาป่าไม้, นิเวศวิทยาป่าไม้คณะวนศาสตร์092-2805988fforwct@ku.ac.th
69
67ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์ทบทวน รุ่นที่ 3ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
การรังวัดและทำแผนที่ในงานป่าไม้
การวางแผนถนนป่าไม้
คณะวนศาสตร์0818995643fforwca@ku.ac.th
70
68รศ.ดร.วิพักตร์ จินตนาทบทวน รุ่นที่ 3การจัดการป่าไม้
นิเวศวิทยาป่าชายเลน
วนเกษตร
คณะวนศาสตร์081-9094885fforvij@ku.ac.th
71
69อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์ทบทวน รุ่นที่ 3การสำรวจและทำแผนที่ป่าไม้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางป่าไม้ วนศาสตร์คณะวนศาสตร์081-666-5261piyawat.d@ku.ac.th
72
70รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวงทบทวน รุ่นที่ 4นิเวศวิทยาป่าไม้คณะวนศาสตร์0817853076mronglarp@gmail.com
73
71อ.ดร.ณัฎฐา เสนีวาสทบทวน รุ่นที่ 1Algae, Plantคณะวิทยาศาสตร์0816125603fscintsv@ku.ac.th
74
72ผศ.ดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์ทบทวน รุ่นที่ 1Population Genetics and Evolutionคณะวิทยาศาสตร์0838846407uraiwan.a@ku.ac.th
75
73ผศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวยทบทวน รุ่นที่ 1พฤกษศาสตร์ อนุกรมวิธานพืชคณะวิทยาศาสตร์0819140580fsciccn@ku.ac.th
76
74อ.ดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำทบทวน รุ่นที่ 1ธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา การจัดการสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์081-935-0942fsciknr@ku.ac.th
77
75ผศ.ดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณีทบทวน รุ่นที่ 1Computational biological physics, Statistical mechanics of liquids, Ion channels, Selective ion absorption of materialsคณะวิทยาศาสตร์087-346-0777fscisrph@ku.ac.th
78
76ศ.ดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติทบทวน รุ่นที่ 2วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์0862510766nualchavee@gmail.com
79
77รศ.ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติทบทวน รุ่นที่ 2ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์081-376-2006 fscijws@ku.ac.th
80
78รศ.ดร.วราภรณ์ พาราสุขทบทวน รุ่นที่ 2เคมีอินทรีย์ เคมีทฤษฎี เคมีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์089-495-9894fsciwapa@ku.ac.th
81
79รศ.ดร.สุรศักดิ์ เชียงกาทบทวน รุ่นที่ 2ฟิสิกส์ (Physics) ทัศนศาสตร์ (Optics) สารสนเทศควอนตัม (Quantum Information) คณะวิทยาศาสตร์087-717-2486fscissc@ku.ac.th
82
80ผศ.ดร.วรรณา มาลาพันธุ์ทบทวน รุ่นที่ 2Food Microbiology
Microbial Food Safety
Microbiology of Fermented Foods
Microbiology for Food Plant Sanitation
Microbiology of Milk and Dairy products
Lactic Acid Bacteria
คณะวิทยาศาสตร์089-180-5115fsciwnpl@ku.ac.th
83
81ผศ.ดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์ทบทวน รุ่นที่ 2Bryophyte, Lichens, Ecology, Evolutionคณะวิทยาศาสตร์098-256-2151ekaphan.k@ku.th
84
82ผศ.ดร.ประดิษฐ์ แสงทองทบทวน รุ่นที่ 3molecular phylogenetic and evolutionคณะวิทยาศาสตร์089-699-1149fscipds@ku.ac.th
85
83ผศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์ทบทวน รุ่นที่ 3ชีวเคมี ชีววิทยาโมเลกุล โรคสัตว์น้ำ ชีววิทยาภูมิคุ้มกัน คณะวิทยาศาสตร์089-744-1466sasimanas.u@ku.th
86
84ผศ.ดร.สมฤดี สาธิตคุณทบทวน รุ่นที่ 3อัญมณี
แร่วิทยา
คณะวิทยาศาสตร์0626361953fscisrd@ku.ac.th
87
85อ.พงศกร จิวาภรณ์คุปต์ทบทวน รุ่นที่ 3สิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศ เสียง อุทกวิทยาคณะวิทยาศาสตร์081-466-0110fscipsw@ku.ac.th
88
86อ.ดร.นภพล ภู่พนิตพันธ์ทบทวน รุ่นที่ 3ชีวเคมี, ชีววิทยาของโมเลกุลคณะวิทยาศาสตร์0896952323fscinpp@ku.ac.th
89
87อ.ดร.มินตา ชัยประสงค์สุขทบทวน รุ่นที่ 3Plant molecular biology คณะวิทยาศาสตร์0972199427fscimtc@ku.ac.th
90
88อ.ดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติทบทวน รุ่นที่ 3Planetary Sciences
Geochemistry
คณะวิทยาศาสตร์0634696993Fscisnpa@ku.ac.th
91
89ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ทบทวน รุ่นที่ 4ธรณีวิทยา ; ธรณีโบราณคดี ; ธรณีการท่องเที่ยวคณะวิทยาศาสตร์0946461654fscikrit@ku.ac.th
92
90ผศ.ดร.ธิดาพร ศุภภากรทบทวน รุ่นที่ 4Generalized Linear and Mixed Modelคณะวิทยาศาสตร์0856155999fscitdps@ku.ac.th
93
91รศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัชทบทวนรุ่นพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ 081 9282461fscinws@ku.ac.th
94
92อ.ดร.สุริยา ณ หนองคายทบทวนรุ่นพิเศษ คณิตศาสตร์​คณะวิทยาศาสตร์081-754-5557suriya.n@ku.ac.th
95
93ผศ.ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูลทบทวนรุ่นพิเศษสรีรวิทยา เภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์0898127810fscitpa@ku.ac.th
96
94ผศ.ดร.จิระวัฒน์ กณะสุตทบทวน รุ่นที่ 1การพัฒนาแหล่งน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์0850672471fengjwg@ku.ac.th
97
95อ.ดร.สุวิชภรณ์ วิชกูลทบทวน รุ่นที่ 1Industrial Engineeringคณะวิศวกรรมศาสตร์081-801-4965Fengspw@ku.ac.th
98
96รศ.ดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญทบทวน รุ่นที่ 1Industrial Engineering
Simulation
คณะวิศวกรรมศาสตร์0816683131fengros@ku.ac.th
99
97ผศ.ดร.พรทิพย์ เล็กพิทยาทบทวน รุ่นที่ 1Polymer composite, Lignin extraction from agricultural product, Technical textiles, Conductive polymer คณะวิศวกรรมศาสตร์0817220444fengptlk@ku.ac.th
100
98รศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัยทบทวน รุ่นที่ 2Computer Science, Computer Engineering, Information Technologyคณะวิศวกรรมศาสตร์0830108294fengcnc@ku.ac.th
Loading...