รุ่นที่ 1 คนใหม่ แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
ลำดับTimestampคำนำหน้าชื่อชื่อ-นามสกุลตำแหน่งบริหาร (ถ้ามี)คุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญสังกัด คณะวิชาระดับหลักสูตรที่ท่านรับผิดชอบคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรมวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการเข้าร่วมการอบรมสถานที่ติดต่อได้ (ที่ทำงาน)เบอร์โทรศัพท์มือถือE-mailอาหาร
2
111/02/2019 11:38:03อ.ดร.ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ-ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และคอมพิวเตอร์การศึกษา-ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษาการวิจัยทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
0813363296thananun.t@ku.thทั่วไป
3
212/02/2019 11:00:32อ.ดร.สรีวัลย์ จึงเจริญนิรธร-วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมM.Eng.Civil and Architecture Ph.D.Advance science and technologyHazardous waste treatment and managementหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรสำนักงานหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน ชั้น7 อาคาร ระพี สาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน085-821-7733Sareewan.ju@ku.ac.thทั่วไป
4
312/02/2019 13:22:39อ.ดร.ภัทรา วยาจุตไม่มีค.บ. (สังคมศึกษา-เทคโนโลยีการศึกษา)ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)การศึกษานอกระบบ, การศึกษาตลอดชีวิตคณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ประจำสาขาวิชาผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภาควิชาอาชีวศึกษา อาคาร 3 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์089-027-9525feduptva@ku.ac.thทั่วไป
5
412/02/2019 20:42:27อ.ณัฐวรรษฐ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ประธานหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาตะวันออก (วิทยาเขตกำแพงแสน)ศศ.บ. ภาษาจีนM.TCSOL (Teaching Chinese to Speaker of Other Languanes-ภาษาจีน
การสอนภาษาจีน
ภาษาศาสตร์ภาษาจีน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์085-494-9926yanf245@hotmail.comทั่วไป
6
512/02/2019 22:25:47ผศ.ดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์M.Sc. in electrical engineeringPhD in Electrical engineeringนาโนอิเล็กทรอนิคส์ พลาสมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
084-499-9641srisonphan@gmail.comทั่วไป
7
612/02/2019 22:32:54อ.ดร.บุศรา พิริยะอนนท์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวศ.บ.(วิศวกรรมสื่อสาร)M.Eng. in Mechanical EngineeringPh.D. in Electrical EngineeringMicroelectromechanical System (MEMS), Micromanipulation system, Force control, Dynamic and Control System, Robotic and Intelligent system.คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินอาคารชูชาติ กําภู ชั้น 6 , A0603
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0819213345fengbrp@ku.ac.thทั่วไป
8
713/02/2019 13:37:37ผศ.แสงเดือน เจริญฉิม-ศษ.บ.(การมัธยมศึกษา)ศศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์)
ศษ.ม.(หลักสูตรและการนิเทศ)
ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน)หลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
081-513-4538Sangduan_noi@hotmail.comทั่วไป
9
813/02/2019 13:50:25ผศ.ดร.วีรนุช แก้ววิเศษผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการวท.บ.(ฟิสิกส์)วท.ม.(ฟิสิกส์)ปร.ด.(ฟิสิกส์)ฟิสิกส์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีผู้บริหารระดับคณะ, ผู้ประเมินที่ไม่ได้อบรมทบทวนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140086-359-4430faaswnka@ku.ac.thทั่วไป
10
913/02/2019 20:57:15อ.ดร.อุษณี ลลิตผสาน-คบ. (ชีววิทยา-วิทยาศาสตร์ทั่วไป)คม. (วิจัยการศึกษา)คด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)-การวิจัยในชั้นเรียน/การวิจัยทางการศึกษา
-การประเมินความต้องการจำเป็น
-การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
-การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
50 ถนน งามวงศ์วาน
แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
085-083-9864usanee.la@ku.thทั่วไป
11
1013/02/2019 22:10:09อ.นัยน์พัศ อธิษฐ์พัส-ศศ.บ (ภาษจีน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2539M.A. (Chinese Language Philology) Beijing Language and Culture University,
PR. China, 2545
อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2561ภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์080-436-6996naiyapat.a@ku.thทั่วไป
12
1114/02/2019 20:02:26อ.ดร.วลีพร ดอนไพร-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)-วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี, การสังเคราะห์ตัวรองรับและตัวเร่งปฏิกิริยาฐานซิลิกาและคาร์บอน, การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 087-079-5274fengwod@ku.ac.thทั่วไป
13
1215/02/2019 11:20:33อ.อมรรัตน์ รัตนวงค์-ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)-ภาษาอังกฤษศึกษา
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ภาษาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินโครงการจัดตั้งฯอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ม.เกษศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
086-572-7573albatross093@gmail.comทั่วไป
14
1315/02/2019 12:44:11ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรเกษตรวท.บ.(เกษตรศาสตร์)วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)ปร.ด. (เกษตรเขตร้อน)ส่งเสริมการเกษตร ธุรกิจเกษตรคณะเกษตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร
ชั้น 4 ตึกจรัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
081-867-3234agrspl@ku.ac.thทั่วไป
15
1415/02/2019 15:40:10อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ่มประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วท.บ. (เคมี)M.Sc. (Polymer Science)Ph.D.(Polymer Science)Polymer Synthesis
Polymer Chemistry
Organic Synthesis
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีผู้บริหาระดับภาควิชาเพื่อใช้ประกอบการบริหารงานในภาควิชาโครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
061-263-6154varangkana.j@ku.thทั่วไป
16
1515/02/2019 15:42:31อ.ทิพากร​ ม่วงถึก​อาจารย์​ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคบ.(คหกรรมศาสตร์)​บธ.ม.(การจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร​)​-การประกอบอาหารไทยและต่างประเทศคณะเกษตรระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาคหกรรมศาสตร์​ คณะเกษตร​ มหาวิทยาลัย​เกษตรศาสตร์​0865442641agrtkk@ku.ac.thทั่วไป
17
1615/02/2019 16:01:04อ.สุภณิดา พวงผกา-ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)-การจัดการทางสังคมและองค์กร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรโครงการจัดตั้งภาควิชาสังคมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
091-819-2511sup_nida@hotmail.comทั่วไป
18
1716/02/2019 14:03:43ผศ.กรกฎ วิจิตรพงศ์-วศ.บบธ.ม-การจัดการการผลิตคณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ0816141884fbuskow@kps.ku.ac.thทั่วไป
19
1817/02/2019 11:27:45อ.ดร.ปานิสรา ทิตาทร-ศศ.บศศ.มPhd.ODทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กรคณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรีผู้บริหาระดับภาควิชา, อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภาควิการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ081-912-2299Panisara.thi@ku.thทั่วไป
20
1918/02/2019 10:32:59ผศ.ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศรองหัวหน้าภาควท.บ. (ภูมิศาสตร์)วท.ม. (ระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม)D.Tech.Sc. ( Remote sensing and Geographic information System)ภูมิศาสตร์ Remote Sensing คณะสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรีผู้บริหาระดับภาควิชา, อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0866653168fsocsjc@ku.ac.th ไม่ทานเนื้อวัว
21
2018/02/2019 10:57:26อ.ดร.ดารารัตน์ ซิ้มพัฒนวงษ์อาจารย์ประจำหลักสูตรวศ.บ. อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมMBA
MRes in Business
PhD in Tourism and Hospitality Management Medical tourism
IT for tourism
Qualitative research
คณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรชั้น6 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์061-150-8833Dr.dararats@gmail.com ทั่วไป
22
2118/02/2019 11:08:00ผศ.ดร.พิทวัส​ เอื้อสังคมเศรษฐ์หัวหน้าภาควิชาการจัดการวศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)วท.ม.(การจัดการโลจิสติกส์)Ph.D. in Logistics ManagementSupply Chain Management, SMEsคณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรีผู้บริหาระดับภาควิชา, อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาการจัดการ​ คณะบริหารธุรกิจ​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0819090547pittawat.u@ku.thทั่วไป
23
2218/02/2019 11:29:59อ.สุรัสวดี อรุณวรากรณ์รองหัวหน้าภาคฝ่ายกิจการนิสิต ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรวท.บ.(คณิตศาสตร์)วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)-โลจิสติกส์และโซ่อุปทานทางการเกษตร, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, กาวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศคณะเกษตรระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มก. บางเขน081-948-3178Sarunwarakorn@gmail.com ไม่ทานเนื้อวัว
24
2318/02/2019 12:55:09อ.ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้วไม่มีวท.บ. เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา)วท.ม. การจัดการทรัพยากรดินPh.D. Natural Resources Management การจัดการทรัพยากร
การอนุรักษ์ดินและน้ำ
การจัดการทรัพยากรดิน
คณะสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรีผู้ประเมินใหม่ต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์084-1232268anisara.pensuk@gmail.comทั่วไป
25
2418/02/2019 13:12:51ผศ.ดร.ธิดาพร ศุภภากรไม่มีวท. บ. (คณิตศาสตร์)วท. ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)Ph. D. (Mathematics and Statistics)Generalized linear and mixed modelคณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0856155999fscitdps@ku.ac.thทั่วไป
26
2518/02/2019 13:28:37ผศ.ดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทองรองหัวหน้าภาควิชาสถิติวท.บ. (คณิตศาสตร์)พบ.ม.(สถิติประยุกต์)ปร.ด.(สถิติ)ทฤษฎีทางสถิติ, สถิติเชิงอนุมาน, การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติคณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน081-801-9970fscijps@ku.ac.thทั่วไป
27
2618/02/2019 14:45:51อ.อภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์-ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)อม. (ประวัติศาสตร์)-ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและองค์กรธุรกิจ
ประวัติศาสตร์การค้าทางทะเลและชาวจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คณะสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
081-645-0820fsocacc@ku.ac.th, apichachu@gmail.comทั่วไป
28
2718/02/2019 15:21:10อ.นันท์นภัส เกตน์โกศัลย์-ศษ.บ. (สุขศึกษา)วท.ม. (สุขศึกษา)-การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-905-5957nannapat_yok@yahoo.comทั่วไป
29
2818/02/2019 16:17:05อ.ดร.เมตตา เร่งขวนขวายอาจารย์ประจำหลักสูตรบธ.บวท.ม(ส่งเสริมการเกษตร)ศศ.ด.(อาชีวศึกษา)ส่งเสริมการเกษตรคณะเกษตรระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร ตึกจรัดสุนทรสิงห์ ชั้น 4
50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900
081 414 2411metta_41@hotmail.comทั่วไป
30
2918/02/2019 17:40:49รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตรวศ.บ (วิศวกรรมเกษตร)M.S.(Agriculyural Engineering)PhD.(Agriculyural Engineering)เครื่องจักรกลการเกษตร
กลศาสตร์ดิน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาผู้บริหาระดับภาควิชาต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม081-341-6904fengptu@ku.ac.thทั่วไป
31
3018/02/2019 22:04:14อ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ พิชญพิศุทธิ์-ศศบ. (ภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาญี่ปุ่น)Master's degree (Studies of Social and Enviromental System)
Ph.D. (Economics)Japanese coporate culture,
Japan business management,
Japan tourism,
Japanese interpretation
คณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น อาคารมนุษยศาสตร์ 2 ชั้น 4098-286-1330cyber_mnp@yahoo.comทั่วไป
32
3118/02/2019 23:10:32กังสดาลย์ บุญปราบไม่มีวท. บ.(เกษตรศาสตร์)วท. ม. (จุลชีววิทยา)Ph.D (Bioresouces Science)ประมง และ ผลิตภัณฑ์ประมง เน้น จุลชีวิทยา ชีว-เคมี ด้านพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านต่างๆๆ จากทรัพยากรประมงคณะประมงระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาผู้ประเมินที่ไม่ได้อบรมทบทวนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กทม. 109000898915267bffisksb@yahoo.comทั่วไป
33
3218/02/2019 23:20:30อ.ดร.ขนิษฐา สุขสง-ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์)รม. (การปกครอง)รด.(การเมืองเปรียบเทียบ)รัฐศาสตร์ (การปกครอง)คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์
โครงการจัดตั้งภาควิชาสังคมศาสตร์
ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
063-546-4169kanittha.suksong@gmail.comแพ้ปลาทุกชนิดและอาหารทะเล
34
3320/02/2019 07:16:57ผศ.สายใจ ชาญเศรษฐิกุลผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการวท.บ(เคมี)วท.บ(เคมีวิเคราะห์)-การวิเคราะห์เชิงสเปกโทรสโคปีคณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิเคมี คณะวิทยาศาสตร์0819880196Fscisac @ku.ac.thทั่วไป
35
3420/02/2019 15:09:12อ.ดร.สุรสีห์ ชานกสกุล-ศศ.บ. (ดนตรีตะวันตก)ศศ.ม. (การแสดงดนตรีและการสอนดนตรี)ดศ.ด. (การแสดงดนตรีและการสอนดนตรี)ดนตรีตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ. งามวงศ์วาน จตุจักร กทม. 10900
0813767687surasichanoksakul@gmail.comทั่วไป
36
3520/02/2019 15:13:16อ.จิณณวัตร มั่นทรัพย์รองหัวหน้าภาควิชาค.บ. (ดนตรีศึกษา)ศป.ม. (การประพันธ์เพลง)-ดนตรีตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ. งามวงศ์วาน จตุจักร กทม. 10900
0854844849jmansap@gmail.comทั่วไป
37
3620/02/2019 16:49:46อ.ดร.พรพรรณ​ เหมะพันธุ์เลขานุการภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์​ คณะสังคมศาสตร์ศศ.บ.​ (รัฐศาสตร์)​การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตปร.ด.​ (การบริหารการพัฒนา)​นโยบายสาธารณะ
การมีส่วนร่วม
คณะสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรีผู้บริหาระดับภาควิชา, อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์​ คณะสังคมศาสตร์​ ม.เกษตรศาสตร์
โทรภายใน.​ 457
0819194741fsocphh@ku.ac.thทั่วไป
38
3720/02/2019 17:06:23อ.ดร.ลดาวัลย์ ไข่คำN/Aรบ รัฐศาสตร์MSc. In Political TheoryPhD Politcsรัฐศาสตร์เบื้องต้น
ทฤษฎีการเมือง
คณะสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรีผู้ประเมินที่ไม่ได้อบรมทบทวนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภาควิชา รัฐศาสตร์ ห้อง สค.2-311 โทร 3620614280641ladawan.tarn@gmail.comทั่วไป
39
3820/02/2019 21:58:17อ.ดร.ยุทธศักดิ์ คนบุญn/aร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)ร.ม. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)การจัดการภาครัฐ
การจัดการภาวะวิกฤต
คณะสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินคณะสังคมศาสตร์ อาคาร 1 ห้อง 420085-022-8329 fsocysk@gmail.comทั่วไป
40
3920/02/2019 22:05:49อ.อนันต์ อิฟติคารรองคณบดีฝ่ายวิชาการส.บ. (สาธารณสุขศาตร์)ส.ม. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ) -- สุขศึกษา
- พฤติกรรมศาสตร์
- การส่งเสริมสุขภาพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เลขที่ 59/12 หมู่ 1 ถนน วปรอ 366 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
0872359943if_nick@yahoo.co.thอิสลาม
41
4021/02/2019 08:47:05ผศ.ดร.ประดิษฐ์ แสงทองไม่มีวท.บ. (เกษตร)วท.ม. (พันธุศาสตร์)วท.ด. (พันธุศาสตร์)Evolutionary analysis and applicationsคณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0896991149fscipds@ku.ac.thทั่วไป
42
4121/02/2019 09:12:17อ.ดร.ธารินี สาลีโภชน์P.O. Box 1011วท.บ.(ศึกษาศาสตร์)วท.ม.(เคมี)ปรด.(เคมี)เคมีวิเคราะห์คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาคเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 0866628722fscitna@ku.ac.thทั่วไป
43
4221/02/2019 09:44:33อ.ดร.กณิกนันต์​ แสง​มหาชัย​-ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์​ระหว่าง​ประเทศ)​รป.ม.
บธ.ม.
ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)​รัฐประศาสนศาสตร์
การคลังสาธารณะ
การจัดการงบประมาณ​
การบริหาร​ทรัพยากร​มนุษย์​
พฤติกรรมองค์การและการจัดการ
คณะสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชารัฐศาสตร์​และรัฐประศาสนศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์​
โทร.02-561-3480
095-992-4549​kaniknanamy@gmail.comทั่วไป
44
4321/02/2019 12:05:32อ.ดร.บุญทิวา นิลจันทร์-วท.บ(เทคโนโลยีชีวภาพ)วท.ม(เทคโนโลยีชีวภาพ)ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)เคมีน้ำตาล, เทคโนโลยีน้ำตาลคณะอุตสาหกรรมเกษตรระดับปริญญาตรีผู้ประเมินใหม่ผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 089-444-0686fagibin@ku.ac.thทั่วไป
45
4421/02/2019 13:44:03ผศ.ดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์รองหัวหน้าภาควศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าวศ.ม. เทคโนโลยีการจัดการพลังงานปร.ด. เทคโนโลยีพลังงานเทคโนโลยีการอบแห้งคณะเกษตรระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร 0816250994agrrty@ku.ac.thทั่วไป
46
4521/02/2019 19:58:30ผศ.ดร.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจรองคณบดีน.บ.LL.M.S.J.D.นิติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรีผู้บริหารระดับคณะ, อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 086-095-6789setthabut.i@ku.thทั่วไป
47
4621/02/2019 20:11:20ผศ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์กรรมการคณะศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)สม.ม.(สังคมวิทยา)ปร.ด.(สหวิทยาการ)สังคมวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.081-866-6521p_naksing@yahoo.comทั่วไป
48
4722/02/2019 11:43:52ผศ.ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์-วท.บ. (ชีววิทยา)วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)Microbial food safety, Alternative/natural antimicrobial agentsคณะอุตสาหกรรมเกษตรระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ. งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900086-533-3008fagicrt@ku.ac.thทั่วไป
49
4822/02/2019 13:44:41อ.ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น-วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)Ph.D. (Food Science)Molecular Nutrition, Food Science, Nutrition, Product Developmentคณะอุตสาหกรรมเกษตรระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900099-569-6342fagists@ku.ac.thทั่วไป
50
4922/02/2019 14:18:09อ.ดร.ปฏิพล ยอดสุรางค์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตสถ.บ.(สถาปัตยกรรม)Master of World Heritage StudiesPh.D. (World cultural heritage studies)สถาปัตยกรรม
อนุรักษ์สถาปัตยกรรม
มรดกวัฒนธรรม
มรดกโลก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0866189954patiphol.y@ku.thทั่วไป
51
5022/02/2019 14:28:06อ.ดร.นัฐศิพร แสงเยือน ไม่มีภ.สถ.บ. ภ.สถ.ม.ปร.ด.นิเววิทยาภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตยกรรมร่วมสมัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-944-4724Natsipornsy@gmail.comทั่วไป
52
5122/02/2019 14:28:15อ.ดร.กันติทัต ทับสุวรรณอาจารย์วิศวกรรมโยธาMSc Architectural engineerPhD. Constructionวิศวกรรมโครงสร้าง
การจำลองพลังงานในอาคาร
การถ่ายเทพลังงานในหลังคาเขียว
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีผู้ประเมินที่ไม่ได้อบรมทบทวนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์0904404230Kantitut.t@ku.thทั่วไป
53
5222/02/2019 15:02:48อ.ดร.กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้2/266 อาคาร1 โครงการศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตรศศ.บ. (พัฒนาสังคม)ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)ปร.ด.(การบริหารการพัฒนาสังคม)พัฒนาสังคม
ทุนทางสังคม
การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม
คณะสังคมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ใหม่ ผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินอาคารบรรเจิดคติการ สาขาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 109000826528599kanitta.ya@ku.ac.thทั่วไป
54
5322/02/2019 21:12:44อ.ดร.อรนภา ทัศนัยนาผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวท.บ(วิทยาศาสตร์การกีฬา)ศศ.ม.(การจัดการทางการกีฬา)ปร.ด(วิทยาศาสตร์การออกกำลังก่ยและการกีฬา)การจัดการกีฬา พลศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการระดับปริญญาตรีผู้บริหารระดับคณะผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 59/6 ต.เชียงเครือ อ. เมือง จ.สกลนคร 470000981536445ornnapa.t@ku.thทั่วไป
55
5422/02/2019 22:40:48อ.เบญจวรรณ ศุภภัทรพรผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพบช.บ.บธ.ม. (บัญชีการเงิน)-บัญชีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการระดับปริญญาตรีผู้บริหารระดับคณะผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มก.ฉกส
0969634536benjawan_su@hotmail.comทั่วไป
56
5522/02/2019 23:02:14อ.ดร.วรางคณา โสมะนันทน์-ศศ.บ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)ศศ.ม (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)ปร.ด (จิตวิทยาการปรึกษา)จิตวิทยาการปรึกษา
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การพัฒนาผู้เรียนด้วยหลักไตรสิกขา
จิตวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
0818674239varangchan@hotmail.comทั่วไป
57
5623/02/2019 21:10:15อ.ดร.เพ็ญสินี กิจค้าไม่มีศศ.บ.(ภาษาศาสตร์)อ.บ.(ภาษาศาสตร์)ค.ด.(หลักสูตรและการสอน)สัทศาสตร์ สัทวิทยา วิทยาหน่วยคำ การสอนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรโครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)
อ. กำแพงแสน จ.นครปฐม
73140
087-8022825faadpnk@ku.ac.thทั่วไป
58
5725/02/2019 10:15:38อ.เพกา เสนาะเมืองผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถ.บ.(สถาปัตยกรรม)สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง)-สถาปัตยกรรม
การออกแบบชุมชนเมือง
การวางผังเมืองอย่างยั่งยืน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีผู้ประเมินที่ไม่ได้อบรมทบทวนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ pega.s@ku.thทั่วไป
59
5825/02/2019 15:42:04รศ.ดร.ธาริณี นามพิชญ์เลขาหลักสูตรวท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)วศ.ด.(วิศวกรรมเคมี)เทคโนโลยียาง พลาสติกชีวภาพ การสกัด แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์086-993-5343fagitnn@ku.ac.thทั่วไป
60
5926/02/2019 12:46:06ผศ.ดร.สุจินต์ ภัทรภูวดลไม่มีวท.บ.(เกษตรศาสตร์)ไม่มีPh.D.(Agriculture)โรคพืชคณะเกษตร กำแพงแสนระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสนagrsujp@ku.ac.thทั่วไป
61
6026/02/2019 14:07:07อ.ดร.ประกาย ราชณุวงษ์ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายการศึกษาวท.บ.(อารักขาพืช)วท.ม.(กีฏวิทยา)ปร.ด.(กีฏวิทยา)จุลินทรีย์ก่อโรคแมลง แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis แมลงศัตรูอ้อยคณะเกษตรระดับบัณฑิตศึกษาผู้บริหาระดับภาควิชาต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 097-919-6541fagrpkt@ku.ac.thทั่วไป
62
6126/02/2019 14:07:21ผศ.ดร.อัศเลข รัตวรรณีไม่มีวท. บ. (ชีววิทยา)วท.ม. (สัตววิทยา)วท. ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)- Insect population genetics
- Biodiversity of bees
- Apiculture
- Molecular ecology
คณะเกษตรระดับปริญญาตรีอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภาควิกีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000863832070fagralr@ku.ac.thทั่วไป
63
6226/02/2019 14:16:32อ.ดร.พิมสิรี สุวรรณะไม่มีB.S. (Materials Science and Engineering)-PhD. (Materials Science and Engineering)วัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์084-360-1939fsciprsu@ku.ac.thทั่วไป
64
6326/02/2019 15:13:46อ.ดร.กนกอร สีมานนท์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารวท.บ. (เกษตรศาสตร์)ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)Ph.D. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
การจัดการ
คณะเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินชั้น 2 อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1)
ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
0979369917fecokos@ku.ac.thทั่วไป
65
6426/02/2019 15:32:19อ.ดร.วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย
(ไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อน)
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจวท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)Master of Business (Business Infomation System)Doctor of business administrationManagementคณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรีผู้บริหาระดับภาควิชาได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนน งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0906531027waranpong@gmail.comทั่วไป
66
6501/03/2019 15:05:58อ.ดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์ไม่มีวท.บ. (วิทยาศาสตร์เกษตร)MS (Biology)PhD. BiologyPlant Diversity and Conservationคณะเกษตรระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
086-393-5688dipteris@gmail.comทั่วไป
67
6627/03/2019 11:00:21อ.ดร.กิตตินาถ เรขาลิลิต-ศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)-อ.ด. (ภาษาศาสตร์)ภาษาศาสตร์สังคม ภาษาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาภาษาต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์
082-995-7770Kittinata.r@ku.thทั่วไป
68
6711/03/2019 16:11:49ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทานวศ.บ.วิศวกรรมทรัพยากรน้ำวศ.ม.วิศวกรรมทรัพยากรน้ำวศ.ด.วิศวกรรมทรัพยากรน้ำทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน0867228750fengcpth@ku.ac.thทั่วไป
69
6828/03/2019 17:35:41ผศ.ดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการวท.บ.(ฟิสิกส์)M.Sc. (Energy Technology)Dr.rer.nat. (Physics)Physicsคณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาผู้บริหารระดับคณะ, อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์0831776550sutharat@gmail.comทั่วไป
70
6924/04/2019 15:50:53อ.ดร.กมลพรรณ แจ้งอรุณไม่มีศศ.บ. ภาษาอังกฤษศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะศศ.ด. ภาษาอังกฤษการสอนภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตร0343004810915462255nukhing@gmail.comทั่วไป
71
7024/04/2019 15:58:50อ.ดร.ณัชพล บุญประเสริฐกิจเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯวท.บ. (ฟิสิกส์)อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ)วรรณคดีศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรโครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน081-581-8793faasnpb@ku.ac.thทั่วไป
72
7124/04/2019 16:18:29อ.ทรงธรรม วงศ์วิรุฬห์-ศศ.บ. ภาษาอังกฤษอ.ม. ภาษาศาสตร์-Business English, Data mining and processingคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรโครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน0817768530faasstv@ku.ac.thทั่วไป
73
7224/04/2019 16:21:44อ.ดร.ภัทรภร รักเรียนคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) อบ. (การละคร)อม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)อด. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)วรรณกรรมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการทราบเกณฑ์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 081-734-4041patraporn.r@ku.thมังสวิรัต
74
7329/04/2019 16:54:32อ.มินท์ธิตา ธนพิบูลโรจน์ไม่มีค่ะ BA Resort Management MA Korean studies -เกาหลีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินสาขาวิชาภาษาเกาหลี มน4 ห้อง403061-419-6441Bluemoon1912@hotmail.comทั่วไป
75
7415/05/2019 10:12:16อ.พีรพจน์ ปิ่นทองดีรองคณบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลด้านกฎหมายนิติศาสตรบัณฑิต,ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์)นิติศาสตรมหาบัณฑิต-นิติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ประเมินใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินคณะศิลปศาตร์และวิทยาศาสตร์0892016966phot_b@hotmail.comทั่วไป
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...