สำรวจค่านิยมเขตพื้นที่
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
แบบแสดงความคิดเห็นของบุคคากร สพป.ปข.2 ในการเลือกค่านิยมของ สพป.ปข.2 ในรายการที่ท่านต้องการให้เกิด ให้มี/ให้เป็น
2
มากที่สุด เพียงรายการเดียวโดยใส่เลข 1 ในช่องที่ท่านเลือกหรือเขียนเพิ่มเติมในช่องอื่นๆ
3
ลำดับ
ชื่อ-สกุลค่านิยมที่ต้องการให้เกิด
4
ที่ที่แสดงความคิดเห็นยึดหลักธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศมุ่งมั่น จริงใจ โปร่งใส เป็นธรรมบริหารงานโปร่งใสเต็มใจให้บริการ ทำงานให้เป็นระบบรักองค์กร มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตสาธารณะ อื่นๆ (ระบุ)
หมายเหตุ
5
1นายสุรินทร์ บัวงาม1
6
2นายมานิตย์ สีสง่า
7
3นางนิตยา โรจน์บวรวิทยา
8
4นางธนพร อรชร
9
5นางสุกัญญา หน่อทิม
10
6นางสาวรัตนา เกียรติเกษม
11
7ว่าที่ ร.ต.หญิงอัชฌาวดี ตันเจริญ
12
8นางอารยา ช่ออังชัญ
13
9นางสาววาสนา ยาวงษ์
14
10นางสาวกัญญาภัค แสงอัคคี
15
11นางสาวปารณีย์ ขวัญกิจวงศ์ธร
16
12นางสาวพัสนันท์ ลับเหลี่ยม
17
13นางสริษา แสงอุทัย
18
14นางจิราภรณ์ คำทอง
19
15นางศิรกานต์ ศรลัมภ์
20
16นายจำลอง พึ่งโพธิ์
21
17นางสาวศศิธร ปั้นก้อง
22
18นางสุพัตรา สังขรัตน์
23
19นายมานพ พลายมีสี
24
20นายสาย อุ่นใจ
25
21นายทองใบ ไทยถนอม
26
22นายรุ่งอรุณ สุวนิช
27
23นางบัญจรัตน์ ยอดแฉล้ม
28
24นางสรรสุนีย์ สุขศรี1
29
25นายอนุพล คูหาพูนสุข1
30
26นายจีระศักดิ์ บุญเกิด
31
27นายณรงค์ชัย พลอยแสง
32
28ว่าที่ ร.ต.ธีระชัย ไพฑูรย์
33
29นางสาวจันทร์อำไพ คำผา
34
30นางสาวยุพิน สว่างศรี
35
31นางกนกวรรณ สวยจันทร์
36
32นางสาวชนาพร ทองแผ่น
37
33นายศักดิ์ชัย ปัญญาหาญ
38
34นางมะลิ เมฆขยาย
39
35นางชัญณัฐ จันทร์พุฒ
40
36นางสาวพรพิมล เพชรปานกัน
41
37นางสาววาทินี ครุฑธา
42
38นางสาววิภาวรรณ เดิมรัตนกุล
43
39นายวัฒชัย วรรณพิรุณ
44
40นางสาวไพลิน เกตุธิโภค1
45
41นางสมสวย เจียรนัย
46
42นายศุภพงษ์ ครุฑกาศ
47
43นางสุภัตรา สุขสวัสดิ์
48
44นางสาวปุณณิศา เหรียญทอง
49
45นางสาวถนอม กาญจนจิตติ1
50
46นายวิรุตติ์ ราศรี
51
47นางอุษา ยี่รงค์
52
48นายธนพล แซ่แต้
53
49นางสาวสมฤดี สีนาค
54
50
นางสาวจารุวรรณ ปัจจุ้ย
55
51นางนิยม ตั้งธรรม1
56
52นางสาวสุรี ขวัญอ่อน1
57
53นางกัลยรัสย์ สุขประเสริฐ1
58
54นางสาวสรัญญา ดีฉ่ำ1
59
55นางสาวปณิชา นันท์ชนาโชติ1
60
56นางสาวปภัสสร มากดี1
61
57นายสุริยา น้อยเอ๋ย1
62
58นางสาวศศิธร สังข์ลาโพธิ์1
63
59นางสมทรง ภิรมย์รส
64
60นายปัญจพล ศุภมิตร1
65
61นางนุสรา ชื่นประสงค์
66
62นางสมจิตร์ ชลยุทธ์ประพันธ์
67
63นางสาวสุณี พู่พวง1
68
64นางจงกลนี วรรณพิรุณ
69
65นางสาวจุรีพร ศรวงศ์1
70
66นางวราพร ทับซ้อน
71
67นายไตรมาส พีพืช
72
68นางสาวบุปผา มากแก้ว1
73
69นางณัทสรณ์ รบแคล้ว1
74
70นางสาวพัชรา เกตุธิโภค1
75
รวมทั้งสิ้น836200
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu