อาจารย์ประจำหลักสูตร--บัณฑิตศึกษา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
อ.ประจำหลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา) ปีการศึกษา 2558
2
3
ลำดับที่หลักสูตรชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิคุณสมบัติ
4
อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อ.ผู้สอบวิทยานิพนธ์อ.ผู้สอน
5
คณะครุศาสตร์
6
1ค.ม. (การบริหารการศึกษา)1. อ. ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์ปร.ด. การบริหารการศึกษา
7
2. ผศ. ดร.จรุณี เก้าเอี้ยนศษ.ด. การบริหารการศึกษา
8
3. ผศ. ดร.นิตยา เรืองแป้นปร.ด. การบริหารการศึกษา
9
4. รศ.ดุษฎี มัชฌิมาภิโรกศ.ม. การอุดมศึกษา
10
5. รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์Ph.D. Development Education
11
12
2ค.ม. (การสอนอิสลามศึกษา)1. อ. ดร.มูฮำหมัดสุใหมี เฮงยามาPh.D. Islamic Revealed Knowledge
13
2. อ. ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะPh.D. Islamic Studies
14
3. อ. ดร.อับดุลรอแม สุหลงPh.D.Islamic Civilization
15
4. รศ.ทวีศักดิ์ ทิพย์รอดกศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา
16
5. ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็งศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
17
18
3ค.ม. (วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา)1. ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนาศศ.ด. การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
19
2. อ. ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะวท.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกตร์
20
3. ผศ. ดร.วรพจน์ แซ่หลีปร.ด. วิจัย สถิติ และวิทยาการปัญญา
21
4. ผศ. ดร.ศุภลักษณ์ สินธนากศ.ด. การทดสอบและวัดผลการศึกษา
22
5. อ.ปราณี หลำเบ็ญสะศษ.ม. การวัดผลและวิจัยการศึกษา
23
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24
4ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)1. อ. ดร.ตายูดิน อุสมานปร.ด. การบริหารการศึกษา
25
2. ผศ. ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ศษ.ด. การบริหารการศึกษา
26
3. อ. ดร.วันฮารงค์ บินอิสริสปร.ด. การบริหารการศึกษา
27
4. อ.อานนท์ มุสิกวัณณ์ ศศ.ม. การพัฒนาสังคม
28
5. อ.นินุสรา มินทราศักดิ์M.A. Master of Human Science
29
30
คณะวิทยาการจัดการ
31
5บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต1. อ. ดร.อุมาพร เชิงเชาวน์Ph.D. Business Administration
32
2. ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์Ph.D. Business Administration
33
3. ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการPh.D. Business Administration
34
4. รศ. ดร.ศิษฐ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์Ph.D. Organization  Management
35
5. อ. ดร.ฐานกุล กุฎิภักดีPh.D. Business Administration
36
37
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
38
6วท.ม. (สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา)1. อ. ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม
39
2. อ. ดร.วรศิริ เสียงสนั่นPh.D. Environmental and Process engineering
40
3. อ. ดร.ประดิพัทธ์ บำรุงศรีPh.D Environmental and Process engineering
41
4. รศ. ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะPh.D. Organic Chemistry
42
5. อ. ดร.ลิลา เรืองแป้นPh.D. Fishery
43
44
7ปร.ด. (จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)1. รศ. ดร.วิชิต เรืองแป้นPh.D. Environmental Biology
45
2. อ. ดร.พิรียุทธ์ วรรณพฤกษ์ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม
46
3. Dr.Md.Sani IbrahimPh.D Org Chemistry
47
4. อ. ดร.วารุณี หะยีมะสาและปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
48
5. อ. ดร.นิสาพร มูหะมัดปร.ด. ชีวเคมี
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...