wr-eportfolio
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ที่ชื่อ-สกุลกลุ่มสาระUrl addressระดับคุณภาพคะแนนคุณภาพ
ผลการประเมิน
เกณฑ์พิจารณา
2
1น.ส.สิทธิณี กลางนภา
วิทยาศาสตร์
http://gg.gg/T-name10-8ยอดเยี่ยม
3
2นายธีรวิทย์ เนียมโภคะ
วิทยาศาสตร์
http://gg.gg/kruboybio5-7ดี
4
3นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์
วิทยาศาสตร์
http://gg.gg/AJ-ONE1-4พอใช้
5
4นางสุวรรณา ป้อมใย
วิทยาศาสตร์
http://gg.gg/suwanna-tuk
0ปรับปรุง
6
5นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว
วิทยาศาสตร์
http://gg.gg/KruMalaichem
7
6
นางสาวกนกเรขา รักษ์ชนม์
วิทยาศาสตร์
http://gg.gg/kanokrekha
8
7
นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย
วิทยาศาสตร์
http://gg.gg/orasaapi
9
8นายชาตรี ศรีม่วงวงค์
วิทยาศาสตร์
http://gg.gg/chatree-folio
10
9นางตวงรัตน์ อ้นอิน
วิทยาศาสตร์
http://gg.gg/kroomuy
11
10นางเกศินี พงษ์พันธุ์
วิทยาศาสตร์
http://gg.gg/kasineewr
12
11นางนิภาวดี น่วมอินทร์
วิทยาศาสตร์
http://gg.gg/kruni-kob
13
12นางวัลลภา อินหลวง
วิทยาศาสตร์
http://gg.gg/meawww
14
13นางดวงดาว บดีรัฐ
วิทยาศาสตร์
http://gg.gg/krudao07
15
14นางสุวิมล กาแก้ว
วิทยาศาสตร์
http://gg.gg/krunui62
16
15นางชญาภา นิวาสประกฤติ
วิทยาศาสตร์
http://gg.gg/Kruuang1
17
16
นางสาวสมิตานันต์ สุขมาก
วิทยาศาสตร์
http://gg.gg/DOGMOM
18
17
นางโชติชญาน์ เรือนจรัสศรี
วิทยาศาสตร์
http://gg.gg/Chotichaya
19
18
นางสาวธัญนสรณ์ หลาแก้ว
วิทยาศาสตร์
http://gg.gg/kruthanasorn
20
19
น.ส.กุลจิรา ถาวรสุภเจริญ
คณิตศาสตร์http://gg.gg/mildslam
21
20นางรัตนา สะสมคณิตศาสตร์
http://gg.gg/K-Rattana
22
21
นายชูเกียรติ สุยะลังกา
คณิตศาสตร์http://gg.gg/bazzkung
23
22
นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต
คณิตศาสตร์
http://gg.gg/kung2004
24
23นางศิลาพร รามันพงษ์คณิตศาสตร์
http://gg.gg/littleprincej
25
24นางสุรชา บุรุษศรีคณิตศาสตร์
http://gg.gg/krudow2512
26
25นายเจริญ พิลึกคณิตศาสตร์http://gg.gg/jalern
27
26
นางนันชลี ทรัพย์ประเสริฐ
คณิตศาสตร์http://gg.gg/
28
27นายศุภจิต จันทรีสังคมศึกษาhttp://gg.gg/
29
28
นางสาววิภารัตน์ เครือวัลย์
สังคมศึกษาhttp://gg.gg/kruFai21
30
29นายภีมพล เหมภูมิสังคมศึกษาhttp://gg.gg/wrkp3
31
30นางนิสรา วงษ์บุญมากสังคมศึกษาhttp://gg.gg/nisra
32
31
นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์
การงานอาชีพ
http://gg.gg/min51
33
32นางเรณู โพธิ์จันทร์
การงานอาชีพ
http://gg.gg/kruaor03
34
33
ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัศราวรรณชุมเสน
การงานอาชีพ
http://gg.gg/kruphatsarawan
35
34
นายประยูร จิระเดชประไพ
การงานอาชีพ
http://gg.gg/ajprayoon
36
35
นางสาวศศิธร ตระกูลพานิชย์
ภาษาไทยhttp://gg.gg/sasi2506
37
36นางสาวนันทิดา ฉัตรทองภาษาไทยhttp://gg.gg/nan1603
38
37
นางสาวบรรณรักษ์ ท่อนทอง
ภาษาไทย
http://gg.gg/bannaraktt
39
38นางนฤมล ใจกล้าภาษาไทย
http://gg.gg/narumon1980
40
39นางพรทิพย์ มั่นทรัพย์ภาษาไทย
http://gg.gg/kruProntip
41
40นางธนิษฐา อินทะสีภาษาไทยhttp://gg.gg/thanitha
42
41
นางสาวพรพัสนันท์ พุ่มเจริญ
ศิลปะhttp://gg.gg/t-fadpee
43
42น.ส.ณัฏธยาน์ ภุมมาศิลปะ
http://gg.gg/krusu2121
44
43
นายภูวดล ยิ้มประดิษฐ์
พลศึกษาhttp://gg.gg/
45
44นางเพลินใจ ประสารศรีแนะแนว
http://gg.gg/plernjai27
46
45นางวีรวรรณ ไพรสิงห์แนะแนวhttp://gg.gg/wee62
47
46นางชลธิชา ตรงสกุล
ภาษาต่างประเทศ
http://gg.gg/kruning1971
48
47นางสาวญาดา สงฆ์วัฒนะ
ภาษาต่างประเทศ
http://gg.gg/kruyada
49
48น.ส.เจนจิรา จินดากุลย์
ภาษาต่างประเทศ
http://gg.gg/krujjindakul
50
49นางชนิศา จิระเดชประไพ
ภาษาต่างประเทศ
http://gg.gg/Ajchanisa
51
50นางปานจันทร์ ภูวิชิต
ภาษาต่างประเทศ
http://gg.gg/kruMaam4G
52
51นางสาวกาญจนา สายทอง
ภาษาต่างประเทศ
http://gg.gg/krookanchana
53
52นายมั่นชัย ไม้หอม
ภาษาต่างประเทศ
http://gg.gg/
54
53นายพงศธร เชียงสีทอง
ภาษาต่างประเทศ
http://gg.gg/isthatteacherchamp/
55
54นายชวลิต เรือนจรัสศรีคณิตศาสตร์
http://gg.gg/chawalitport
56
55นายสุรพงษ์กล่ำบุตรภาษาไทยhttp://gg.gg/krooUm
57
56
นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี
การงานอาชีพ
http://gg.gg/krusrisakul
58
57นางสมทรง พันธ์ศรี
ภาษาต่างประเทศ
http://gg.gg/Ajam-lekj
59
58
นางสาวพรทิพย์ เขียวเกิด
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
http://gg.gg/wrkai
60
59Ms.Christine Joy T. Dinopol
ภาษาต่างประเทศ
http://gg.gg/Christine112689
61
60Ms.Rhena Lynn F. Novises
ภาษาต่างประเทศ
http://gg.gg/RL13
62
61Mr. Reynante N. Mijares
ภาษาต่างประเทศ
http://gg.gg/Reynante
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...