แหล่งทุนวิจัย
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย
2
ชื่อแหล่งทุนชื่อทุน
ระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอ*
Websiteเบอร์โทรศัพท์
3
แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
งบประมาณแผ่นดินทุนงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีเดือนกรกฎาคม - สิงหาคมwww.nrms.go.thกองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 8614
5
มหาวิทยาลัยนเรศวรทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ ม.นเรศวรตลอดทั้ั้งปีwww.research.nu.ac.thกองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 8614
6
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเงินอุดหนุนการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคมประชาสัมพันธ์ผ่านทาง e-mail บุคลากรสายวิชาการ ประจำคณะเภสัชศาสตร์หน่วยประสานงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ โทร.3650
7
ทุนวิจัยสถาบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรตลอดทั้ั้งปีประชาสัมพันธ์ผ่านทาง e-mail บุคลากรสายสนับสนุน ประจำคณะเภสัชศาสตร์หน่วยประสานงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ โทร.3650
8
แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ทุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพตลอดทั้งปีhttps://www.thaihealth.or.th/02-3431500
10
โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคมhttps://www.thaihealth.or.th/02-3431500
11
โครงการสนับสนุนการสร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมเพื่อสุขภาวะตลอดทั้งปีhttps://www.thaihealth.or.th/02-3431500
12
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)การวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพสธ.)ระหว่างก.ค. - ส.ค.http://www.nrct.go.th02-561-2445 ต่อ 407,416
13
ทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้าทุกปี (กำหนดส่งภายในเดือน ก.ค.)https://www.nrms.go.th/NewsEvent6.aspx
14
ข้อเสนอการวิจัยประเภท บัณฑิตศึกษาทุกปี (กำหนดส่งภายในเดือน ก.ค.)https://www.nrms.go.th/NewsEvent6.aspx0 2561 2445 ต่อ 406 - 408, 418, 420
15
ข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่)ทุกปี (กำหนดส่งภายในเดือน ก.ค.)https://www.nrms.go.th/NewsEvent6.aspx0 2561 2445 ต่อ 406 - 408, 418, 420
16
ข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) ประจำปีช่่วงเดือนมิถุนายน - กันยายนhttps://www.nrms.go.th/NewsEvent6.aspx0-2561-2445 ต่อ 207 และ 0-2579-2285
17
ข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มเรื่องมนุษยศาสตร์ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์https://www.nrms.go.th/NewsEvent6.aspx0-2278-8200 ต่อ 8354
18
ข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่องพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ประจำปีช่วงเดือนมกราคม - มีนาคมwww.nrms.go.th0-2579-2284, 0-2561-2445 ต่อ 409, 410
19
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์http://www.nrct.go.th0-2561-2445 ต่อ 203
20
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRF Grant for New Researcher, TRG)ช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค.http://www.trf.or.th0 2278 8255
21
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (Research Grant for New Scholar, MRG)ช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค.http://academics.trf.or.th0 2278 8255
22
ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) (TRF Research Career Development Grant, RSA)ช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค.http://academics.trf.or.th02 278 8200
23
ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) (TRF Basic Research Grant, BRG)ช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค.http://academics.trf.or.th0 2278 8260
24
ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) (TRF Research Team Promotion Grant, RTA)ช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค.http://academics.trf.or.th02 278 8200
25
ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น (Distinguished Research Professor Grant, DPG)ช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค.http://academics.trf.or.th02 278 8200
26
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
ข้อเสนอโครงการนักวิจัยแกนนำเดือนมิถุนายน https://www.nstda.or.th/th/scholarship0-2644-8150 ต่อ 81832, 81833, 81882, 81843
27
ข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal) ประจำปี เดือนมีนาคมhttps://www.nstda.or.th/th/scholarship0 2117 6457 (ลัดดา) / 0 2117 6463 (ธนภัทร)
28
โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท.ช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคมhttp://stscholar.nstda.or.th/stscholar/csts/index.php/newresearcher02 564 7000 ต่อ 71416
29
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) หรือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เดิม ทุนวิจัยและพัฒนาตามประกาศแหล่งทุนhttps://www.trf.or.th/02 278 8200
30
ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามประกาศแหล่งทุนhttps://www.trf.or.th/02 278 8200
31
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกช่วงเดือน มกราคม - เมษายนhttp://rgj.trf.or.th/main/home-th/0-2278-8276 หรือ 8278 หรือ 8267
32
ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์http://rri.trf.or.th/02-278-8200
33
ทุนพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN)ช่วงเดือนมีนาคม - เมษายนhttp://irn.trf.or.th/0 2278 8280
34
The Royal Golden Jubilee Ph.D. Programme: Scholarships for ASEAN students ช่วงเดือน มกราคม - เมษายนhttp://rgj.trf.or.th/main/home-th/0 2278 8268
35
ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ช่วงเดือนธันวาคม - มกราคมhttp://irn.trf.or.th/0-2278-8253
36
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน
(สวก.)
โครงการวิจััยประจำปีงบประมาณเดือนเมษายน - มิถุนายนhttp://www.arda.or.th/public63/proposal.php0-2579-7435
37
โครงการพัฒนาทีมบุคลากรวิจัยเดือนกันยายนhttp://www.arda.or.th/#0-2579-7435
38
ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562เดือนกันยายนhttp://www.arda.or.th/#0-2579-7435
39
ทุนวิจัย โครงการวิจัย Food Valley เดือนมิถุนายนhttp://www.arda.or.th/#-
40
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)โครงการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์http://www.hsri.or.th02-832-9220
41
โครงการวิิจัยมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณช่่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคมhttp://www.hsri.or.th02-832-9200
42
ทุนวิจัยเพื่อยุติวัณโรคในประเทศไทยช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคมhttp://www.hsri.or.th02-832-9273
43
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาเดือนมิถุนายนhttp://www.mua.go.th/index2.html02-207-8500
44
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) :ทุนนักศึกษาวิจัยช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคมhttps://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html02-207-8500
45
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากเดือนพฤศจิกายนhttp://www.thaiwest.su.ac.th/0-2039-5545-8
46
โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์เดือนพฤศจิกายนhttp://www.thaiwest.su.ac.th/0-2039-5545-8
47
ข้อเสนอโครงการภายใต้ความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศสช่วงเดือนเมษายน - กรกฎาคมwww.inter.mua.go.th0-2278-8253
48
สำนักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)ข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีช่วงเดือนธันวาคม - พฤษภาคมhttp://talentmobility.or.th/th/about-us/02-109-5432, 02-160-5432
49
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยทุนสนับสนุนโครงการวิจัย/โครงการทั่วไปช่วงเดือนมกราคม - มีนาคมhttps://fund.dtam.moph.go.th/index.php/contact0-2591-0788
50
องค์การเภสัชกรรม (GPO)ทุนวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัย องค์การเภสัชกรรมช่วงเดือน มกราคม - มีนาคมhttps://www.gpo.or.th/Default.aspx?alias=www.gpo.or.th/rdi 02-203-8039
51
ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกตลอดทั้งปีhttp://www.biotec.or.th0-2564-6700
52
ทุนปริญญานิพนธ์ (สำหรับนักศึกษา)ช่วงเดือนมีนาคม - เมษายนhttp://www.biotec.or.th0-2564-6700 ต่อ 3154
53
ทุนบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษา)ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์http://www.biotec.or.th0-2564-6700 ต่อ 3154
54
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมตลอดทั้ั้งปีhttp://www.mtec.or.th247-1487, 248-6148, 246-6202
55
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังเดือนสิงหาคมhttps://www.thaitobacco.or.th/0 2561 2445 ต่อ 405
56
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (Nanotec)ทุนอุหนุนโครงการวิจัยพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีตลอดทั้ั้งปีhttp://www.nanotec.or.th/index.php02-5647000 ต่อ 1581
57
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเดือนกุมภาพันธ์http://www.fda.moph.go.th0 2590 7000
58
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายทุนอุดหนุนการวิจัยกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเดือนมกราคมhttp://www.csb.in.th221-2293, 221-2687
59
กรมควบคุมมลพิษขึ้นอยู่กับประเด็นความสำคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย-http://www.pcd.go.th02-298-2000
60
กองส่งเสริมเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุนอุดหนุนเพื่อเครือข่าย-โครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบทช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์http://www.ttc.moste.go.th0-2354 4466
61
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคมhttp://www.eppo.go.th0-2612-1555
62
มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิตทุนการวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายนwww.dmh.go.th/0-2525-2978-9
63
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation)ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคมhttp://www.ttsf.or.th/02 564 7000ต่อ 8181
64
บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัดทุนวิจัยโครงการ Brand’s Health Research
Awards (เดิมชื่อทุนวิจัยCerebos Awards)
ช่วงเดือนกรกฎาคมwww.brandsworld.co.th0-2079-7900
65
กองทุนสิ่งแวดล้อมทุนอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการวิจัยช่วงเดือนมีนาคม - เมษายนhttp://envfund.onep.go.th0-2265-6588
66
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาช่วงเดือนมกราคม -มีนาคมhttps://www.egat.co.th0 2436 4900, 0 2117 6457
67
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)การส่งเสริมการลงทุนตามประกาศของแหล่งทุนhttps://www.boi.go.th0-2537-8111-55 ต่อ 4997
68
มูลนิธิโครงการหลวงทุนอุดหนุนการวิจัย มูลนิธิโครงการหลวงตามประกาศของแหล่งทุนhttp://www.royalprojectthailand.com0-5381-1500-2 ต่อ17
69
*หมายเหตุ : ระยะเวลาขอรับทุนประเภทต่างๆ ของแต่ละแหล่งทุน อาจมีการปรับเปลี่ยนตามการกำหนดและประกาศของแต่ละแหล่งทุน
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...