รายชื่อผู้ลงทะเบียนติวครูผู้ช่วย 2561 ทุกสังกัด
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJ
1
ชื่อ-นามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
2
กชกร แสนจำลา
299 หมู่ 1 ตำบล นาตาล อำเภอ ท่าคันโท จังหวัด กาฬสินธุ์
093-4158610
3
กนกนิจ บุตรพรม
117 ม.6 บ.ศิริพัฒน์ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
096-1485865
4
กมลรัตน์ ดีวันวงษ์80 หมู่ 8 บ.จอมบึง ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น091-4162702
5
กฤษฎา นาหมื่น
125 หมู่ 16 บ้านเหมือดแอ่ ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
090-2457792
6
ชนาพร ดาโอภา
94 หมู่8 ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230
081-0606346
7
ชมพูนุช ชาญรอบรู้150 ม.3 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290082-3023947
8
ดวงกมล ศรีแก้วตุง
46 หมู่ 8 บ้านแบก ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
090-0232205
9
เดือนฉาย เวียงยศ11 ม.5 ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150093-5711646
10
ทศพล สุทธิปัญโญ
210 ม.6 บ.ห้วยกองสี ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
080-1958119
11
ทินกร ไชยสุข60 หมู่ 12 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280080-1908589
12
ธวัชชัย ไชยวาน
61/1. หมู่. 3. ซ.บ้านช้าง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
080-4033357
13
ธารารัตน์ โพธิ์ศรีเรือง
128 หมู่ 16 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
088-5510174
14
นลินี วงศ์อินตา39 ม.4 ต.บัวขาว อ.กุฮินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110088-5725153
15
นส.นวพร ภารสุวรรณ (วิชาเอกภาษาไทย)
ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวกาฬสินธุ์ ต. โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
098-1134817
16
น.ส.ภณิตา คงสิมา
63 ม.1 บ้านนางวงสุ่ม ต. คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ. บึงกาฬ 38170
080-7541668
17
นันทวรรณ ว่องไว
49 หมู่ 3 บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
096-3924729
18
นางสาวจรวยพร บุญสิทธิ์
81/1หมู่7 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
083-3546775
19
นางสาวจันจิรา ไชยเกตุ242 หมู่6 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110082-2145127
20
นางสาวจันจิรา ภูพวก203 หมู่3 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ. จ.อุดรธานี 41280090-5819232
21
นางสาวจันทร์จิรา ผุยสี
142 หมู่2 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
091-1303952
22
นางสาวจินตนา มูลคำศรี
56 หมู่13 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
087-7712275
23
นางสาวจิรภา แสงรุ่ง14 หมู่ 4 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190096-1768817
24
นางสาวชรินทิพย์ จันทรังษี
85 หมู่ 9 บ.ม่วงลาย ต.ม่วงลาย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
088-3133229
25
นางสาวดารุณี. คงแสง134 ม. 1 ต.กุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น085-4514038
26
นางสาวธัญญาทิพย์ แสนเมือง
66 หมู่ 14 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
088-5495721
27
นางสาวปิ่นอนงค์ เชิมชัยภูมิ18 หมู่7 ต.โนนทอง อ. แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น 40330093-3264764
28
นางสาวปิยะเนตร์ แก้วก่อง
97 หมู่ 10 บ้านสุมเส้า ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
063-7212228
29
นางสาวพนิดา ไชยขันธุ์
54 หมู่11 ตำบลโนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
086-2255548
30
นางสาวยุพิน ขุลีดี38 หมู่ 9 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000084-3907677
31
นางสาวรุจิรา กันภัย212 ม.11 ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย098-2874885
32
นางสาวลภัสพร ใจหมั่น
344 หมู่ 9 บ้านบัวขาว ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
065-2796495
33
นางสาวลักขณา ธรเสนา55 หมู่ 3 ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี061-5424462
34
นางสาวศิราภรณ์ วังคีรีอ. ด่านซ้าย จ. อุดรธานี086-2400096
35
นางสาวศิริญญา ศรีสงคราม
88 ม.3 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
093-4569766
36
นางสาวสารชา สายทองอ.โพนพิสัย จ.หนองคาย080-8062405
37
นางสาวอัจฉรา กุดรังนอก
118/2 หมู่8 ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170
089-5776463
38
นางสาวอารีพรรณ พรหมฤทธิ์220 หมู่ 11 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 094-2643455
39
นางสาวอุษา เพียรพานิทร์
128/2 บ้านโนนหวาย ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220
098-1567770
40
นายกัมพล ลีเอาะ
6 หมู่ 1 บ้านขาว ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
095-5957688
41
นายจิตติศักดิ์ กันหาชิน68/4 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150092-3786062
42
นายจุมพล ผ่านชมภู20 หมู่ 9 ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230061-0264560
43
นายเจษฎา ชาติแพงตา
11 หมู่ 9 บ้านนาอุดม ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180
063-7810183
44
นายธรรมชาติ วัจนสุนทร
110/1 หมู่ที่ 6 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
087-2142713
45
นายธวัชชัย ศรีวะสุทธิ์124 หมู่ 8 ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ096-2904388
46
นายปิยวัช เมฆวัน
2 หมู่ บ้านโนนเมือง ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
083-4151120
47
นายพีระพล อุ่นโคกกลาง32 หมู่ 4 ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130085-7614697
48
นายภูเบศวร์ วรรณศิริ
166 หมู่ 4 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
082-1189188
49
นายลัทธิชัย หลายสุทธิสาร13 หมู่ 4 ต. โพนจาน อ. โพนสวรรค์ จ. นครพนม 48190088-5619306
50
นายวงค์ธวัช สุขราช
68 หมู่9 ต.ป่าไม่งาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
090-3572186
51
นายวันชัย. สุ่มประดิษฐ26. ม.15 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย.จ.หนองคาย 43120093-5245419
52
นายศุภชัย ยินไธสง
86 หมู่ 4 บ้านนาโนน ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
086-4343190
53
นายสมชาย จะหลาบหลอง104 ม. 2 ต. นาหนัง อ.โพนพิสัย จ. หนองคาย 43120096-0695164
54
นายอนุชา ป้องนอก
บ้านเลขที่ 131 หมู่ที่ 6 บ้านศิริพัฒน์ ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
092-1475719
55
นายอาทิตย์ บัญชา
146 หมู่ 10 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
090-8613882
56
น้ำฝน มูลราช61หมู่ 7 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170062-9892589
57
นุชนาฏ วัลละพืช
190 หมู่ 5 บ้านโคกกลาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
083-2815466
58
ปิยะพร โลหะพรม
65 หมู่6 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
093-3265201
59
พิชากร เขียวเเก้ว15 หมู่ 2 ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 090-2145486
60
ไพฑูรย์ จุมพลหล้า91 ม.8 บ้านมีชัย ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี090-9836311
61
ภคิณ ศรีสุข
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ถนนศรีสุข. อ.เมือง. จ.อุดรธานี 41000
094-5290656
62
ภาวิณี อาษาวัง
159 ม.3 บ้านสร้างหิน ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม
088-5616768
63
วีรวรรณ สินทร
177 หมู่13 บ้านแดง ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 41130
088-3344515
64
ศิประภา บรรเทาทุกข์
79 หมู่ 1 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41320
095-6646113
65
สาวิตรี ศรีชมเชย189 หมู่ 6 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ. อุดรธานี063-7825508
66
อดิศักดิ์ โพธิ์สันเทียะ
25 หมู่ 2 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170
088-5733349
67
อรนุช เวรุวณารัก
261 ม.12 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
085-6472303
68
ฤกษ์บุษยา บุญสาร59 ม.2 ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์093-4648182
69
บารมี พรมบุญ87 ม.2 ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130883331127
70
ลัดดาวัลย์ ไกรโหล
226 หมู่ 4 ถนนอุดร-กุดจับ ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
098-6071907
71
นางสาวอาภาพร สัตรัตน์
137 หมู่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150
887460639
72
นางสาวจิตรกัญญา รีเหม่น
82/4 บ้านโนนสา ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 41110
080-7663249
73
ธนพร วงค์คำสาย88/17 บ้านแสนสราญ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี061-3515691
74
ฐิติวรรณ ดวงเคน
237 หมู่8 ตำบลม่วงลาย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
933730580
75
นางกฤษดาพร ยิงป่าขอนแก่น833551246
76
นางกฤษดาพร ยิงป่าขอนแก่น083-3551246
77
นางสาวธัญวรัตม์ แสนสา
197/4 ม.13 ถ.สกล-กาฬสินธุ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
088-7370708
78
เอมิตา แก้วสีหา
299 หมู่3 บ้านห้วยยางดง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46220
611311147
79
เบญจวรณ รัตนวงค์ อุดรธานี093-0659818
80
ภัคพลยะภักดี091-0640680
81
สุกัญญา ศรีอาษา213 ม.9 ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41320082-8443202
82
กมลชนก สีหาคม79 ม.6 ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130082-1049414
83
นายปิยะณัฐ ผิวเงิน161/7 ต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร088-7421663
84
นางสาวชุรีรัตน์ คงศรี
9 หมู่ 1 ตำบลโนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 30170
094-1953857
85
ชมภูนุช ผากงคำ
193 หมู่ 13 บ้านนาคอย ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
061-0570652
86
นางสาวชนิกานต์ เถิงเพ็งพัน
194 หมู่ 12 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
097-3095775
87
นางสาวอลิษา ยางขัน78 หมู่ 2 ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี098-8282182
88
นางสาวสุดาวรรณ หงษ์พิมทอง
57/18 บ้านหนองบัว ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
093-5142136
89
นางสาวจึฑาวดี ชมราศรี
131 ม. 8 บ้านโคกสะอาด ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
096-8390067
90
นางสาวรัชภรณ์ เบญจรูญ143 หมู่8 ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวยจ.สกลนคร47170093-3377170
91
วรวีย์ สีละโคตร19หมู่11ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120083-6647893
92
นางสาวนันทิยา ดงชาลี81 หมู่ 11 ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190097-3197036
93
นางสาวสุฑามาศ ศรีนิกร60 หมู่ 11 ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190082-1227798
94
ฐิติกาล ปรุใหม่
258/16 ซ.มิตรสหาย ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
080-4211939
95
น.ส.มนสิชา โพธิ์เสนาอุดรธานี084-7971001
96
น.ส.วิลาวัลย์ งันลาโสม178 ม.6 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260098-1037320
97
นางสาวสุฑามาศ ศรีนิกร60 หมู่ 11 ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190082-1227798
98
น.ส.วิลาวัลย์ งันลาโสม178 ม.6 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260098-1037320
99
ทิตา ศรีสร้อย
248/1 ม.8 ถ.อุดร-หนองคาย ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
091-8675227
100
สุทธิภา ตาลจินดา
239 ม.17. บ้านอากาศ. ต.อากาศ. อ.อากาศอำนวย. จ.สกลนคร 47170
081-3527073
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu