ขอบข่ายที่ให้บริการตรวจตามระบบ ISO/IEC 17021-1 (CB)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ขอบข่ายการให้บริการของหน่วยรับรอง ตามระบบ ISO/IEC 17021-1 : 2015
2
รหัสมาตรฐาน
ชื่อมาตรฐาน
3
CODEX
Codex Alimentarius Commission: CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003 Recommended International Code of Practice: General Principles of
Food Hygiene, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System and Guideline for its Application
4
มกษ.1004-2557
มาตรฐานสินค้าเกษตร หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
5
มกษ.4403-2553
มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว
6
มกษ.6401-2558
มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
7
มกษ.7420-2552
มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติที่ดีด้านสุขลักษณะสำหรับการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น
8
มกษ.9023-2550
มาตรฐานสินค้าเกษตร หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร
9
มกษ.9024-2550
มาตรฐานสินค้าเกษตร ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและแนวทางในการนำไปใช้
10
มกษ.9035-2553
มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด
11
มกษ.9039-2556
มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค
12
มกษ.9041-2557
มาตรฐานสินค้าเกษตร หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง
13
มกษ.9046-2560
มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียน แช่เยือกแข็ง
14
มกษ.9047-2560
การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100