5_7 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.5/7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
นายรักษ์พงศ์ ละมุนมอญ
1 24 7 2544 4 6 2561 68 178
15
2
นายนิติภูมิ สวนมะลิ
1 8 6 2544 4 6 2561 91 176
16
3
นายภาณุวัฒน์ จันทร์เปล่ง
1 10 3 2544 4 6 2561 55 170
17
4
นายณัฐพล รอดเผื่อน
1 10 9 2544 4 6 2561 55.5 173
18
5
นายณัฐพล วิมลจิตรานนท์
1 6 6 2544 4 6 2561 43 170
19
6
นายดนตรี บุญประสงค์
1 7 7 2544 4 6 2561 69 176
20
7
นายนิรวิทธ์ ศรีกล้า
1 14 4 2545 4 6 2561 65 175
21
8
นายศุภชัย พันธ์วิชัย
1 8 3 2545 4 6 2561 70 172
22
9
นายพศวีร์ ภู่สุวรรณ
1 14 2 2545 4 6 2561 93 175
23
10 นายประภากร ภูลา1 4 10 2544 4 6 2561 60 177
24
11
นายแสนยากร ก๋งพญา
1 10 10 2544 4 6 2561 96 181
25
12
นายชัยธวัช เอกปัชชา
2 22 7 2544 4 6 2561 52 168
26
13
นายดิศานุวัตร จันทร์ไม้
2 8 12 2544 4 6 2561 73 176
27
14 นายปวเรศ พึ่งสาย2 13 9 2544 4 6 2561 56 176
28
15
นางสาววรรณกานต์ เกิดมณี
2 29 11 2543 4 6 2561 43 160
29
16
นางสาวกีรติกา เดชพุ่มไสว
2 24 10 2544 4 6 2561 52 169
30
17
นางสาวจุฑามาศ มีสุข
2 29 10 2544 4 6 2561 50 157
31
18
นางสาวสุกัญญา จี้ทอง
2 12 10 2544 4 6 2561 41 156
32
19
นางสาวนันฐกานต์ สุรัตนศิลป์
2 30 11 2544 4 6 2561 79 162
33
20
นางสาวปัทมวรรณ ศรีสมจิตร
2 30 3 2545 4 6 2561 49 158
34
21
นางสาวพรกนก คำนาค
2 18 2 2545 4 6 2561 61 160
35
22
นางสาวพรทิพย์ น้ำเงิน
2 27 8 2544 4 6 2561 49 158
36
23
นางสาวพัชชา วิเชียรวรรณกูล
2 20 6 2544 4 6 2561 37 162
37
24
นางสาวลิลาวรรณ แจ่มผล
2 25 12 2544 4 6 2561 89 175
38
25
นางสาววรัชยา กณาพันธุ์
2 21 11 2544 4 6 2561 52 165
39
26
นางสาวสิริมาภรณ์ กลัดทรัพย์
2 16 8 2544 4 6 2561 60 161
40
27
นางสาวอมรรัตน์ หมื่นใจมั่น
2 18 10 2544 4 6 2561 48 161
41
28
นางสาวณิชากร แสงชวลิตร
2 21 2 2545 4 6 2561 45 155
42
29
43
30
44
31
45
32
46
33
47
34
48
35
49
36
50
37
51
38
52
39
53
40
54
41
55
42
56
43
57
44
58
45
59
46
60
47
61
48
62
49
63
50
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu