รับจ่ายเงินบำรุง58 -fixed cost
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปรายรับ-จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ข้อมูลสนับสนุนการของบ Fixed Cost)
2
รายรับรายรับปี ๒๕๕๘ (บาท)
3
ไผ่ล้อม
นางัว
ดอนสะฝาง
โคกพะธาย
โพนทองนาเข
นาพระชัย
หนองแวง
คำนกกก
4
1.1 ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
820.00 1,330.00 200-570- 140.00 40500
5
1.2 ค่าบริการทางการแพทย์ 3,450.00 150--35001745
6
1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 3,209.70 5,761.82 772.021297.812627.541843.79 4,104.76 2,535.131390.35
7
1.4 -เงินกองทุน UC 62,480.00 8193081180
8
-เงิน Fixed cost 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
9
-เงิน QOF 206,779.37 290,876.64 46130.3671276.89167927.82127820.53 201,399.41 206,827.82124761.98
10
-เงิน OP/PP 19,790.93 60,488.22 17831.741890.3251563.7817363.33 39,003.30 14,666.3013733.56
11
-เงินตามผลงานแพทย์แผนไทย
9,702.00 613-17585927 2,768.00
12
รวมรายรับ 593,080.00 671,608.68 447,627.08 414,465.02 605,627.14 453,304.65 547,415.47 524,069.25 442,130.89
13
14
รายจ่ายรายจ่ายปี ๒๕๕๘ (บาท)
15
ไผ่ล้อม
นางัว
ดอนสะฝาง
โคกพะธาย
โพนทองนาเข
นาพระชัย
หนองแวง
คำนกกก
16
2.1 -ค่าจ้างชั่วคราว พกส. 95,670.00 - - - 88,700.00 95,670.00 - 88,700.00
17
-ค่าจ้างทำความสะอาด 53,000.00 54,000.00 40,800.00 40,500.00 52,500.00 52,500.00 44,000.00 52,500.00 40,500.00
18
2.2 -ค่าตอบแทน นอกเวลา 130,500.00 159,020.00 107,100.00 106,800.00 108,000.00 109,500.00 110,700.00 108,300.00 105,240.00
19
2.3 ค่าใช้สอย 60,273.00 64,328.00 42,796.00 47,138.00 49,971.00 44,625.00 79,140.00 53,778.00 66,402.00
20
2.4 ค่าวัสดุ 35,972.00 79,505.00 33,372.00 14,967.00 15,637.00 18,672.00 75,896.00 51,797.00 19,806.00
21
2.5 ค่าครุภัณฑ์ (UC) 50,475.15 71,435.00 59,585.00 45,985.00 82,785.00 70,985.00 44,500.00 81,085.00 47,975.00
22
2.6 ค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต
36,866.64 39,066.72 49,018.34 29,009.56 20,901.65 35,378.22 27,063.52 31,205.43 38,872.18
23
2.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จ้างเหมา (จัดซื้อจัดจ้าง)
35,460.00 118,547.63 41,900.00 29,040.00 17,660.00 13,100.00 87,675.00 52,215.00 28,230.00
24
รวมรายจ่าย (Fixed Cost) 402,546.79 681,572.35 374,571.34 313,439.56 347,454.65 433,460.22 564,644.52 430,880.43 435,725.18
25
3. รายรับสูงกว่า ( ต่ำกว่า ) รายจ่าย
258,172.49 19,844.43 - 17,229.05 93,188.82
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu