Lich tuan 24-25-2017.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBI
1
CÁC LỚP CAO ĐẲNG NĂM 2 (D10,X9,C3,H3,S3) HỌC QUÂN SỰ THEO HƯỚNG DẪN CỦA BỘ MÔN- CÁC LỚP D9A,B,C,D ĐI THỰC TẾ TỐT NGHIỆP
2
BCKY18C
26
HAI20/02SÁNGHAI20/02CHIỀUBA21/02SÁNGBA21/02CHIỀU22/02SÁNG22/02CHIỀUNĂM23/02SÁNGNĂM23/02CHIỀUSÁU24/02SÁNGSÁU24/02CHIỀUBẢY25/02SÁNGBẢY25/02CHIỀU
27
25TDCDC2T2/2HATDCDC2HATDCDC2HATDCDC2HATDCDC2HATDCDC26HATDCDC2HATDCDC2HATDCDC2HATDCDC2HATHI MÔN ĐÔNG DƯỢCCKYT7H
28
25LS YHCTD9ET2/2YTNOI1D11A2/6C1.1NOVLTXC44/8HASLBD11A2/6C11NOLS YHCTD9EYTDDCS1D11A2/11C11DDVLTXC45/8C11HADDCS1D11B2/11C11DDVLTXC46/8C11HADDCS1
D11C+H4
2/11C1.1DD
Giảng đường khu C, thông báo sau
29
25TTLSH2T3/11SATTLSH2SAHSCS
D11C+H4
2/3C11XNNOI1D11B2/6C12NOTTLSH2SASLBD11B2/6C12NOHSCSD11A2/3C12XNSLBD11C2/6C12NOHSCSD11B2/3C12XNTTLSH2SA
30
25TTLSN6T3/12RHPLN62/6C1.2CTLS YHCTD9EYTCSTTD9F2/6C13DTTTLSN6RHNOI1D11C2/6C13NOLS YHCTD9EYTCSTTD9G4/6C13DTLS YHCTD9EYT
31
25KNTS13A4/19A1DSKNTS13B4/19A1DSTTLSH2SATTLSH2SAPLS13A2/6A5CTCSTTD9G3/6C21DTTTLSH2SATTLSH2SATTLSH2SADBCLTS2A3/19D5.1DS
32
25NCKHS2A3/6D5.1DSPCDS2A4/12D5.1DSKNTS13A5/19A1DSKNTS13B6/19A1DSTTLSH2SATTLSN6RHGPCNH42/6C21SATTLSN6RHDBCLTS2B3/19D5.1DS
33
25NCKHS2B3/6D5.1DSPCDS2B4/12D5.1DSTTLSN6RHDBCLTS2A3/19D5.1DSNCKHS2A4/6D5.1DSDBCLTS2C5/19A1DSKNTS13A6/19A1DSVSPBN62/6C22YCBQTS13A2/6A1DSPCDS2C6/12A1DS
34
25HSCSS4A2/3C1.2XNDBCLTS2C4/19A3DSKNTS13B5/19A1DSDBCLTS2B3/19D5.1DSNCKHS2B4/6D5.1DSHSCSS4D3/3A3XNBQTS13B2/6A3DSDBCLTS2A4/19D5.1DSPLS13B2/6A3CT
35
25BDCLXNX82/8C1.3XNHSCSS4D2/3A6XNPCDS2A5/12D51DSPCDS2C4/12A3DSPCDS2C5/12A3DSBCKY18A2/15C22RHNCKHS2C4/6A4DSDBCLTS2B4/19D5.1DSPCDS2A6/12D5.1DSMDHX102/3C21XN
36
25LS NOIBY18BT2/4NOPHCNY18B3/6C2.1YTPCDS2B5/12D51DSBCKY18B2/15C21RHDVTTS4A2/3A4DSPHCNY18C3/6C23YTHVHS4B2/8A5KHCBPCDS2B6/12D5.1DSBCKY18A3/15C22RH
37
25LS NGOAIBY18CT2/4NGDLYY193/12A4DSNCKHS2C3/6A3DSNOIY193/18C22NOHSCSS4B2/3A6XNDLYY194/12A4DSDVTTS4D2/3A6DSHSCSS4C3/3A3XNDBCLTS2C6/19A5DSPHCNY18C4/6C23YT
38
25LS NOI A-DY19T2/4NOHSCSS4C2/3A7XNHVHS4A2/8A4KHCBTVS145/14A5DSHVHS4C2/8A7KHCBNCSN76/17
D1.1
RHHHCSX104/6C13XNPHCNY18B4/6C23YTDVTTS4C2/3A6DSHPT1S142/14A4DS
39
25TVS144/14A5DSDVTTS4B2/3A5DSNCSN75/17D1.1RHYDX82/6C11DDTVS146/14A5DSVS4X83/9C21XNBCKY18C1/15C31RHHVHS4D1/8A7KHCBNCSN78/17D1.1RH
40
25LS NOIBY18BNOPLY18A2/6C22CTNOIY194/18C22NOVS4X84/9C13XNNOIY195/18C22NO
41
25HHCSX103/6C13XNLS NGOAIBY18CNGLS NOIBY18BNONCSN77/17D1.1RHPHCNY18A4/6C21YTHSCSS4B3/3A6XN
42
25GDSKX82/6C21YCLS NOI A-DY19NOLS NGOAIBY18CNGHPT1S142/14A4DSLS NOIBY18BNO
43
25PHCNY18A3/6C22YTLS NOI A-DY19NOLS NGOAIBY18CNG
44
25LS NOIBY18BNODLYN74/6C23DSLS NOI A-DY19NO
45
25LS NGOAIBY18CNGHSCSS4A3/3A7XN
46
25LS NOI A-DY19NO
47
25DLYN73/6C23DS
48
49
50
51
TDCD
Thực địa cộng đồng
LS NOIB
Lâm sàng nội B
PCD
Pháp chế dược
DDCS1
Điều dưỡng cơ sở 1
52
QS
Quân sự
LS NGOAIB
Lâm sàng Ngoại B
HVH
Hoá vô cơ-hữu cơ
GPXQ
Giải phẫu X quang
53
TTTN
Thực tế tốt nghiệp
LS NOI A-D
Lâm sàng nội A- nội C
DVTT
Đọc viết tên thuốc
BQT
Bảo quản thuốc
54
LS YHCT
LS Y học cổ truyền
BHCS
Bệnh học cơ sở
HHCS
Huyết học cơ sở
VS4Vi sinh 4
55
TTLS
Thực tập lâm sàng
PL
Pháp luật
GDSK
Giáo dục sức khoẻ
GPCN
Giải phẫu chuyên ngàh
56
KNT
Kiểm nghiệm thuốc
HLD
Hoá lý dược
SLB
Sinh lý bệnh
VSPB
Vệ sinh phòng bệnh
57
NCKH
Nghiên cứu khoa học
DBCLT
Đảm bảo chất lượng thuốc
CSTT
Chăm sóc sức khoẻ tâm thần
VLTX
Vật lý tia X
58
HSCS
Hoá sinh cơ sở
PHCN
Phục hồi chức năng
BCK
Bệnh chuyên khoa
DLYDược lý
59
BDCLXN
Bảo đảm chất lượng xét nghiệm
GPCL
Giải phẫu cắt lớp
YD
Y đức
NOI
Bệnh Nội khoa (Y SĨ)
60
TV
Thực vật
HPT1
Hóa phân tích 1
VSPB
Vệ sinh phòng bệnh
NCSNha cơ sở
61
NOI1
Chăm sóc nội (BH, Điều dưỡng)
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Loading...
Main menu