החלטות ועדת האתיקה של הכנסת ה-20 - ניתוח מאת כלי התקשורת שקוף
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
מס"דתאריך קבלת ההחלטהשם חבר הכנסת (הנאשם)מפלגהמגיש הקובלנה (המאשים)מפלגההעבירההעונשקישור להחלטה
2
114.11.18חה"כ אורן חזןליכודמנכ"ל משרד הביטחון, אלוף במיל' אודי אדםשפה פוגענית,
נמוכה ומזלזלת, כשבשיאן איחל חה"כ חזן למר משיטה ולילדיו כי יסבלו כמו נכי צה"ל.
להרחיק מישיבות מליאת הכנסת ומישיבות ועדות הכנסת לתקופה של שישה שבועות.
רשאי להיכנס למליאה ולוועדות לצורך הצבעה בלבד, ולא יהיה רשאי לנאום או לנכוח בישיבות המליאה והוועדות שלא לצורך הצבעה בלבד.
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_60.pdf
3
217.10.18אביגדור ליברמןישראל ביתנוחה"כ חנין זועביהרשימה המשותפתכינה את חה"כ "מחבלת" בחשבון הטוויטר שלו. הסתה. נזיפה. https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_59.pdf
4
315.10.18 חה"כ טלב אבו ערארהרשימה המשותפתחה"כ אורן חזןהליכודכינה את השר לביטחון הפנים, חה"כ גלעד ארדן, במילים "שונא ערבים", "פשיסט" ו"גזען" וזאת במהלך נאומו במליאת הכנסת ב-13.06.2018 שעסק בהצעה לסדר שהגיש להקמת ועדת חקירה לבדיקת אירועי אום אלחיראן. ולא חזר בו מדבריו.הערה. https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_58.pdf
5
418.07.18חה"כ ג'מאל זחאלקההרשימה המשותפתחה"כ אבי דיכטר, חה"כ אורן אסף חזן ושמאי גליקהליכודקובלנות שונות בקשר לדברים שאמר חה"כ ג'מאל זחאלקה ב-
02.07.2018 במהלך נאומו במליאת הכנסת במסגרת דיון בהצעת חוק להקפאת כספים
ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל,
התשע"ח–2018.
הורחק מישיבות.
מליאת הכנסת ומישיבות ועדות הכנסת לתקופה של חודש.
יהיה רשאי להיכנס למליאה ולוועדות לצורך הצבעה בלבד, ולא יהיה רשאי לנאום או לנכוח בישיבות המליאה והוועדות שלא לצורך הצבעה בלבד.
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_57.pdf
6
516.7.17נוהל לעניין גיוס תרומות לצורך רפואי או למימון הוצאות משפטיותhttps://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_56.pdf
7
62.7.18חה"כ איימן עודההרשימה המשותפתחה"כ נאוה בוקר וחה"כ אורן חזןהליכודדברים פוגעניים שהטיח בשוטריםהרחקה של שבוע מישיבות מליאת הכנסת והוועדות.
רשאי להיכנס לישיבות המליאה והוועדות לצורך הצבעה בלבד.
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_55.pdf
8
730.4.18היעדרות חברי הכנסת מישיבות הכנסת בכנס החורף של המושב הרביעי של הכנסת ה-20 ,אוקטובר-מרץ 2018https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_54.pdf
9
814.3.18חה"כ חנין זועביהרשימה המשותפתחה"כ אורן חזן הליכודהתבטאות בישיבת ועדה; כינתה את חיילי
צה"ל "רוצחים".
הרחקה של שבוע מישיבות מליאת הכנסת וועדות הכנסת - אך היא תהיה זכאית
להיכנס לישיבות לצורך הצבעה בלבד.
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_53.pdf
10
914.3.18החלטת ועדת האתיקה בעניין עיסוק נוסף כעורך דין שלא בשכרהוועדה מאמצת איפוא את חוות דעתו של היועץ המשפטי לכנסת בעניין זה, וקובעת כי כל
עיסוק נוסף כעורך דין ללא תמורה, לרבות אימות חתימה על תצהירים, מהווה הפרה של
כללי האתיקה, ועל כן יש להימנע מכך.
ועדת האתיקה רשאית, במקרים חריגים, לתת לחבר הכנסת אישור בכתב ומראש לנהוג
בעניין מסוים בחריגה מהוראות אלה.
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_52.pdf
11
1012.3.18קובלנות נגד חברי הכנסת מהרשימה המשותפת הרשימה המשותפתהשר זאב אלקין, וחה"כ נאוה בוקר, אורן חזן ונורית קורןהליכודהתנהגותם בישיבת הכנסת בהשתתפות סגן נשיא ארה"ב ובקובלנות נגדיותהוועדה אינה מוצאת לנכון להטיל כל סנקציה נוספת על חברי הרשימה המשותפת. https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_51.pdf
12
116.3.18
13
1231.1.18חה"כ אורן חזןהליכודחה"כ זועבי, מיכל בירן, מסעוד גנאים, עבד אלחכים חאג' יחיא, טלב אבו עראר וסעיד
אלחרומי, אחמד טיבי ומיקי רוזנטל
הרשימה המשותפת, המחנה הציוני, התבטאויות פוגעניות; התבטאויות מקנטרות בשפה משתלחת, מבזה ופוגענית + קובלנות בקשר לעליה לאוטובוס של בני משפחות של אסירים ביטחונייםהרחקה מישיבות מליאת הכנסת ומישיבות ועדות הכנסת לתקופה של שישה
חודשים,+ שלילת שכר לתקופה של שבוע.עם זאת לאור העובדה שזהו שימוש ראשון בסנקציה זו, הוחלט
שלא לשלול את מקסימום השכר האפשרי (שכר של שבועיים).
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_49.pdf
14
1330.1.18חה"כ אורן חזןהליכודחה"כ מיכל בירןהמחנה הציונידבריה של חה"כ בירן מהווים "לשון הרע והוצאת דיבה" והיא "מנבלת את פיה ומורידה את רמת השיח לביבים". עוד ציין חה"כ חזן כי "אין זו הפעם
הראשונה שהיא נוהגת כך וקוראת לי "סרסור"
הרחקה של שבוע מישיבות מליאת הכנסת וועדות הכנסת - אך היא תהיה
זכאית להיכנס לישיבות לצורך הצבעה בלבד.
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_48.pdf
15
1430.1.18חה"כ מיקי זוהרהליכודחה"כ חיים ילין וסתיו שפיר יש עתיד, המחנה הציוניבישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ביום 2017.12.27 בנושא "שינויים בתקציב לשנת 2017 "הם קראו
לעברו כמה פעמים "מושחת", ולא הסכימו לחזור בהם לאחר שביקש מהם לעשות כן.
לעניין חה"כ ילין החליטה הוועדה לקבל את הודעתו לפיה הוא חוזר בו מן הדברים שאמר
כלפי חה"כ זוהר, ולהסתפק בכך.

שפיר: הרחקה של שבוע מישיבות מליאת הכנסת וועדות הכנסת, לרבות הוועדה בראשה היא עומדת - אך היא תהיה זכאית להיכנס לישיבות לצורך הצבעה בלבד.
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_47.pdf
16
1530.1.18 קובלנה ראשונה ממר דוידי
הרמלין, והשנייה ממר צביקה גלנט, יו"ר הנהלת סניף הליכוד בגבעת שמואל
חה"כ מוסי רזמרצהתבטאויותיו בישיבת ועדה.נזיפה.https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_46.pdf
17
169.1.18חה"כ אלעזר שטרןיש עתידחה"כ שולי מועלם-רפאליהבית היהודי"מסכת של השמצות וכזבים" כנגדו, במסגרת דבריה בדיון שנערך במליאת הכנסת ביום 26.07.2017.הוועדה אינה רואה לנכון לנקוט בצעדים כלשהם.https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_45.pdf
18
175.12.17חה"כ אחמד טיביהרשימה המשותפתהשר לביטחון הפנים, חה"כ גלעד ארדן +מר שי גליקהליכודכניסה להר הבית.נזיפה.https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_44.pdf
19
1821.11.17החלטת ועדת האתיקה בעניין היעדרות חברי הכנסת מישיבות הכנסת בכנס הקיץ של המושב השלישי של הכנסת ה-20 ,מאי 2017 עד יולי 2017https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_43.pdf
20
197.11.17החלטת ועדת האתיקה בעניין צירוף יועצים פרלמנטריים לנסיעות לחו"ל במימון גורמים ציבורייםhttps://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_42.pdf
21
2026.7.17חברי הכנסת ענת ברקו, בצלאל סמוטריץ' ועודד פורר
ונגד חה"כ יואל חסון,
הליכוד, הבית היהודי, ישראל ביתנו, המחנה הציוניפרופ' רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן גוריוןכותרת הדיון גרמה לאוניברסיטה עוול גדול; חבר בחבר הנאמניםה"קנה", לכאורה, דיון בוועדה של כנסת ישראל באמתלה פוליטית חסרת שחר ותוך ביזויה
של האוניברסיטה, וכל זאת על מנת למנוע מה שנראה לו כמהלך להוצאתו מחבר הנאמנים..."
לא מצאה הוועדה לנכון להטיל עליהם סנקציה, אלא להסתפק בעצם הקביעה
כי הפרו את כללי האתיקה.

הוועדה מבקשת להעיר לראשי האוניברסיטה, כי לצד דרישתם המוצדקת להוגנות
בדיוני הכנסת, גם עליהם להקפיד על יחסם כלפי הכנסת וחבריה.
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_41.pdf
22
2125.7.17חה"כ אורן חזןהליכודחה"כ עאידה תומא-סלימאן, נמרוד גורנשטיין, ונעה גולני ועידו
וולקן, חה"כ סתיו שפיר
הרשימה המשותפת, מנהל המחלקה המשפטית באגודה למען הלהט"ב, יו"ר משותפים של החוג הגאה במפלגת העבודה, המחנה הציוני, התבטאויות פוגעניות וחורגות מגבולות חופש הביטוי הרחב של חברי הכנסת.נזיפה חמורה.https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_40.pdf
23
2224.7.17חה"כ סתיו שפירהמחנה הציוניחה"כ אורן חזןהליכודבקשר לציוץ שפרסמה בטוויטר ובו נכתב "לרגל יום האישה, שני ח"כים, הראשון סרסור בעברו והשני ממפלגה שלנשים אסור לרוץ בה, נזפו בי כי לבשתי שמלה חשופת כתפיים. חג שמח לכולן." לדברי הקובל, אף ששמו לא נזכר בציוץ, מהקשר הדברים ברור שהכוונה היתה אליו, וכי "שימוש במילה "סרסור" בהקשר אליי הוא בבחינת ביטוי של שקר מוחלט ולכן יש בו משום הוצאת דיבה, וההכרעה המשפטית בתיק שניהלתי מול עמית סגל וחדשות 2 אף מאששת קביעה זו." הערה.https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_39.pdf
24
2324.7.17חה"כ מסעוד גנאים, אחמד טיבי ואיימן עודההרשימה המשותפתחה"כ אורן חזןהליכודקריעת מסמכים פרלמנטריים במליאת הכנסת
חה"כ אחמד טיבי: נזיפה.
גנאים ועודה: לא מצאו רוב חברי הוועדה לנכון להטיל עליהם סנקציה
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_38.pdf
25
2417.7.17חה"כ מיקי מכלוף זוהרהליכודעמותת "המשמר החברתי" ומר תומר אביטלניגוד עניינים בתפקידו כיושב ראש ועדהקובעת הוועדה כי על חה"כ זוהר להימנע מכאן ולהבא מליזום ומלנהל ישיבות העוסקות
בשכונת כרמי גת, בוועדה שבראשותו או בוועדות אחרות.
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_37.pdf
26
254.7.17 חה"כ אורן חזןהליכודד"ר דורון קפלןקבלת הנחות בקשר לחתונתולאחר ששקלה את הדברים סברה הוועדה, ולא בלי התלבטות, כי אין לה כלים להכריע בשאלה האמורה בנסיבותיו של מקרה זה, ולפיכך החליטה לדחות את הקובלנה.https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_36.pdf
27
2619.6.17 חה"כ אורן חזןהליכודחה"כ מיכל רוזיןמרץהתנהגות אלימה ומאיימתהרחקה מישיבות מליאת הכנסת ומישיבות ועדות הכנסת לתקופה של שבוע. יובהר כי חה"כ חזן יהיה רשאי להיכנס למליאה ולוועדות לצורך הצבעה בלבד.https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_35.pdf
28
2713.6.17חה"כ זוהיר בהלולמשמש כשדר ספורט במקביל לכהונתו בכנסתנזיפהhttps://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_34.pdf
29
2813.6.17החלטת ועדת האתיקה בעניין היעדרות חברי הכנסת מישיבות הכנסת בכנס החורף של המושב השלישי של הכנסת ה-20 ,אוקטובר 2016 עד מרץ 2017https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_33.pdf
30
298.5.17החלטת ועדת האתיקה בעניין צירוף יועצים פרלמנטריים לנסיעות לחו"ל ולאילת במימון גורמים ציבורייםhttps://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_32.pdf
31
308.5.17חה"כ אורן חזןהליכודהשתתפות בתכנית "מחשב מסלול מחדש" של חנוך דאוםועדת האתיקה לא מצאה כי יש מקום להטיל סנקציה במקרה זהhttps://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_31.pdf
32
311.2.17החלטה של ועדת האתיקה בעניין עליית חברי הכנסת להר הבית - החלטה מס' 3https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_30.pdf
33
3225.1.17החלטת ועדת האתיקה
בעניין העסקת יועץ פרלמנטרי המבקש לעסוק בעיסוק נוסף
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_29.pdf
34
3317.1.17החלטת ועדת האתיקה בעניין היעדרות חברי הכנסת מישיבות הכנסת בכנס הקיץ של המושב השני של הכנסת ה-20 ,מאי 2016 עד אוגוסט 2016https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_28.pdf
35
342.1.17חה"כ באסל גטאסהיועץ המשפטי לממשלה לכנסת, חה"כ מיקי לוי, חה"כ יעקב פרי, חה"כ דוד ביטן, חה"כ איילת נחמיאס ורבין, חה"כ מירב בן ארי, חה"כ אורן אסף חזןהליכוד, המחנה הציוני, כולנוחשד שהעביר לשני אסירים ביטחוניים אותם ביקר בכלא קציעות טלפונים, ציוד נלווה ומסמכים, לאחר שמעשים אלה תועדו בצילומי וידאו (ללא קול). הרחקה מישיבות מליאת הכנסת וועדות הכנסת לתקופה של ששה חודשים. יהיה רשאי חה"כ גטאס להיכנס לישיבות לצורך הצבעה בלבד.https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_27.pdf
36
3414.12.2016https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_26.pdf
39
372.8.2016חה"כ מירי רגבהליכוד .חה"כ תמר זנדברגמרץקידום תכניות בתקשורת המסחריתנחצו גבולות, אך אין הטלת סנקציהhttps://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_23.pdf
41
3719.7.2016חה"כ ישראל אייכלר וחה"כ יצחק כהןיהדות התורה, סגן יו"ר הכנסת ויושב-ראש הוועדה המיוחדת לפניות הציבור, חה"כ יהודה גליקהליכודבהתבטאויות המופנות כנגד חבר כנסת בידי עמיתיו, ומאשימות אותו באופן אישי בהאשמות קשות ביותרועדת האתיקה לא מצאה כי יש מקום להטיל סנקציה במקרה זהhttps://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_21.pdf
42
405.7.2016https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_20.pdf
48
461.3.2016https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_14.pdf
51
53
403.2.2016חה"כ אורן חזןהליכודאיילת נחמיאס ורביןהמחנה הציוניבמהלך כל אותו יום ניסה חה"כ חזן להתגרות בה ו"לעורר פרובוקציות מיותרות"אין מקום במקרה זה להטיל סנקציות על מי מהמעורביםhttps://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_12.pdf
54
416.1.2016חברי הכנסת אחמד טיבי וטלב אבו ערארהרשימה המשותפתשי דרומיקראו לו רוצח הערה.https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_11.pdf
55
4223.12.2015חה"כ מוטי יוגבהבית היהודי חה"כ יואל חסון, חה"כ קסניה סבטלובה, תנועת אומ"ץ ומר בועז שחרהמחנה הציוניפרסום הגובל בהסתה תוך נסיון לעשות דה-לגיטימציה לשופט מכהן אגב החלטה שיפוטיתנזיפהhttps://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_10.pdf
56
432.12.2015חה"כ אורן חזןהליכודחה"כ קארין אלהרר, חה"כ עיסאוי פריג', אילן גילאון, עפר שלח ומיקי רוזנטל, חה"כ נחמן שי, נציגי ארגונים העוסקים בשמירה על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות, חה"כ חנין זועבי, חה"כ עאידה תומא-סלימאןיש עתיד, מרץ, מרצ, יושב-ראש סיעת מרצ, יש עתיד, יושב-ראש סיעת יש עתיד, המחנה הציוני.פגיעה ברורה בהח"כ אלהרר ובציבור הנכים בישראל בכלל; התבטאויות בשפה נמוכה ופוגענית, בהשתלחות אישית ולעתים
אף בלשון איומים
הרחקה מישיבות מליאת הכנסת ומישיבות ועדות הכנסת לתקופה של ארבעה שבועות. רשאי להיכנס לצורך הצבעה. https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_9.pdf
57
443.11.2015סגן יו"ר הכנסת אחמד טיביהרשימה המשותפת, סגן יו"ר הכנסת השר זאב אלקיןהליכוד, שר להגנת הסביבה ושר לירושלים ומורשתניצול לרעה סמכותו כיו"ר הישיבה- הוציא את השר מהמליאה בלי לקרוא אותו לסדר 3 פעמים.לא ינהל את ישיבות הכנסת למשך תקופה של שבועיים מיום קבלת ההחלטהhttps://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_8.pdf
58
453.11.2016 השר זאב אלקיןהליכוד, שר להגנת הסביבה ושר לירושלים ומורשתסגן יו"ר הכנסת אחמד טיביהרשימה המשותפת, סגן יו"ר הכנסתהפר את כלל 2 לכללי האתיקה - פגיעה בכבוד הכנסתנזיפה.https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_8.pdf
59
462.11.2015 חה"כ חיים ילין וסתיו שפיריש עתיד, המחנה הציוניחה"כ מיקי זוהרהליכודקראו לעברו כמה פעמים "מושחת", ולא הסכימו לחזור בהם לאחר שביקש מהם לעשות כן. לעניין חה"כ ילין :ועדת האתיקה לא מצאה כי יש מקום להטיל סנקציה במקרה זה

חה"כ סתיו שפיר: הרחקה של שבוע מישיבות מליאת הכנסת וועדות הכנסת, לרבות הוועדה בראשה היא עומדת - אך היא תהיה זכאית להיכנס לישיבות
לצורך הצבעה בלבד.
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Decisions20/hachlatot20_7.pdf
60
55
64
59
66
כנסת 19
67
4929.7.2014חה"כ חנין זועביהרשימה המשותפתיו"ר הכנסת, חה"כ יולי אדלשטייןאמירות הגובלות בהסתה, עידוד לאלימות ותמיכה בארגוני טרורהרחקה מישיבות מליאת הכנסת וועדותיה למעט השתתפות בהצבעה בלבד (לתקופה של ששה חודשים).https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Documents/hachlatot19_16.pdf
68
5019.3.2014סגן יו"ר הכנסת חה"כ אחמד טיביהרשימה המשותפת חה"כ לימור לבנתבעת הדיון בהצעת החוק, התפרץ לדבריה חה"כ טיבי שניהל את הישיבה, "ללא הרף" ואף ניסה "לצנזר את דבריה ולהורות לה על מה לה מותר ועל מה אסור לה להשיב".ועדת האתיקה אינה סבורה כי יש מקום לקבוע שחה"כ טיבי הפר את כללי האתיקה.https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Documents/hachlatot19_12.pdf
69
5117.12.2013חה"כ מירי רגבהליכודחה"כ תמר זנדברג, מר אריה אבנרימרץ, יו"ר תנועת אומ"ץלא נהגה כפי שמצופה מיושב ראש ועדה בכנסתהערה.https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Documents/hachlatot19_10.pdf
70
5231.7.2013השר אורי אריאלהבית היהודיחה"כ אלעזר שטרןיש עתידנזיפה.https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Ethics/Documents/hachlatot19_5.pdf
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
Loading...