e-Mail ครูและบุคลากร โรงเรียนลำปลายมาศ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
2
ลำดับชื่อนามสกุลตำแหน่งe-Mailหมายเลขโทรศัพท์
3
1นายชำนาญบุญวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
chamnan@lamplaimat.ac.th
086-5813131
4
2นางอัญชลีวรรณไกรโรจน์รองฯ ฝ่ายบุคคล
anchalee@lamplaimat.ac.th
089-4280597
5
3นายสันชัย
สิริพงศ์พิศุทธิ์
รองฯ ฝ่ายธุรการsan_siri@lamplaimat.ac.th081-2648786
6
4นายอนันต์สะโม
รองฯ ฝ่ายบุริหารงานทั่วไป
anan@lamplaimat.ac.th088-3689925
7
5นายนราภพ
ปรัชญาวงศ์ชัย
รองฯ ฝ่ายวิชาการ
naraphop@lamplaimat.ac.th
093-3219787
8
6
สำนักงานเลขานุการ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน
director@lamplaimat.ac.th044-661-433
9
7ฝ่ายบุคคลฝ่าย
personnel@lamplaimat.ac.th
044-661-433
10
8งานธุรการธุรการadmin@lamplaimat.ac.th044-661-433
11
9
12
10
13
ส่ง e-Mail ถึงทุกคนในสายผู้บริหารdirector_all@lamplaimat.ac.th
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ผู้บริหาร [Director]
กลุ่มส่งเสริม
กลุ่มสาระฯภาษาไทย [Thai Language]
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ [Mathematics]
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ [Science]
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา [Mathematics]
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ [Foreign Language]
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา [Physical]
กลุ่มสาระฯศิลปะ [art]
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี