ทะเบียนคนพิการอำเภอขุขันธ์ที่มารับเครื่องช่วยฟังที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ปี 2552-ปัจจุบัน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABDEFGHI
1
วันที่มา รพ.บัตร รพ.ศก.ชื่อ-สกุลที่อยู่เลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอปี พ.ศ.
2
6/11/2008613075ดช. พีระพล ไชยนรา13สะเดาใหญ่ขุขันธ์2551
3
24/4/2009631565ด.ญ. พรพิกุล ไพรบึง2 บ้านเติมเหนือ16สะเดาใหญ่ขุขันธ์2552
4
7/8/2010336080นาย ตา คำลา42 บ้านอะลาง11กฤษณาขุขันธ์2553
5
7/8/2010567434นาย ดร บุญมา80 บ้านสวัสดี4กฤษณาขุขันธ์2553
6
21/5/2010666486นาย แก้ว ดอกไม้48 บ้านขุขันธ์5กฤษณาขุขันธ์2553
7
30/4/2010440531นาย ตูจ วันเพ็ญ217ขุขันธ์ขุขันธ์2553
8
21/5/2010647469นาง บุญศรี ดวงธนู57 บ้านโคกเพชร1โคกเพชรขุขันธ์2553
9
7/8/2010667453นาย บุญมี อุดร99/1 บ้านจะกง2จะกงขุขันธ์2553
10
7/8/2010328819นาย สิงห์ คำเก่งวัดบ้านหนองยวน5จะกงขุขันธ์2553
11
22/10/2009566408ด.ญ. ปราณี บุญตา90/11ตาอุดขุขันธ์2552
12
20/10/2009650821นาง พิง อาจสาลี19 บ้านเกษ19ปรือใหญ่ขุขันธ์2552
13
26/1/20103330นาย กิตติศักดิ์ แซ่ลี้205 บ้านปรือคัน5ปรือใหญ่ขุขันธ์2553
14
24/8/2010139184นาย สุรีย์ ทองลอย38 บ้านสงวน10สะเดาใหญ่ขุขันธ์2553
15
1/10/2009639984พระภิกษุ สุรินทร์ วันสุคลวัดบ้านสำโรงสูง11สะเดาใหญ่ขุขันธ์2552
16
21/5/2010666216นาย สุพัฒน์ สุภาพ1 บ้านเริงรมย์10สำโรงตาเจ็นขุขันธ์2553
17
12/1/2010490085นาย มิตร ศรีดำ38 บ้านหว้า6สำโรงตาเจ็นขุขันธ์2553
18
13/7/2010295573นาง สมบัติ อุดร27/2 บ้านโนนสาย9สำโรงตาเจ็นขุขันธ์2553
19
18/3/2010551174ด.ญ. ชาลิสา ศรีมาศ101 บ้านตรอย5หนองฉลองขุขันธ์2553
20
30/4/20102615นาย วินัย สถานพงษ์21 บ้านประปุน7หัวเสือขุขันธ์2553
21
17/6/20133330นาย กิตติศักดิ์ แซ่ลี้205/1 บ้านปรือคัน5ปรือใหญ่ขุขันธ์2556
22
9/4/2011104601นายทิพย์ ไชยสิงห์71 บ้านสนวน12สำโรงตาเจ็นขุขันธ์2554
23
9/4/2011104601นายหาญ วงษ์ขันธ์297 บ้านปรือคัน5ปรือใหญ่ขุขันธ์2554
24
29/7/2011139327นาย ชาญวิทย์ วรรณวงศ์71 บ้านวิทย์9ตะเคียนขุขันธ์2554
25
29/7/2011139327นาย ถึง ชาติวงศ์132 บ้านกันจาน1ดองกำเม็ดขุขันธ์2554
26
30/4/2011168470นายทองอินทร์ สมหวัง61 บ้านนิคม8หนองฉลองขุขันธ์2554
27
30/4/2011168470นาง สงบ วงษ์พิทักษ์53 บ้านสะเดาใหญ่4สะเดาใหญ่ขุขันธ์2554
28
23/7/2011255842นาย พรมมา สัปทนต์3 บ้านศาลา4สำโรงตาเจ็นขุขันธ์2554
29
23/7/2011255842น.ส.สนิท เรียมทอง39 บ้านยาง4นิคมพัฒนาขุขันธ์2554
30
8/3/2013297507นาย ถึง ชาติวงศ์132 บ้านกันจาน1ดองกำเม็ดขุขันธ์2556
31
15/3/2012301778นาย บุญศรี สมนา117 บ้านสวาย7โสนขุขันธ์2555
32
26/8/2011360938นาย สิน อุดร43 บ้านกระโพธิ์6ดองกำเม็ดขุขันธ์2554
33
26/8/2011360938นาย บุญมี บุระ358 บ้านใจดี1ใจดีขุขันธ์2554
34
24/8/2011388590ด.ช. เทียนชัย จินดาวงษ์46 บ้านโสน19โสนขุขันธ์2554
35
24/8/2011388590นาย กิตติศักดิ์ แซ่ลี้205/1 บ้านปรือคัน5ปรือใหญ่ขุขันธ์2554
36
5/8/2011442900นาง สงบ วงษ์พิทักษ์53 บ้านสะเดาใหญ่4สะเดาใหญ่ขุขันธ์2554
37
5/8/2011442900นางสาวพันธนา อุตมะ8 บ้านเดื่อทำนบ4ตาอุดขุขันธ์2554
38
25/1/2012499953ด.ญ. สุพรรษา สวัสดี264 บ้านสนามสามัคคี6โสนขุขันธ์2555
39
7/9/2011551174ด.ญ. ชาลิสา ศรีมาศ101 บ้านตรอย5หนองฉลองขุขันธ์2554
40
7/9/2011551174นาย ไสว สมคณะ299 บ้านหนองสิม19ปรือใหญ่ขุขันธ์2554
41
5/9/2011566408ด.ญ. ปราณี บุญตา90/1 บ้านตาอุด1ตาอุดขุขันธ์2554
42
5/9/2011566408นาย สิน อุดร43 บ้านกระโพธิ์6ดองกำเม็ดขุขันธ์2554
43
26/9/2011577133นาง อำพร ประจญ446หัวเสือขุขันธ์2554
44
26/9/2011577133นายทิพย์ ไชยสิงห์71 บ้านสนวน12สำโรงตาเจ็นขุขันธ์2554
45
25/7/2013586625นาง ข่อง อุทุมพร29 บ้านโนนสำราญ7โคกเพชรขุขันธ์2556
46
30/4/2011615633นายหาญ วงษ์ขันธ์297 บ้านปรือคัน5ปรือใหญ่ขุขันธ์2554
47
30/4/2011615633ด.ญ. ปราณี บุญตา90/1 บ้านตาอุด1ตาอุดขุขันธ์2554
48
8/3/2013638444นาง จิตรา สุกไสย19 บ้านยางชุม8ห้วยสำราญขุขันธ์2556
49
28/3/2011651783น.ส.สนิท เรียมทอง39 บ้านยาง4นิคมพัฒนาขุขันธ์2554
50
28/3/2011651783นาย ลด โพธิ์มูล73 บ้านตาอุด1ตาอุดขุขันธ์2554
51
25/12/2010669504นางสาวพันธนา อุตมะ8 บ้านเดื่อทำนบ4ตาอุดขุขันธ์2553
52
25/12/2010669504นาย ชาญวิทย์ วรรณวงศ์71 บ้านวิทย์9ตะเคียนขุขันธ์2553
53
23/9/2011669586นาย บุญมี บุระ358 บ้านใจดี1ใจดีขุขันธ์2554
54
23/9/2011669586นาง ข่อง อุทุมพร29 บ้านโนนสำราญ7โคกเพชรขุขันธ์2554
55
22/6/2011671233นาย ลด โพธิ์มูล73 บ้านตาอุด1ตาอุดขุขันธ์2554
56
22/6/2011671233นาย อ่อน โพคา31 บ้านตาด7ดองกำเม็ดขุขันธ์2554
57
21/6/2011677033นาย สวัสดิ์ ดวงวัง3761ห้วยเหนือขุขันธ์2554
58
21/6/2011677033นาง สะริน ป้องคำมี72 บ้านวัดร้าง6สะเดาใหญ่ขุขันธ์2554
59
8/3/2013685672นาย อ่อน โพคา31 บ้านตาด7ดองกำเม็ดขุขันธ์2556
60
5/8/2011687944นาง สะริน ป้องคำมี72 บ้านวัดร้าง6สะเดาใหญ่ขุขันธ์2554
61
5/8/2011687944นาย ไสย์ ศรีดาพันธ์398ตาอุดขุขันธ์2554
62
15/8/2011713537นาย บรรชา ทาสะอาด129 บ้านตะแบก8ห้วยเหนือขุขันธ์2554
63
15/8/2011713537นาย พรมมา สัปทนต์3 บ้านศาลา4สำโรงตาเจ็นขุขันธ์2554
64
8/3/2013759342นาย ไสว สมคณะ299 บ้านหนองสิม19ปรือใหญ่ขุขันธ์2556
65
15/7/2013773649นางสาว สมรส ศรีสุวรรณ์65 บ้านขนุน8โสนขุขันธ์2556
66
17/6/2013788373นาย ไสย์ ศรีดาพันธ์398ตาอุดขุขันธ์2556
67
25/1/2012499953ด.ญ. สุพรรษา สวัสดี264 บ้านสนามสามัคคี6โสนขุขันธ์2555
68
15/3/2012301778นาย บุญศรี สมนา117 บ้านสวาย7โสนขุขันธ์2555
69
25/7/2013586625นางสาว สมรส ศรีสุวรรณ์65 บ้านขนุน8โสนขุขันธ์2556
70
8/3/2013297507ด.ช. เทียนชัย จินดาวงษ์46 บ้านโสน19โสนขุขันธ์2556
71
8/3/2013685672ด.ญ. ชาลิสา ศรีมาศ101 บ้านตรอย5หนองฉลองขุขันธ์2556
72
17/6/2013788373นายทองอินทร์ สมหวัง61 บ้านนิคม8หนองฉลองขุขันธ์2556
73
17/6/20133330นาง จิตรา สุกไสย19 บ้านยางชุม8ห้วยสำราญขุขันธ์2556
74
8/3/2013759342นาย สวัสดิ์ ดวงวัง3761ห้วยเหนือขุขันธ์2556
75
15/7/2013773649นาย บรรชา ทาสะอาด129 บ้านตะแบก8ห้วยเหนือขุขันธ์2556
76
8/3/2013638444นาง อำพร ประจญ446หัวเสือขุขันธ์2556
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Loading...
 
 
 
คนพิการรับเครื่องช่วยฟัง
สรุปข้อมูล