ติดต่อ สอบถาม
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ติดต่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์
2
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
นางกุลรัศมิ์ อัครวราศัลย์
044-395225
081-8773291
3
4
5
งานจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
กลุ่มอำนวยการ
นางสุนิสา ปราสัย
044-395225
081-7905858
6
การจัดงานวันครูประจำปี/งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
7
งานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
กลุ่มอำนวยการ
นางพรปวีณ์ ปิยากูร
044-395225
8
งานบันทึกภาพประชาสัมพันธ์ ภารกิจของผู้บังคับบัญชา
9
งานทำข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว แผ่นพับ วารสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเอกสาร
10
11
งานบริการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มอำนวยการ
นายวีระศักดิ์ ขจรภพ
044-395225
081-0654740
12
งานสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
13
งานเลือกตั้งและสรรหา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
14
งานเลือกตั้ง ก.ค.ศ.และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
15
งานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐ
16
งานดูแลตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มอำนวยการ
นางธีระนุช เอี่ยมโคกสูง
044-305227
087-8707021
17
มัธยมศึกษา เขต 31
18
งานจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
19
งานประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
20
งานประชุมภายในสำนักงาน
กลุ่มอำนวยการ
นางนภาพร ทุ่งกลาง
044-395225
089-5791459
21
งานมอบหมายหน้าที่การงาน
22
งานจัดเก็บและยืมหนังสือราชการ
23
งานการทำลายหนังสือราชการ
24
งานมาตรการประหยัดพลังงาน
25
งานทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ และส่งหนังสือราชการในสังกัด
กลุ่มอำนวยการ
นางสาววงศ์วิไล ภูมีศรี
044-395225
086-2622060
26
ให้แต่ละกลุ่มงาน
27
งานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์
28
งานควบคุม ดูแลการให้บริการและอนุญาตใช้ห้องประชุม
29
งานควบคุมบัญชีลงเวลาข้าราชการบัญชีเวลาลูกจ้าง
30
บัญชีลงเวลาลูกจ้างชั่วคราว
31
งานสารบรรณกลุ่มอำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวจิระประภา ศรีหาพงษ์
044-395225
094-2594949
32
งานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์
33
งานการลงทะเบียนจัดส่งหนังสือราชการและเอกสารอื่นๆทางไปรษณีย์
34
งานยานพาหนะ
35
งานแจ้งเวียนหนังสือราชการภายใน ภายนอก
36
งานการขอหนังสือรับรองการหักเงินการใช้สิทธิ์กู้เงินธนาคารกรุงไทย
37
และธนาคารอาคารสงเคราะห์
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานการเงินฯ
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศฯ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา