สรุปข้อมูลอบรมพัฒนาปีการศึกษา 61
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
2
ปีการศึกษา 2561
3
นายกำธร ชาติอุดม ตำแหน่งครูชำนาญการ
4
ที่คำสั่งที่/
หนังสือรับเลขที่
ลงวันที่เรื่องหน่วยงานที่จัดวัน/เดือน/ปีสถานที่การนำความรู้ไปใช้
พัฒนางาน
จำนวนวันหมายเหตุ
5
1140/256117 พ.ค.61การศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาโรงเรียนดงขุยวิทยาคม24-26 พ.ค.61โรงเรียนบ้านสันจำปา
จังหวัดเชียงราย
6
2201/256120 มิ.ย.61การอบรมส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4023-24 มิ.ย. 61ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
7
3251/256111 ก.ค. 61การอบรมโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21สหวิทยาเขตเมือง-ชนแดน14 ก.ค. 61โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
8
4268/256131 ก.ค. 61อบรม "หลักสูตรลูกเสือ เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 403-5 ส.ค. 61ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
9
5284/256116 ส.ค. 61การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนคุณภาพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวทสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท)18-19 ส.ค. 61โรงแรมไม้หอมรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์
10
6029/25621 ก.พ. 62อบรมโครงการหลักสูตรพนักงานวิทยุสื่อสาร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 404-5 ก.พ. 62ริมดอยรีสอร์ท อำเขาค้อ จังหวัดเพรชรบูรณ์
11
7069/25628 มี.ค.62รับฟังการบรรยายในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน11 มี.ค.62ห้องระชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
12
8093/256228 ส.ค.2562การศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพโรงเรียนดงขุยวิทยาคม4-6 เม.ย.2562จังหวัดจันทบุรี
13
14
15
การอบรมภายในสถานศึกษา
16
ที่เรื่องวัน/เดือน/ปีการนำความรู้ไปใช้
พัฒนางาน
จำนวนวันหมายเหตุ
17
1การอบรมเชิงปฎิบัติการการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา2-4 มิ.ย. 61
18
2การอบรมเชิงปฎิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียน IEP25 ต.ค. 61
19
20
อบรม TEPE Online
21
ที่หลักสตรูวัน/เดือน/ปีการนำความรู้ไปใช้
พัฒนางาน
จำนวนวันหมายเหตุ
22
23
รวม (ครั้ง/วัน)
24
ตารางพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
25
ปีการศึกษา 2561
26
นางสาวสุจิตรา จันทร์มูล ตำแหน่งครู
27
ที่คำสั่งที่/
หนังสือรับเลขที่
ลงวันที่เรื่องหน่วยงานที่จัดวัน/เดือน/ปีสถานที่การนำความรู้ไปใช้
พัฒนางาน
จำนวนวันหมายเหตุ
28
1141/256118 พ.ค.61อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3โรงเรียนเพชรพิทยาคม19-20พ.ค.61หอประชุม
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
จังหวัดเพชรบูรณ์
นำความรู้ไปใช้ในพัฒนาการจัดการเรียนการสอน2
29
2183/256113 มิ.ย.61การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สู่นวัตกรรมการศึกษา
บริษัท แมคเอ็ดดูกา จำกัด
7-8 ก.ค. 61โรงแรมเอสอาร์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดเพชรบูรณ์นำความรู้ไปใช้ในพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยุค 4.0 โดยใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน2
30
3251/256111 ก.ค. 61การอบรมโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21สหวิทยาเขตเมือง-ชนแดน14 ก.ค. 61โรงเรียนวิทยานุกูลนารีนำความรู้ไปใช้ในพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษะณะอันพึงประสงค์ โดยนำไปสอดแทรกการจัดการเรียนการสอน1
31
4341/25613 ต.ค. 61อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 โรงเรียนเพชรพิทยาคม6 ต.ค. 61โรงเรียนเพชรพิทยาคมนำความรู้ไปใช้ในพัฒนาการจัดการเรียนการสอน1
32
5406/256130 พ.ย. 61อบรมการใช้โปรแกรมบันทึกประวัติการทำงาน (ล๊อกบุ๊ค)สหวิทยาเขตเมือง-ชนแดน1 ธ.ค. 61โรงเรียนวิทยานุกูลนารีนำความรู้ไปใช้ในพัฒนาตนเอง1
33
6101/256225 เม.ย.2562การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน26 เม.ย.2562หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นำความรู้ไปใช้ในพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตนเอง 1
34
7093/256228 ส.ค.2562การศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพโรงเรียนดงขุยวิทยาคม4-6 เม.ย.2562จังหวัดจันทบุรีนำความรู้ไปใช้ในพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตนเอง 2
35
36
37
38
การอบรมภายในสถานศึกษา
39
ที่เรื่องวัน/เดือน/ปีการนำความรู้ไปใช้
พัฒนางาน
จำนวนวันหมายเหตุ
40
1การอบรมเชิงปฎิบัติการการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา2-4 มิ.ย. 61นำความรู้ไปใช้ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน3
41
2การอบรมเชิงปฎิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียน IEP25 ต.ค. 61นำความรู้ด้านภาษาไปใช้ในพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตนเอง 1
42
43
อบรม TEPE Online
44
ที่หลักสตรูวัน/เดือน/ปีการนำความรู้ไปใช้
พัฒนางาน
จำนวนวันหมายเหตุ
45
46
รวม (ครั้ง/วัน)8/14
47
ตารางพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
48
ปีการศึกษา 2561
49
นางสาวศรีสุดา จันทร์แปลก ตำแหน่งครูชำนาญการ
50
ที่คำสั่งที่/
หนังสือรับเลขที่
ลงวันที่เรื่องหน่วยงานที่จัดวัน/เดือน/ปีสถานที่การนำความรู้ไปใช้
พัฒนางาน
จำนวนวันหมายเหตุ
51
1123/25612 พ.ค.61โครงงานการอบรมครูด้วยระบบทางไกลตามแนวทางสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเพชรพิทยาคม5-7 พ.ค.61โรงเรียนเพชรพิทยาคม
จังหวัดเพชรบูรณ์
พัฒนาการเรียนการสอน
52
2179/256113 มิ.ย.61การพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้านทักษะกระบวนการแก้ปัญหาสู่ออกแบบปฏิบัติการสอนที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยจัดกิจกรรมแบบ STEM Educationสำนักวิเทศสัมพันพ์และการจัดการศึกษานานาชาติ30 มิ.ย.-1 ก.ค. 61โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่นพัฒนาการเรียนการสอน
53
3251/256111 ก.ค. 61การอบรมโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21สหวิทยาเขตเมือง-ชนแดน14 ก.ค. 61โรงเรียนวิทยานุกูลนารีพัฒนาการเรียนการสอน
54
4353/256110 ต.ค. 61อบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์18-21 ต.ค. 61มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์พัฒนาการเรียนการสอน
55
5069/25628 มี.ค.62รับฟังการบรรยายในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน11 มี.ค.62ห้องระชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์พัฒนาการเรียนการสอน
56
6076/2562 18 มี,ค,2562ประชุมสัมนาการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4019 มี.ค.62ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สมพ.40พัฒนาการเรียนการสอน
57
58
59
การอบรมภายในสถานศึกษา
60
ที่เรื่องวัน/เดือน/ปีการนำความรู้ไปใช้
พัฒนางาน
จำนวนวันหมายเหตุ
61
1การอบรมเชิงปฎิบัติการการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา2-4 มิ.ย. 61พัฒนาการเรียนการสอน
62
2การอบรมเชิงปฎิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียน IEP25 ต.ค. 61พัฒนาการเรียนการสอน
63
64
อบรม TEPE Online
65
ที่หลักสตรูวัน/เดือน/ปีการนำความรู้ไปใช้
พัฒนางาน
จำนวนวันหมายเหตุ
66
67
รวม (ครั้ง/วัน)
68
ตารางพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
69
ปีการศึกษา 2561
70
นางสาวสุภักษร ทองสัตย์ ตำแหน่งครูชำนาญการ
71
ที่คำสั่งที่/
หนังสือรับเลขที่
ลงวันที่เรื่องหน่วยงานที่จัดวัน/เดือน/ปีสถานที่การนำความรู้ไปใช้
พัฒนางาน
จำนวนวันหมายเหตุ
72
1124/25614 พ.ค.61ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 407 พ.ค.61ห้องประชุมพระราชปริยัติ
สพม.40
เตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA
73
2166/25618 มิ.ย. 61การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล รุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4016-17 มิ.ย.61โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลกนำความรู้ที่ได้รับพัฒนากระบวนการทำงาน
74
3221/25613 ก.ค. 61การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สู่นวัตกรรมการศึกษาบริษัท แมคเอ็ดดูกา จำกัด11-12 ส.ค. 61โรงแรมเฮอร์มิเทจ จังหวัดนครราชสีมานำความรู้ที่ได้รับพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนสอน
75
4251/256111 ก.ค. 61การอบรมโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21สหวิทยาเขตเมือง-ชนแดน14 ก.ค. 61โรงเรียนวิทยานุกูลนารีนำความรู้ที่ได้รับพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนสอน
76
5352/256110 ต.ค. 61อบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษมหาวิทยาลัยนเรศวร16-19 ต.ค. 61มหาวิทยาลัยนเรศวรนำความรู้ที่ได้รับพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนสอน
77
6069/25628 มี.ค.62รับฟังการบรรยายในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน11 มี.ค.62ห้องระชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นำความรู้ไปใช้ในพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตนเอง
78
093/256228 ส.ค.2562การศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพโรงเรียนดงขุยวิทยาคม4-6 เม.ย.2562จังหวัดจันทบุรีนำความรู้ที่ได้รับพัฒนาวิชาชีพ
79
80
81
82
การอบรมภายในสถานศึกษา
83
ที่เรื่องวัน/เดือน/ปีการนำความรู้ไปใช้
พัฒนางาน
จำนวนวันหมายเหตุ
84
1การอบรมเชิงปฎิบัติการการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา2-4 มิ.ย. 61นำความรู้ที่ได้รับพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนสอน
85
2การอบรมเชิงปฎิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียน IEP25 ต.ค. 61นำความรู้ที่ได้รับพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนสอน
86
87
อบรม TEPE Online
88
ที่หลักสตรูวัน/เดือน/ปีการนำความรู้ไปใช้
พัฒนางาน
จำนวนวันหมายเหตุ
89
90
รวม (ครั้ง/วัน)
91
ตารางพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
92
ปีการศึกษา 2561
93
นางปัณฑารีย์ แก้วชาย ตำแหน่งครู
94
ที่คำสั่งที่/
หนังสือรับเลขที่
ลงวันที่เรื่องหน่วยงานที่จัดวัน/เดือน/ปีสถานที่การนำความรู้ไปใช้
พัฒนางาน
จำนวนวันหมายเหตุ
95
1141/256118 พ.ค.61อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3โรงเรียนเพชรพิทยาคม19-20พ.ค.61หอประชุม
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
จังหวัดเพชรบูรณ์
96
2241/25619 ก.ค. 61การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีเครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์ ในระดับตอนต้นคาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด27-28 ก.ค. 61คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
97
3251/256111 ก.ค. 61การอบรมโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21สหวิทยาเขตเมือง-ชนแดน14 ก.ค. 61โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
98
4341/25613 ต.ค. 61อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 โรงเรียนเพชรพิทยาคม6 ต.ค. 61โรงเรียนเพชรพิทยาคม
99
5378/25616 พ.ย. 61การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์12-14 พ.ย. 61ค่ายลูกเสือชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
100
6069/25628 มี.ค.62รับฟังการบรรยายในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน11 มี.ค.62ห้องระชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
Loading...