ส่งงาน Google Site จังหวัดสมุทรปราการ (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Timestamp1. เขตพื้นที่ 2. ชื่อโรงเรียน3. เลขที่ตามบัตร4. ชื่อ-ชื่อสกุล5. กลุ่มสาระที่สอน6. Code7. Email address8. URL ของ Google Site
2
10/25/2014 16:04:12สพป.สป.1โรงเรียนบ้านบางจาก34
นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
buu3203buu3203@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/kru-saly/lesson-study
3
10/26/2014 10:39:00
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
คลองสำโรง12นางนิตยา ศิริโสดาภาษาต่างประเทศbuu3214buu3214@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu4015_buarin-ngan-klum/ilesson-study.
4
10/26/2014 11:28:45สพป.สป.1วัดแหลม106
นางครองขวัญ หมัดอาดัม
ภาษาต่างประเทศิีีBUU3151buu3151@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1051_englishgroup/
5
10/26/2014 11:52:06
สพป.สมุทรปราการเขต 1
วัดบางหญ้าแพรก86
นางสาวรมย์ชลี โสมะนันทน์
ภาษาต่างประเทศBUU3115buu3115@eisth.org

http://sites.google.com/a/eisth.org/buu1051_englishgroup/
6
10/26/2014 11:52:58
สพป.สมุทรปราการเขต 1
วัดสำโรงเหนือ103
นางสาวไพวัลย์ จำปามูล
ภาษาต่างประเทศbuu3139buu3139@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1051_englishgroup/
7
10/26/2014 12:15:47สพป.สป.1
โรงเรียนวัดป่าเกด (ดิษวิทยาคาร)
89นายณัฐพล นาคะเตงานกลุ่มิbuu3118buu3118@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu3118_nattapol/lesson-study
8
10/26/2014 12:15:53
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
วัดป่าเกด(ดิษวิทยาคาร)
90
นางภาวิณี ครุฑปักษี
วิทยาศาสตร์ฺBUU3117buu3117@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu3117_pawinee/lesson-study
9
10/26/2014 12:16:22สพป.สป.1วัดบางกะเจ้ากลางึุ76
นางสาวนฤภัทร กุชวัฒนะ
งานกลุ่มฺBUU3089ฺBUU3089@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu3089_narupat/lesson-study
10
10/26/2014 12:43:35สพป.สป1บ้านขุนสมุทรไทย28
นางสาวปาณิสรา กระต่ายทองกูล
วิทยาศาสตร์BUU3038buu3035@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu3038_panisara-krataytongkoul/system/app/pages/admin/commonsharing#/home
11
10/26/2014 12:47:08สพป.สป1วัดบางขมิ้น77
นางอนันติยา จำปาสุข
คณิตศาสตร์BUU5035buu5035@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu5035_anantiya/
12
10/28/2014 21:51:44สพป.สมุทรปราการเขต2คลองบางน้ำจืด131นางสาวนิรมล นาคสุข
ประถมศึกษา(สอนคละวิชา)
BUU3014buu3014@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu3014/
13
10/29/2014 11:15:30สพป. สป. 2
โรงเรียนคลองบางแก้ว
129นายวิริยะ ชะนะมาสุขศึกษาและพลศึกษาBUU3013buu3013@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/viriya/contact
14
10/29/2014 14:38:38สพป1โรงเรียนวัดคันลัด
59 นางพรทิพาแย้มประเสริฐ
นางพรทิพา แย้มประเสริฐ
สังคมศึกษาิbuu5066@eisth.orgbuu5066@gmil.com
https://sites.google.com/a/eisth.org/phr-thipha-yaem-praserith/
15
10/29/2014 15:02:13
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
วัดชมนิมิตร62
นายนรินทร์ อินทร์เสน่ห์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
buu3072
ิีีิbuu3072@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/teacher-narinsp1/
16
10/29/2014 15:02:20
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
11นางสาวสมร บุญโภค
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ิีีbuu3237ิีีbuu3237@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/morn-com
17
10/29/2014 23:32:14
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
21นางธนารักษ์ ยืนยงคณิตศาสตร์ิbuu3027buu3027@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/thanarak_math/
18
11/3/2014 10:34:31
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดบางด้วนึ78
นางสาวคัทลียา ยอดมั่น
ภาษาต่างประเทศิีbuu3094ิีbuu3094@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/nangsaw-khathliya-yxd-man/
19
11/3/2014 17:11:21สพป.สป2
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม
205
นางเพียงใจ ดำทองสุก
คณิตศาสตร์BUU3130@eisth.orgBUU3130@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/peangjai4/
20
11/3/2014 22:55:40สพป.สป.2
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
204
นายอนุรัตน์ โพธิ์ศรี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ิbuu3125buu3125@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/wmkict/
21
11/4/2014 1:39:23สพป สมุทรปราการเขต2รร.วัดบางโฉลงใน178
นางสาวศิีิรินภา บุญนำพา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ฺฺbuu3092ฺฺbuu3092@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/sirinapa-boonn/home
22
11/4/2014 7:07:49สพป.สมุทรปราการเขต2
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน
179
นายปฏิภาณ ศาสตร์อำนวย
ศิลปศึกษาและดนตรีฺBUU3091kie_dm@hotmail.com
https://sites.google.com/a/eisth.org/patipan-sat_amnuay/
23
11/4/2014 14:46:20สพป 2
โรงเรียนคลองบางกะสี
127นางสิริกร กันทรมงคลภาษาต่างประเทศฺฺBuu3011buu3011@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/kroo-sirikorn/
24
11/5/2014 2:50:52สพป.สป เขต 1คลองบางปิ้งุ6
นางสาวนิตยา ปุ่มเป้า
คณิตศาสตร์ิีbuu5023ิีbuu5023@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/nittaya5023/
25
11/5/2014 8:59:46สพป/สป1นิลรัตน์อนุสรณ์26ลภัส เรืองประวัติ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ิbuu3036buu3036@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/krupass/
26
11/5/2014 20:11:16สพป.สป เขต 1วัดแหลมฟ้าผ่า107
นางสาวแววตา เอี่ยมบุญ
สุขศึกษาและพลศึกษาbuu3153buu3153@gmail.com
https://sites.google.com/a/eisth.org/pagboong3153/
27
11/5/2014 21:52:56
สพป. สมุทรปราการเขต1
วัดบางโปรง83
นางสาวพรเพ็ญ ปรากฎมงคล
ประถมศึกษา(สอนคละวิชา)
ฺBUU5078buu5078@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/kru-pornpen/
28
11/5/2014 23:37:34สพป.สป1วัดบางนางเกรงึ79
ธัณย์สิตา จอมจิรโรจนื
คณิตศาสตร์BUU3241buu3241@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/thunsita/

https://sites.google.com/a/eisth.org/thany-si-ta/
29
11/5/2014 23:58:43
สพป. สมุทรปราการ เขต2
ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์154นางติ๋ม เกิดแก้วคณิตศาสตร์ฺBUU3033buu3033@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/timkerdkaew
30
11/6/2014 9:34:42
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนบ้านบางจาก34
นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
buu3203buu3203@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/kru-saly/
31
11/6/2014 10:00:22สพป.สป.2คลองเจริญราษฎร์124นายตนุภัทร ไพโสภา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ิbuu3004ิbuu3004@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/lesson-test/
32
11/6/2014 12:19:58
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนบ้านบางจาก33นางฉันทนา อาพัดนอกวิทยาศาสตร์buu5006buu5006@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/kru-chanthana/
33
11/6/2014 16:42:55สพป.สป 1
โรงเรียนวัดบางนางเกรง
79
ธัณย์สิตา จอมจิรโรจน์
คณิตศาสตร์buu3241buu3241@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/thunsita-1/
34
11/7/2014 7:05:55
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
ธนสิทธิ์อนุสรณ์153
นางสาวรุ่งเรือง พรโชคภคกุล
ประถมศึกษา(สอนคละวิชา)
ิีีิีbuu3032
ิีีิีbuu3032@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/teacher-put/
35
11/8/2014 22:16:38สพป.สป.1วัดไตรมิตรวรารามุ69
นางพัชรินทร์ ขำเถื่อน
วิทยาศาสตร์buu3078@eisth.orgbuu3078@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/khru-phach-ri-nthr/
36
11/9/2014 21:35:16สพป.สป เขต1คลองบางปิ้ง5
นางอังคณา หรั่งชะเอม
ภาษาไทยิbuu3017buu3017@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/angkana/
37
11/9/2014 22:25:26สพป.1
อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
118นางจินตนา ศิริขวาภาษาไทยbuu3168@eisth.orgbenz-ms@hotmail.com
https://sites.google.com/a/eisth.org/jintana-sirikwao/
38
11/9/2014 22:29:16สพป.1
อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
118นางจินตนา ศิริขวาภาษาไทยbuu3168buu3168@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/jintana-sirikwao/
39
11/10/2014 10:18:29สพป.สป.2วัดเสาธงกลาง216
นางสาวนฤมล ลาภประสพ
ภาษาไทยbuu3144buu3144@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/test-narumol/
40
11/10/2014 10:28:17สพป.สป.2วัดเสาธงกลาง217
นางสาวนีรนุช ลือกำลัง
คณิตศาสตร์ิbuu1234buu3145@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/kru-neeranuch/
41
11/10/2014 10:33:17สพป.สป.2วัดเสาธงกลาง217
นางสาวนีรนุช ลือกำลัง
คณิตศาสตร์buu3145buu3145@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/kru-neeranuch/
42
11/10/2014 16:09:48สพป.สป.1
โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม
68นายศรราม โชติบุตรศิลปศึกษาและดนตรีBUU3079Buu3079@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/sornram-com/
43
11/11/2014 18:00:23สพป.1
อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
117
นางสาวพรพรรณ มีทรัพย์
ภาษาต่างประเทศBUU5100buu5100@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/pornpan/
44
11/13/2014 16:45:06
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
ปากคลองมอญ157
นางสาวจุฑารัตน์ พิมพาลัย
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
BUU3048buu3048@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/khru-cutha-ratn/
45
11/13/2014 22:36:49สพปสมุทรปราการเขต2วัดสุคันธาวาส219นางสมใจ นพจรูญศรีภาษาไทยิbuu3143@eisth.orgbuu3143@eisth.orgbuu3143@eisth.org
46
11/13/2014 22:48:38สพปสมุทรปราการเขต2วัดสุคันธาวาส219นางสมใจ นพจรูญศรีภาษาไทยิbuu3143buu3143@eisth.orgbuu-samutguest3143
47
11/14/2014 4:45:09สพป.สป เขต 1คลองบางปิ้ง6
นางสาวนิตยา ปุ่มเป้า
คณิตศาสตร์buu5023buu5023@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/nittaya50/khru-nid-hnxy
48
11/14/2014 11:08:36สพป.สป.2
หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ
229
นางสาวอัมพิกา สุดสงวน
ภาษาต่างประเทศิฺ๋BUU3160BUU3160@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org?tab=o3&pli=1
49
11/15/2014 8:55:25สพป.สมุทรปราการเขต2วัดเสาธงนอก218
นางดารารัศมี ดีปัญญา
ประถมศึกษา(สอนคละวิชา)
buu3146@eisth.orgbuu3146@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/dararatsamee-lesson-study/
50
11/15/2014 10:02:00สพป.สป.2
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
207
นายจิรศักดิ์ ดำทองสุก
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ิีีbuu3131buu3131@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/khru-cir-sakdi/
51
11/17/2014 11:38:47สพป.สป.2วัดลาดหวาย208
นางสาวกาญจน์มณี เริ่มดำริห์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
BUU3133buu3133@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/lesson-computer/
52
11/17/2014 21:13:31สพป.สป 1
โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า
108บุญสวย ปั้นทรัพย์สังคมศึกษาBUU 3152buu3152@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/boonsuay/
53
11/19/2014 13:00:02สพป.สป.1โรงเรียนวัดมหาวงษ์1318นางสาววัชรี วอนอกภาษาไทยิbuu3187buu3187@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/reiyn-phasa-thiy-kab-khru-mo/
54
11/19/2014 13:04:03สพป.สป.1โรงเรียนวัดมหาวงษ์1319
นางภัทราวรรณ ไมจังหาร
ภาษาไทยิbuu3186buu3186@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/si-xiw/
55
11/19/2014 17:17:32สพป.สป.2
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
205อังกูร สนองค์ศิลปศึกษาและดนตรีbuu3126buu3126@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/krooangkul_wmk/home
56
11/20/2014 9:05:56
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
223
นายสุทธิลักษณ์ สุทธิธรรม
ศิลปศึกษาและดนตรีbuu3149buu3149@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/art-with-love/
57
11/20/2014 9:15:51สพป.สป.2
วัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
222
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์นาง
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
buu3147buu3147@esith.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/chaweewan-watnamdang/
58
11/20/2014 9:21:42สมุทรปราการเขต2
วัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
221นางนาฏยา บรรจงอักษรสังคมศึกษาิีีbuu3148buu3148@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/nat-ya-brrcng-xaksr/
59
11/20/2014 10:26:30สพป.สป.2พรหมพิกุลทอง158
นางสาวสุนันท์ เพิ่มขุนทด
สังคมศึกษาฺBUU3050buu3050@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/nangsaw-sunanth-pheim-khun-thd/
60
11/20/2014 10:29:10
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๑ (ก่อสร้างคลองด่าน)
151นางปรียานุช สมโพธิ์
ประถมศึกษา(สอนคละวิชา)
buu3031buu3031@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/kru-puifai/
61
11/20/2014 10:37:36
สพป.สมุทรปราการ เขต2
โรงเรียนวัดหัวคู้220
นางสาวสุรางค์รัตน์ แช่มช้อย
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ฺBUU3150buu3150@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/kru-nook/
62
11/20/2014 11:19:49สพป.สป.2ตลาดบางพลีน้อย146นายภราดร แสงอุไรสุขศึกษาและพลศึกษา
BUU-SAMUT GUEST3030
buu3030@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org?tab=w3&pli=1
63
11/20/2014 11:23:40สพป.สป.2ตลาดบางพลีน้อย147
นางสาวทานตะวัน สมงาม
ศิลปศึกษาและดนตรี
BUU-SAMUT GUEST3029
buu3029@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org
64
11/20/2014 22:23:44สพป.สป.2คลองบางน้ำจืด132นางสาวสุดใจ อัมพวา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
buu3015buu3015@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/teachersutchai/
65
11/21/2014 17:17:31สพป.สป.เขต 2
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
139
นางสาวไอริญ ชัยเสนหาญ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ิbuu3113buu3113@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/irin/
66
11/21/2014 17:21:11สพป.สป.เขต
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
138
นางสาวรุ่งนภา โกสีลารัตน์
ศิลปศึกษาและดนตรีิbuu3112ิbuu3112@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/rung/
67
11/21/2014 17:23:23สพป.สป.เขต2
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
137นายฐาปกรณ์ เกิดมณีศิลปศึกษาและดนตรีิbuu3111buu3111@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/korn555/
68
11/21/2014 17:27:09สพป.สป.เขต 2
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
138
นางสาวรุ่งนภา โกสีลารัตน์
ศิลปศึกษาและดนตรีิbuu3112buu3112@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/rung/
69
11/21/2014 17:28:35สพป.สป.เขต 2
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
3111นายฐาปกรณ์ เกิดมณีศิลปศึกษาและดนตรีbuu3111buu3111@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/korn555/
70
11/25/2014 10:42:20สพป.สป1โรเรียนวัดรวก96
นางสาวอุบลรัตน์ พะละสม
บูรณาการวันแม่
ิีีิิีีีbuu3219@eisthorg
ีิิิิิิิิิิิิิิิิbuu3219@eisthorg
https://drive.google.com/a/eisth.org/?urp=https://drive.google.com/#my-drive
71
11/26/2014 15:10:31สพป.2วัดบางพลีใหญ่กลาง190
พิชามญชุ์ พลายละหาร
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
buu3104@eisth.orgbuu3104@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/jeab-pichamon/
72
11/26/2014 15:11:58สพป.สป.2วัดบางพลีใหญ่กลาง190
พิชามญชุ์ พลายละหาร
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
buu3104@eisth.orgbuu3104@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/jeab-pichamon/
73
11/26/2014 15:53:21สพป.สป.2วัดบางพลีใหญ่กลาง187
เสาวลักษณ์ ธนสารพิพัฒน์
ภาษาไทยิีีbuu3110@eisth.orgิีีbuu3110@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/saowaluk/
74
11/26/2014 16:03:35สพป.สป.2วัดบางพลีใหญ่กลาง189สุพลา สว่างแก้วภาษาต่างประเทศbuu3109@eisth.orgbuu3109@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/kroo-whan/
75
11/26/2014 16:34:33สพป.สป.2วัดบางพลีใหญ่กลาง191เครือวัลย์ ณ นครพนมวิทยาศาสตร์buu3105@eisth.orgbuu3105@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/khwam-samphanth-khxng-sing-mi-chiwit-ni-rabb-niwesn/
76
11/26/2014 16:42:41สพป.สป.2วัดบางพลีใหญ่กลาง196
รัตนาภรณ์ เศรษฐภาพร
คณิตศาสตร์ิbuu3108@eisth.orgิbuu3108@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/phra-ratntray/
77
11/26/2014 16:45:07สพป.สป.2วัดบางพลีใหญ่กลาง196
รัตนาภรณ์ เศรษฐภาพร
สังคมศึกษาิbuu3108@eisth.orgิbuu3108@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/phra-ratntray/
78
11/26/2014 16:46:47สพป.สป.2วัดบางพลีใหญ่กลาง188ปาณิสรา เสี้ยงล้ำคณิตศาสตร์buu3107@eisth.orgbuu3107@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/panisara-watbangphliyailang/
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...