เกณฑ์ประเมินรับรองมาตรฐานและคุณภาพชมรมผู้สูงอายุ เขต 7(1/2559)
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
เกณฑ์ประเมินตนเองรับรองมาตรฐานและคุณภาพชมรมผู้สูงอายุ เขต 7
ของ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
10075.5ให้ท่านกรอกข้อมูลลงเฉพาะในช่องสีเหลืองเท่านั้น
สูตรในช่องสีฟ้าห้ามเข้าไปลบหรือแก้ไขนะครับ
2
ด้าน/เกณฑ์ประเมินรายละเอียดเกณฑ์ประเมินรพ.สต.
ประเมิน
ตนเอง
คะแนนเต็มคะแนนที่ได้เกณฑ์การให้คะแนนวิธีการประเมิน
3
1.องค์ประกอบการบริหารจัดการชมรม
4
หมวดวัตถุประสงค์/กรรมการ/สถานที่
5
1.1 มีวัตถุประสงค์/นโยบาย-มีเป็นลายลักษณ์อักษรประกาศลงนามโดย-มีเป็นลายลักษณ์อักษรประกาศลงนามโดย-โดยสอบถามจาก
6
ประธานชมรม111ประธานหรือผู้ได้รับมอบอำนาจในชมรม = 1 สมาชิกชมรม 5 คน
7
-มีเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ไม่สมบูรณ์0-มีเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ไม่สมบูรณ์ = 0.75- สมุดบันทึกการ
8
-มีแต่ไม่เป็นลายลักษณ์ 0-มีแต่ไม่เป็นลายลักษณ์ = 0.5 ดำเนินงานชมรม/
9
-ไม่มี 0-ไม่มี = 0 -สอบถามกรรมการ
10
11
1.2 คณะกรรมการชมรม-มีประกาศแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและ-โดยสอบถามจาก
12
1.2.1 การประกาศแต่งตั้ง-มีประกาศแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและกำหนดโครงสร้าง/ประกาศแก่สาธารณะ,สมาชิกรับทราบ 111กำหนดโครงสร้าง/ประกาศแก่สาธารณะ,กรรมการ/สมาชิกชมรม
13
-มีเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่ประกาศแก่สาธารณะ,สมาชิกรับทราบ0สมาชิกรับทราบ = 1- สมุดบันทึกการ
14
-มีแต่ไม่เป็นลายลักษณ์ 0-มีเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่ประกาศแก่ดำเนินงานชมรม/
15
-ไม่มี0สาธารณะ,สมาชิกรับทราบ = 0.75-เอกสารคำสั่ง
16
-มีแต่ไม่เป็นลายลักษณ์ = 0.5
17
-ไม่มี = 0
18
1.2.2 การกำหนดบทบาทหน้าที่กรรมการ-มีการกำหนดแบ่งบทบาทหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรและปฏิบัติงานตามหน้าที่111-มีการกำหนดแบ่งบทบาทหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรและปฏิบัติงานตามหน้าที่ = 1-โดยสอบถามจาก
19
-มีการกำหนดแบ่งบทบาทหน้าที่แต่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรและปฏิบัติงานตามหน้าที่0-มีการกำหนดแบ่งบทบาทหน้าที่แต่ไม่เป็นลายกรรมการ/สมาชิกชมรม
20
มีแต่ไม่เป็นลายลักษณ์ แต่ทำหน้าที่0-ลักษณ์อักษรและปฏิบัติงานตามหน้าที่ = 0.75- สมุดบันทึกการ
21
-ไม่มี 0มีแต่ไม่เป็นลายลักษณ์ แต่ทำหน้าที่ = 0.5 ดำเนินงานชมรม/
22
-ไม่มี = 0 -เอกสารคำสั่ง
23
24
1.2.3 การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ-มีกำหนดไว้เป็นแผนทุก 1 – 2 เดือน/ประชุมได้ร้อยละ 80 ของแผนและจดบันทึกการประชุมทุกครั้ง111-มีกำหนดไว้เป็นแผนทุก 1 – 2 เดือน/ประชุมได้ร้อยละ 80 ของแผนและจดบันทึกการประชุมทุกครั้ง = 2-สอบถามกรรมการ
25
- มีการประชุมตามแผนที่กำหนดเป็นบางครั้ง(น้อยกว่าร้อยละ 80) และจดบันทึกบางครั้ง0- มีการประชุมตามแผนที่กำหนดเป็นบางครั้ง(น้อยกว่าร้อยละ 80) และจดบันทึกบางครั้ง-แผนการประชุม
26
-ประชุมตามโอกาสความสะดวกและมีการจดบันทึกเป็นบางครั้ง0-ประชุมตามโอกาสความสะดวกและมีการจดบันทึกเป็นบางครั้ง-สมุดบันทึกการประชุม
27
28
1.3 สถานที่ตั้งชมรม
29
1.3.1 สถานที่ติดต่อที่อยู่ของชมรม-สถานที่ติดต่อซึ่ง ได้รับอนุญาตใช้เป็นที่ตั้งจากเจ้าของสถานที่ เป็นลายลักษณ์อักษร และสะดวกต่อการติดต่อทางไปรษณีย์111-สถานที่ติดต่อซึ่ง ได้รับอนุญาตใช้เป็นที่ตั้งจากเจ้าของสถานที่ เป็นลายลักษณ์อักษร และสะดวกต่อการติดต่อทางไปรษณีย์ = 1 -ดูจากสถานที่จริงและ
30
-มีสถานที่/ที่อยู่ซึ่งไม่สามารถติดต่อได้เป็นปัจจุบัน0-มีสถานที่/ที่อยู่ซึ่งไม่สามารถติดต่อได้เป็นปัจจุบัน = 0
31
32
1.3.2 ป้ายชื่อชมรม-มีป้ายชื่อชมรมติดไว้ชัดเจน ณ ที่ตั้งชมรมให้บุคคลทั่วไปทราบ110-มีป้ายชื่อชมรมติดไว้ชัดเจน ณ ที่ตั้งชมรมให้บุคคลทั่วไปทราบ = 1-ดูจากสถานที่จริง
33
34
1.3.3 สถานที่เอื้อต่อการทำกิจกรรมกลุ่มของชมรม-มีสถานที่ซึ่งสะดวกและเอื้อต่อการทำกิจกรรมของกรรมการ/สมาชิกชมรมอย่างต่อเนื่อง222-มีสถานที่ซึ่งสะดวกและเอื้อต่อการทำกิจกรรมของกรรมการ/สมาชิกชมรมอย่างต่อเนื่อง = 3 -ดูจากสถานที่จริง
35
-มีสถานที่ทำกิจกรรมของกรรมการ/สมาชิกเป็นบางครั้ง0-มีสถานที่ทำกิจกรรมของกรรมการ/สมาชิกเป็นบางครั้ง = 2
36
- มีแนวคิดจะหาสถานที่ทำกิจกรรมของกรรมการ/สมาชิกชมรม 0- มีแนวคิดจะหาสถานที่ทำกิจกรรมของกรรมการ/สมาชิกชมรม = 1
37
-ไม่มี0-ไม่มี = 0
38
39
หมวดกติกา/ระเบียบการ ชมรม
40
1.4 มีการกำหนดระเบียบข้อบังคับชมรม -เป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุม อย่างน้อยในประเด็น : การเป็นกรรมการ การเป็นสมาชิก/หมดสมาชิกภาพ การระชุมสามัญประจำปี การเงิน หน้าที่สมาชิก และการช่วยเหลือสมาชิก อ้างอิงตามระเบียบสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย121-เป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุม อย่างน้อยในประเด็น : การเป็นกรรมการ การเป็นสมาชิก/หมดสมาชิกภาพ การระชุมสามัญประจำปี การเงิน หน้าที่สมาชิก และการช่วยเหลือสมาชิก อ้างอิงตามระเบียบสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย = 2 -โดยสอบถามจากกรรมการ/สมาชิกชมรม- สมุดบันทึกการดำเนินงานชมรม-เอกสารระเบียบการ
41
- มี 1-2 ประเด็น1- มี 1-2 ประเด็น = 1
42
-ไม่มี 0-ไม่มี = 0
43

44
1.5 กติกาอื่นๆ ที่กระตุ้นสมาชิก- มีเป็นลายลักษณ์อักษร121- มีเป็นลายลักษณ์อักษรและ = 2 -สอบถามกรรมการ/สมาชิก
45
ให้มีส่วนร่วมดำเนินการกับ1-ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ= 1และสมาชิกปฏิบัติตาม
46
กติกา/กิจกรรมที่ชมรมจัดขึ้น-ไม่มี -ไม่มี = 0ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
47
- สมุดบันทึกการดำเนินงาน
48
49
1.6 สมาชิกทราบและปฏิบัติ-ทราบตอบได้ 8 คน121-ทราบตอบได้ 8 คน = 2 โดยสุ่มสอบถาม 10 คน
50
กติกา ระเบียบ-ทราบตอบได้ 7 คน0-ทราบตอบได้ 7 คน = 1.5 -กรรมการ 3 คน
51
-ทราบตอบได้ 6 คน0-ทราบตอบได้ 6 คน = 1 -สมาชิกชมรม 7 คน
52
-ตอบได้น้อยกว่า 6 คน0-ตอบได้น้อยกว่า 6 คน = 0 คะแนน
53
54
1.7 มีการสื่อสารกับสมาชิก-มากกว่า 2 ช่องทาง121-มากกว่า 2 ช่องทาง = 2 -สอบถามกรรมการ/
55
โดยช่องทางอื่น นอกจากการ- มี 1-2 ช่องทาง0- 1-2 ช่องทาง = 1 สมาชิก
56
จัดประชุม-ไม่มี0-ไม่มี = 0 -เอกสารหลักฐาน
57
58
1.8 การเป็นสมาชิกสาขาสภา- เป็นและทราบเลขลำดับสมาชิก121- เป็นและทราบเลขลำดับสมาชิก = 2 คะแนน -สอบถามกรรมการ/
59
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย-เป็นแต่ไม่ทราบ0-เป็นแต่ไม่ทราบ = 1 คะแนนสมาชิก
60
ประจำจังหวัด-ไม่เป็น/ไม่ได้สมัคร0-ไม่เป็น/ไม่ได้สมัคร = 0-เอกสารหลักฐาน
61
62
หมวดข้อมูล
63
1.9 ข้อมูลสมาชิก- มีข้อมูลเก็บรวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในประเด็นดังนี้75- มีข้อมูลเก็บรวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
64
(รวมถึงสมาชิกวิสามัญและสามัญ)1) เพศชาย/หญิง1อย่างน้อย จำแนกเป็น
65
2) ช่วงอายุ (ตอนต้น,ตอนกลาง,ตอนปลาย)11) เพศชาย/หญิงเพศชาย/หญิง
66
3) สถานะสุขภาพ 12) ช่วงอายุ (ตอนต้น,ตอนกลาง,ตอนปลาย)ช่วงอายุ (ตอนต้น,ตอนกลาง,ตอนปลาย)
67
4) การเจ็บป่วย/โรคประจำตัว 03) สถานะสุขภาพ สถานะสุขภาพ
68
5) ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง ในกิจวัตรประจำวัน(ADL) ซึ่งแบ่งเป็น14) การเจ็บป่วย/โรคประจำตัว การเจ็บป่วย/โรคประจำตัว
69
6) สถานะเศรษฐกิจ จำแนกรายได้ตามเกณฑ์เส้นความยากจน 15) ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง ในกิจวัตรประจำวัน(ADL) ซึ่งแบ่งเป็นความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง
70
7) สถานะศักยภาพทางสังคม 1 5.1)ไม่พึ่งพา 5.2) พึ่งพาบางส่วน 5.3)พึ่งพาโดย สมบูรณ์
71
6) สถานะเศรษฐกิจ จำแนกรายได้ตามเกณฑ์เส้นความยากจน สถานะเศรษฐกิจ จำแนกรายได้ตามเกณฑ์
81
82
1.10 การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์- นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนงานโดยมีโครงการจากข้อมูลชมรมมากกว่า 1โครงการ132- นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนงานโดยมีโครงการจากข้อมูลชมรมมากกว่า 1โครงการ = 3-สอบถามกรรมการ/
83
- นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนงานโดยมีโครงการจากข้อมูลชมรมอย่างน้อย 1โครงการ0- นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนงานโดยมีโครงการจากข้อมูลชมรมอย่างน้อย 1โครงการ = 2สมาชิก
84
- มีแนวคิดจะนำข้อมูลชมรมมาทำโครงการ0- มีแนวคิดจะนำข้อมูลชมรมมาทำโครงการ = 1-เอกสารหลักฐาน
85
-ไม่มีโครงการจากข้อมูลชมรม0-ไม่มีโครงการจากข้อมูลชมรม = 0
86
87
หมวดแผนงาน/โครงการ
88
1.11 แผนงาน/โครงการของชมรม- มีแผนงานโครงการชมรม โดยเป็นการริเริ่มจากชมรมในรอบ 1 ปี
122-มีแผนงานโครงการชมรม โดยเป็นการริเริ่ม-สอบถามกรรมการ/สมาชิก
89

- มีแต่ส่วนใหญ่เป็นการริเริ่มของ จนท.0จากชมรมในรอบ 1 ปี = 2-ดูเอกสารหลักฐาน
90
-ไม่มี
0-มีแต่ส่วนใหญ่เป็นการริเริ่มของ จนท. = 1
91
-ไม่มี = 0
92
93
1.12 การนำแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติ- มีการนำแผนงานโครงการที่ริเริ่มไปปฏิบัติในรอบ 1 ปี เกินครึ่งหนึ่งของโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้143- มีการนำแผนงานโครงการที่ริเริ่มไปปฏิบัติในรอบ 1 ปี เกินครึ่งหนึ่งของโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ = 4
94

- มีการนำแผนงานโครงการที่ริเริ่มไปปฏิบัติในรอบ 1 ปี ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของโครงการที่กำหนดไว้ หรือทำได้บางกิจกรรม0- มีการนำแผนงานโครงการที่ริเริ่มไปปฏิบัติในรอบ 1 ปี ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของโครงการที่กำหนดไว้ หรือทำได้บางกิจกรรม ให้หักออกประเด็นละ 1 คะแนน
95
-ในรอบ 1 ปี ไม่มีการนำโครงการที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติ0-ในรอบ 1 ปี ไม่มีการนำโครงการที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติ = 0
96
97
1.13 การกำกับประเมินผลงาน-มีการกำกับประเมินผลโครงการของชมรมอย่างน้อย 1 โครงการ
111-มีการกำกับประเมินผลโครงการของชมรม
98
โครงการ-มีการประเมินสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกชมรม
0อย่างน้อย 1 โครงการ = 1 , ไม่มี = 0
99
-มีการประเมินสอบถามความพึงพอใจของ
100
สมาชิกชมรม = 1 , ไม่มี = 0
101
102
1.14 การบริหารชมรมฯให้เป็น-เป็นและได้รับการรับรอง111-เป็นและได้รับการรับรอง = 2
103
องค์กรสาธารณะประโยชน์-มีแนวคิด/แผนกำหนดที่จะเป็น0-มีแนวคิด/แผนกำหนดที่จะเป็น = 1
104
หรือสวัสดิการชุมชน-ไม่เป็น,ไม่มีแนวคิด/แผน0-ไม่เป็น,ไม่มีแนวคิด/แผน = 0
105
106
2. องค์ประกอบด้านกิจกรรมชมรม40
107
2.1 หมวดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สงอายุทั้งนี้ ต้องเป็นกิจกรรมที่ชมรม- การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมเช่น ไทเก๊ก แอโรบิคอย่างง่าย โยคะ เป็นต้น1
108
เป็นผู้ริเริ่มหรือมีส่วนร่วมคิด/ปฏิบัติ/รับประโยชน์- กิจกรรมสร้างสรรค์เสริมการกระตุ้นของเซลล์สมอง เช่น กิจกรรมดนตรี ศิลปะ เกมส์ การวาดภาพ การปั้นเซรามิก เป็นต้น1-มีครบทุกกิจกรรม = 15 คะแนน-เอกสารข้อมูล
109

- แนะนำการรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี1-มีไม่ครบ 1- 2 กิจกรรม หัก 1-2 คะแนน-บันทึกกิจกรรม
Loading...
 
 
 
30
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
สรุปผลการประเมินชมรมฯ