เกณฑ์ประเมินรับรองมาตรฐานและคุณภาพชมรมผู้สูงอายุ เขต 7(1/2559)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
เกณฑ์ประเมินตนเองรับรองมาตรฐานและคุณภาพชมรมผู้สูงอายุ เขต 7
ของ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดYou have a a new
10075.5ให้ท่านกรอกข้อมูลลงเฉพาะในช่องสีเหลืองเท่านั้น
สูตรในช่องสีฟ้าห้ามเข้าไปลบหรือแก้ไขนะครับ
2
ด้าน/เกณฑ์ประเมินรายละเอียดเกณฑ์ประเมินรพ.สต.
ประเมิน
ตนเอง
คะแนนเต็มคะแนนที่ได้เกณฑ์การให้คะแนนวิธีการประเมิน
3
1.องค์ประกอบการบริหารจัดการชมรม
4
หมวดวัตถุประสงค์/กรรมการ/สถานที่
5
1.1 มีวัตถุประสงค์/นโยบาย-มีเป็นลายลักษณ์อักษรประกาศลงนามโดย-มีเป็นลายลักษณ์อักษรประกาศลงนามโดย-โดยสอบถามจาก
6
ประธานชมรม111ประธานหรือผู้ได้รับมอบอำนาจในชมรม = 1 สมาชิกชมรม 5 คน
7
-มีเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ไม่สมบูรณ์0-มีเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ไม่สมบูรณ์ = 0.75- สมุดบันทึกการ
8
-มีแต่ไม่เป็นลายลักษณ์ 0-มีแต่ไม่เป็นลายลักษณ์ = 0.5 ดำเนินงานชมรม/
9
-ไม่มี 0-ไม่มี = 0 -สอบถามกรรมการ
10
กดะะะพำำกแ
11
1.2 คณะกรรมการชมรม-มีประกาศแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและ-โดยสอบถามจาก
12
1.2.1 การประกาศแต่งตั้ง-มีประกาศแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและกำหนดโครงสร้าง/ประกาศแก่สาธารณะ,สมาชิกรับทราบ 111กำหนดโครงสร้าง/ประกาศแก่สาธารณะ,กรรมการ/สมาชิกชมรม
13
-มีเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่ประกาศแก่สาธารณะ,สมาชิกรับทราบ0สมาชิกรับทราบ = 1- สมุดบันทึกการ
14
-มีแต่ไม่เป็นลายลักษณ์ 0-มีเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่ประกาศแก่ดำเนินงานชมรม/
15
-ไม่มี0สาธารณะ,สมาชิกรับทราบ = 0.75-เอกสารคำสั่ง้้้้้้้้้
16
-มีแต่ไม่เป็นลายลักษณ์ = 0.5 ้้้้้้้้
17
-ไม่มี = 0
18
1.2.2 การกำหนดบทบาทหน้าที่กรรมการ-มีการกำหนดแบ่งบทบาทหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรและปฏิบัติงานตามหน้าที่111-มีการกำหนดแบ่งบทบาทหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรและปฏิบัติงานตามหน้าที่ = 1-โดยสอบถามจาก
19
-มีการกำหนดแบ่งบทบาทหน้าที่แต่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรและปฏิบัติงานตามหน้าที่0-มีการกำหนดแบ่งบทบาทหน้าที่แต่ไม่เป็นลายกรรมการ/สมาชิกชมรม
20
You $.มีแต่ไม่เป็นลายลักษณ์ แต่ทำหน้าที่0-ลักษณ์อักษรและปฏิบัติงานตามหน้าที่ = 0.75- สมุดบันทึกการ
21
-ไม่มี 0มีแต่ไม่เป็นลายลักษณ์ แต่ทำหน้าที่ = 0.5 ดำเนินงานชมรม/
22
-ไม่มี = 0 -เอกสารคำสั่ง
23
24
1.2.3 การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ-มีกำหนดไว้เป็นแผนทุก 1 – 2 เดือน/ประชุมได้ร้อยละ 80 ของแผนและจดบันทึกการประชุมทุกครั้ง$111-มีกำหนดไว้เป็นแผนทุก 1 – 2 เดือน/ประชุมได้ร้อยละ 80 ของแผนและจดบันทึกการประชุมทุกครั้ง = 2-สอบถามกรรมการ
25
- มีการประชุมตามแผนที่กำหนดเป็นบางครั้ง(น้อยกว่าร้อยละ 80) และจดบันทึกบางครั้ง0- มีการประชุมตามแผนที่กำหนดเป็นบางครั้ง(น้อยกว่าร้อยละ 80) และจดบันทึกบางครั้ง-แผนการประชุม
26
-ประชุมตามโอกาสความสะดวกและมีการจดบันทึกเป็นบางครั้ง0-ประชุมตามโอกาสความสะดวกและมีการจดบันทึกเป็นบางครั้ง-สมุดบันทึกการประชุม
27
28
1.3 สถานที่ตั้งชมรม
29
1.3.1 สถานที่ติดต่อที่อยู่ของชมรม-สถานที่ติดต่อซึ่ง ได้รับอนุญาตใช้เป็นที่ตั้งจากเจ้าของสถานที่ เป็นลายลักษณ์อักษร และสะดวกต่อการติดต่อทางไปรษณีย์111-สถานที่ติดต่อซึ่ง ได้รับอนุญาตใช้เป็นที่ตั้งจากเจ้าของสถานที่ เป็นลายลักษณ์อักษร และสะดวกต่อการติดต่อทางไปรษณีย์ = 1 -ดูจากสถานที่จริงและ
30
-มีสถานที่/ที่อยู่ซึ่งไม่สามารถติดต่อได้เป็นปัจจุบัน0-มีสถานที่/ที่อยู่ซึ่งไม่สามารถติดต่อได้เป็นปัจจุบัน = 0
31
32
1.3.2 ป้ายชื่อชมรม-มีป้ายชื่อชมรมติดไว้ชัดเจน ณ ที่ตั้งชมรมให้บุคคลทั่วไปทราบ110-มีป้ายชื่อชมรมติดไว้ชัดเจน ณ ที่ตั้งชมรมให้บุคคลทั่วไปทราบ = 1-ดูจากสถานที่จริง
33
34
1.3.3 สถานที่เอื้อต่อการทำกิจกรรมกลุ่มของชมรม-มีสถานที่ซึ่งสะดวกและเอื้อต่อการทำกิจกรรมของกรรมการ/สมาชิกชมรมอย่างต่อเนื่อง222-มีสถานที่ซึ่งสะดวกและเอื้อต่อการทำกิจกรรมของกรรมการ/สมาชิกชมรมอย่างต่อเนื่อง = 3 -ดูจากสถานที่จริง
35
-มีสถานที่ทำกิจกรรมของกรรมการ/สมาชิกเป็นบางครั้ง0-มีสถานที่ทำกิจกรรมของกรรมการ/สมาชิกเป็นบางครั้ง = 2
36
- มีแนวคิดจะหาสถานที่ทำกิจกรรมของกรรมการ/สมาชิกชมรม 0- มีแนวคิดจะหาสถานที่ทำกิจกรรมของกรรมการ/สมาชิกชมรม = 1
37
-ไม่มี0-ไม่มี = 0
38
39
หมวดกติกา/ระเบียบการ ชมรม
40
1.4 มีการกำหนดระเบียบข้อบังคับชมรม -เป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุม อย่างน้อยในประเด็น : การเป็นกรรมการ การเป็นสมาชิก/หมดสมาชิกภาพ การระชุมสามัญประจำปี การเงิน หน้าที่สมาชิก และการช่วยเหลือสมาชิก อ้างอิงตามระเบียบสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย121-เป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุม อย่างน้อยในประเด็น : การเป็นกรรมการ การเป็นสมาชิก/หมดสมาชิกภาพ การระชุมสามัญประจำปี การเงิน หน้าที่สมาชิก และการช่วยเหลือสมาชิก อ้างอิงตามระเบียบสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย = 2 -โดยสอบถามจากกรรมการ/สมาชิกชมรม- สมุดบันทึกการดำเนินงานชมรม-เอกสารระเบียบการ
41
- มี 1-2 ประเด็น1- มี 1-2 ประเด็น = 1
42
-ไม่มี 0-ไม่มี = 0
43

44
1.5 กติกาอื่นๆ ที่กระตุ้นสมาชิก- มีเป็นลายลักษณ์อักษร121- มีเป็นลายลักษณ์อักษรและ = 2 -สอบถามกรรมการ/สมาชิก
45
ให้มีส่วนร่วมดำเนินการกับ1-ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ= 1และสมาชิกปฏิบัติตาม
46
กติกา/กิจกรรมที่ชมรมจัดขึ้น-ไม่มี -ไม่มี = 0ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
47
- สมุดบันทึกการดำเนินงาน
48
49
1.6 สมาชิกทราบและปฏิบัติ-ทราบตอบได้ 8 คน121-ทราบตอบได้ 8 คน = 2 โดยสุ่มสอบถาม 10 คน
50
กติกา ระเบียบ-ทราบตอบได้ 7 คน0-ทราบตอบได้ 7 คน = 1.5 -กรรมการ 3 คน
51
-ทราบตอบได้ 6 คน0-ทราบตอบได้ 6 คน = 1 -สมาชิกชมรม 7 คน
52
-ตอบได้น้อยกว่า 6 คน0-ตอบได้น้อยกว่า 6 คน = 0 คะแนน
53
54
1.7 มีการสื่อสารกับสมาชิก-มากกว่า 2 ช่องทาง121-มากกว่า 2 ช่องทาง = 2 -สอบถามกรรมการ/
55
โดยช่องทางอื่น นอกจากการ- มี 1-2 ช่องทาง0- 1-2 ช่องทาง = 1 สมาชิก
56
จัดประชุม-ไม่มี0-ไม่มี = 0 -เอกสารหลักฐาน
57
58
1.8 การเป็นสมาชิกสาขาสภา- เป็นและทราบเลขลำดับสมาชิก121- เป็นและทราบเลขลำดับสมาชิก = 2 คะแนน -สอบถามกรรมการ/
59
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย-เป็นแต่ไม่ทราบ0-เป็นแต่ไม่ทราบ = 1 คะแนนสมาชิก
60
ประจำจังหวัด-ไม่เป็น/ไม่ได้สมัคร0-ไม่เป็น/ไม่ได้สมัคร = 0-เอกสารหลักฐาน
61
62
หมวดข้อมูล
63
1.9 ข้อมูลสมาชิก- มีข้อมูลเก็บรวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในประเด็นดังนี้75- มีข้อมูลเก็บรวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
64
(รวมถึงสมาชิกวิสามัญและสามัญ)1) เพศชาย/หญิง1อย่างน้อย จำแนกเป็น
65
2) ช่วงอายุ (ตอนต้น,ตอนกลาง,ตอนปลาย)11) เพศชาย/หญิงเพศชาย/หญิง
66
3) สถานะสุขภาพ 12) ช่วงอายุ (ตอนต้น,ตอนกลาง,ตอนปลาย)ช่วงอายุ (ตอนต้น,ตอนกลาง,ตอนปลาย)
67
4) การเจ็บป่วย/โรคประจำตัว 03) สถานะสุขภาพ สถานะสุขภาพ
68
5) ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง ในกิจวัตรประจำวัน(ADL) ซึ่งแบ่งเป็น14) การเจ็บป่วย/โรคประจำตัว การเจ็บป่วย/โรคประจำตัว
69
6) สถานะเศรษฐกิจ จำแนกรายได้ตามเกณฑ์เส้นความยากจน 15) ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง ในกิจวัตรประจำวัน(ADL) ซึ่งแบ่งเป็นความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง
70
7) สถานะศักยภาพทางสังคม 1 5.1)ไม่พึ่งพา 5.2) พึ่งพาบางส่วน 5.3)พึ่งพาโดย สมบูรณ์
71
6) สถานะเศรษฐกิจ จำแนกรายได้ตามเกณฑ์เส้นความยากจน สถานะเศรษฐกิจ จำแนกรายได้ตามเกณฑ์
81
82
1.10 การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์- นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนงานโดยมีโครงการจากข้อมูลชมรมมากกว่า 1โครงการ132- นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนงานโดยมีโครงการจากข้อมูลชมรมมากกว่า 1โครงการ = 3-สอบถามกรรมการ/
83
- นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนงานโดยมีโครงการจากข้อมูลชมรมอย่างน้อย 1โครงการ0- นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนงานโดยมีโครงการจากข้อมูลชมรมอย่างน้อย 1โครงการ = 2สมาชิก
84
- มีแนวคิดจะนำข้อมูลชมรมมาทำโครงการ0- มีแนวคิดจะนำข้อมูลชมรมมาทำโครงการ = 1-เอกสารหลักฐาน
85
-ไม่มีโครงการจากข้อมูลชมรม0-ไม่มีโครงการจากข้อมูลชมรม = 0
86
87
หมวดแผนงาน/โครงการ
88
1.11 แผนงาน/โครงการของชมรม- มีแผนงานโครงการชมรม โดยเป็นการริเริ่มจากชมรมในรอบ 1 ปี
122-มีแผนงานโครงการชมรม โดยเป็นการริเริ่ม-สอบถามกรรมการ/สมาชิก
89

- มีแต่ส่วนใหญ่เป็นการริเริ่มของ จนท.0จากชมรมในรอบ 1 ปี = 2-ดูเอกสารหลักฐาน
90
-ไม่มี
0-มีแต่ส่วนใหญ่เป็นการริเริ่มของ จนท. = 1
91
-ไม่มี = 0
92
93
1.12 การนำแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติ- มีการนำแผนงานโครงการที่ริเริ่มไปปฏิบัติในรอบ 1 ปี เกินครึ่งหนึ่งของโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้143- มีการนำแผนงานโครงการที่ริเริ่มไปปฏิบัติในรอบ 1 ปี เกินครึ่งหนึ่งของโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ = 4
94

- มีการนำแผนงานโครงการที่ริเริ่มไปปฏิบัติในรอบ 1 ปี ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของโครงการที่กำหนดไว้ หรือทำได้บางกิจกรรม0- มีการนำแผนงานโครงการที่ริเริ่มไปปฏิบัติในรอบ 1 ปี ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของโครงการที่กำหนดไว้ หรือทำได้บางกิจกรรม ให้หักออกประเด็นละ 1 คะแนน
95
-ในรอบ 1 ปี ไม่มีการนำโครงการที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติ0-ในรอบ 1 ปี ไม่มีการนำโครงการที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติ = 0
96
97
1.13 การกำกับประเมินผลงาน-มีการกำกับประเมินผลโครงการของชมรมอย่างน้อย 1 โครงการ
111-มีการกำกับประเมินผลโครงการของชมรม
98
โครงการ-มีการประเมินสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกชมรม
0อย่างน้อย 1 โครงการ = 1 , ไม่มี = 0
99
-มีการประเมินสอบถามความพึงพอใจของ
100
สมาชิกชมรม = 1 , ไม่มี = 0
101
102
1.14 การบริหารชมรมฯให้เป็น-เป็นและได้รับการรับรอง111-เป็นและได้รับการรับรอง = 2
103
องค์กรสาธารณะประโยชน์-มีแนวคิด/แผนกำหนดที่จะเป็น0-มีแนวคิด/แผนกำหนดที่จะเป็น = 1
104
หรือสวัสดิการชุมชน-ไม่เป็น,ไม่มีแนวคิด/แผน0-ไม่เป็น,ไม่มีแนวคิด/แผน = 0
105
106
2. องค์ประกอบด้านกิจกรรมชมรม40
107
2.1 หมวดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สงอายุทั้งนี้ ต้องเป็นกิจกรรมที่ชมรม- การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมเช่น ไทเก๊ก แอโรบิคอย่างง่าย โยคะ เป็นต้น1
108
เป็นผู้ริเริ่มหรือมีส่วนร่วมคิด/ปฏิบัติ/รับประโยชน์- กิจกรรมสร้างสรรค์เสริมการกระตุ้นของเซลล์สมอง เช่น กิจกรรมดนตรี ศิลปะ เกมส์ การวาดภาพ การปั้นเซรามิก เป็นต้น1-มีครบทุกกิจกรรม = 15 คะแนน-เอกสารข้อมูล
109

- แนะนำการรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี1-มีไม่ครบ 1- 2 กิจกรรม หัก 1-2 คะแนน-บันทึกกิจกรรม
Loading...