tra-cuu-dinh-muc-1776
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - phÇn x©y dùng
(BAN HÀNH THEO CV 1776/BXD-VP NGÀY 16-08-2007 CỦA BỘ XÂY DỰNG)
2
3
M· hiÖuNéi dung
4
bThuyÕt minh vµ quy ®Þnh ¸p dông
5
uB¶ng ph©n lo¹i
6
iCh­¬ng I : C«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng
7
qCh­¬ng II : C«ng t¸c ®µo, ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t
8
uCh­¬ng III : C«ng t¸c ®ãng cäc, Ðp cäc, nhæ cäc, khoan t¹o lç cäc khoan nhåi
9
aCh­¬ng IV : C«ng t¸c lµm ®­êng
10
nCh­¬ng V : C«ng t¸c x©y g¹ch ®¸
11
gCh­¬ng VI : C«ng t¸c bª t«ng t¹i chç
12
mCh­¬ng VII : C«ng t¸c s¶n xuÊt vµ l¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n
13
iCh­¬ng VIII : S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç
14
nCh­¬ng IX : S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn s¾t thÐp
15
hCh­¬ng X : C«ng t¸c lµm m¸i, lµm trÇn vµ c¸c c«ng t¸c hoµn thiÖn kh¸c
16
( Alt + ¬ )Ch­¬ng XI : C¸c c«ng t¸c kh¸c
17
DESIGN : NGUYEÃN VAÊN NGOÏC TEL : 0977.388.502 EMAIL : vanngoc_2105@yahoo.com
18
ch­¬ng I: c«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng
19
AA.11100Ph¸t rõng t¹o mÆt b»ng b»ng thñ c«ng
20
AA.11200Ph¸t rõng t¹o mÆt b»ng b»ng c¬ giíi
21
AA.12000ChÆt c©y, ®µo gèc c©y, bôi c©y
22
AA.20000C«ng t¸c ph¸ dì c«ng tr×nh
23
AA.21000Ph¸ dì b»ng thñ c«ng
24
AA.22000Ph¸ dì b»ng m¸y
25
AA.23000VËn chuyÓn phÕ th¶i tiÕp 1000m b»ng « t« 7 tÊn
26
AA.30000Th¸o dì c¸c lo¹i kÕt cÊu
27
AA.31000Th¸o dì c¸c lo¹i kÕt cÊu b»ng thñ c«ng
28
AA.32000Th¸o dì kÕt cÊu b»ng m¸y
29
30
ch­¬ng II: c«ng t¸c ®µo, ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t
31
AB.10000§µo ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t b»ng thñ c«ng
32
AB.11000§µo ®Êt c«ng tr×nh b»ng thñ c«ng
33
AB.12000Ph¸ ®¸ b»ng thñ c«ng
34
AB.13000§¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng thñ c«ng
35
AB.20000§µo ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y
36
AB.21000§µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng b»ng m¸y ®µo
37
AB.22000§µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng b»ng m¸y ñi
38
AB.23000§µo san ®Êt t¹o mÆt b»ng b»ng m¸y c¹p
39
AB.24000§µo xóc ®Êt ®Ó ®¾p hoÆc ®æ ra b·i th¶i, b·i tËp kÕt b»ng m¸y ®µo
40
AB.25000§µo mãng c«ng tr×nh b»ng m¸y
41
AB.26100§µo mãng c«ng tr×nh trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu b»ng ph­¬ng ph¸p ®µo chuyÓn, tæ hîp 2, 3, 4 m¸y ®µo
42
AB.27000§µo kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo
43
AB.28100§µo kªnh m­¬ng nÒn ®­êng trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu b»ng ph­¬ng ph¸p ®µo chuyÓn, tæ hîp 2, 3, 4 m¸y ®µo
44
AB.28200N¹o vÐt hoÆc më réng kªnh m­¬ng trªn nÒn ®Êt mÒm, yÕu b»ng tæ hîp m¸y x¸ng c¹p vµ m¸y ®µo
45
AB.30000§µo nÒn ®­­êng
46
AB.31000§µo nÒn ®­êng b»ng m¸y ®µo ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn
47
AB.32000§µo nÒn ®­êng b»ng m¸y ñi
48
AB.33000§µo nÒn ®­êng b»ng m¸y c¹p
49
AB.34000San ®Êt, ®¸ b·i th¶i, b·i tr÷, b·i gia t¶i
50
AB.35000§µo ®Êt trong khung v©y phßng n­íc c¸c trô trªn c¹n
51
AB.36000Xãi hót bïn trong khung v©y phßng n­íc
52
AB.41000VËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ
53
AB.42000VËn chuyÓn ®Êt tiÕp 1000m b»ng «t« tù ®æ
54
AB.50000C«ng t¸c ®µo ®¸ mÆt b»ng, hè mãng, kªnh m­¬ng, nÒn ®­­êng b»ng khoan næ
55
AB.51100Ph¸ ®¸ mÆt b»ng c«ng tr×nh
56
AB.51200Ph¸ ®¸ hè mãng c«ng tr×nh
57
AB.51300Ph¸ ®¸ kªnh m­¬ng, nÒn ®­êng
58
AB.51410Khoan ph¸ ®¸ næ m×n buång trªn giÕng ®iÒu ¸p tõ trªn xuèng ®­êng kÝnh ³ 20m
59
AB.51510Ph¸ ®¸ ®­êng viÒn
60
AB.51610§µo ph¸ ®¸ b»ng bóa c¨n
61
AB.52100Xóc ®¸ sau næ m×n ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn
62
AB.53000VËn chuyÓn ®¸ b»ng « t« tù ®æ
63
AB.54000VËn chuyÓn ®¸ sau næ m×n 1000m tiÕp theo b»ng « t« tù ®æ
64
AB.55000ñi ®¸ sau næ m×n b»ng m¸y ñi
65
AB.55300Xóc ®¸ hçn hîp, ®¸ t¶ng ë b·i tr÷, côc bª t«ng lªn ph­¬ng tiÖn b»ng m¸y ®µo
66
AB.56000VËn chuyÓn ®¸ hçn hîp, ®¸ t¶ng, côc bª t«ng lÊp s«ng b»ng « t« tù ®æ
67
AB.57000VËn chuyÓn ®¸ hçn hîp, ®¸ t¶ng, côc bª t«ng 1000m tiÕp theo b»ng « t« tù ®æ
68
AB.58000C«ng t¸c ph¸ ®¸ ®µo hÇm b»ng khoan næ
69
AB.59000C«ng t¸c bèc xóc, vËn chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm
70
AB.60000§¾p ®Êt, c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y
71
AB.61000§¾p ®Êt, c¸t mÆt b»ng c«ng tr×nh b»ng tµu hót
72
AB.62000San ®Çm ®Êt mÆt b»ng
73
AB.63000§¾p ®ª ®Ëp, kªnh m­¬ng
74
AB.64000§¾p nÒn ®­êng
75
AB.65100§¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng ®Çm cãc
76
AB.66000§¾p c¸t c«ng tr×nh
77
AB.67000§¾p ®¸ c«ng tr×nh
78
AB.68100§¾p ®¸ ®Ëp bª t«ng b¶n mÆt
79
AB.68200§¾p th©n ®Ëp b»ng ®¸
80
AB.68300§¾p líp gia cè m¸i ®Ëp b»ng ®¸ t¶ng
81
AB.68400§¾p ®¸ nót hÇm
82
AB.70000C«ng t¸c n¹o vÐt c¸c c«ng tr×nh thuû
83
AB.71000N¹o vÐt b»ng tµu hót
84
AB.72000N¹o vÐt b»ng tµu cuèc biÓn, cuèc s«ng
85
AB.73000N¹o vÐt b»ng tµu hót bông tù hµnh
86
AB.74100N¹o vÐt b»ng tµu hót phun, hót bông tù hµnh, ®æ ®Êt b»ng hÖ thèng thuû lùc x¶ ®¸y
87
AB.75100Xãi hót ®Êt tõ tµu hót bông, phun lªn bê
88
AB.81100N¹o vÐt kªnh m­¬ng b»ng m¸y ®µo gÇu d©y
89
AB.81200N¹o vÐt d­íi n­íc b»ng m¸y ®µo gÇu d©y
90
AB.81300N¹o vÐt b»ng tµu ®µo
91
AB.82000§µo ph¸ ®¸, bèc xóc ®¸ d­íi n­íc b»ng tµu ®µo
92
AB.90000VËn chuyÓn ®Êt, c¸t b»ng tµu kÐo, xµ lan vµ tµu hót bông tù hµnh
93
AB.91000VËn chuyÓn ®Êt, c¸t ®æ ®i b»ng tµu kÐo, xµ lan
94
AB.92000VËn chuyÓn ®Êt, c¸t ®æ ®i 1km tiÕp theo ngoµi 6km ®Çu b»ng tµu hót bông tù hµnh
95
96
Ch­¬ng III: c«ng t¸c ®ãng cäc, Ðp cäc, nhæ cäc, khoan t¹o lç cäc khoan nhåi
97
AC.10000C«ng t¸c ®ãng cäc
98
AC.11000§ãng cäc b»ng thñ c«ng
99
AC.12000§ãng cäc b»ng m¸y
100
AC.13000 §ãng cäc bª t«ng cèt thÐp
Loading...