ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับที่ชื่อครูผู้สอนชื่อวิชาที่สอนห้องที่สอนรหัสวิชารหัสชั้นเรียน Classroomลิงค์วิดีโอ Meet
2
1นายสมพงษ์ ถวาย
กรุณาติดต่อครูผู้สอน
3
2นางมาระตี ถวายสุขศึกษา 32/1 - 2/9พ 22103
กรุณาติดต่อครูผู้สอน
4
แชร์บอล1/1
กรุณาติดต่อครูผู้สอน
5
3นายสุวิชา วรรณคงสุขศึกษา 14/1พ311015d4ti2j
https://meet.google.com/lookup/bjobadpm3t?authuser=1&hs=179
6
สุขศึกษา 14/2พ311016w6iinr
https://meet.google.com/lookup/e5yql5km2b?authuser=1&hs=179
7
สุขศึกษา 14/3พ31101tv2qetk
https://meet.google.com/lookup/btphsfkczt?authuser=1&hs=179
8
สุขศึกษา 14/4พ31101yicv7gd
https://meet.google.com/lookup/grxqhvf4ij?authuser=1&hs=179
9
สุขศึกษา 14/5พ31101hesb6vz
https://meet.google.com/lookup/fr2bikmnt3?authuser=1&hs=179
10
สุขศึกษา 14/6พ31101jczpmhx
https://meet.google.com/lookup/aquuh4mi5z?authuser=1&hs=179
11
สุขศึกษา 53/1พ23101wfalbln
https://meet.google.com/lookup/ajro2yve3j?authuser=1&hs=179
12
สุขศึกษา 53/2พ23101ruo7rip
https://meet.google.com/lookup/h2be7kdz4i?authuser=1&hs=179
13
สุขศึกษา 53/3พ231017q4ijnt
https://meet.google.com/lookup/chqca4edxm?authuser=1&hs=179
14
สุขศึกษา 53/4พ23101cqw2fw5
https://meet.google.com/lookup/hnurad5rj4?authuser=1&hs=179
15
สุขศึกษา 53/5พ23101rox35vz
https://meet.google.com/lookup/a7jedvwvdk?authuser=1&hs=179
16
สุขศึกษา 53/6พ23101droll7p
https://meet.google.com/lookup/cod3yzknyv?authuser=1&hs=179
17
สุขศึกษา 53/7พ23101eibm3b3
https://meet.google.com/lookup/c5erzx6p7l?authuser=1&hs=179
18
สุขศึกษา 53/8พ23101yus3agx
https://meet.google.com/lookup/bkcfmqx6h5?authuser=1&hs=179
19
แบดมินตัน (เพิ่มเติม)
6/6พ302093mdkgtc
https://meet.google.com/lookup/ebkkjyw27v?authuser=1&hs=179
20
เปตอง (เพิ่มเติม)3/1-5พ20211z2la3h5
https://meet.google.com/lookup/dryiddao6f?authuser=1&hs=179
21
4นายสิทธิโชติ คุณนาแก
กรุณาติดต่อครูผู้สอน
22
5นายสุธี จำนงค์จิตร
กรุณาติดต่อครูผู้สอน
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100