ทะเบียนนักเรียน2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFG
1
ชั้น
ห้อง
เพศ
(กด ctrl และ h)รหัส
2
1
อ.2
1
เด็กชายอาทิตย์ พวงไธสง
รอลงทะเบียน
๑ ๗๕๙๙ ๐๐๕๘๗ ๙๓ ๘
3
2
อ.2
1
เด็กชายสุวภัทร ทองคำ
รอลงทะเบียน
๑ ๖๔๘๖ ๐๐๑๑๑ ๐๖ ๗
4
3
อ.2
1
เด็กชายพรชัย กล่อมเสือ
รอลงทะเบียน
๑ ๖๔๘๖ ๐๐๑๑๑ ๓๘ ๕
5
4
อ.2
1
เด็กชายธนพนธ์ อยู่แย้ม
รอลงทะเบียน
๑ ๖๔๘๖ ๐๐๑๒๔ ๘๙ ๔
6
5
อ.2
1
เด็กชายกันตภณ นาครินทร์
รอลงทะเบียน
๑ ๖๔๘๖ ๐๐๑๒๕ ๖๑ ๑
7
6
อ.2
1
เด็กชายปุณณภพ ธิมาชัย
รอลงทะเบียน
๑ ๖๕๙๕ ๐๐๐๔๗ ๑๐ ๔
8
รอลงทะเบียน
9
รอลงทะเบียน
10
รอลงทะเบียน
11
7
อ.2
1
เด็กหญิงอวิกา บรรเทา
รอลงทะเบียน
๑ ๖๔๘๖ ๐๐๑๒๒ ๙๔ ๘
12
8
อ.2
1
เด็กหญิงพิมพร กำพล
รอลงทะเบียน
๑ ๖๔๘๖ ๐๐๑๒๐ ๑๒ ๑
13
9
อ.2
1
เด็กหญิงอริสรา ยอดเพ็ชร
รอลงทะเบียน
๑ ๖๔๘๖ ๐๐๑๑๐ ๕๖ ๗
14
10
อ.2
1
เด็กหญิงเกศรา เสือบาง
รอลงทะเบียน
๑ ๖๔๘๖ ๐๐๑๐๘ ๔๘ ๑
15
11
อ.2
1
เด็กหญิงณัฐกานต์ ยิ้มสวัสดิ์
รอลงทะเบียน
๑ ๖๔๘๖ ๐๐๑๑๑ ๗๔ ๑
16
12
อ.2
1
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เย็นอุรา
รอลงทะเบียน
๑ ๖๔๘๖ ๐๐๑๐๘ ๖๕ ๑
17
14
อ.2
1
เด็กหญิงเปมิกา จันทร์นิมิตร
รอลงทะเบียน
๑ ๖๔๘๖ ๐๐๑๑๒ ๙๕ ๑
18
14
อ.2
1
เด็กหญิงทิตชญา สุภามงคล
รอลงทะเบียน
๑ ๖๔๐๒ ๐๐๑๘๕ ๔๖ ๕
19
อ.2
1เด็กชาย
รอลงทะเบียน
20
อ.2
1
รอลงทะเบียน
21
อ.2
1
รอรายชื่อนักเรียนมาเพิ่ม
รอลงทะเบียน
22
1
อ.3
1
เด็กชายกรินทร์ บุญเกตุ
44711567700057617
23
2
อ.3
1
เด็กชายกฤตินัย โพธิ์สม
45131648600108180
24
3
อ.3
1
เด็กชายกันติพัส บุญคง
45141648600103145
25
4
อ.3
1
เด็กชายฉัตรมงคล เฉิดฉาย
45151648600107361
26
5
อ.3
1
เด็กชายณัฐนันท์ ภู่โฉม
45171648600097862
27
6
อ.3
1
เด็กชายณัฐภูมิ ทับเมี่ยง
45181648600093204
28
7
อ.3
1
เด็กชายทินภัทร เกิดป้อม
45191648600088618
29
8
อ.3
1
เด็กชายธนดล การสมพิศ
45201648600101011
30
9
อ.3
1
เด็กชายธนภัทร ประจวบกลาง
45211103704982340
31
10
อ.3
1
เด็กชายธิติวุฒิ ถาพันธุ์
45221648900180901
32
11
อ.3
1
เด็กชายธีรวัฒน์ ทองจันทร์
45231648600106799
33
12
อ.3
1
เด็กชายพลวรรธน์ การสมพิศ
45241648600101029
34
13
อ.3
1
เด็กชายพัฒธ์ บุญลือ
45251648600089321
35
14
อ.3
1
เด็กชายพีรพัฒน์ อินอยู่
45261648600107914
36
15
อ.3
1
เด็กชายฤทธิเดช เพ็ชรสะอาด
45271648600100243
37
16
อ.3
1
เด็กชายวัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์
45281648600095878
38
18
อ.3
1
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ช้างกลัด
45301648600100553
39
19
อ.3
1
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญสุข
45311648600106209
40
20
อ.3
1
เด็กหญิงจิราพัชร บัวป้อม
45321648600103676
41
21
อ.3
1
เด็กหญิงจิราวรรณ ก้อนคำ
45332908800003590
42
22
อ.3
1
เด็กหญิงธนพร หล่อประดิษฐ์
45341648600101037
43
23
อ.3
1
เด็กหญิงพรพรรณ จันทร์ฉาย
45351648600096327
44
24
อ.3
1
เด็กหญิงพิญชญธิดา มากคิด
45361103200321854
45
25
อ.3
1
เด็กหญิงรัตนาวดี เรืองจันทร์
45371648600093328
46
26
อ.3
1
เด็กหญิงวิมลสิริ พุ่มทอง
45381648600092968
47
1
ป.1
1
เด็กชายชญาพัฒน์ สีบัวลา
44151648600061043
48
2
ป.1
1
เด็กชายกิตติธร โพธิ์โตนด
44721648600087247
49
3
ป.1
1
เด็กชายธนัชพัชร์ ตาเปี้ย
44741648600078418
50
4
ป.1
1
เด็กชายธันวาทิตย์ อ่อมอินทร์
44761648600080960
51
5
ป.1
1
เด็กชายนพกร นิเวศน์สันติสุข
44791648600077837
52
17
อ.3
1
เด็กหญิงกรรณภรณ์ พุ่มเรียบ
45291648600103447
53
6
ป.1
1
เด็กหญิงชนาภา อัมพร
44851648600083373
54
7
ป.1
1
เด็กหญิงฐิติรัตน์ แก้วบุญปัน
44871648600083497
55
8
ป.1
1
เด็กหญิงพาขวัญ โมกไธสง
44891648600076393
56
9
ป.1
1
เด็กหญิงศุภกานต์ มีพุ่ม
44941648600073025
57
10
ป.1
1
เด็กหญิงสุกัญญา เจริญเยาว์
44951648600081575
58
11
ป.1
1
เด็กหญิงสุพิชญา อินทร์โคกสูง
44971648600085503
59
12
ป.1
1
เด็กชายชัยวัฒน์ มะยมหิน
45431640300162653
60
13
ป.1
1
เด็กชายทักษพล พุทธเกตุ
45441219700082390
61
14
ป.1
1
เด็กหญิงปิญะดา หารคำ
45541118700224836
62
1
ป.1
2
เด็กชายณัฐเดช จิ๋วหนู
44731648600075532
63
2
ป.1
2
เด็กชายธนากร บุญยืน
44751648600072070
64
3
ป.1
2
เด็กชายนนทกร นิเวศน์สันติสุข
44781648600077829
65
4
ป.1
2
เด็กชายวีรภัทร เสนจันตะ
44821648600070042
66
5
ป.1
2
เด็กหญิงเกตุชญา อ่อนศรี
44841640100179676
67
6
ป.1
2
เด็กหญิงพัชรี พวงไธสง
44881139700108551
68
7
ป.1
2
เด็กหญิงเพลินไพลิน ทักษิณ
44911648600068561
69
8
ป.1
2
เด็กหญิงมณีณัฎฐ์ ก้อนสะเทื้อน
44921648600079449
70
9
ป.1
2
เด็กหญิงมัณฑนา ศิริโภคา
44931648600074226
71
10
ป.1
2
เด็กหญิงลลิตา คำเย
44981648600082695
72
11
ป.1
2
เด็กหญิงนิภาสิริ ทรงเมือง
45121640600081152
73
12
ป.1
2
เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญผ่อง
45421659500040649
74
13
ป.1
2
เด็กชายปุญญาพัฒน์ ธิมาชัย
45461648600067335
75
14
ป.1
2
เด็กหญิงสุชัญญา เลื่อนชิด
55621648600068129
76
1
ป.2
1
เด็กชายกรีติ ทองงาม
44141648600048683
77
2
ป.2
1
เด็กชายชาญวิทย์ คงศาสตร์
44171648600051251
78
3
ป.2
1
เด็กชายธนกร ฉิมชู
44181648600048624
79
4
ป.2
1
เด็กชายนนทวัฒน์ โพธิ์เนียม
44191648600059511
80
5
ป.2
1
เด็กชายปัณณวัฒน์ ศรีบานเย็น
44201648600053971
81
6
ป.2
1
เด็กชายปิยวัฒน์ สุขสอน
44211648600045048
82
7
ป.2
1
เด็กชายศุภณัฐ เฉื่อยพุก
44241648600062945
83
8
ป.2
1
เด็กชายอรรถพันธ์ บ่ายเจริญ
44251129902280622
84
9
ป.2
1
เด็กหญิงปรีดาภรณ์ สุวรรณเทพ
44271648600060802
85
10
ป.2
1
เด็กหญิงธนัตถ์นันท์ สอนโต
44281648600058824
86
11
ป.2
1
เด็กหญิงกันต์กมน สุวรรณขำ
44301648600052559
87
12
ป.2
1
เด็กหญิงจารุพิชญา พุ่มเรียบ
44311648600062317
88
13
ป.2
1
เด็กหญิงจารุวรรณ สิงห์ลอ
44321648600054667
89
14
ป.2
1
เด็กหญิงจีรพร มอญเปิย
44331648600060071
90
15
ป.2
1
เด็กหญิงณัฎฐธิดา ยอดทอง
44341648600063097
91
16
ป.2
1
เด็กหญิงณัฐชา หล้าต๋า
44361219901394976
92
17
ป.2
1
เด็กหญิงณิชานันท์ อินต๊ะรักษา
44371648600048969
93
18
ป.2
1
เด็กหญิงธัญวรัตม์ เหล็กสิงห์
44381659902639529
94
19
ป.2
1
เด็กหญิงพิชญานัณต์ สุวรรณคาม
44411629900962853
95
20
ป.2
1
เด็กหญิงเพ็ญนภา โคตรภักดี
44421648600055540
96
21
ป.2
1
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ อ่ำนามอญ
44431119902633991
97
22
ป.2
1
เด็กหญิงสุชานันท์ สุขบรรเทิง
44441648600063062
98
23
ป.2
1
เด็กหญิงอภิชยา เกิดป้อม
44461648600056147
99
24
ป.2
1
เด็กหญิงอรวี ปะตังเวสัง
44471648600054284
100
25
ป.2
1
เด็กหญิงอริสา รอบุญ
44481648600060713
Loading...
Main menu