ข้อมูลครู สหวิทยาเขต 2 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Timestampสหวิทยาเขตโรงเรียน(คำนำ)ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง(ขั้น/วิทยฐานะ)
ระดับชั้นที่สอน
หมายเลขโทรศัพท์-มือถือ
Id LineFacebookผลงานวิชาการ(กรณีได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญพิเศษ)
2
7/4/2016 11:39:38สหวิทยาเขต 201.สิรินธรนางกัลยา ถมยางกูร
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น878702116Kullaya2902กัลยา ถมยางกูร
การพัฒนาการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ค33201 เรื่องวงกลม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิรินธร โดยการใช้โปรแกรม The Geometer's sketchpad
3
7/4/2016 15:21:59สหวิทยาเขต 201.สิรินธรนางกัลยารัตน์ แสนกล้าครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย813603669K_newnewKronew New-
4
7/4/2016 15:19:45สหวิทยาเขต 201.สิรินธรนางชริกา อุรารื่นครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย898653625NUAL171106Charika Uraruen-
5
7/4/2016 11:41:23สหวิทยาเขต 201.สิรินธรนางบงกช บุญโต
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น840383354-ิbongkochการศึกษาผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง พหุนาม โดยใช้แบบฝึกทักษะ
6
7/4/2016 11:55:55สหวิทยาเขต 201.สิรินธรนางพรประภา เชื่อมทอง
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น818788670--
รายงานการศึกษาผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง "การแปรผัน" โดยใช้แบบฝึกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550
7
7/4/2016 12:00:01สหวิทยาเขต 201.สิรินธรนางภัคภร ใสแจ่ม
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย956015536sedkeawsedkeaw saijamการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
8
7/4/2016 11:44:28สหวิทยาเขต 201.สิรินธรนางมิตรดี ดวงใจดี
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น817301160middee2500-
รายงานการพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
9
7/4/2016 11:57:51สหวิทยาเขต 201.สิรินธร
นางยุพาสินี สุทธิยานุช
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
850157190-
ยุพาสินี สุทธิยานุช
รายงานการพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่องเซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
10
6/27/2016 8:54:33สหวิทยาเขต 201.สิรินธรนางเรไร เผือดนอกครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย896258720rayrai29เรไร เผือดนอก-
11
7/4/2016 12:01:19สหวิทยาเขต 201.สิรินธรนางวรรณเพ็ญ ศรีโคตรครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น878745387
wanpensrikote2508
Wanpen Srikote-
12
7/4/2016 11:53:47สหวิทยาเขต 201.สิรินธรนางสาวธนาภรณ์ สกุลทอง
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น879585944-
Thanaporn Sakulthong
การพัฒนาชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
13
7/4/2016 15:17:39สหวิทยาเขต 201.สิรินธร
นางสาวนงนุช อินทรวงษ์โชติ
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย930967745--
รายงานผลการใช้เทคนิคการสอน เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (KWDL) ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ STAD ที่มีผลต่อการแก้โจทย์ปัญหาแจกแจงปกติ
14
7/4/2016 12:03:19สหวิทยาเขต 201.สิรินธรนางสาวนิตยา จินดาศรีครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
872545043-นิตยา จินดาศรี-
15
7/4/2016 15:54:51สหวิทยาเขต 201.สิรินธร
นางสาวสายสมร เจือจันทร์
ครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
918271985874927927littleann-
16
7/4/2016 15:55:58สหวิทยาเขต 201.สิรินธร
นางสาวสุวรรณี เสาร์ทอง
ครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น834099042-Neeny Nee-
17
7/4/2016 12:02:15สหวิทยาเขต 201.สิรินธร
นางสาวเสาวลักษณ์ เนื้่อทอง
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย898651700-
เสาวลักษณ์ เนื้่อทอง
-
18
7/4/2016 15:27:47สหวิทยาเขต 201.สิรินธร
นางสาวอรวรรณ ตันสุวรรณรัตน์
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
896244022Sunday_ry
Orawan Tansuwannarat
-
19
7/5/2016 12:57:28สหวิทยาเขต 201.สิรินธร
นายทรงไทย ปิยโชติสกุลชัย
ครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
902425869-
Songthai Piyachotsakunchai
-
20
7/4/2016 15:57:05สหวิทยาเขต 201.สิรินธรนายธีระพล เสาะแสวงครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย806578335806578335teerapon-
21
7/4/2016 15:23:29สหวิทยาเขต 201.สิรินธรนายศราวุฒิ สนใจครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย894657545894657545
ความฝันอันสูงสุด
-
22
7/4/2016 15:24:46สหวิทยาเขต 201.สิรินธรนายสุพรรณ ก้านอินทร์ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย985855949Krusu1000Krusuphan-
23
7/4/2016 11:29:52สหวิทยาเขต 201.สิรินธรนายสุพิชัย พลบูรณ์ศรี
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น827486579--รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 11 สัปดาห์
24
7/5/2016 12:58:39สหวิทยาเขต 201.สิรินธร
นายสุรวิทย์ชัย งามชื่นศิริกุล
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
931100254---
25
6/28/2016 14:31:51สหวิทยาเขต 202.สุรพินท์พิทยานางจิรานุช นาคีสังข์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
095-6025272sirikorn18
chiranuch171@gmail.com
แบบฝึกทักษะ เรื่อง การวัดค่ากลางของข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
26
6/22/2016 20:01:18สหวิทยาเขต 202.สุรพินท์พิทยา
นางสาวนงเยาว์ สำคัญยิ่ง
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย093-8386882@iceirin
ครู คนนี้ มีแต่ให้
-
27
6/22/2016 6:15:55สหวิทยาเขต 202.สุรพินท์พิทยา
นางสาวอนงค์ภัทร์ ใบบัว
ครูผู้ช่วยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น871679485anongpat1989Anongpat Baibua-
28
6/29/2016 11:28:18สหวิทยาเขต 202.สุรพินท์พิทยา
นายอัฐพงศ์ จารุทรัพย์สดใส
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น929951445atapong4424
อัฐพงศ์ จารุทรัพย์สดใส
ไม่ได้ส่งผลงาน
29
6/23/2016 12:39:33สหวิทยาเขต 202.สุรพินท์พิทยา
ว่าที่ ร.อ.พิสิษฐ์ แวงสันเทียะ
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย858584585โป่ย ณ ลำตะคองโป่ย ณ ลำตะคองการพัฒนาชุดฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่อง เซต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
30
7/6/2016 10:59:26สหวิทยาเขต 203.นาดีวิทยา
นางมลิวรรณ์ วิวัฒน์วรนัย
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น850257907วัลย์นายา
k_ruwana@hotmail.com
การพัฒนานวัตกรรม( เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน หน่วยระบบจำนวนเต็มในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(TAI)
31
7/14/2016 13:38:08สหวิทยาเขต 203.นาดีวิทยา
นางสาวสุกานดา ธราจารวัตร
ครูผู้ช่วย
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
804812718chompooh05
Suganda Tarajarawat
ไม่มีคะ (ครูผู้ช่วย)
32
7/14/2016 14:20:40สหวิทยาเขต 203.นาดีวิทยานายถาวร หอมหวลครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
943055101943055101
thawon.h@gmail.com
-
33
7/14/2016 14:23:47สหวิทยาเขต 203.นาดีวิทยานายสุพิศ ตรองจิตต์ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย880807556880807556สุพิศ ตรองจิตต์ไม่มี
34
7/12/2016 15:35:46สหวิทยาเขต 204.โชคเพชรพิทยานางสุณิชา อาภาอมร
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น089-28028765089-28028765
sunicha1969@gmail.com
การพัฒนาผลสัมฤทธฺิ์ทางการเรียน เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วนโดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35
7/12/2016 13:54:28สหวิทยาเขต 204.โชคเพชรพิทยานายประดิษฐ์ สมสวย
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย089-2862676089-2862676
praditsomsuay@hotmail.co.th
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต
36
6/30/2016 11:20:09สหวิทยาเขต 205สุรินทร์ภักดีนางลำยอง พัวประเสริฐ
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
629191945629191945
lamyong phouprasert
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
37
6/30/2016 11:31:01สหวิทยาเขต 205สุรินทร์ภักดี
นางสาวจิตราวดี จันทร์ฝอย
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
801682269801682269--
38
6/27/2016 15:14:49สหวิทยาเขต 205สุรินทร์ภักดีนางสาวบานเย็น สิงห์คูณครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
823719900823719900banyen.singkoon-
39
6/25/2016 11:12:27สหวิทยาเขต 206.พญารามวิทยานางสาววราภรณ์ ศรีพรหมครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
879738169
waraporn12072523
เป็ด วราพร-
40
7/12/2016 13:17:33สหวิทยาเขต 206.พญารามวิทยานายอำนวย ฉิมกูล
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
819999131
Amnuai "นางรอง31"
อำนวย ฉิมกูล
การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
41
6/21/2016 16:32:30สหวิทยาเขต 207สุรินทร์พิทยาคมนางสาวจุฬา สุภิมารสครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย083-37202693083-3720263chula dow
42
6/28/2016 8:37:46สหวิทยาเขต 207สุรินทร์พิทยาคมนายโกวิทย์ ชัยทัพครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น091-8297262Mano
นายโกวิทย์ ชัยทัพ
-
43
6/22/2016 16:01:55สหวิทยาเขต 208.ท่าสว่างวิทยานายพันธ์ชิต ชิณบุตรพนักงานราชการ
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
801881978801881978Coo ca nit sad-
44
7/28/2016 13:46:01สหวิทยาเขต 2
09.แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นายภูมรินทร์ แก้วคำภาครูผู้ช่วย
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
988819336phumma.k
ภูมรินทร์ แก้วคำภา
กำลังพัฒนาอย่างเข้มฯ
45
6/25/2016 11:06:03สหวิทยาเขต 210.ตั้งใจวิทยาคมนางสาวแขไข. สิงคเสลิตครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
934846483934846483แขไข สิงคเสลิตชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค๒๓๑๐๑ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร
46
10/4/2016 13:43:27สหวิทยาเขต 202.สุรพินท์พิทยานายสนธยา ทองก่ำครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
902792828SONA.susu.Son susu-
47
10/4/2016 14:19:41สหวิทยาเขต 201.สิรินธร
นางสาวกอบแก้ว ภูมิธนารักษ์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย081-6608669--รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
48
10/4/2016 14:25:30สหวิทยาเขต 201.สิรินธรนางสาวรัตนา หวังสุดดีครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
098-1045519รัตนา
ขวัญข้าว หวังสุดดี
-
49
10/4/2016 16:33:41สหวิทยาเขต 202.สุรพินท์พิทยานายสวัสดิพงษ์ คงดีครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย842849849mspy205ครูตั้ม สุรินทร์ไม่มี
50
10/4/2016 16:41:46สหวิทยาเขต 202.สุรพินท์พิทยานายอภิชัย พิศโสระ
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
925258525kai2113อภิชัย พิศโสระการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภูหลวงวิทยา
51
10/5/2016 18:48:26สหวิทยาเขต 202.สุรพินท์พิทยานางสาวทัศนีย์ พางามพนักงานราชการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น095-6169951puinolovepui Tp pangam-
52
1/9/2017 21:57:20สหวิทยาเขต 202.สุรพินท์พิทยานายปิยะเทพ ใจดีครูผู้ช่วย
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
908180508908180508Piyathep Jaidee-
53
2/2/2017 10:24:37สหวิทยาเขต 201.สิรินธรนางสาวบานเย็น สิงห์คูณครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
082-3719900823719900Oui Banyen-
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu