3. คะแนนสอบกลางภาค (ง30253) 1-2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKOPQRSTUVWXYZ
1
บันทึกคะแนนสอบกลางภาค
2
ชื่อรายวิชา…การผลิตภาพยนตร์ (Film Production)… รหัสวิชา…ง 30253…
3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่…5/2....
5
ห้องเลขที่รหัสประจำตัวชื่อ-สกุล
จำนวนข้อที่ได้
คะแนนสุทธิ
ผลการประเมินซ่อมเสริมคะแนนหมายเหตุ
6
4020
7
149578
นายธนพล อารีเอื้อ
2010ผ่าน
8
249580
นายนัฐเดช ไพรเขตร์
2613ผ่าน
9
349595
นายเกียรติชัย เกณฑ์สาคู
2412ผ่าน
10
449621
นายจิรวัฒน์ คำอ้วน
2312ผ่าน
11
549622นายชินวัตร ลุนนี2613ผ่าน
12
649631
นายพรประสิทธิ์ คำภักดี
2010ผ่าน
13
749635
นายวิทูร วิทยาภูมิ
2312ผ่าน
14
849638นายศุภกร สิงห์คำ2513ผ่าน
15
949672
นายชินวัตร ทิพวัลย์
168ไม่ผ่านซ่อมเสริมแล้ว
16
1049679
นายปรเมษฐ์ พลเยี่ยม
179ไม่ผ่านซ่อมเสริมแล้ว
17
1149680นายเผดิม สุริโย179ไม่ผ่านซ่อมเสริมแล้ว
18
1249685นายศราวิน สุหา2613ผ่าน
19
1349743นายกีรติ พลดอน2814ผ่าน
20
1449744
นายจักรกฤษณ์ ยิ่งกำแหง
2814ผ่าน
21
1549804
นายพิทยาธร จันทร์เสถียร
3015ผ่าน
22
1650456นายพงศกร ทิพนัด2513ผ่าน
23
1752761นายบุญมี แน่นอุดร2111ผ่าน
24
1851798
นางสาว หทัยชนก ยามไชย
2010ผ่าน
25
1952522
น.ส.นภัสสร สิงห์ทอง
2513ผ่าน
26
2052523
น.ส.บุญรัตน์ วินทะไชย
2412ผ่าน
27
2152760น.ส.มนทกานต์ บุญคำ2312ผ่าน
28
22
29
23
30
24
31
25
32
26
33
27
34
28
35
29
36
30
37
149570นายกฤตนู คอนมะลา2513ผ่าน
38
249572
นายกิตติธัช ริโยธา
2513ผ่าน
39
349577
นายทิวากร วิลัยศิลป์
2312ผ่าน
40
449587
นายมงคล ศิริวารินทร์
2211ผ่าน
41
549611นายรักษ์กร ชาบัญ2312ผ่าน
42
649633นายภูธเนศ ภาคมฤค1910ผ่าน
43
749645
นายกัณฑ์ณัฎฐ์ พูนมากนอก
2111ผ่าน
44
849649
นายโชคพิทักษ์ มีสวัสดิ์
2312ผ่าน
45
949707
นายพันธกานต์ มะลาลัย
2714ผ่าน
46
1049710
นายวีรภัทร ชมภูวิเศษ
2412ผ่าน
47
1149724
นายธนภัทร ประทุมทิพย์
1910ผ่าน
48
1249725
นายธรรมพล ศรีเวียง
1910ผ่าน
49
1349745
นายชาญวิทย์ แก่นนาคำ
2714ผ่าน
50
1449746
นายชินวัตร ขวานเพชร
2412ผ่าน
51
1549760
นายรหัท ทองนาเมือง
2814ผ่าน
52
1649762นายวัชรพล มงคลศรี2613ผ่าน
53
1750429
นายปิติภัทร พลเยี่ยม
2412ผ่าน
54
1852524
น.ส.พิมลรัตน์ อินอุ่นโชติ
1910ผ่าน
55
1952525น.ส.ศศิตา ไกยสวน2412ผ่าน
56
20
57
21
58
22
59
23
60
24
61
25
62
26
63
27
64
28
65
29
66
30
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...