ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
รายชื่อนักศึกษารับไปรษณียภัณฑ์ประจำวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จำนวน…9... ฉบับ
3
ลำดับที่
ประเภท
ชื่อ-สกุล
หมายเลข
สถานะ
วัน/เดือน/ปี
4
1EMSวสันต์ อุปรีย์4126
5
2Oมนธิรา จันสุตะ2805รับแล้ว1/11/2564
6
3EMS
เรืองวิทย์ ภูทิพย์
9065รับแล้ว1/11/2564
7
4EMSศิลป์สุภา ภูขมร4831รับแล้ว5/11/2564
8
5EMSศศิธร มิดนอก4852รับแล้ว3/11/2564
9
6EMSพวัฒน์ วังคะฮาต5596รับแล้ว1/11/2564
10
7O
พศิน นิลธนาปกรณ์
3817รับแล้ว1/11/2564
11
8Rปัญณพร แสงงาม8220รับแล้ว1/11/2564
12
9EMSจุฑากานต์ ผิวทน1974รับแล้ว2/11/2564
13
14
รายชื่อนักศึกษารับไปรษณียภัณฑ์ประจำวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 จำนวน…6... ฉบับ
15
ลำดับที่
ประเภท
ชื่อ-สกุล
หมายเลข
สถานะ
วัน/เดือน/ปี
16
1R
พศิน นิลธนาปกรณ์
5679รับแล้ว22/11/2564
17
2Rสุพิชญา ฟักแดง3389รับแล้ว15/11/2564
18
3Rจิรพร ดลพันธุ์7339รับแล้ว2/11/2564
19
4LAJamyang Selden9877รับแล้ว3/11/2564
20
5EMS
เรืองวิทย์ ภูทิพย์
1804รับแล้ว2/11/2564
21
6EMSจิรพร ดลพันธุ์881รับแล้ว2/11/2564
22
23
รายชื่อนักศึกษารับไปรษณียภัณฑ์ประจำวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จำนวน…2... ฉบับ
24
ลำดับที่
ประเภท
ชื่อ-สกุล
หมายเลข
สถานะ
วัน/เดือน/ปี
25
1EMS
พัฒนพงศ์ บุญเพ็ง
398รับแล้ว4/11/2564
26
2EMS
ลักษิกา แม้นรักษา
2522รับแล้ว3/11/2564
27
28
รายชื่อนักศึกษารับไปรษณียภัณฑ์ประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 จำนวน…12... ฉบับ
29
ลำดับที่
ประเภท
ชื่อ-สกุล
หมายเลข
สถานะ
วัน/เดือน/ปี
30
1EMS
ปริณดา แสงสุวรรณ
8112รับแล้ว5/11/2564
31
2R
พัชริสา เขมวุฒิพงษ์
7231รับแล้ว8/11/2564
32
3Rวรรณวิศา ทองบ่อ2101รับแล้ว5/11/2564
33
4EMS
ศศิประภา หวานอารมย์
9618รับแล้ว4/11/2564
34
5R
ฐิติกานต์ เชาว์ศรีกุล
1137รับแล้ว19/11/2564
35
6Rธนกร พิเศษ3920รับแล้ว8/11/2564
36
7EMS
มณีรัตน์ พันธ์พุฒ
550รับแล้ว8/11/2564
37
8R
พศิน นิลธนาปกรณ์
8433รับแล้ว22/11/2564
38
9R
สุขสวัสดิ์ คุณบัวลา
9289รัับแล้ว5/11/2564
39
10EMS
ลักษิกา แม้นรักษา
2544รับแล้ว4/11/2564
40
11Pชุติมา ฤทธิสอน4376รับแล้ว8/11/2564
41
12EMSปวีณา ไชยดิลก5368รับแล้ว4/11/2564
42
43
รายชื่อนักศึกษารับไปรษณียภัณฑ์ประจำวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 จำนวน…8... ฉบับ
44
ลำดับที่
ประเภท
ชื่อ-สกุล
หมายเลข
สถานะ
วัน/เดือน/ปี
45
1Rวงศกร เพ็ชร์พล7564
46
2Rตะวัน สุนะเทพ7453รับแล้ว11/11/2564
47
3EMS
ขวัญแก้ว วรรณพัฒน์
9350รับแล้ว8/11/2564
48
4EMS
อริสรา แสนเขื่อน
9933รับแล้ว8/11/2564
49
5Rชลธินี บาลโสง6571รับแล้ว8/11/2564
50
6EMSNapaporn PW8660รับแล้ว6/11/2564
51
7O
พงศ์ปณต หวังสมนึก
2775รับแล้ว9/11/2564
52
8R
ธเนศ สีห์พิทักษ์เกียรติ
5373รับแล้ว5/11/2564
53
54
รายชื่อนักศึกษารับไปรษณียภัณฑ์ประจำวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 จำนวน…28... ฉบับ
55
ลำดับที่
ประเภท
ชื่อ-สกุล
หมายเลข
สถานะ
วัน/เดือน/ปี
56
1R
วชิราภรณ์ ลักษ์ศิลป์
1096รับแล้ว8/11/2564
57
2EMS
พิมพ์ภัทรา ชัยหิรัญกิตติ์
25รับแล้ว15/11/2564
58
3Rชุติมา ฤทธิสอน1648รับแล้ว8/11/2564
59
4Pชลธินี บาลโสง8906รับแล้ว10/11/2564
60
5EMS
อุษณีย์ อังคุระษี
2204รับแล้ว8/11/2564
61
6Rมัทนา ภาพันธ์3872รับแล้ว10/11/2564
62
7EMS
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินฯ
1874รับแล้ว8/11/2564
63
8EMS
ทิพย์วิมล จันทร์แก้ว
3166รับแล้ว8/11/2564
64
9EMSกรชวัล ศรีสุข6460รับแล้ว9/11/2564
65
10Rวาสนา โสพันธ์7538รับแล้ว24/11/2564
66
11EMS
ณิชา วัฒนพฤกษชาติ
6565
67
12R
สุจิตราภรณ์ ใจสุข
2556
68
13R
พัชรวลัย มั่งคั่ง
71รับแล้ว9/11/2564
69
14EMSปวีณา ไชยดิลก4362รับแล้ว8/11/2564
70
15EMSธันยมัย กันแก้ว7206รับแล้ว8/11/2564
71
16EMS
ธิดามาส มะลัยทอง
4385รับแล้ว8/11/2564
72
17EMSรัตนวดี นามแก้ว7464รับแล้ว8/11/2564
73
18EMS
เบญจวรรณ คำสงค์
9206รับแล้ว10/11/2564
74
19R
ศิริพร วงษ์จันทร์
2117รับแล้ว8/11/2564
75
20R
กานดาวศรี วัดสูงเนิน
4657รับแล้ว11/11/2564
76
21EMS
สุกัญญา บุญตะนัย
3536รับแล้ว8/11/2564
77
22R
พศิน นิลธนาปกรณ์
9527รับแล้ว22/11/2564
78
23EMSศรัณย์ สืบสังข์2608รับแล้ว10/11/2564
79
24Oรติธร ปั้นมณี5234รับแล้ว12/11/2564
80
25EMSรัตนวดี นามแก้ว6186รับแล้ว8/11/2564
81
26EMS
ณัฐริกา จอมคำสิงห์
9073รับแล้ว8/11/2564
82
27EMSวรนุช กอมณี2277รับแล้ว8/11/2564
83
28EMSสิปปกร ปฎิทานัง9369รับแล้ว9/11/2564
84
85
รายชื่อนักศึกษารับไปรษณียภัณฑ์ประจำวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จำนวน…14... ฉบับ
86
ลำดับที่
ประเภท
ชื่อ-สกุล
หมายเลข
สถานะ
วัน/เดือน/ปี
87
1EMSกมลชนก พิญพงค์4829รับแล้ว9/11/2564
88
2EMSนพชัย สอนนำ4639รับแล้ว12/11/2564
89
3Rชลรินี บาลโสง5962รับแล้ว10/11/2564
90
4Rวิยะดา อินธิมาศ9092รับแล้ว9/11/2564
91
5EMSยุวธิดา ฮวดศรี7728รับแล้ว9/11/2564
92
6EMS
พัณณิตา เจริญรัตน์
1546รับแล้ว11/11/2564
93
7EMSปิยมาศ จันทอง4172รับแล้ว10/11/2564
94
8R
นลพรรณ อุดมการเกษตร
8933รับแล้ว11/11/2564
95
9R
วชิราภรณ์ ลักษ์ศิลป์
9041รับแล้ว9/11/2564
96
10EMS
ณัฐนันท์ แก่นเกษ
6097รับแล้ว11/11/2564
97
11EMSสุนทรา ชัยศรี7896รับแล้ว10/11/2564
98
12EMS
ประณิธาน บุญเขื่อง
6472รับแล้ว9/11/2564
99
13EMS
ทิพย์สุดา วารีย์
4364รับแล้ว10/11/2564
100
14Pอาทิตยา นาโส1611