ทุนนำเสนอและตีพิมพ์งานวิจัย 2560 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ประทับเวลาชื่อ - สกุลหน่วยงานประเภทนำเสนอชื่องานประชุมวิชาการ/ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ชื่อบทความ/ชื่องานวิจัย
วันที่นำเสนอ/ตีพิมพ์
รายละเอียดการตีพิมพ์ (เล่มที่/ฉบับที่/เลขหน้า)
ประเภทของผลงาน
งบประมาณที่ได้รับสนับสนุน
งบประมาณโครงการที่ให้ทุน
Download Fileโครงการงบ 7 % ปี 60
2
27/12/2016, 14:13:49นายณัฐพงษ์ วงษ์มาเทคโนโลยีการเกษตรนำเสนอแบบโปสเตอร์การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15
ผลของวัสดุห่อผลต่อคุณภาพผลของลิ้นจี่พันธ์นครพนม 1
9/11/2016รหัสบทความ PT07176ตีพิมพ์ TCI16,000 บาท
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-d2NBV3hUdXAxREk/view?usp=sharing
3
27/12/2016, 14:38:19รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
นำเสนอนวัตกรรมSeoul International Invention Show 2016 (SIIF 2016)
อุปกรณ์ปรับอุณหภูมิร่างกายส่วนบุคคล
Personal Temperature Control Devices
1/12/2016
นวัตกรรมระดับนานาชาติ
37,000 บาท
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-dVJvdlFSZ1VkVjg/view?usp=sharing
4
27/12/2016, 14:42:27
นายวีระศักดิ์ เจริญรัตน์
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
นำเสนอนวัตกรรมSeoul International Invention Show 2016 (SIIF 2016)
ระบบตรวจเพลิงไหม้ด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกเซนเซอร์
Fire Detection system with Thermoelectrict Sensor
1/12/2016
นวัตกรรมระดับนานาชาติ
37,000 บาท
https://drive.google.com/a/snru.ac.th/file/d/0BzQqgOeJZZ2-NjFXUTRncmlCbE0/view?usp=sharing
5
27/12/2016, 14:52:12
นายประวิทย์ อ่วงอารีย์
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
นำเสนอนวัตกรรมSeoul International Invention Show 2016 (SIIF 2016)
เครื่องกลั่นน้ำจืดแบบพกพา
Portable water distiller
1/12/2016
นวัตกรรมระดับนานาชาติ
37,000 บาท
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-SHdFbnJiWjlGYXM/view?usp=sharing
6
27/12/2016, 14:54:33นางสาวณีรนุช วรไธสง
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
นำเสนอนวัตกรรมSeoul International Invention Show 2016 (SIIF 2016)
นวัตกรรมต้นแขนฉีดยา
The innovation deltoid muscle injection models
1/12/2016
นวัตกรรมระดับนานาชาติ
37,000 บาท
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-Z2UzTlZZUFBDSFU/view?usp=sharing
7
27/12/2016, 14:57:55นายครรชิต สิงห์สุข
สถาบันวิจัยและพัฒนา
นำเสนอนวัตกรรมSeoul International Invention Show 2016 (SIIF 2016)
เทอร์โมอิเล็กทริกมอดูลสู่เชิงพาณิชย์
Thermoelectrict module
1/12/2016
นวัตกรรมระดับนานาชาติ
37,000 บาท
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-YTVybnFNRTd2anc/view?usp=sharing
8
27/12/2016, 15:00:28
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา เกษมสินธ์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นำเสนอนวัตกรรมSeoul International Invention Show 2016 (SIIF 2016)ลูกประคบร้อน-เย็น1/12/2016
นวัตกรรมระดับนานาชาติ
37,000 บาท
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-TGZORmU3Mm9oYzg/view?usp=sharing
9
27/12/2016, 15:19:51
นายสุดประไทย บุพศิริ
ครุศาสตร์ตีพิมพ์Kragujevac Journal of Mathematics
Solution of a Partial Differential Equation Related to the Operator
27/10/2016Volume 41(2) (2017), Pages 251-258
วารสารระดับนานาชาติ Q3
15,000 บาท
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/a/snru.ac.th/file/d/0BzQqgOeJZZ2-VHJZRy1YT3paV3c/view?usp=sharing
10
27/12/2016, 15:38:18
นางสาวรัตน์มณี ชนะบุญ
เทคโนโลยีการเกษตรตีพิมพ์Zootaxa
Two new Cambodian semi-aquatic earthworms in the genus Glyphidrilus Horst, 1889 (Oligocheata, Almidae), based on morphological and molecular data
11/11/2016Zootaxa 4189 (3):543-558
วารสารระดับนานาชาติ Q2
17,500 บาท
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-VExQNWtxdlMwRTg/view?usp=sharing
11
27/12/2016, 15:52:05
นายจิตติ กิตติเลิศไพศาล
วิทยาการจัดการนำเสนอแบบบรรยายMDSG Conferences Kuala Lumpur 2016
Technical Efficiency of Rubber Farmers' in Changwat Sakon Nakhon: Stochastic Frontier Analysis
10/5/2016IJEFI, 2016, 6(S6) 138-141
นำเสนอระดับนานาชาติ
30,000 บาท
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-dWtHUlNDc0lSRHc/view?usp=sharing
12
11/1/2017, 14:54:04รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ACS Applied Materails & Interfaces
Thermoelectric Properties of Indium and Gallium Dually Doped ZnO Thin Film
18/11/2016เล่มที่ 8 หน้า 33916-33923
วารสารระดับนานาชาติ Q1
20,000 บาท
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-dVJvdlFSZ1VkVjg/view?usp=sharing
13
11/1/2017, 15:05:15นายนพรัตน์ พัชณีย์เทคโนโลยีการเกษตรตีพิมพ์วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
ผลของการเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลากดเหลือง
7/12/2016เล่มที่ 2 ฉบับที่ 11ตีพิมพ์ TCI13,000 บาท
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-SGdKSjEyTnVMVk0/view?usp=sharing
14
16/1/2017, 15:25:25
อาจารย์วิบูลสุข ตาลกุล
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์รมยสาร
โปรแกรมพัฒนาจิตของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสกลนคร
22/11/2016
ปีที่ 14 ฉบับพิเศษ (พฤศจิกายน) 2559 page 73-79
ตีพิมพ์ TCI13,000 บาท
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-UklGRFVGUXUyYUU/view?usp=sharing
15
16/1/2017, 15:30:37
อาจารย์ครองใจ โสมรักษ์
เทคโนโลยีการเกษตรตีพิมพ์วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์การผลิตปุ๋ยจากกากคราม3/11/2016ปีที่ 11 ฉบับพิเศษที่ 3 page 132-140ตีพิมพ์ TCI2-
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-dWpUdkQ5NC1fQUE/view?usp=sharing
16
16/1/2017, 15:36:07
อาจารย์สาคร อินทะชัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การอบแห้งพริกด้วยเครื่องอบแห้งแบบโรตารี่โดยใช้รังสีอินฟาเรด
3/11/2016ปีที่ 11 ฉบับพิเศษที่ 3ตีพิมพ์ TCI2-
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-bWxsU3B1RUhvb1E/view?usp=sharing
17
16/1/2017, 16:31:23
ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล
วิทยาการจัดการตีพิมพ์
4th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC IV)
Demographic Factors Affecting on Organizational Citizenship Behavior in One Sub-District Administrative Organization in Phanna Nikhom District, Sakon Nakhon Province
22/11/2016
Proceeding 4th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC IV)
นำเสนอระดับนานาชาติ
-
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-TkVyazRST1pBWUU/view?usp=sharing
18
16/1/2017, 16:36:04
อาจารย์ชาติชัย อุดมกิจมงคล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลในจังหวัดสกลนคร
22/11/2016ฉบับพิเศษ ประจำปี 2559นำเสนอระดับชาติ-
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-Y2o5TXVPQ0NNU3c/view?usp=sharing
19
2/2/2017, 16:12:40
อาจารย์สุรชัย ชินบุตร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์วารสารไทยศึกษา
อุรังคธาตุนิทานพุทธตำนานพระเจ้าเลียบดลกฉบับอีสานล้านช้าง : การสืบทอดและการสร้างสรรค์
30/6/2016
เล่มที่(Vol.) 12 ฉบับที่ (์No.) 1 เลขหน้า (pp) 1-34
ตีพิมพ์ TCI123,000 บาท
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-VVgxa1dmZXBqeWs/view?usp=sharing
20
2/2/2017, 16:22:11
อาจารย์ภัชราภรณ์ สาคำ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การจัดการพื้นที่ป่าอย่างมีส่วนร่วม : ข้อเสนอภายใต้บริบทองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าต้นน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร
24/11/2016เล่มที่ 11 ฉบับที่ พิเศษ เลขหน้า 41-50ตีพิมพ์ TCI21,500 บาท
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-WjJEaGp5QWN4SFk/view?usp=sharing
21
7/2/2017, 10:34:39
อาจารย์ณีรนุช วรไธสง
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
นำเสนอแบบบรรยาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่ 1
"พลวัตสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศคติต่อผู้สูงอายุของประชาชนในเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
9/2/2017นำเสนอระดับชาติ3,275 บาท
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-SnhwOGdQakpRcVk/view?usp=sharing
22
7/2/2017, 10:47:14
อาจารย์สุวัสสา ปั้นเหน่ง
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
นำเสนอแบบบรรยาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่ 1
"พลวัตสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"
แสงสว่างจากการทำงานของพนักงานในสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9/2/2017นำเสนอระดับชาติ3,275 บาท
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-bHlSR2h0Nzk0cDg/view?usp=sharing
23
7/2/2017, 10:58:20
อาจารย์วิบูลย์สุข ตาลกุล
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
นำเสนอแบบบรรยาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่ 1
"พลวัตสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"
ทักษะชีวิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
9/2/2017นำเสนอระดับชาติ3,275 บาท
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-eVRPRUxQemtEdUE/view?usp=sharing
24
7/2/2017, 11:08:09
อาจารย์จิราภรณ์ จำปาจันทร์
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
นำเสนอแบบบรรยาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่ 1
"พลวัตสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"
ผลการใช้สื่อชุดการสอนเพื่อส่งเสริมความรู้การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9/2/2017นำเสนอระดับชาติ3,275 บาท
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-NUlZeDdtaTdyaVU/view?usp=sharing
25
9/2/2017, 16:25:40
ผศ.ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
Examiming Student ICT Ownership, Use and Preferences towards Electronically Delivered Learning Resources in Nakhon Phanom University and Sakon Nakhon Rajabhat University
1/8/2016
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559 หน้า 7 - 15
ตีพิมพ์ TCI13,000 บาท
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-MXhVdlJvYXNCcW8/view?usp=sharing
26
9/2/2017, 16:41:33
อาจารย์สถิตย์ ภาคมฤค
ครุศาสตร์ตีพิมพ์
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
บทบาทของวรรณกรรมอีสานต่อฮีต 121/1/2017ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เลขหน้า 29-46ตีพิมพ์ TCI13,000 บาท
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-dGw2UXBlMEZpTkE/view?usp=sharing
27
9/2/2017, 16:49:02
อาจารย์เพชรรัตน์ ใจบุญ
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์Drying Technology
Improving head rice yield of glutinous rice by novel parboiling process
14/12/2016vol 34 no 16
วารสารระดับนานาชาติ Q1
20,000 บาท
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-c3ZBRmo1dWFabGM/view?usp=sharing
28
9/2/2017, 17:02:40
รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
ครุศาสตร์ตีพิมพ์
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร
1/11/2016ปีที่ 35 ฉบับที่ 5ตีพิมพ์ TCI21,500 บาท
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-cXZUT2hINHU3c0U/view?usp=sharing
29
10/2/2017, 12:03:19
อาจารย์ก้องภพ ศิริบุตร
ครุศาสตร์นำเสนอแบบบรรยาย
งานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 1
การประเมินความเสี่ยงด้วยความน่าจะเป็นรูอินเวลาจำกัดในการประกันภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้า โดยที่ค่าสินไหมทดแทนมีการแจกแจงแบบพาริโต
19/1/2017นำเสนอระดับชาติ3,500
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-M1RjS1dUWU5nOE0/view?usp=sharing
30
19/4/2017, 17:15:13
ผศ.ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง
ครุศาสตร์นำเสนอแบบบรรยาย
2016 IACSS
International Academic Conference on Social Sciences
Ability of English for Communicate by Using SPED Teachers Application in Thailand
8/12/2016IACSS Conference Proceeding page 62-68
นำเสนอระดับนานาชาติ
20,000 บาทโครงการงบ 7% ปี 60
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-Z1lEOFhlRmZEdWM/view?usp=sharing
31
19/4/2017, 17:44:29
นางสาววิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
นำเสนอแบบบรรยาย
The 3rd International Symposium on Social Sciences and Management (ISSSM)
The Process of Research-Project Management with an Umbrella Project to Look after Smaller Member Projects : Case study of Sakon Nakhon Rajabhat University
21/1/2017
นำเสนอระดับนานาชาติ
20,000 บาทโครงการงบ 7% ปี 60
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-UjlCd29XcnBVRkU/view?usp=sharing
32
19/4/2017, 17:54:58ดร.สุรชัย ชินบุตร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นำเสนอแบบบรรยาย
2016 IACSS
International Academic Conference on Social Sciences
Praya Sri Kotrabong : Culture Hero of the Mekong River Basin
8/12/2016
นำเสนอระดับนานาชาติ
20,000 บาทโครงการงบ 7% ปี 60
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-dGl1YVhYbDBocGs/view?usp=sharing
33
20/4/2017, 9:25:58
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา เกษมสินธ์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ
เครื่องกัดแผ่นวงจรพิมพ์กึ่งอัตโนมัติ (The PCB milling machine semi-automatic)
31/12/2016เล่มที่ 4 ฉบับที่ 2 เลขหน้า 172-186ตีพิมพ์ TCI21,500 บาทโครงการงบ 7% ปี 60
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-N2o5eV9TU0xXcVk/view?usp=sharing
34
20/4/2017, 13:35:14
ผศ.ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง
วิทยาการจัดการนำเสนอแบบบรรยาย
International Symposium on Social Sciences and Management (ISSSM)
A Study of Citizenship Education in Provincial Primary Schools in the North East of Thailand
21/1/2017
นำเสนอระดับนานาชาติ
20,000 บาทโครงการงบ 7% ปี 60
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-T0FHTmlhdjZIZHc/view?usp=sharing
35
20/4/2017, 14:27:52ผศ.ปกกสิณ ชาทิพฮด
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นำเสนอแบบบรรยาย
The 3rd International Symposium on Social Sciences and Management (ISSSM)
The Role of Phu Tai Woman through Their Local Wisdom of Indigo-Dyed Textile in Community Strengthening in Sakon Nakhon Province, Thailand
21/1/2017
นำเสนอระดับนานาชาติ
20,000 บาทโครงการงบ 7% ปี 60
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-UUh4N213Zk9PS1E/view?usp=sharing
36
20/4/2017, 14:43:47รศ.ดร.จำนง วงษ์ชาชม
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
นำเสนอแบบบรรยาย
The 8th Workshop of the Asia Library & Information Research Group (ALIRG 2016)
The Role of Information Technology Management Systems in Thailand's Secondary Schools; a case study of Secondary Education Service Area 23 in Sakon Nakhon Province, Thailand
6/10/2016
นำเสนอระดับนานาชาติ
20,000 บาทโครงการงบ 7% ปี 60
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-aDJFX0VwcklxYlk/view?usp=sharing
37
23/5/2017, 17:40:54
อาจารย์อุทุมพร หลอดโค
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นำเสนอแบบบรรยาย
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2559
กระบวนการสร้างข้อบัญญัติตำบลเรื่องการจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
19/12/2016proceedingนำเสนอระดับชาติ8000
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-dENCb0VOVXhzNVE/view?usp=sharing
38
23/5/2017, 18:01:51
อาจารย์ทรงทรัพย์ อรุณกมล
เทคโนโลยีการเกษตรตีพิมพ์แก่นเกษตร
ระดับโปรตีนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของกุ้งก้ามแดงวัยอ่อน
31/3/2017แก่นเกษตร 45 ฉบับพิเศษ 1ตีพิมพ์ TCI13000 บาท
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-Q1pXOURSVVk0T0U/view?usp=sharing
39
23/5/2017, 18:11:27
อาจารย์กิติมา ขุนทอง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นำเสนอแบบบรรยายThe 1st NGC-PSPA 2017
ผีอารักษ์เกลือ : สถานะและการดำรงอยู่ของความเชื่อเหนือธรรมชาติกับการจัดการทรัพยากรในสภาวะสมัยใหม่
29/4/2017Proceedingนำเสนอระดับชาติ3500 บาท
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-cFE1dVU1SVBpN1U/view?usp=sharing
40
23/5/2017, 18:22:44
อาจารย์อรุณ วงศ์จิรัฐติ
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์Pertanika
Utilisation of Local Crops as Alternative Media for Fungal Growth
29/3/2017เล่มที่ 40 ฉบับที่ 2 เลขหน้า 295-304
วารสารระดับนานาชาติ Q3
12500 บาท
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-N0N6RkhDTm55ajQ/view?usp=sharing
41
1/8/2017, 11:20:38
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง
วิทยาการจัดการตีพิมพ์วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
การพัฒนาทักษะความเป็นพลเมืองตามระบบประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
1/5/2017เล่มที่ 6 ฉบับที่ 2ตีพิมพ์ TCI13000 บาท
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-bHZYdUE1dlBZbzA/view?usp=sharing
42
1/8/2017, 11:28:36นายวุฒิชัย รสชาติ
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์Chiang Mai J. Sci.
Efficient Conversion of Oils to Biodiesel Catalyzed by Uncalcined Disodium Metasilicate Granules
15/6/2017เล่มที่ 4 หน้า 1-13
วารสารระดับนานาชาติ Q3
15000 บาท
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-ZFlVZV9iVG1nWmM/view?usp=sharing
43
1/8/2017, 11:39:33
นายประวิทย์ อ่วงอารีย์
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์Frontiers in Artificial Intelligence and Applications
Monitoring atmospheric morsture using GPS Precipitable water vapor (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications)
11/7/2017เล่มที่ 292 เลขหน้า 123-134
วารสารระดับนานาชาติ Q4
12500 บาท
งบรายได้ 60 (โครงการให้ทุนนำเสนอ)
https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-emhMdFcxTGM1eGM/view?usp=sharing
44
8/11/2017, 17:02:01
อาจารย์ก้องภพ ชาอามาตย์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นำเสนอแบบบรรยาย
International STEM Education Conference iSTEM-Ed 2017
Application of buoy for water quality measurement using wireless systems
14/7/2017
นำเสนอระดับนานาชาติ
5500 บาทโครงการงบ 7% ปี 60
https://drive.google.com/a/snru.ac.th/file/d/1My6_q_fmJcTtQiLSw33hS_azLwPdLrx-/view?usp=sharing
45
8/11/2017, 17:55:12
อาจารย์ธเนศพล เจริญราษฎร์
ครุศาสตร์นำเสนอแบบบรรยาย
โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
"สร้างองค์ความรู้ สู่ท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน"
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสนอแบบ CBL
1/3/2017นำเสนอระดับชาติ3500โครงการงบ 7% ปี 60
https://drive.google.com/a/snru.ac.th/file/d/1_dOiNyPhgd0tZ_IZfl89VvvPttGcUtL6/view?usp=sharing
46
8/11/2017, 18:14:38
อาจารย์หรรษกร วรรธนะสาร
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์Pertanika Journal of Science and Technology
Phase Transition and Dielectric Properties of 0.9Pb(Fe1/2Nb1/2)O3-0.1PbTiO3 Modified with Nano ZnO
9/8/2017เล่มที่ 25 ฉบับที่ 2 เลขหน้า 527-536
วารสารระดับนานาชาติ Q4
15000 บาทโครงการงบ 7% ปี 60
https://drive.google.com/a/snru.ac.th/file/d/1K9FR8U6aGWr5JSKqXPNrhdzNQlltHkCh/view?usp=sharing
47
8/11/2017, 18:26:42Kemal Abdela
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นำเสนอแบบบรรยาย
8th International Conference on Socio-economic and Environmental Issues in Development 2017
Leadership: As a Key Determinant of Quality Education in Higher Institutions
28/4/2017
นำเสนอระดับนานาชาติ
12,974.47 บาทโครงการงบ 7% ปี 60
https://drive.google.com/a/snru.ac.th/file/d/1ab2S0OY_Wsm8gFK9U_X87FfGRkvQb77v/view?usp=sharing
48
8/11/2017, 18:39:49
อาจารย์จีระนันท์ เจริญรัตน์
วิทยาการจัดการตีพิมพ์Suranaree Journal of Science and Technology
Student Drop out Factor Analysis and trend prediction using decision tree
24/3/2017ตีพิมพ์ TCI13000 บาทโครงการงบ 7% ปี 60
https://drive.google.com/a/snru.ac.th/file/d/1xRVHVq4GQnGG-injRK1SsT4D4UnDHPWg/view?usp=sharing
49
8/11/2017, 18:45:26Mr.Steven Keysครุศาสตร์นำเสนอแบบบรรยาย
The 2nd International conference cultures and languages in the interrelation among southeast asian countries
Production Shift as Agents of Cultural Change in South East Asia
11/9/2017
นำเสนอระดับนานาชาติ
2000 บาทโครงการงบ 7% ปี 60
https://drive.google.com/a/snru.ac.th/file/d/1cbxKZsQNGFiHJwVMHzezTC7dkWO9eZ27/view?usp=sharing
50
8/11/2017, 18:50:37อาจารย์เมธาวี ยีมินวิทยาการจัดการตีพิมพ์
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุดรธานี
สภาพการรับรู้ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและบุคคลทั่วไปต่อความรู้ด้านมาตรฐานฮาลาล
1/11/2016เล่มที่ 5 ฉบับที่ 2 เลขหน้า 119ตีพิมพ์ TCI13000 บาทโครงการงบ 7% ปี 60
https://drive.google.com/a/snru.ac.th/file/d/16BJmllqtCnQ2IsrNWuvV46_FoOsmc6FC/view?usp=sharing
51
8/11/2017, 18:56:05
อาจารย์หรรษา องคสังห์
ครุศาสตร์นำเสนอแบบบรรยาย
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ : กรณีศึกษานักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
31/5/2017นำเสนอระดับชาติ3500 บาทโครงการงบ 7% ปี 60
https://drive.google.com/a/snru.ac.th/file/d/1m3dnEcIXmbHNiiBT-GN6oy4eRy1PYy51/view?usp=sharing
52
8/11/2017, 18:59:44อาจารย์เบญจพร อุผาครุศาสตร์นำเสนอแบบบรรยาย
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครั้งที่ 9
การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาการทำของเล่นในจังหวัดสกลนครเพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ของนักศึกษาสาชาวิชาวิทยาศาสตร์
31/5/2017นำเสนอระดับชาติ3500 บาทโครงการงบ 7% ปี 60
https://drive.google.com/a/snru.ac.th/file/d/1sTYSAkgMKsvtdZePzEdsvO_gVE4NL3_1/view?usp=sharing
53
8/11/2017, 19:10:10
อาจารย์ผกาพรรณ วะนานาม
ครุศาสตร์นำเสนอแบบบรรยาย
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 4
การวิจัยและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์บูรณาการกับท้องถิ่น โดยใช้โครงงานเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
21/7/2017นำเสนอระดับชาติ3500 บาทโครงการงบ 7% ปี 60
https://drive.google.com/a/snru.ac.th/file/d/1lgNWRs42XoqRX-gELXr0JmlUgg40zDKW/view?usp=sharing
54
8/11/2017, 19:22:16
อาจารย์นุจิรา กองทรัพย์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์วารวิจัยราชภัฏพระนครการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง30/11/2016์No 11 pp 184 - 193ตีพิมพ์ TCI13000 บาทโครงการงบ 7% ปี 60
https://drive.google.com/a/snru.ac.th/file/d/1S3vSO_EqsfXfnEm5Vcq65IgFx9FLFheq/view?usp=sharing
55
8/11/2017, 19:26:36
อาจารย์นุจิรา กองทรัพย์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์
Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
การจำลองสถานการณ์กระบวนการผลิตข้าวฮางงอก30/6/2017No 7 pp 106 - 122ตีพิมพ์ TCI13000 บาทโครงการงบ 7% ปี 60
https://drive.google.com/a/snru.ac.th/file/d/1hBVPYrQFTdAQpQ6Bq-YL18SxHI63LvnZ/view?usp=sharing
56
8/11/2017, 19:32:20
อาจารย์สาคร อินทะชัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นำเสนอแบบบรรยาย
The International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB2017)
Drying for increasing production capacity and maintaining the quality of Thai-french beef
28/6/2017
นำเสนอระดับนานาชาติ
20000 บาทโครงการงบ 7% ปี 60
https://drive.google.com/a/snru.ac.th/file/d/1fIa3ILpOH3vdJbJufW6Di5zVrBfZuZ44/view?usp=sharing
57
8/11/2017, 19:37:56
อาจารย์นพรัตน์ พัชณีย์
เทคโนโลยีการเกษตรตีพิมพ์
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผลของการขาดอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุย
23/6/2017vol 4 issue 1 page 9 - 17ตีพิมพ์ TCI21500 บาทโครงการงบ 7% ปี 60
https://drive.google.com/a/snru.ac.th/file/d/1fV21Q7hiEDj1XXovyZPJYhL2o56B-ONe/view?usp=sharing
58
8/11/2017, 19:42:59
อาจารย์อรอนงค์ ไชยรา
เทคโนโลยีการเกษตรตีพิมพ์UDRU
อัตราการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus x Clarias goriepinus) ที่เลี้ยงในบ่อพลาสติกและบ่อคอนกรีต
23/6/2017vol 4 no 1 pp 1 - 8ตีพิมพ์ TCI21500 บาทโครงการงบ 7% ปี 60
https://drive.google.com/a/snru.ac.th/file/d/1foA6Oz_rMS_ifLfgK5knDIH-Pn9ETwAy/view?usp=sharing
59
8/11/2017, 19:56:53
อาจารย์สุดประไทย บุพศิริ
ครุศาสตร์ตีพิมพ์FJMS
On the convolution product of the distributional families related to the operator
30/9/2017vol 100 no 8 pp1159 - 1168
วารสารระดับนานาชาติ
15000 บาทโครงการงบ 7% ปี 60
https://drive.google.com/a/snru.ac.th/file/d/1Z2ocNhSZx5_hEM6jC9CICIGt0_Hsg9pp/view?usp=sharing
60
8/11/2017, 20:01:53นายวุฒินันต์ ประทุม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์Suranaree J. Sci Technol.
A comparison of Rebar Quantities Obtained by Traditional VS BIM-based Methods
16/2/2017vol 23 no 1 pp 5 - 10ตีพิมพ์ TCI18000 บาทโครงการงบ 7% ปี 60
https://drive.google.com/a/snru.ac.th/file/d/11EaIvE3RBEW458ybj51xqi9V4arx9PGI/view?usp=sharing
61
8/11/2017, 20:08:22นายวุฒินันต์ ประทุม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์Engineering transections
Self-Adjust Pneumatic Loading Oedometer for 1D Consolidation
17/8/2015vol 18 no 2 pp 113 - 120ตีพิมพ์ TCI21500 บาทโครงการงบ 7% ปี 60
https://drive.google.com/a/snru.ac.th/file/d/1jlpOsowyMBnKbQeRZJMs6_jWFMLcJQnS/view?usp=sharing
62
8/11/2017, 20:15:06
อาจารย์สิทธิศักดิ์ ผุยโสภา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Standardized Operation Map for Communication in Construction Practices
5/10/2016vol 17 no 32 pp 11 - 25ตีพิมพ์ TCI13000 บาทโครงการงบ 7% ปี 60
https://drive.google.com/a/snru.ac.th/file/d/1b62FRt2EqAkhjoNSJJhvKGQdL_aB6T8P/view?usp=sharing
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu