TUYEN, GIO XUAT BEN XE KHACH YEN BAI,NGHĨA LỘ,LỤC YÊN