สารสนเทศ56
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
คำนำ
3
4
สารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน) ปีการศึกษา 2556 ฉบับนี้
5
เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
6
และให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน บุคคลทั่วไป ทั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาครบทุกโรงเรียนในสังกัด
7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
8
9
ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือ
10
สนับสนุนข้อมูลในการจัดทำสารสนเทศในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะนำไปใช้เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนา
11
งานด้านการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน ต่อไป
12
กลุ่มนโยบายและแผน
13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
14
สิงหาคม 2556
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu