ร่าง ตัวชี้วัดกำหนดโครงการหมู่บ้านเรียนร
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ลำดับที่
กิจกรรมวัตถุประสงค์
เครื่องมือในการวัด
ตัวชี้วัด (KPI)
หลักฐานร่องรอย
เกณฑ์การให้คะแนน
3
1การศึกษานอกระบบระดับขั้นพื้นฐาน๑.ประชาชนในหมู่บ้านได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ประถม
- ม.ต้น
- ม.ปลาย
๑. แบบสอบถาม
๒. แบบสังเกต
๓. แบบสัมภาษณ์

๑. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๑๕ - ๕๙ ปี)๑. แผนพัฒนาหมู่บ้าน
๒. ข้อมูล จปฐ.
๓. สรุปรารยงานข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. แผนการจัดการเรียนรู้
๕. บันทึกหลังการสอน
๖. รูปภาพกิจกรรม
4
๒.ปลอดผู้ไม่รู้หนังสือ
(ตามเกณฑ์ จปฐ.)

๑. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปลอดผู้ไม่รู้หนังสือ (๑๖ ปี ขึ้นไป)
๑. ข้อมูล จปฐ.
๒. สรุปรายงานข้อมูลไม่รู้หนังสือ
5
2การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ๑.ส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำไม่น้อยกว่า ๓๕ คน๑. แบบสอบถาม
๒. แบบสัมภาษณ์
๑. ร้อยละ ๕๐ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้
๒. ร้อยละ ๕๐ มีรายได้เพิ่มขึ้น
๓. ใช้สื่อดิจิตอลในการจำหน่ายสินค้า

๑. แบบขออนุญาตจัดตั้งกลุ่ม
๒.สรุปรายงานผล
๓. แบบติดตามผู้เรียน
หลังจากจบหลักสูตร
๔. มีศูนย์ฝึก/สาธิต/จำหน่าย
๕. ใบประกาศวิชาชีพ
๖. ใบประกาศ/โล่รางวัล
๗. สรุปรายงานผล
6
๒.พัฒนาอาชีพไม่น้อยกว่า ๓ กลุ่ม
7
ลำดับที่
กิจกรรมวัตถุประสงค์
เครื่องมือในการวัด
ตัวชี้วัด (KPI)
หลักฐานร่องรอย
เกณฑ์การให้คะแนน
8
3การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต๑.ประชาชนในหมู่บ้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะชีวิตดีขึ้น๑. แบบสอบถาม
๒. แบบสัมภาษณ์
๑. มีโครงการพัฒนาทักษะชีวิตไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการดำเนินชีวิต
๑. โครงการ
๒. กิจกรรมทักษะชีวิต
๓. โครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย (ป้องกันยาเสพติด/ปรองดองสมานฉันท์)
๔. สรุปผลรายงานผล
9
๒. กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้ที่ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข๑. โครงการ
๒. หลักสูตร
๓. จำนวนกิจกรรม
๔. สรุปผลรายงานผล
10
4การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน๑. ชุมชนอยู่ดีมีสุข
๑.๑ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล


๑. แบบสอบถาม
๒. แบบสังเกต
๓. แบบติดตามรายงานผล ศส.ปชต.

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมีความรู้และสามารถนำหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้
๑. แผนการดำเนินงาน ศส.ปชต.
๒.หนังสือความรู้
๓. แฟ้มความรู้
๔. นิทรรศการแบบถาวรหรือแบบเคลื่อนที่
๕. รูปแบบ จำนวนกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่
๖. เครือข่ายอาสาสมัคร ศส.ปชต.
๗. สรุปรายงานผล

11
ลำดับที่
กิจกรรมวัตถุประสงค์
เครื่องมือในการวัด
ตัวชี้วัด (KPI)
หลักฐานร่องรอย
เกณฑ์การให้คะแนน
12
4การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ๑.๒ ศูนย์ดิจิทัลชุมชุม๑. แบบสอบถาม
๒. แบบสังเกต
๓. แบบติดตามรายงานผล ศูนย์ดิจัทัลชุมชน
๑. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้๑. แผนงาน/โครงการ
๒. หลักสูตร
๓. แบบติดตามผู้สำเร็จหลักสูตร
๔. สรุปรายงานผล
13
๒. กิจกรรมเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม๑. แบบสอบถาม
๒. แบบสังเกต
๑. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนสามารถนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้๑. แผนงาน/โครงการ
๒. หลักสูตร
๓. แบบติดตามผู้สำเร็จหลักสูตร
๔. สรุปรายงานผล
14
๓. ชุมชนบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี๑. แบบสังเกต
๒. แบบสอบถาม
๑. ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนหมู่บ้านต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี๑. สรุปโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการคัดแยกขยะ (ขยะแห้ง/ขยะเปียก/ขยะรีไซเคิล)
15
ลำดับที่
กิจกรรมวัตถุประสงค์
เครื่องมือในการวัด
ตัวชี้วัด (KPI)
หลักฐานร่องรอย
เกณฑ์การให้คะแนน
16
5การศึกษาตามอัธยาศัย
๑. บ้านหนังสือชุมชน
๑. แบบสอบถาม
๒. แบบสัมภาษณ์
๑. หมู่บ้านละ ๑ แห่ง
๒. ร้อยละ ๕๐ ครอบครัวรักการอ่านของครัวเรือนหมู่บ้านต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๑. แผนการจักกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
๒. ลักษณธทางกายภาพ
๓. การบริหารจัดการ
๔. สื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
๕. กิจกรรมและการให้บริการ
๖. สรุปผลการดำเนินงาน


แบบบันทึกผู้ใช้บริการ
17
๒. หอกระจายข่าว๑. ครู กศน.ไปใช้บริการไม่น้อยกว่าเดือนละ ๒ ครั้ง๑. บันทึกผู้ใหญ่บ้าน
๒. หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
๓. แผ่นพับประชาสัมพันธ์
๔. รูปภาพกิจกรรม
18
๓. แหล่งเรียนรู้
๑. มีแหล่งเรียนรู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่งในหมู่บ้านต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต๑. ทำเนียบแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
๒. แบบบันการใช้แหล่งเรียนรู้
๓. รูปภาพกิจกรรม
19
ลำดับที่
กิจกรรมวัตถุประสงค์
เครื่องมือในการวัด
ตัวชี้วัด (KPI)
หลักฐานร่องรอย
เกณฑ์การให้คะแนน
20
6กิจกรรมเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง๑.ด้านลดรายจ่าย
๑.๑ ครัวเรือนทำสวนครัว
๑.๒ ครัวเรือนปลอดอบายมุข

๑. แบบสังเกต
๒. แบบสอบถาม
๓. แบบสัมภาษณ์

๑.๒ ร้อยละ ๘๐ ครัวเรือนทำสวนครัว
๑.๒ ร้อยละ ๘๐ ครัวเรือนปลอดอบายมุข
๑. บัญชีครัวเรือน
๒. แบบติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย
๓. กิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
๔. เอกสารกลุ่มออมทรัพย์/กองทุนต่างๆ
๕. แฟ้มข้อมูล/ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. สวัสดิการชุมชน
๗. กิจกรรมต่างๆที่เกิดจากความร่วมมือในชุมชน
๗. สรุปกิจกรรม/รายงานผล
21
๒. ด้านการเพิ่มรายได้
๒.๑ ครัวเรือนมีอาชีพเสริม
๒.๒ ครัวเรือนใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

๒.๑ ร้อยละ ๘๐ ครัวเรือนมีอาชีพเสริม
๒.๒ ร้อยละ ๘๐ ครัวเรือนใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
22
๓. ด้านการประหยัด
๓.๑ ครัวเรือนมีการออมทรัพย์
๓.๒ ชุมชนมีกลุ่มออมทรัพย์

๓.๑ ร้อยละ ๘๐ ครัวเรือนมีการออมทรัพย์
๓.๒ ร้อยละ ๘๐ ชุมชนมีกลุ่มออมทรัพย์
23
๔. ด้านการเรียนรู้
๔.๑ ชุมชนมีการสืบทอดและใช้ภูมิปัญญา
๔.๒ ครัวเรือนมีการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน

๔.๑ ร้อยละ ๘๐ ชุมชนมีการสืบทอดและใช้ภูมิปัญญา
๔.๒ ร้อยละ ๘๐ ครัวเรือนมีการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน
24
ลำดับที่
กิจกรรมวัตถุประสงค์
เครื่องมือในการวัด
ตัวชี้วัด (KPI)
หลักฐานร่องรอย
เกณฑ์การให้คะแนน
25
6กิจกรรมเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง๕. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ ชุมชนมใช้วัตถุดิบอย่างยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
๕.๒ ชุมชนปลูกต้นไม้ร่มรื่นหมู่บ้านน่าอยู่
๑. แบบสังเกต
๒. แบบสอบถาม
๓. แบบสัมภาษณ์๕.๑ ร้อยละ ๘๐ ชุมชนมใช้วัตถุดิบอย่างยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
๕.๒ ร้อยละ ๘๐ชุมชนปลูกต้นไม้ร่มรื่นหมู่บ้านน่าอยู่
๑. บัญชีครัวเรือน
๒. แบบติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย
๓. กิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
๔. เอกสารกลุ่มออมทรัพย์/กองทุนต่างๆ
๕. แฟ้มข้อมูล/ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. สวัสดิการชุมชน
๗. กิจกรรมต่างๆที่เกิดจากความร่วมมือในชุมชน
๗. สรุปกิจกรรม/รายงานผล
26
๖. ด้านการเอื้ออารี
๖.๑ ชุมชนมีการช่วยเหลือคนจน คนด้อยโอกาส คนสูงอายุและประสบปัญหา
๖.๒ ชุมชน มีความสามัคคี ช่วยเหลือกัน

๖.๑ ร้อยละ ๘๐ ชุมชนมีการช่วยเหลือคนจน คนด้อยโอกาส คนสูงอายุและประสบปัญหา
ร้อยละ ๘๐ชุมชน มีความสามัคคี ช่วยเหลือกัน
27
7การทำงานร่วมกับเครือข่าย
๑. การทำงานแบบบูรณาการ
๑. แบบสอบถาม
๒. แบบสังเกต
๑. จำนวนเครือข่ายไม่น้อยกว่า ๑๐ เครือข่าย
๑.หนังสือเชิญ
๒. หนังสือขอบคุณ
๓. MOU
๔. คำสั่ง
๕. รูปภาพกิจกรรม
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...