งานชิ้นที่ 3 ง30276 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประทับเวลาชื่อ-สกุลเลขที่ส่งงานตรงนี้
2
10/7/2016, 12:32:59นายกิติวุฒิ พรมโลก1
https://docs.google.com/presentation/d/1cgfob79qwYHHLY-D7tXeglF0vxEoDS7GM9AOh68XYWc/edit?usp=sharing
3
11/7/2016, 13:27:38นางสาวธันยพรคนรู้2
https://docs.google.com/presentation/d/1ggoPigoFSTm3zCTLTijWsi6ZlLthYStAYesVeZDIUpY/edit?usp=sharing
4
27/6/2016, 14:41:39นางสาวน้ำฝน ประพาน3
https://docs.google.com/presentation/d/1ZJATUYcZE3t3hSRuhfNicSdf_ay7dfm4H81Ulw2-fLQ/edit?usp=sharing
5
4/7/2016, 13:39:27
น.ส.ปัทมวรรณ อำนวยโภชน์
4
https://docs.google.com/presentation/d/1Zn_psiSsYWqeIR8vvb0NEj_r8hcKEirOL0p07zov6rU/edit?usp=sharing
6
20/9/2016, 20:50:51
นางสาวชลธิชา ศรีสุวรรณ
4
https://sites.google.com/site/chonthicha0123456/
7
27/6/2016, 14:08:31
นางสาวปิยะธิดา นามจำปา
5
https://docs.google.com/presentation/d/1Fhqw-30IkII9so7NpP-yOxXPfQEXD-4Y9p4QjtwsINQ/edit?usp=sharing
8
27/6/2016, 14:41:06
นางสาวภัทราภรณ์ เสนคำสอน
6
https://docs.google.com/presentation/d/1lX8zQT1VhobyAZqdsawtDymVcE8gIfGkW_rEVasTr-4/edit?usp=sharing
9
27/6/2016, 18:29:58
นางสาวนนทิยา รุ่งแสง
6
https://sites.google.com/a/nl.ac.th/nonthiya07677/
10
2/7/2016, 12:15:01
นางสาวจุฬาลักษณ์ ขันที
6
https://sites.google.com/a/nl.ac.th/julaluk-khanthee/
11
27/6/2016, 14:13:04
นางสาวมะลิวัลย์ พิมพ์บุตร
7
https://docs.google.com/presentation/d/1Tfzp7F3DBvHmWvs0KRN4Y4rtuV98B7fCPjifPbJgh68/edit?usp=sharing
12
27/6/2016, 14:27:17
นางสาวสุภาพร อนุวรรณ์
8
https://docs.google.com/presentation/d/1qE93c1cA4d0GYR8uT-AlirPRr2zLZKe8NmEb98Qt9sk/edit?usp=sharing
13
27/6/2016, 18:31:57
นางสาว วาสนา สาระรัตน์
8
https://sites.google.com/a/nl.ac.th/sarach/
14
28/9/2016, 18:25:43นายฐิติพงศ์ ใจมั่น8
https://sites.google.com/site/thitiphong08453/
15
27/6/2016, 14:39:09
นางสาวอมรรัตน์ ไชยโกฏิ
9
https://docs.google.com/presentation/d/1yL7FKce6bi6D-b7UjTCsaD5iIsB6zAqn04oRwbYKUB0/edit?usp=sharing
16
4/7/2016, 13:53:47นายปริญญา มะศรีหา10
https://docs.google.com/presentation/d/1mwcAtwonWGobTigCJNjzP6vrrjQCrfqPEkfyoaCU5Ic/edit?usp=sharing
17
27/6/2016, 14:37:27
นางสาวกัญญารัตน์ โสภา
11
https://docs.google.com/presentation/d/11fClw5jH7caJTpPqk8OoIBPkmGcJyo7mVfOqO5wynJ4/edit?usp=sharing
18
2/7/2016, 11:52:07
นางสาวอรยา บุญจันทร์
11
https://sites.google.com/site/orayaboonjan/
19
27/6/2016, 14:33:15
นางสาวนัฏชริดา คำปุย
12
https://docs.google.com/presentation/d/15Y5lfKnD99veqNUHDz43x--4IQXqORX7JwQ9nigHkxo/edit?usp=sharing
20
27/6/2016, 14:22:53นาย อภิสิทธิ์ ไชยโย14
https://docs.google.com/presentation/d/1Ezf8UICViQGrPeF5vkbW8RUeKdstdfB_Qe-kxiq9v5o/edit?usp=sharing
21
27/6/2016, 14:05:01
นางสาวธารารัตน์ เอ้โทบุตร
15
https://docs.google.com/presentation/d/17pbyLV_P3Ilkoo86lYJ6Cd3MF3XyNe9U2-lN8bIypyQ/edit?usp=sharing
22
27/6/2016, 18:46:39
นายพายุ จิตต์จังหวัด
16
https://docs.google.com/presentation/d/1NWljQPgu5nbScp3smmADwbiwLFpLet-wklW_wqX2pEQ/edit?usp=sharing
23
27/6/2016, 14:28:22นางสาวลักขณา โกศล17
https://docs.google.com/presentation/d/1B1uMObq5GeAIh4J9EN8589kfiYTrjlMzSivW83vnF5Q/edit?usp=sharing
24
27/6/2016, 19:45:52
นางสาวจิราวรรณ วรรณประภา
17
https://docs.google.com/presentation/d/19fuY2M3_SiL_p6YLQEClEMx0xhUTxyiV_PigLG8aP4g/edit?usp=sharing
25
27/6/2016, 14:34:46
นางสาวอาทิติยา จุลหอม
18
https://docs.google.com/presentation/d/1by5gFEne1836Ermq70Q2oD_MfYGoJ5nKkXaqoQsSfOc/edit?usp=sharing
26
27/6/2016, 14:43:18
นางสาวพรสิริ โพธิ์คลัง
20
https://docs.google.com/presentation/d/1mR-sGGeXnBRt75ggfLPMKq41ouqHQtcQUwvBPE3zqvk/edit?usp=sharing
27
27/6/2016, 14:02:47
นายศักรินทร์ เรืองขำ
21
https://docs.google.com/presentation/d/1bBMjsnzAsOmg5Nikh4xiS4Cp3u2YKFfpilFNWfu9DmM/edit?usp=sharing
28
27/6/2016, 16:52:46
นางสาววริศรา แซ่เอี๊ยว
22
https://docs.google.com/presentation/d/1LrhG6HaX3QH68FWXIAkk1iue5vPpE9F0kAI4xkNpjkU/edit?usp=sharing
29
12/9/2016, 12:37:08นายมรุเดช ทองพันธ์24
https://docs.google.com/presentation/d/1or47WdrL3mF64yKzI5qW9bBdg9Lz3jdH_2uFm0vS1a4/edit?usp=sharing
30
27/6/2016, 13:45:44นายธนธรณ์ คำนะโส28
https://docs.google.com/presentation/d/1HdOwT-sJyfCzbwwdOaX8vk7dcOk0UiaNRFmsH5N4OUU/edit?usp=sharing
31
4/7/2016, 13:54:56นายนทีธร พื้นพรม30
https://docs.google.com/presentation/d/1QAmCvLa4DVf9wAot05RRoXwPIpxAIp6sWRRVeJEysPo/edit?usp=sharing
32
27/6/2016, 13:26:24นายนพดล วงค์คูณ31
https://docs.google.com/presentation/d/1bya8WtBCTdxdGj49aAdZpu7kI9JCwYIBRVDqJIjqkLk/edit?usp=sharing
33
27/6/2016, 14:30:55นายปฏิภาณ โพธิสาร33
https://docs.google.com/presentation/d/16vZIhWWJEzBq1WL96Zsyw4RzgVorpIGx8N4fUL5eB8I/edit?usp=sharing
34
27/6/2016, 14:15:49นางสาวพรสุดา เทวา34
https://docs.google.com/presentation/d/1N8JNC9g_wnMC-drjwKXrlPC_arQUvKe431eGuzk_OPo/edit?usp=sharing
35
19/9/2016, 9:44:02
หนึ่งฤทัย สาระจันทร์
34
https://sites.google.com/site/nuengruethaisarachan/prawati
36
27/6/2016, 22:37:02
นายสุรทิน เจียงกระโทก
35
https://docs.google.com/presentation/d/1jPJAFD7_80PHr944QHpwFxPFc-LIUyPwEIOFg7X8HV4/edit?usp=sharing
37
5/7/2016, 18:27:50
นางสาวเมฆขลา ศาลาทอง
36
https://docs.google.com/presentation/d/1nBc4ov-KI-3WVAvFCzImzjwf8JFFsN5vV6jhniU6mnI/edit?usp=sharing
38
4/7/2016, 14:29:14นางสาวสุวิมล กำไมล์39
https://docs.google.com/presentation/d/1IXgH1Twx-ugD3E4zVp4c-2P1CgkuMduWbO4AIGuyiwU/edit?usp=sharing
39
27/6/2016, 14:10:38นางสาวอรทัย ไชยมงคล40
https://docs.google.com/presentation/d/1xeCSzvG5hfC9XZjZOf3RfItq1GY4I5vBvMZn_hVCEQo/edit?usp=sharing
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...