MTPL - Wetboek
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
DDG Minetopia - Grondwet
2
3
Geldig verklaard in samenspraak met alle ministeries.
4
5
Hoofdstuk 1 - Grondrechten
6
7
Artikel1
8
1
Allen die zich in Minetopia bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
9
a
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
10
2
De overheid mag op basis van level en zone onderscheid maken tussen burgers, rechten en plichten.
11
12
Artikel2
13
1
De wet regelt wie Minetopiaan is.
14
2
De wet regelt de toelatingen en uitzettingen van vreemdelingen.
15
3
Ieder heeft het recht een gemeente en district te verlaten, behalve de gevallen waarin de wet dit tegenspreekt.
16
17
Artikel3
18
Iedere Minetopiaan is op voet van openbare dienst benoembaar. Wat inhoudt dat ieder kan werken bij een overheidsinstantie, mits aan de toelatingseisen kan worden voldaan
19
en mits de overheidsinstantie de Minetopiaan wilt aannemen.
20
21
Artikel4
22
Iedere Minetopiaan heeft gelijkelijk recht om vertegenwoordigers van de staat te verkiezen, behoudens de wettelijke uitzonderingen.
23
24
Artikel5
25
Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.
26
27
Artikel6
28
1
Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of gemeenschappelijk te uiten, dit behoudens ieders verantwoording op de wet.
29
2
De wet kan buiten dit recht, in gebieden regels stellen ter bescherming, van de openbare orde en samenleving.
30
31
Artikel7
32
1
Ieder heeft het recht zijn gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheden volgens de wet.
33
2
De wet kan regels stellen omtrent gebruik van media, er is geen voorafgaand toezicht op inhoud van deze media.
34
35
Artikel8
36
Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde.
37
38
Artikel9
39
1
Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheden volgens de wet.
40
2
De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
41
42
Artikel10
43
1
Ieder heeft, behoudens de wettelijke beperkingen, recht op een eerbiedige leefomgeving en privacy.
44
2
De wet kan regels stellen ter bescherming van de privacy in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
45
46
Artikel11
47
Ieder heeft, behoudens de wettelijke beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.
48
49
Artikel12
50
1
Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen wanneer de wet dit bepaald en permissie hiervoor verleend.
51
2
Voor het binnentreden toont de hiertoe bemachtigde zijn huiszoekingsbevel behoudens de wet gestelde uitzonderingen.
52
a
De wet regelt wie bevoegd is tot het uitschrijven van een huiszoekingsbevel, als bedoeld in het tweede lid.
53
54
Artikel13
55
1
Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, of op last van de rechter.
56
2
Het telefoongeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, of op last van de rechter.
57
58
Artikel14
59
1
Onteigening kan alleen geschieden wanneer de wet dit bepaald.
60
2
Een schadevergoeding is niet vanzelfsprekend, wanneer er sprake is van noodweer.
61
3
Een schadevergoeding is mogelijk, wanneer de wet, in tegenspraak met het eigendomsrecht, heeft gehandeld.
62
63
Artikel15
64
1
Buiten de wettelijke bepalingen, mag niemand zijn vrijheid worden ontnomen.
65
2
Wanneer iemand buiten wettelijke bepalingen, de vrijheid is ontnomen, kan via een rechter een invrijheidstelling worden ingediend.
66
67
Artikel16
68
Geen feit is strafbaar, behalve wanneer er aan een feit een strafbepaling is gekoppeld.
69
70
Artikel17
71
Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van een rechtszaak.
72
73
Artikel18
74
1
Ieder kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan.
75
2
De wet kan regels stellen omtrent het verlenen van rechtsbijstand.
76
77
Artikel19
78
1
Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
79
2
De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun bescherming daarbij.
80
3
Het recht van iedere Minetopiaan op vrije keuze van arbeid wordt erkend, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld.
81
82
Artikel20
83
De verspreiding van welvaart is voorwerp van zorg der overheid.
84
85
Artikel21
86
De overheid heeft de zorg om de bewoonbaarheid van Minetopia te waarborgen.
87
88
Artikel22
89
1
Het onderwijs is een voorwerp van aanhoudende zorg der overheid.
90
2
De overheid is het enige orgaan dat onderwijs mag aanbieden, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld.
91
3
Iedere Minetopiaan heeft het recht gebruik te maken van het aangeboden onderwijs, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld.
92
93
Hoofdstuk 2 - Regering
94
95
Artikel23
96
De regering wordt gevormd door ministers.
97
98
Artikel24
99
1
De ministers vormen tezamen een ministerraad.
100
2
De ministerraad besluit over het algemeen regeringsbeleid en bevordert de eenheid van dat beleid.
Loading...