ตรวจสอบรายชื่อ ประกวดวาดภาพ(ม.ต้น)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCFGHIJKL
1
Timestampชื่อสถานศึกษา
คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล ครูผู้ควบคุม
คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร
2
7/20/2019 11:10:53โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมนางจินดา พรหมมณีด.ญ. ภัทรวดี สุขยอด
3
7/20/2019 11:12:41โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมนางจินดา พรหมมณีด.ญ. โซเฟีย อินทะรังษี
4
7/21/2019 23:11:45โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมนายวุฒิชัย โกเขาด.ช.ธนาคิม ธรรมวงค์
5
7/21/2019 23:19:03รร.สามัคคีวิทยาคมนายวุฒิชัย โกเขา
ด.ญ.สุธัญญวัลย์ ทองอินทร์
6
7/22/2019 10:50:38
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย​ เชียงราย
นางสาวรุ่งทิพย์​ นิโรจน์ด.ญ.อลิศา​ คำสมุทร
7
7/22/2019 11:02:11
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย​ เชียงราย
นายธวัฒน์​ ก้างออนตาด.ญ.ชุติมณฑน์ สุยะเพี้ยง
8
7/23/2019 10:25:01โรงเรียนรังษีวิทยานายอมรทัศน์ สันใจเด็กหญิงอภิสรา ใจหล้า
9
7/26/2019 12:03:25โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์นางสายรุ้ง โหนขุนทด
เด็กหญิงณัฐนันท์ แสงอรุณ
10
7/30/2019 15:34:35โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีปนางพรวิจิตร ทรงสันติด.ญ.ณิชกมล แซ่ท่อ
11
7/30/2019 15:40:50ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกนางสาวอรวรรณ ส่งศรีเด็กชายภัคพล ธิตา
12
7/31/2019 15:30:33เด็กดีพิทยาคม
นางสาวอนันยา ทิพย์ลุ้ย
นางสาวอรกัญญา ช่างเขียน
นายโชศศิลป์ ยั่วยวน
13
7/31/2019 15:34:16เด็กดีพิทยาคม
นางสาวอนันยา ทิพย์ลุ้ย
นางสาวอรกัญญา ช่างเขียน
ด.ญ.ญาณิศา มีอาหาร
14
8/1/2019 7:58:36โรงเรียนสายอักษรนางสาวจิราพร โพธิศาสตร์เด็กชายอภิสิทธิ์ เตจ๊ะ
15
8/1/2019 8:00:51โรงเรียนสายอักษรนางสาวจิราพร โพธิศาสตร์เด็กชายสรวิศ นวลคำ
16
8/1/2019 8:02:26โรงเรียนสายอักษรนางสาวจิราพร โพธิศาสตร์เด็กหญิงกัญชาพร ต้นศิริ
17
8/1/2019 8:03:46โรงเรียนสายอักษรนางสาวจิราพร โพธิศาสตร์นางสาวพิชญา แซ่เถิ่น
18
8/1/2019 11:57:15โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมนางมาลัย สุตาด.ช.คำหงษ์ แก้วยอด
19
8/1/2019 14:28:32โรงเรียนยางฮอมวิทยาคมนางสาวทองเหรียญ วงค์ชัยด.ช.ภูชิต แสงจันทร์
20
8/1/2019 15:30:02โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์นายจักรกฤษณ์ หมั่นหมาย
เด็กหญิงกฤษิดิ์ญา ไชยจริม
21
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์นางสาวเยาวเรศ โอดเทิง
เด็กหญิงรัมภาพรรณ พลนรัตน์
22
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์นายจักรกฤษณ์ หมั่นหมายเด็กหญิงปาลิตา ท่อนคำ
23
โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา
ว่าที่ ร้อยตรีหญิงเกศยา กล้าณรงค์
เด็กชายสิรวิชญ์ ธิวงศ์
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...