เบอร์โทรติดต่อประสานงาน วิทยากร ICT สพป.เลย 1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCD
1
เบอร์โทรติดต่อประสานงาน วิทยากร ICT สพป.เลย 1
2
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
เบอร์โทร
3
1
นายธงชัย โกมลไสย
ศึกษานิเทศก์ 08-1262-0147
4
2
นายมณฑล พร้อมสันเทียะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
09-5658-6503
5
3
นายจักรกริช อาจแก้ว
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
08-7217-7314
6
4
นายอนุศักดิ์ โสมพันธุ์
ครูโรงเรียนเมืองเลย
081-8733859
7
5
นายศิริ คณะศิริวงศ์
ครูโรงเรียนอนุบาลเลย
08-1954-1751
8
6
นางสาวอนุจรี ประสาวะนัง
ครูโรงเรียนบ้านติ้วน้อย
08-7214-2123
9
7
นายสุธน สุพรมอินทร์
ผอ.ร.ร.บ้านกกดู่
08-1964-1912
10
8
นางสาวจันทรา บุตรเพ็ญ
ครูโรงเรียนบ้านกกดู่
08-5608-1145
11
9
นายบัวผัน ศรีชมชื่น
ครูโรงเรียนบ้านตาดซ้อ
08-5753-7272
12
10
นางสาวนิตยา หยองเอ่น
ครูโรงเรียนบ้านนาดอกคำ
08-8481-6568
13
11
นางสาวศิวพร พันธ์มุก
ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคานฯ
08-1871-7572
14
12
นายดนุพล คำพา
ครูโรงเรียนบ้านนาซ่าว
08-7218-4178
15
13
นายทีปกร โพธิ์จันทร์
ครูโรงเรียนบ้านกกทอง
08-7214-7995
16
14
น.ส.เบญจมาส ต่อมจันทร์
ครูโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน
09-8585-3801
17
15
นายภาสกร ทุมสงคราม
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๖
06-4019-1456
18
16
นายสุทธิศักดิ์ พลพันธ์
ครูโรงเรียนบ้านใหม่
08-3402-1256
19
17
นายอดิศร สุขเสริม
ครูโรงเรียนบ้านคกเลา
08-6231-0888
20
18
นายฤทธิ์อนันต์ พลซา
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
08-1260-7752
21
19
นายปิยะมิตร รามศิริ
ครูโรงเรียนบ้านนาค้อ
08-2839-6984
22
20
นายยุทธพล ศรีพล
ครูโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
08-72336293
23
21
นางกมล วันหากิจ
ครูโรงเรียนบ้านท่าบม
087-951-3211
24
22
นายทองพัสดุ์ ตัญญาภักดิ์
ครูโรงเรียนบ้านท่าลี่
08-6227-7184
25
23
นายสำเนียง ศรีบุรินทร์
ครูโรงเรียนบ้านนาสี ฯ
08-9279-4730
26
24
นายชัยภูษิต พงศ์สัมพันธ์
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่่าสะอาด
08-1729-1113
27
25
นายพงษ์สุรการ แสงพราว
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
08-9713-5926
Loading...
Main menu