แบบสำรวจเครือข่ายชมรมจริยธรรม จังหวัดศรีสะเกษ ในสังกัด คป.สอ.อำเภอขุขันธ์ 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFG
1
แบบสำรวจเครือข่ายชมรมจริยธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 2559
2
ชื่อหน่วยงาน.. รพ.สต.ปรือคัน......อำเภอขุขันธ์
3
4
1. ชื่อชมรม..ส่งเสริมจริยธรรมรพ.สต.ปรือคัน.................................................................
5
2. สังกัด.....รพ.สต.ปรือคัน................................................................................................
6
3. ที่อยู่ติดต่อได้ ..รพ.สต.ปรือคัน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ...........................................
7
4. โทรศัพท์สำนักงาน......045 - 922050..................โทรสาร..............................................
8
5. ประธานชมรมชื่อ-สกุล...นายสวัสดิ์ วงษ์ขันธ์......ตำแหน่ง..............................................
9
มือถือ............................................อีเมล .......................................................................
10
6. เลขานุการชมรมชื่อ-สกุล..นางอนุชิดา มนตรีวงษ์..ตำแหน่ง..............................................
11
มือถือ............................................อีเมล .......................................................................
12
7. ก่อตั้งชมรมเมื่อ....พศ.2555..........................................................................................
13
8. จำนวนสมาชิก ณ ปัจจุบัน
91คน
14
9. การเป็นสมาชิกโดยโดย ( ) สมัครใจ ( )ทั้งหมด
15
10. ตราชมรม ( ) มีระบุ........................................... ( ) ไม่มี
16
11. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานชมรม
17
โอกาสจัดประชุมน้อย เนื่องจากภาระกิจของสมาชิกและสมาชิกขาดประชุม
18
19
......................................................................................................................................
20
......................................................................................................................................
21
12. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเครือข่ายกิจกรรมที่ต้องการให้จัด
22
.......จัดกิจกรรมด้านจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนของชมรม.................................
23
......................................................................................................................................
24
......................................................................................................................................
25
......................................................................................................................................
26
27
ลงชื่อผู้รายงาน.....นางสิริลักษณ์ พูลเพิ่ม................
28
ตำแหน่ง.....จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน................................
29
วันที่รายงาน......๕ มีนาคม ๒๕๕๙....................................
30
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงาน .....๐๔๕ ๙๒๒๐๕๐............
31
Loading...
Main menu