แจ้งแก้ไขข้อมูล (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ประทับเวลา
เลือกประเภทรายการแก้ไข
กลุ่มสาระชื่อกิจกรรมการแข่งขันระดับชั้น
โปรดพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการแก้ไข
โรงเรียน
2
8/10/2016, 17:52:15
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
เรียนร่วม- ศิลปะการเต้นหางเครื่องประกอบเพลงป.1-6
นามสกุล ที่ถูกต้อง สิริตรังธนากุล
3
8/10/2016, 18:27:30ชื่อครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมท้องถิ่นเดี่ยวโหวดป.1-6นายสุรพล สารทอง
4
8/10/2016, 18:37:08ชื่อนักเรียนวิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
ป.1-ป.6เด็กหญิงปราณปรียา แสงดาว
5
8/10/2016, 18:56:43ชื่อนักเรียนวิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
ป.1-ป.6เด็กหญิงปราณปรียา แสงดาว
โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"
6
8/10/2016, 19:50:37
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
ภาษาไทยปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทยม.1-3นางพน้ดดา ขวัญสุวรรณวัดพระธาตุพนม
7
8/10/2016, 19:55:48ชื่อนักเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
ป.1-ป.6เด็กหญิงภัณทิรา ผิวผางบ้านหนองแสง
8
8/10/2016, 19:57:33ชื่อครูผู้ฝึกสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 - ป.6
ป.1-ป.6
เพิ่มครูผู้ฝึกสอนอีก 1 คน คือ นางบุญจิรา ถานัน
บ้านหนองแสง
9
8/10/2016, 20:04:14ชื่อครูผู้ฝึกสอนการงานอาชีพการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6ป.4-ป.6นางอวยชัย วงศ์ธานีบ้านหนองแสง
10
8/10/2016, 20:05:27ชื่อนักเรียนการงานอาชีพการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6ป.4-ป.6เด็กชายวราวุฒิ ลมบัวลอดบ้านหนองแสง
11
8/10/2016, 20:46:01ชื่อครูผู้ฝึกสอนศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
ป.1-ป.6นางสาวธัญกมล มนตศิลป์บ้านหนองแสง
12
10/10/2016, 0:15:14ชื่อนักเรียนศิลปะ ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
ม.1-3
เปลี่ยนชื่อนักเรียน เนื่องจากได้แจ้งกับกรรมการตอนแข่งขันแล้ว
ธารน้ำใจ
13
10/10/2016, 0:17:37ชื่อนักเรียนศิลปะ ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
ม.1-3
เปลี่ยนชื่อจาก เด็กหญิงวิลาวัลย์ พ่อมูล เป็น เด็กหญิงสุธิดา สมอินอ้อย
ธารน้ำใจ
14
10/10/2016, 9:43:49ชื่อนักเรียนวิทยาศาสตร์เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกลป.1-ป.3ชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านคำผาสุก
15
10/10/2016, 9:45:55ชื่อครูผู้ฝึกสอนวิทยาศาสตร์เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกลป.1-ป.3
ชื่อครูผู้ฝึกสอนและชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบ้านคำผาสุก
16
10/10/2016, 9:49:31ชื่อนักเรียนวิทยาศาสตร์เครื่องร่อน ประเภทร่อนนานป.4-ป.6
แก้ไขชื่อนักเรียนและชื่อโรงเรียนจากเดิมผาสุขเป็นผาสุก
โรงเรียนบ้านคำผาสุก
17
10/10/2016, 9:52:19ชื่อนักเรียนวิทยาศาสตร์เครื่องร่อน ประเภทเดินตามป.1-ป.3
ชื่อนักเรียนและชื่อโรงเรียนจากเดิมผาสุขเป็นผาสุก
โรงเรียนบ้านคำผาสุก
18
10/10/2016, 9:54:07ชื่อนักเรียนวิทยาศาสตร์เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกลป.1-ป.3
ชื่อนักเรียนและชื่อโรงเรียนจากเดิมผาสุขเป็นผาสุก
โรงเรียนบ้านคำผาสุก
19
10/10/2016, 9:56:12ชื่อครูผู้ฝึกสอนวิทยาคารเครื่องร่อน ประเภทเดินตามป.1-ป.3นางงามพิศ อินทร์ติยะโรงเรียนบ้านคำผาสุก
20
10/10/2016, 9:58:15ชื่อนักเรียนวิทยาศาสตร์เครื่องร่อน ประเภทเดินตามป.1-ป.3
เด็กชายชาคริต ชนะเคนและเด็กชายธนธัส กอนรัมย์
โรงเรียนบ้านคำผาสุก
21
10/10/2016, 10:01:00ชื่อนักเรียนวิทยาศาสตร์เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกลป.4-ป.6
เด็กชายอนุพัช ไชยปัญญาและเด็กชายธีรภพ สายใหม่
โรงเรียนบ้านคำผาสุก
22
10/10/2016, 10:02:07ชื่อครูผู้ฝึกสอนวิทยาศาสตร์เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกลป.4-ป.6นายมานะ เตโตโรงเรียนบ้านคำผาสุก
23
10/10/2016, 10:04:14ชื่อนักเรียนวิทยาศาสตร์เครื่องร่อน ประเภทร่อนนานป.4-ป.6
เด็กชายรพิภัทร ศิริวงศ์และเด็กหญิงเนตรณพิศ บุดดา
โรงเรียนบ้านคำผาสุก
24
10/10/2016, 10:50:51
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
ศิลปะ-ทัศนะศิลป์ประติมากรรมนูนสูงป.4-6นายอัน แสนสุภาบ้านหนองหอยใหญ่
25
11/10/2016, 19:22:07ชื่อครูผู้ฝึกสอนคอมพิวเตอร์
สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - book)
ม.1-3นางพิมพิมล แสนนามบ้านยอดชาดวิทยา
26
12/10/2016, 15:29:49
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
ปฐมวัยปั้นดินน้ำมันปฐมวัย
นายจรัญ พลเยี่ยม แก้ไขเป็น นายจรัญชัย พลเยี่ยม
อนุบาลกิ่งกาญจน์นาแก
27
13/10/2016, 11:09:45
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
ม.1-ม.3นางบุพวรรณ มธุรัญญานนท์บ้านหนองหอยคำอ้อม
28
17/10/2016, 11:37:06ชื่อนักเรียน
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สวดมนต์แปลบาลี-ไทย ป.1-ม.3เด็กหญิงอาฬิชา ธ.นะกุลบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล)
29
30/10/2016, 11:17:26
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
ม.1-ม.3นางบุพวรรณ มธุรัญญานนท์บ้านหนองหอยคำอ้อม
30
3/11/2016, 8:58:06ชื่อนักเรียนการงานอาชีพการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.1-ม.3เด็กหญิงพิมพกานต์ ศรีพรมบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)
31
3/11/2016, 22:01:59ชื่อครูผู้ฝึกสอนภาษาไทย
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี 11(8บท)
ม. 1 - 3
เพิ่มครูผู้ฝึกสอน นางดาวนี สุนทรส
บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ
32
19/11/2016, 22:19:11ชื่อนักเรียน
่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์
ป.4-6
ด.ญ.ฐานิญา ธนาธนัยภัทร ด.ญ.แพรวิภา ทองปรีชา
อนุบาลนครพนม
33
3/2/2017, 13:29:41ชื่อนักเรียนวิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น)
ม.1-ม.3
จาก เด็กชายวโรดม แพงโงม เป็น เด็กชายณัฐพงษ์ โทปะ
บ้านชะโนต
34
3/2/2017, 13:31:01ชื่อนักเรียนคณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
ม.1-ม.3
จาก เด็กหญิงณัฐริกา มะคำ เป็น เด็กชายศราวุฒิ อ่อนแสง
บ้านชะโนต
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1