2560-1-studentInAreaList_notcount.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEHIJMNOBZ
1
รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
เลขประจำตัวประชาชน
ชั้น
ห้อง
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อนามสกุลวันเกิด
อายุ(ปี)
อายุ(เดือน)
สาเหตุที่ไม่ได้รับจัดสรร
2
42010005บ้านตูบโกบ1429900854785
อ.1
1
เด็กหญิง
ประทุมทอง
จำปานิล7/19/255639
ไม่ได้ขออนุมัติเปิดชั้น อ. 1
3
42010015อนุบาลเลย1429900889988
อ.1
1
เด็กชาย
ณัฐภาสแก้วนิ่ม5/30/2557211
อายุน้อยกว่า 3 ปี
4
42010015อนุบาลเลย1429900849137
อ.2
1
เด็กหญิง
กัญญาพัชร
สิงห์ปัญญา5/31/2556311
อายุน้อยกว่า 4 ปี
5
42010015อนุบาลเลย1429900847657
อ.2
4
เด็กชาย
วชิรวิทย์
เชื้อบุญมี5/18/2556311
อายุน้อยกว่า 4 ปี
6
42010015อนุบาลเลย1429900851409
อ.2
4
เด็กชาย
ณัฐภูมิ
วัฒนราช6/20/2556310
อายุน้อยกว่า 4 ปี
7
42010015อนุบาลเลย1429900848602
อ.2
4นางสาว
สิริวรรณวิสา
วิโคตร5/24/2556311
อายุน้อยกว่า 4 ปี
8
42010020บ้านหัวฝาย1429900894400
อ.1
1
เด็กชาย
จิรายุวงษ์พรม7/11/2557210
อายุน้อยกว่า 3 ปี
9
42010022บ้านโป่ง1429900877491
อ.1
1
เด็กชาย
กฤตนัยมินาลา1/26/255733
ไม่ได้ขออนุมัติเปิดชั้น อ. 1
10
42010022บ้านโป่ง1429900853193
อ.1
1
เด็กชาย
ตะวันฉาย
วงษ์ลา7/4/2556310
ไม่ได้ขออนุมัติเปิดชั้น อ. 1
11
42010022บ้านโป่ง1429900872732
อ.1
1
เด็กชาย
ภาคินวีระแสง12/18/255634
ไม่ได้ขออนุมัติเปิดชั้น อ. 1
12
42010022บ้านโป่ง1429900842434
อ.1
1
เด็กชาย
วันชนะเบียดกลาง3/29/255731
ไม่ได้ขออนุมัติเปิดชั้น อ. 1
13
42010022บ้านโป่ง1429900871213
อ.1
1
เด็กหญิง
คุณัญญา
แดงจันทึก12/5/255635
ไม่ได้ขออนุมัติเปิดชั้น อ. 1
14
42010022บ้านโป่ง1103200315455
อ.1
1
เด็กหญิง
สุมลชากัณหาวรรณ7/7/2556310
ไม่ได้ขออนุมัติเปิดชั้น อ. 1
15
42010030บ้านหนองผำ1429900848505
อ.2
1
เด็กหญิง
ปัณทิตา
วรรณไชย5/23/2556311
อายุน้อยกว่า 4 ปี
16
42010030บ้านหนองผำ1103704882515
อ.2
1
เด็กหญิง
โนร่า
โมฮาเหม็ดอับดุลลาห์
5/21/2556311
อายุน้อยกว่า 4 ปี
17
42010040
บ้านท่ามะนาว
1420901442831
อ.2
1
เด็กชาย
จิราพงศ์
นามดี3/1/255732
อายุน้อยกว่า 4 ปี
18
42010040
บ้านท่ามะนาว
1429900909041
อ.2
1
เด็กชาย
บรรณวิชญ์
หอมอ่อน11/13/255726
อายุน้อยกว่า 4 ปี
19
42010040
บ้านท่ามะนาว
1848400022298
อ.2
1
เด็กชาย
ภาสกรฝอดสูงเนิน1/2/255734
อายุน้อยกว่า 4 ปี
20
42010040
บ้านท่ามะนาว
1429900905037
อ.2
1
เด็กชาย
อานนท์หย่องเอ่น10/12/255727
อายุน้อยกว่า 4 ปี
21
42010042บ้านไร่ทาม1429900851450
อ.2
1
เด็กชาย
ธนภัทธหล้าทอง6/20/2556310
อายุน้อยกว่า 4 ปี
22
42010042บ้านไร่ทาม1429900851484
อ.2
1
เด็กหญิง
วรกัญญา
แดงทอง6/22/2556310
อายุน้อยกว่า 4 ปี
23
42010083บ้านท่าบม1399400102564
อ.2
1
เด็กชาย
พงศ์ธาวินท์
ศรีคำ8/13/255639
อายุน้อยกว่า 4 ปี
24
42010083บ้านท่าบม1429900865701
อ.2
1
เด็กชาย
วัชรพงษ์
ศรีทรงเมือง
10/19/255636
อายุน้อยกว่า 4 ปี
25
42010083บ้านท่าบม1429500032664
อ.2
1
เด็กชาย
เอกวุฒิ
ไชยคีนี11/7/255636
อายุน้อยกว่า 4 ปี
26
42010083บ้านท่าบม1429900873411
อ.2
1
เด็กชาย
พงศกรสายหมอ12/23/255634
อายุน้อยกว่า 4 ปี
27
42010083บ้านท่าบม1429500033199
อ.2
1
เด็กชาย
ธนภัทรปัดเสนา3/12/255732
อายุน้อยกว่า 4 ปี
28
42010083บ้านท่าบม1429900852715
อ.2
1
เด็กหญิง
เกวลินบุดดา6/30/2556310
อายุน้อยกว่า 4 ปี
29
42010083บ้านท่าบม1429900877521
อ.2
1
เด็กหญิง
ธัญชนกนิลละออง1/27/255733
อายุน้อยกว่า 4 ปี
30
42010083บ้านท่าบม1420301179438
อ.2
1
เด็กหญิง
พรชิตาโยทอง9/25/255637
อายุน้อยกว่า 4 ปี
31
42010083บ้านท่าบม1429900880182
อ.2
1
เด็กหญิง
วราภรณ์
บุดดา2/23/255732
อายุน้อยกว่า 4 ปี
32
42010124
ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
1429900849307
อ.2
1
เด็กชาย
รณชัยสุดน้อย6/1/2556311
อายุน้อยกว่า 4 ปี
33
42010265บ้านวังขาม1420800130027
อ.1
1
เด็กชาย
กิตติศักดิ์
แสนคำเฮือง6/16/2555411
ไม่ได้ขออนุมัติเปิดชั้น อ. 1
34
42010265บ้านวังขาม1429900841926
อ.1
1
เด็กชาย
บรรณวิชญ์
เสรี3/25/255641
ไม่ได้ขออนุมัติเปิดชั้น อ. 1
35
42010265บ้านวังขาม1429900841934
อ.1
1
เด็กชาย
เมธาสิทธิ์
เสรี3/25/255641
ไม่ได้ขออนุมัติเปิดชั้น อ. 1
36
42010265บ้านวังขาม1429900846227
อ.1
1
เด็กชาย
ภคินสายวงค์5/3/255640
ไม่ได้ขออนุมัติเปิดชั้น อ. 1
37
42010267
บ้านน้ำกระโทม
1420800131384
อ.1
1
เด็กชาย
ธีรดลศรีละ4/10/255641
ไม่ได้ขออนุมัติเปิดชั้น อ. 1
38
42010267
บ้านน้ำกระโทม
1429900860653
อ.1
1
เด็กหญิง
จิตตรารัตน์
ชนบท9/9/255638
ไม่ได้ขออนุมัติเปิดชั้น อ. 1
39
42010270
บ้านห้วยด้าย
1429900857237
อ.1
1
เด็กชาย
สราวุฒิ
กองปาน8/8/255639
ไม่ได้ขออนุมัติเปิดชั้น อ. 1
40
42010270
บ้านห้วยด้าย
1429900852685
อ.1
1
เด็กหญิง
ทัศนีย์
จำปาเรือง7/1/2556310
ไม่ได้ขออนุมัติเปิดชั้น อ. 1
41
42010270
บ้านห้วยด้าย
1420800131589
อ.1
1
เด็กหญิง
ชลดา
สุพรมอินทร์
6/13/2556311
ไม่ได้ขออนุมัติเปิดชั้น อ. 1
42
42010270
บ้านห้วยด้าย
1420800132020
อ.1
1
เด็กหญิง
ธนพรชื่นกมล11/18/255635
ไม่ได้ขออนุมัติเปิดชั้น อ. 1
43
42010272บ้านปากยาง1103200320289
อ.1
1
เด็กหญิง
สุรารักษ์
ธรรมประดิษฐ์
9/2/255638
ไม่ได้ขออนุมัติเปิดชั้น อ. 1
44
42010281
บ้านหนองผือ
1429900888132
อ.1
1
เด็กชาย
ศุภกรศรีหนารถ5/15/255730
ไม่ได้ขออนุมัติเปิดชั้น อ. 1
45
42010281
บ้านหนองผือ
1429900875758
อ.1
1
เด็กหญิง
พัศวรางค์
ศิรเลิศวีรกุล
1/11/255734
ไม่ได้ขออนุมัติเปิดชั้น อ. 1
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu