ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
2
ประจำปีงบประมาณ 2563(การประเมินรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ เดือน ก.ค. 63)
3
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการอ.เมืองอ.ร้องกวางอ.ลองอ.สูงเม่นอ.เด่นชัยอ.สองอ.หนองม่วงไข่อ.วังชิ้น
4
น้ำหนักคะแนนคะแนนน้ำหนักคะแนนคะแนนน้ำหนักคะแนนคะแนนน้ำหนักคะแนนคะแนนน้ำหนักคะแนนคะแนนน้ำหนักคะแนนคะแนนน้ำหนักคะแนนคะแนนน้ำหนักคะแนนคะแนน
6
1KPI25อัตราสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ 505505404404505505505404
7
2ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ404505505404303505404303
8
3ร้อยละ ของเด็ก 0 – 5 ปี สูงดี – สมส่วน 80480410058046036031005201
10
4KPI22ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่ม เป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 10051005100510051005100510051005
11
5ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับอำเภอ603804100510058046031005603
13
6ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย100580480480480410051005804
15
สรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัด
16
8643088440944708844080400844209849066330
18
สรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัดรอบ 12 เดือน
19
อ.เมืองอ.ร้องกวางอ.ลองอ.สูงเม่นอ.เด่นชัยอ.สองอ.หนองม่วงไข่อ.วังชิ้น
20
คะแนน8688948880849866
21
ลำดับที่53237618
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105