โทรศัพท์ มจพ ระยอง 2018
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
กองงานระยอง ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ (อำนวยการ)
2
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งเบอร์ภายใน
เบอร์ต่อตรงภายนอก
พนักงานพิเศษ
3
1นายอรรถพล สงฆรักษ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองงาน
มจพ. วิทยาเขตระยอง
5100
038-62-7031
4
2นางพิศมัย เยี่ยมแสงทองนักวิชาการพัสดุ5102
038-62-7000
ลำดับชื่อนามสกุล
5
3นายจิรพงศ์ ศุภประดิษฐ์กุลนักประชาสัมพันธ์5200
038-62-7000
6
4นางสาวปวีณา จำมะเทวีนักวิชาการพัสดุ5103
038-62-7000
1
นายประกด
เสือดำ
7
5นายเดชาชัย แบ่งสันเทียะ
นักวิชาการศึกษา (กิจการนักศึกษา)
5104
038-62-7000
2
นางเพ็ญพิชชา
สาคเรศ
8
6นางณิชชา หงษ์วิไล
นักวิชาการศึกษา (ดูแลหอพักนักศึกษา)
5105
038-62-7000
3
นางละม่อม
มีบุญ
9
7นายปรมินทร์ มีมงคลบุคลากร5106
038-62-7000
4
น.ส.ฐิตาภัทร์
วิทยารุ่งไพศาล
10
8นายวชิรวิทย์ ตลุนจันทร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์5107
038-62-7000
5นายคร
ล้ำสุทธิ
11
9นางสาวจุฑามณี จันทร์พันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5109
038-62-7000
7
นายสุชาติ
ดาพันธ์
12
10นางสาวพัชรี บุญทอนักวิชาการเงินและบัญชี5110
038-62-7000
8
นายชาญชัย
วิทยาลัย
13
11ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ขัดสายวิศวกรไฟฟ้า5111
038-62-7000
9
น.ส.สาวิตรี
กัลยาลัง
14
12นางบุศรา สิทธิศศิธร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5114
038-62-7000
10
นายสหะภาค
กระพรรณ
15
13
นางสาวฐิตาภัทร์ วิทยารุ่งไพศาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5115
038-62-7000
11
นายอนุกูล
อรรคจันทร์
16
14นางสาวจริยา คำสกล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ดูแลงานอาคารและสถานที่)
5112
038-62-7000
12
นายสัญญา
คำพงษา
17
15นางละม่อม มีบุญ
พนักงานบริการ (อาคารเรียนรวม)
5116
038-62-7000
13
น.ส.ทัศนีย์
งามประเสริฐ
18
16นางเพ็ญพิชชา สาคเรศพนักงานบริการ5117
038-62-7026
19
20
สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตระยอง ชั้น 5-6 อาคารอเนกประสงค์ (อำนวยการ)
21
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่งเบอร์ภายใน
เบอร์ต่อตรงภายนอก
22
1นางสุพัตรา พูนแก้วนักเอกสารสนเทศ5140
038-627-000
23
2นายธนัช เดชาปัญญาสถิตนักเอกสารสนเทศ5141
038-627-000
24
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตระยอง ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ (อำนวยการ)
25
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งเบอร์ภายใน
เบอร์ต่อตรงภายนอก
26
1นายปรีชา คมขำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
มจพ.วิทยาเขตระยอง
5150
038-62-7000
27
2นิภาพร ลุสุขวิศวกร5151
038-62-7000
28
3พนพล วรนุชนักวิชาการคอมพิวเตอร์5152 , 5153
038-62-7000
29
หอพักนักศึกษา วิทยาเขตระยอง (อาคารหอพักชาย-หญิง)
30
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งเบอร์ภายใน
เบอร์ต่อตรงภายนอก
31
1น.ส.ทัศนีย์ งามประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หอพัก น.ศ.หญิง)
5105
038-62-7000
32
2นายชาญชัย วิทยาลัย
ช่างประจำอาคาร (หอพัก น.ศ.ชาย)
5181
038-62-7000
33
3นายชาญชัย วิทยาลัย
ช่างประจำอาคาร (หอพัก น.ศ.หญิง)
5182
038-62-7000
34
ห้องพยาบาล วิทยาเขตระยอง (อาคารโรงอาหาร)
35
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งเบอร์ภายใน
เบอร์ต่อตรงภายนอก
36
1ห้องพยาบาลพยาบาล5195
038-62-7000
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu