รายงานความก้าวหน้าโครงการ ปี2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
การรายงานผลการดำเนินการและการใช้งบประมาณโครงการตามกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562
2
แยกตามกลยุทธ์ สพป.สุโขทัย เขต 2
3
ที่โครงการ/งบประมาณการรายงานผลการดำเนินการงบประมาณผู้รับผิดชอบโครงการ
4
ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการงบประมาณตามแผนฯ (บาท)เบิกจ่าย (บาท)คงเหลือ (บาท)
5
6
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
7
1น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน30,000030,000นายยศวัฒน์
8
รวมกลยุทธ์ที่ 100130,000030,000
9
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
10
1ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ200,0000200,000น.ส.สรญารักษ์
11
2พัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้25,000025,000นางอัมพวัน
12
3การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2561410,000410,0000นางสุริรัชต์
13
4พัฒนาต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี 2561(ระดับชาติ,ภาค)336,500250,00086,500น.ส.ศิริพร
14
5ส่งเสริมศักยภาพครูเพื่อพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมสู่การอ่านออกเขียนได้ฯ45,000045,000นางพจมาน
15
6พัฒนาส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ(ฟัง-พูด)สำหรับครูปฐมวัย50,000050,000นางศุภจิต
16
รวมกลยุทธ์ที่ 21141,066,500660,000406,500
17
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
18
1การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สท.222,50010,50012,000นางนิภา
19
2อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน00นางจิราพร
20
3สรรหาครูดี ครูผู้ทรงคุณธรรม ของ สพป.สท.2 ประจำปี 256119,500019,500นางนิิภา
21
4ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเกษียณ ปี 2562100,0000100,000นางนิภา
22
5การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา50,000050,000
น.ส.ศิริลักษณ์
23
6การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่36,000036,000นางรัชนี
24
รวมกลยุทธ์ที่ 3114228,00010,500217,500
25
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
26
1ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Internet และการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV50,000050,000นายศรัณยู
27
2การพัฒนาและรักษามาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน25,000025,000นางนรินทร์
28
3บูรณาการลูกเสือดี ยุวกาชาดเด่น เสริมสร้างเด็กดีมีคุณธรรม30,00030,000นางนรินทร์
29
4การบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก100,0000100,000น.ส.ทัศนี
30
รวมกลยุทธ์ที่ 4004205,0000205,000
31
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
32
1
โรงเรียนปลอดขยะเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ 2562
22,000022,000นางสุริรัชน์
33
2
งบประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
2,500,000687,5711,812,429นางณัฐชยา
34
3ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562100,000100,000นางณััฎฐิญา
35
4ประชาสัมพันธ์25,30025,300น.ส.มณีวรรณ
36
5
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
184,00010,400173,600นางรตนกร
37
6จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256242,85017,85025,000นางวราพันธ์
38
7
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
150,00014,800135,200น.ส.ศิริพร
39
8
จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
46,40046,400นายศรัณยู
40
9
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ SKT2s Model
150,000150,000นายมุนินทร
41
10แก้ปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน สพป.สท.2249,950249,950นางวราพัันธ์
42
รวมกลยุทธ์ที่ 50463,470,500730,621.002,739,879
43
ยอดรวมทั้ง 5 กลยุทธ์ จำนวน 27 โครงการ26195,000,0001,401,121.003,598,879.00
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu