รายงานความก้าวหน้าโครงการ ปี2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
การรายงานผลการดำเนินการและการใช้งบประมาณโครงการตามกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2561
2
แยกตามกลยุทธ์ สพป.สุโขทัย เขต 2
3
ที่โครงการ/งบประมาณการรายงานผลการดำเนินการงบประมาณผู้รับผิดชอบโครงการ
4
ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการงบประมาณตามแผนฯ (บาท)เบิกจ่าย (บาท)คงเหลือ (บาท)
5
6
กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
7
1ชุมนุมลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2517,0000517,000นางนรินทร์
8
2ค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำประชาธิปไตย169,2000169,200น.ส.รจนา
9
3การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา33,440033,440น.ส.รจนา
10
4รวมพลังสร้างคนดี เต็มพื้นที่ทุกสถานศึกษา100,0000100,000นายยศวัฒน์
11
5เรียนรู้ประวัติศาสตร์ สืบสานเอกลักษ์ท้องถิ่นสุโขทัย156,5000156,500นางพจมาน
12
6เสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนด้วยการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ20,000020,000นางรัชนี
13
รวมกลยุทธ์ที่ 1006996,1400996,140
14
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
15
1พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย และตามรอย "ลายสือไทย"108,0000108,000นางพจมาน
16
2พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปี 2561161,4000161,400นางศุกลรัตน์
17
3พัฒนารูปแบบการวัดประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน104,0000104,000น.ส.พเยาว์
18
4พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย115,8000115,800น.ส.นงนุช
19
5การส่งเสริมโอกาสเด็กนักเรียนในการศึกษาต่อและมีทักษะในการประกอบอาชีพ174,4500174,450นางนรินทร์
20
6งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 พัฒนาต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี 2560480,900480,9000น.ส.ศิริพร
21
7อบรมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 63,00057,2905,710นางพจมาน
22
8การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง186,1000186,100น.ส.พเยาว์
23
รวมกลยุทธ์ที่ 21161,393,650538,190855,460
24
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
25
1เวทีวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" PLC สู่ความเป็นเลิศ24,650024,650นางนิภา
26
2การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ112,00011,160100,840นางนิภา
27
3สรรหาครูดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 237,000037,000นางนิภา
28
4ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนปีงบประมาณ 2561220,000220,0000นางเรืองอุไร
29
5เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 291,33052,700238,630
น.ส.ศิริลักษณ์
30
รวมกลยุทธ์ที่ 3122684,980283,860401,120
31
กลยุทธ์ที่ 4 ด้านโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
32
1การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2560460,000460,0000นางสุริรัชน์
33
2พัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน289,6000289,600นางนรินทร์
34
3ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด874,4008744000นางทัศนี
35
4ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา226,4000226,400นายศรัณยู
36
5จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 256146,4002880017,600นายศรัณยู
37
รวมกลยุทธ์ที่ 42121,896,8001,363,200533,600
38
กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
39
1
โรงเรียนปลอดขยะเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ 2561
104,5000104,500นางสุริรัชน์
40
รวมกลยุทธ์ที่ 5001104,5000.00104,500
41
กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
42
1เสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาล"ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต"ในสถานศึกษาและการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส184,000184,000นายมุนินทร
43
2การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)439,500439,500.00น.ส.ศิริพร
44
3นิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน150,000150,000.00นายมุนินทร
45
4เสริมสร้างความเข็มแข็งในโรงเรียนประชารัฐ 18,00018,000นางรัชนี
46
5ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา410,0006,503403,497
กลุ่มอำนวยการ
47
6พัฒนาบุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 2 ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน40,74040,7400
กลุ่มอำนวยการ
48
7ประชาสัมพันธ์53,30024,04029,260
กลุ่มอำนวยการ
49
8จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนขาดแคลน38,4007,20031,200
กลุ่มอำนวยการ
50
9จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561167,750167,7500
กลุ่มนโยบายและแผน
51
10การบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง20,00020,000
กลุ่มนโยบายและแผน
52
11การตรวจราชการ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้นของ สพฐ.68,00068,000
กลุ่มนโยบายและแผน
53
12ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 256190,00023,93066,070
หน่วยตรวจสอบฯ
54
13งบประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 22,500,000750,0001,750,000
กลุ่มนโยบายและแผน
55
14 โครงการแก้ปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน 236,240236,240
กลุ่มนโยบายและแผน
56
รวมกลยุทธ์ที่ 62574,415,9301,020,163.003,395,767.00
57
ยอดรวมทั้ง 6 กลยุทธ์ จำนวน 39 โครงการ69249,492,0003,205,413.006,286,587.00
58
รวมทั้งปี9,492,0003,205,413.006,286,587.00
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ไตรมาสที่1
ไตรมาสที่2
ไตรมาสที่3
ไตรมาสที่4
 
 
Main menu