รายงานความก้าวหน้าโครงการ ปี2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
การรายงานผลการดำเนินการและการใช้งบประมาณโครงการตามกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562
2
แยกตามกลยุทธ์ สพป.สุโขทัย เขต 2
3
ที่โครงการ/งบประมาณการรายงานผลการดำเนินการงบประมาณผู้รับผิดชอบโครงการ
4
ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการงบประมาณตามแผนฯ (บาท)ได้รับจัดสรร(บาท)เบิกจ่าย (บาท)คงเหลือ (บาท)
5
6
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
7
1น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน30,000000นายยศวัฒน์
8
รวมกลยุทธ์ที่ 100130,000000
9
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
10
1ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ200,000319,900200,000119,900
น.ส.สรญารักษ์
11
2พัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้25,000000นางอัมพวัน
12
3การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2561410,000410,000410,0000
นางสุริรัชต์
13
4พัฒนาต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี 2561(ระดับชาติ,ภาค)336,500486,500250,000236,500น.ส.ศิริพร
14
5ส่งเสริมศักยภาพครูเพื่อพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมสู่การอ่านออกเขียนได้ฯ45,000000นางพจมาน
15
6พัฒนาส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ(ฟัง-พูด)สำหรับครูปฐมวัย50,00046,000046,000นางศุภจิต
16
รวมกลยุทธ์ที่ 21231,066,5001,262,400860,000402,400
17
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
18
1การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สท.222,50022,50010,50012,000นางนิภา
19
2อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน030,00030,0000นางจิราพร
20
3สรรหาครูดี ครูผู้ทรงคุณธรรม ของ สพป.สท.2 ประจำปี 256119,50019,50019,5000นางนิิภา
21
4ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเกษียณ ปี 2562100,000100,0000100,000นางนิภา
22
5การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา50,00030,000030,000
น.ส.ศิริลักษณ์
23
6การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่36,000000นางรัชนี
24
7การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.ร.ร.055,00055,000
น.ส.ศิริลักษณ์
25
รวมกลยุทธ์ที่ 3214228,000257,00060,000142,000
26
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
27
1ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Internet และการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV50,000000นายศรัณยู
28
2การพัฒนาและรักษามาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน25,00020,000020,000น.ส.รจนา
29
3บูรณาการลูกเสือดี ยุวกาชาดเด่น เสริมสร้างเด็กดีมีคุณธรรม30,00000นางนรินทร์
30
4การบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก100,000000น.ส.ทัศนี
31
รวมกลยุทธ์ที่ 4004205,00020,000020,000
32
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
33
1
โรงเรียนปลอดขยะเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ 2562
22,000000
นางสุริรัชน์
34
2
งบประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
2,500,0002,063,220723,2201,340,000นางณัฐชยา
35
3ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562100,00072,16038,75033,410นางณััฎฐิญา
36
4ประชาสัมพันธ์25,30025,30016,6808,620น.ส.มณีวรรณ
37
5
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
184,000140,00010,303129,697นางรตนกร
38
6
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
42,85023,45017,8505,600นางวราพันธ์
39
7
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
150,000164,80014,800150,000น.ส.ศิริพร
40
8
จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
46,40035,00035,000นายศรัณยู
41
9
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ SKT2s Model
150,00080,00080,000นายมุนินทร
42
10แก้ปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน สพป.สท.2249,950317,250317,250
นางวราพัันธ์
43
11
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงออกประเมินความพร้อมการเปิดเรียน
024,000นายมุนินทร
44
12
ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม เนื่องจากไฟไหม้
020,000
นางวราพันธ์์
45
รวมกลยุทธ์ที่ 50643,470,5002,921,180.00821,603.002,099,577
46
ยอดรวมทั้ง 5 กลยุทธ์ จำนวน 27 โครงการ39165,000,0004,460,580.001,741,603.002,663,977.00
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...