แผนดำเนินงานสิ่งสนันสนุนการเรียนรู้ ปี 2-2559.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนดำเนินงาน สิ่งสนันสนุนการเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2
(จากข้อเสนอแนะ การประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2-2559 )
3
4
ภาคเรียนที่ ๒-2559
5
ลำดับ
รายการ
ห้อง/รายวิชา/ผู้สอน
แผนงาน/กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
เอกสารแนบ
6
3ห้องเรียน
7
๓.๑) มีจำนวนนิสิตเรียนมากเกินไป๑๔-๓๐๕ /รายยวิชาPG๑๐๒ B๐๑ /อ.สุพัทธ สอนแจ่มใสสำรวจพบว่า มีนิสิตลงทะเบียนเรียน ๒๓๑ คน ซึ่งเป็นรายวิชาเลือกและมีนิสิตมาจากหลายคณะ๙ มิถุนายน 2560แจ้งอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าวรับทราบ
8
๓.๒) โต๊ะเก้าอี้น้อยเกินไป๒๕๓ /PG๓๓๖ B๐๑/อ.สุพัทธ สอนแจ่มใสสำรวจพบว่า ห้องเรียนดังกล่าวมีจำนวนที่สามารถใช้งานจำนวน ๓๖ คน แต่นิสิตที่เรียนรายวิชาดังกล่าวตามตารางสอนมีจำนวน ๓๖ คน จึงทำให้นิสิตรู้สึกว่าโต๊ะเก้าอี้น้อยเกินไป๙ มิถุนายน 2560ดำเนินการจัดหาเก้าอี้ในห้องเรียนดังกล่าวเพิ่มขึ้นภาพถ่าย
9
๓.๓) ห้องเรียนบรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อยากให้เปลี่ยนเป็นห้องเรียนแบบมีโต๊ะนั่งที่เป็นระเบียบกว่านี้๒๖๓/PH๔๗๔ B๐๑/ อ.เวทิน ชาติกุลสำรวจสอบพบว่า เป็นเก้าอี้นั่งเรียนแบบเล็คเชอร์ ๙ มิถุนายน 2560ที่ประชุมคณะกรรมการสุนทรียภาพคณะฯ ตรวจสอบมีความเห็นว่าสภาพห้องเรียนมีความเหมาะสมแล้ว แต่อาจดูเก่า พิจารณาปรับปรุง เช่น ซ่อม เปลี่ยนกระดานขาว ฯลฯภาพถ่าย
10
๓.๔) เปลี่ยนโต๊ะเรียนให้ตรงกับสรีระ เช่น ที่วางแขนสองข้าง๒๖๔/PR๔๖๒ B๐๑/ ผศ.กิตติพล ฐิโนทัยสำรวจพบว่า เป็นเก้าอี้นั่งเรียนแบบเล็คเชอร์ ๙ มิถุนายน 2560ที่ประชุมคณะกรรมการสุนทรียภาพคณะฯ ตรวจสอบมีความเห็นว่าสภาพห้องเรียนมีความเหมาะสมในระดับหนึ่งภาพถ่าย
11
๓.๕) ควรมีปากกาไวท์บอร์ดสำรองภายในห้องเพราะตัวหนังสือจางทำให้มองไม่เห็น๓๘-๑๓๐๓ / ALC๒๓๒ B๐๑/ อ.ศิริพร ปัญญาเมธากุล สำรวจพบว่า ปากกาอาจมีหมึกที่ใกล้หมด ๙ มิถุนายน 2560ได้จัดเตรียมปากกาไวท์บอร์ดสำรองไว้ภายในห้องพร้อมใช้งานทุกวันภาพถ่าย
12
๓.๖) เก้าอี้ไม่พอ๒๔๒ / GM๒๑๒ B๐๑/ อ.สุพัชชา เจนณะสมบัติ สำรวจพบว่า เก้าอี้ในห้องเรียนมีจำนวน ๖๐ ตัว แต่มีลักษณะแตกต่างกัน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐แจ้งแม่บ้านคอยสำรวจและจัดเก้าอี้ให้เพียงพอกับนิสิตทุกรายวิชาภาพถ่าย
13
๓.๗) อยากได้ม่านกันแสงสะท้อนจากฝั่งตรงข้าม๖-๖๓๕/CL๒๓๓ B๐๑/ รศ.เกริก ยุ้นพันธ์สำรวจพบว่า มีแสงสะท้อนจริง ๙ มิถุนายน 2560จะดำเนินการติดตั้งม่านโดยเร็วภาพถ่าย
14
๓.๘) เพิ่มจำนวนโต๊ะที่นั่ง หรือขนาดของห้องเรียน ๖-๖๓๒/IS๒๑๒/ อ.โชติมา วัฒนะสำรวจพบว่า ห้องเรียนดังกล่าวมีจำนวนที่สามารถใช้งานจำนวน ๓๘ คน แต่นิสิตที่เรียนรายวิชาดังกล่าวตามตารางสอนมีจำนวน ๔๓ คน จึงไม่เพียงพอ ทั้งนี้คณะฯ ได้จัดห้อง ๓๘-๑๓๐๑ ซึ่งอาจารย์ประจำวิชาได้ขอเปลี่ยนห้องเรียน เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะใช้เครื่องมือในการประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา๙ มิถุนายน 2560ในภาคเรียนต่อไปฝ่ายจัดห้องเรียนจะทำบันทึกแจ้งอาจารย์หลังเพิ่มลดรายวิชาให้แจ้งเกี่ยวจำนวนเก้าอี้และนิสิต หากจำนวนเก้าอี้ไม่เพียงพอกับจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน ขอให้แจ้งมายัง นางไพรัตน์ ไม้แก้ว และแจ้งอาจารย์ขอให้แจ้งการเปลี่ยนห้องที่พบว่าเก้าอี้ไม่เพียงพอภาพถ่าย
15
3.9) เก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้เป็นแบบที่มีโต๊ะในตัว เป็นโต๊ะไม่สามารถขยับได้ทำให้เวลานั่งลำบาก ๖-๖๓๒/IS๒๑๓/ อ.โชติมา วัฒนะสำรวจพบว่า ห้องเรียนดังกล่าวเป็นโต๊ะรูปทรงสี่เหลี่ยมทำให้นิสิตไม่สามารถเคลื่อนที่ได้๙ มิถุนายน 2560จะปรับรูปแบบเก้าอี้ให้เหมาะสมภาพถ่าย
16
๓.๑๐) ไม่มีที่นั่งรอเวลาเข้าเรียน๓๘-๑๓๐๑/IS๔๒๑/ รศ.สมชาย วรัญญานุไกรสำรวจพบว่า บริเวณหน้าห้องเรียนเป็นโถงว่าง ซึ่งเป็นรูปแบบของตัวอาคาร ซึ่งนิสิตสามารถเข้าไปนั่งในห้องเรียนและเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเรียน ๑๕ นาที๙ มิถุนายน 2560คณะฯ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารเปิดห้องเรียนและเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเรียนจริง ๑๕ นาทีภาพถ่าย
17
๓.๑๑) อยากให้ปรับเรื่องห้องเรียน /กระดาน เวลามองลำบาก ๒๓๓/๑/EN๓๑๑ B๐๓/ อ.MURRAY AYRESจากการเดินสำรวจพบว่าห้องเรียนและกระดานควรปรับปรุงแก้ไขจริงตามที่นิสิตแจ้งได้มอบฝ่ายอาคารสถานที่ปรับปรุงสภาพห้องเรียนและกระดานให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนแล้ว และจะตรวจติดตามก่อนเปิดภาคเรียนต่อไปภาพถ่าย
18
๓.๑๒) ห้องเรียนเก้าอี้แย่มาก นั่งแล้วเจ็บก้น เพราะนวมที่เก้าอี้มันแฟบเหลือแต่ก้านเหล็ก บางวันนั่งทั้งวันเพราะมีเรียนตลอดทั้งวัน๒๓๐/๑ LI๕๒๑ M๐๑ /รศ.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล LI๕๓๔ M๐๑ /รศ.วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร LI๕๔๑ M๐๑ /อ.Meagan Louie /รศ.สุกัญญา เรืองจรูญ LI๖๔๒ M๐๑ /อ.Meagan Louie/รศ.สุกัญญา เรืองจรูญ สำรวจเก้าอี้แล้ว พบว่าชำรุดจริงจะเปลี่ยนเก้าอี้โดยดำเนินการจัดหาเก้าอี้สภาพดีที่มีอยู่ให้ใช้งานไปก่อน๙ มิถุนายน 2560จัดให้มีเก้าอี้สภาพที่ดีให้นิสิตนั่งเรียนภาพถ่าย
19
๓.๑๓) ห้องเรียนเล็ก๒๓-๐๔๑๓ (มศว องครักษ์)/IS๑๑๑ B๐๑/อ.โชติมา วัฒนะคณะฯ ได้ทำหนังสือแจ้ง มศว องครักษ์๙ มิถุนายน 2560รอรับแจ้งผลจากองครักษ์
20
๓.๑๔) ห้องเรียนแคบจึงทำให้มีที่นั่งไม่พอ๒๓-๐๔๑๐(มศว องครักษ์)/PG๑๐๒ B๐๑/อ.พนิดาพร จงราเชนทร์คณะฯ ได้ทำหนังสือแจ้ง มศว องครักษ์๙ มิถุนายน 2560รอรับแจ้งผลจากองครักษ์
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu